Nařízení Komise (ES) č. 1471/2003 ze dne 20. srpna 2003, kterým se zahajuje postup přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2004 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót vyplývajících z dohod GATT

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1471/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1471/2003
          ze dne 20. srpna 2003,
          kterým se zahajuje postup přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2004 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót vyplývajících z dohod GATT
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky1, naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/20032, a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 20 nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků3 naposledy pozměněného nařízením Komise (ES) č. 1392/20034 stanoví, že vývozní licence pro sýry vyvážené do Spojených států amerických jako součást kvót vyplývajících z dohod uzavřených v rámci mnohostranných obchodních jednání mohou být přiděleny zvláštním postupem, který umožní určit preferované dovozce ve Spojených státech.
          (2) Tento postup je nutné zahájit u vývozů během roku 2004 a stanovit příslušná dodatečná pravidla.
          (3) Za účelem řízení dovozu rozlišují příslušné orgány v USA mezi doplňkovou kvótou přidělenou Evropskému společenství v rámci Uruguayského kola a kvótami vyplývajícími z Tokijského kola. Vývozní licence musí být přidělovány s případným přihlédnutím k rozdělení některých skupin produktů podle povahy kvóty.
          (4) Za účelem zajištění stability a bezpečnosti hospodářských subjektů podávajících žádosti v rámci tohoto zvláštního režimu je vhodné stanovit pro účely čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 174/1999 den, kdy jsou žádosti považovány za podané.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vývozní licence pro produkty kódu KN 0406, které budou v roce 2004 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci doplňkové kvóty vyplývající z dohod uzavřených během Uruguayského kola (dále jen "kvóta UR") a celních kvót původně vyplývajících z Tokijského kola a poskytnutých Spojenými státy americkými Rakousku, Finsku a Švédsku v seznamu XX Uruguayského kola (dále jen "kvóta TR"), uvedené v příloze I, se vydají podle ustanovení článku 20 nařízení (ES) č. 174/1999.
          Článek 2
          1. Žádosti o prozatímní licence se podávají příslušným orgánům od 1. září nejpozději do 10. září 2003. Jsou přípustné pouze tehdy, pokud obsahují všechny údaje uvedené v čl. 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 174/1999, jakož i doklady uvedené tamtéž.
          2. V případě, kdy je pro stejnou skupinu produktů uvedenou v příloze I sloupci 2 disponibilní množství rozděleno mezi kvótu UR a kvótu TR, žádost o licenci se může týkat pouze jedné z těchto kvót a musí v ní být uvedena dotyčná kvóta a zejména označení skupiny a kvóty podle přílohy I sloupce 3.
          3. Žádost o licenci se může týkat nejvýše 40 % množství disponibilního pro skupinu produktů uvedenou v příloze I sloupci 4 a pro dotyčnou kvótu.
          4. Žádost je přípustná pouze tehdy, pokud žadatel písemně potvrdí, že nepodal pro stejnou skupinu produktů a stejnou kvótu jiné žádosti a že se zavazuje, že tak neučiní. Pokud žadatel podá několik žádostí pro stejnou skupinu produktů a stejnou kvótu v jednom nebo více členských státech, pak jsou všechny jeho žádosti nepřípustné.
          5. Údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se předkládají v souladu se vzorem uvedeným v příloze II.
          6. Pro účely čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 174/1999 jsou všechny žádosti podané ve stanovené lhůtě považovány za podané dne 1. září 2003.
          Článek 3
          Do pěti pracovních dnů následujících po uplynutí lhůty pro podávání žádostí sdělí členské státy Komisi počet žádostí podaných pro každou skupinu produktů, popřípadě rovněž pro kvóty uvedené v příloze I. Všechna sdělení, včetně nulových sdělení, musí být zaslána dálnopisem nebo faxem za použití vzoru uvedeného v příloze III. Ve sdělení u každé skupiny, popřípadě u každé kvóty, jsou uvedeny tyto údaje:
          - seznam žadatelů,
          - množství požadovaná každým žadatelem a rozepsaná podle kódů nomenklatury mléčných výrobků používané pro vývozní náhrady a podle jejich názvu uvedeném v nomenklatuře Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2003),
          - množství těchto produktů vyvezených žadatelem během uplynulých tří let,
          - jméno a adresu dovozce určeného žadatelem a údaj o tom, zda je dovozce dceřinnou společností žadatele.
          Článek 4
          Podle čl. 20 odst. 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 174/1999 Komise rozhodne v co nejkratší lhůtě o přidělení licencí a o svém rozhodnutí informuje členské státy nejpozději do 31. října 2003.
          Článek 5
          Údaje uvedené v článku 3 tohoto nařízení a v čl. 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 174/1999 se před vydáním definitivních licencí ověří, a to nejpozději do dne 31. prosince 2003.
          Pokud se zjistí, že hospodářský subjekt, kterému byla vydána prozatímní licence, uvedl nepřesné informace, licence se zruší a jistota propadne.
          Článek 6
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Sýry určené k vývozu do Spojených států amerických v roce 2004 v rámci některých kvót vyplývajících z dohod GATT
          Článek 20 nařízení (ES) č. 174/1999 a nařízení (ES) č. 1471/2003
          Označení skupiny podle dodatečných poznámek uvedených v kapitole 4 Harmonized Tariff Schedule of the United States of America | Označení skupiny a kvóty | Množství disponibilní pro rok 2004 | Maximální množství na jednu žádost |
          Poznámka č. | Skupina | (t) | (t) |
          (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
          16 | Not specifically provided for (NSPF) | 16 – Tokio | 908877 | 363550 |
          16 – Uruguay | 2346000 | 938400 |
          17 | Blue Mould | 17 | 300000 | 120000 |
          18 | Cheddar | 18 | 1000000 | 400000 |
          19 | American type | 19 | 100000 | 40000 |
          20 | Edam/Gouda | 20 | 1000000 | 400000 |
          21 | Italian type | 21 | 700000 | 280000 |
          22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22 – Tokio | 393006 | 157202 |
          22 – Uruguay | 380000 | 152000 |
          25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25 – Tokio | 4003172 | 1601268 |
          25 – Uruguay | 1220000 | 488000 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.