Nařízení Komise (ES) č. 1460/2003 ze dne 18. srpna 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04 až 2005/06 stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o předpokládané maximální požadavky na zásobování rafinerií surovým cukrem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1460/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1460/2003
          ze dne 18. srpna 2003,
          kterým se pro hospodářské roky 2003/04 až 2005/06 stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o předpokládané maximální požadavky na zásobování rafinerií surovým cukrem
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru [1], ve znění nařízení Komise (ES) č. 680/2002 [2], a zejména na čl. 39 odst. 6 a na čl. 41 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 39 nařízení (ES) č. 1260/2001 obsahuje ustanovení o dostatečném zásobování rafinérií Společenství definovaných v čl. 7 odst. 4 čtvrtém pododstavci uvedeného nařízení; tato ustanovení zahrnují opatření použitelná v případě, že dojde k překročení předpokládaných maximálních požadavků rafinérií.
          (2) Má-li být zajištěno dodržování ustanovení o předpokládaných maximálních požadavcích uvedených v čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001, je nezbytné stanovit opatření, která členským státům umožní zaznamenávat příslušné údaje a sdělovat je Komisi.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Pro účely použití penále stanoveného v čl. 39 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001 se překročením předpokládaných maximálních požadavků rozumí celková množství:
          a) preferenčního surového cukru pocházejícího ze zemí AKT a Indie, dováženého podle hlavy II nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 [3];
          b) zvláštního preferenčního cukru dováženého podle hlavy III nařízení Komise (ES) č. 1159/2003;
          c) cukru v rámci koncesí CXL dováženého podle hlavy IV nařízení (ES) č. 1159/2003;
          d) surového cukru získaného ve francouzských zámořských departementech;
          e) surového cukru z celních kvót otevřených pro nejméně rozvinuté země v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1381/2002 [4];
          f) případně surového řepného cukru uvedeného v čl. 38 odst. 5 nařízení (ES) č. 1260/2001,
          která jsou skutečně rafinována nad rámec předpokládaných maximálních požadavků stanovených v čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 nebo u nichž došlo ke snížení podle odstavce 5 uvedeného článku.
          2. Členské státy uvedené v čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 zaznamenají do 1. listopadu každého hospodářského roku množství cukru rafinovaného za předchozí hospodářský rok v rafineriích uvedených v čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001, a to tak, že množství surového cukru uvedeného v odstavci 1 převedou na ekvivalent bílého cukru.
          Převedení na ekvivalent bílého cukru uvedené v prvním pododstavci se provede pomocí metody definované v bodě II.3 přílohy I nařízení (ES) č. 1260/2001 a na základě skutečné polarizace surového cukru, případně ověřené vnitrostátními orgány pomocí polarimetrické metody; polarizační stupeň cukru se vyjádří s přesností na šest desetinných míst.
          Článek 2
          1. Do 1. prosince každého hospodářského roku členské státy uvedené v čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 sdělí Komisi:
          a) množství cukru uvedená v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení, skutečně rafinována v předchozím hospodářském roce a vyjádřená v hmotnostních jednotkách cukru v nezměněném stavu a jako ekvivalent bílého cukru v souladu s čl. 1 odst. 2;
          b) popřípadě množství, u nichž bylo použito penále stanovené v čl. 39 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001.
          2. Sdělení uvedená v odstavci 1 se poskytují elektronickou cestou na formulářích, které za tímto účelem Komise zašle členským státům.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 104, 20.4.2002, s. 26.
          [3] Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25.
          [4] Úř. věst. L 200, 30.7.2002, s. 14.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.