Nařízení Komise (ES) č. 1467/2003 ze dne 19. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/97, pokud jde o prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa k režimu stanovenému v rámci Evropské dohody s Polskem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1467/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1467/2003
          ze dne 19. srpna 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1898/97, pokud jde o prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa k režimu stanovenému v rámci Evropské dohody s Polskem
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2003/263/ES ze dne 27. března 2003 o podpisu a uzavření protokolu, kterým se přizpůsobují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Polskou republikou na straně druhé tak, aby se zohlednily výsledky jednání mezi stranami o nových vzájemných ústupcích v zemědělské oblasti [1], a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) při poslední změně nařízení Komise (ES) č.1898/97 ze dne 29. září 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví vepřového masa k režimu stanovenému v rámci Evropské dohody s Bulharskem, Českou republikou, Slovenskem, Rumunskem, Polskou republikou a Maďarskou republikou [2], nařízením (ES) č. 1160/2003 [3], byly kódy kombinované nomenklatury u některých produktů v příloze A části b) protokolu přiloženému k rozhodnutí 2003/263/ES omylem vynechány. V důsledku toho je třeba pozměnit část B přílohy I nařízení (ES) č. 1898/97;
          (2) informace o dohodě s Polskem zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie [4] stanoví vstup protokolu přiloženého k rozhodnutí 2003/263/ES v platnost dnem 1. dubna 2003. Změny stanovené v tomto nařízení by měly být použitelné také od tohoto data;
          (3) opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Část B přílohy I nařízení (ES) č. 1898/97 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. dubna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. srpna 2003.
          Za Komisi
          FRANZ Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 53.
          [2] Úř. věst. L 267, 30.9.1997, s. 58.
          [3] Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 35.
          [4] Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 72.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "B. PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z POLSKA
          Pořadové č. | Číslo skupiny | Kód KN | Popis | Odpoví-dající celní sazba | Roční množství od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004 | Roční zvýšení (v tunách) | Zvláštní ustanovení |
          09.4806 | 7 | ex160100 | Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové polotovary z těchto produktů, ale kromě kódu KN 16010010 | Osvobozeno | 20800 | 1600 | |
          ex1602 | Jiné polotovary a konzervy z masa, drobů nebo krve prasat: |
          16024110 | —Šunky a jejich části z domácích prasat; |
          16024210 | —Plece a jejich části z domácích prasat |
          ex160249 | —Ostatní včetně směsí z domácích prasat kromě kódu KN 16024990 |
          09.4820 | 8 | 01039219 | Živá domácí prasata | Osvobozeno | 1750 | | |
          09.4809 | 9 | ex0203 | Maso z domácích prasat čerstvé, chlazené nebo zmrazené | Osvobozeno | 39000 | 3000 | |
          ex0210 | Maso domácích prasat: | |
          021011 | —Šunky, plece a jejich části, nevykostěné |
          021012 | —Bůčky a jejich části |
          021019 | —Ostatní |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.