Nařízení Komise (ES) č. 1465/2003 ze dne 19. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1508/2001, kterým se stanoví obchodní norma pro cibuli

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1465/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1465/2003
          ze dne 19. srpna 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1508/2001, kterým se stanoví obchodní norma pro cibuli
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1] naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 [2], a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) nařízení Komise (ES) č. 1508/2001 [3] ve znění nařízení (ES) č. 46/2003 [4] stanoví obchodní normu pro cibuli, zejména pokud jde o ustanovení o obchodní úpravě a označování;
          (2) na trhu jsou stále běžnější spotřebitelská balení obsahující směsi cibule různých barev, která umožňují splnit požadavky některých spotřebitelů;
          (3) poctivé podnikání vyžaduje, aby cibule prodávaná v jednom obalu byla téže jakosti. Proto je u směsí cibule různých barev nutné, aby byla téže jakosti a aby každá cibule příslušné barvy namíchaná v prodejním obalu byla téhož původu, téže odrůdy a velikosti. Kromě toho je u těchto spotřebitelských obalů vhodné uvádět každou barvu, která se v obalu nachází, jakož i zemi původu u každé z barev;
          (4) nařízení (ES) č. 1508/2001 by proto mělo podle toho změnit;
          (5) opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 1508/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64.
          [3] Úř. věst. L 200, 25.7.2001, s. 14.
          [4] Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha nařízení (ES) č. 1508/2001 se mění takto:
          1. V nadpisu V (Ustanovení o obchodní úpravě) se v bodě A (Stejnorodost) vkládá druhý odstavec, který zní:
          "Spotřebitelský obal, jehož čistá hmotnost nepřesahuje 3 kg, však může obsahovat směs cibule různých barev za předpokladu, že tyto jsou téže jakosti a každá příslušná barva je téhož původu, téže odrůdy a velikosti."
          2. V nadpisu VI (Ustanovení o označování) se body B (Druh produktu) a C (Původ produktu) nahrazují tímto zněním:
          "B. Druh produktu
          - "Cibule", není-li obsah obalu viditelný zvenku.
          - U prodejních obalů obsahujících směs cibule různých barev:
          - "Směs cibule" nebo ekvivalentní označení,
          - není-li obsah viditelný zvenku, označení každé barvy, která se nachází v obalu, a minimálního počtu kusů od každé příslušné barvy.
          C. Původ produktu
          - Země původu a popř. pěstitelská oblast nebo národní, krajový nebo místní název.
          - U spotřebitelských obalů obsahujících směs cibule různých barev různého původu se vedle názvu příslušné barvy uvede každá země původu."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.