Nařízení Komise (ES) č. 1464/2003 ze dne 19. srpna 2003, kterým se stanoví minimální ceny, které mají být vyplaceny producentům sušených švestek, a podpora produkce sušených švestek pro hospodářský rok 2003/04

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1464/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1464/2003
          ze dne 19. srpna 2003,
          kterým se stanoví minimální ceny, které mají být vyplaceny producentům sušených švestek, a podpora produkce sušených švestek pro hospodářský rok 2003/04
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 453/2002 [2], a zejména na čl. 6b odst. 3 a čl. 6c odst. 7 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 2 nařízení Komise (ES) č. 449/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96 týkající se režimu podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1426/2002 [4], stanoví doby trvání hospodářských roků.
          (2) Kritéria pro určení minimální ceny a podpory produkce jsou stanovena v článcích 6b a 6c nařízení (ES) č. 2201/96.
          (3) Produkty, u kterých má být stanovena minimální cena a podpora, jsou uvedeny v článku 3 nařízení Komise (ES) č. 464/1999 ze dne 3. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpor pro sušenéšvestky [5], a charakteristické znaky, které musí tyto produkty vykazovat, jsou stanoveny v článku 2 uvedeného nařízení. Je tudíž třeba stanovit minimální cenu a podporu produkce pro hospodářský rok 2003/04.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro zpracované produkty z ovoce a zeleniny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro hospodářský rok 2003/04:
          a) minimální cena uvedená v článku 3 nařízení (ES) č. 2201/96 pro sušené švestky "d’Ente" činí 1935,23 EUR za tunu čisté hmotnosti produktu z provozovny producenta;
          b) podpora produkce uvedená v článku 4 zmíněného nařízení pro sušené švestky činí 804,15 EUR za tunu čisté hmotnosti.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 9.
          [3] Úř. věst. L 64, 6.3.2001, s. 16.
          [4] Úř. věst. L 206, 3.8.2002, s. 4.
          [5] Úř. věst. L 56, 4.3.1999, s. 8.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.