Nařízení Komise (ES) č. 1472/2003 ze dne 20. srpna 2003 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro hroznovou šťávu a hroznový mošt od hospodářského roku 2003/04

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1472/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1472/2003
          ze dne 20. srpna 2003
          o otevření a správě celní kvóty Společenství pro hroznovou šťávu a hroznový mošt od hospodářského roku 2003/04
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na čl. 62 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Na základě dohody uzavřené v rámci mnohostranných obchodních jednání Světové obchodní organizace se Společenství zavázalo otevřít roční celní kvótu na dovoz 14000 tun hroznové šťávy a hroznového moštu.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 2012/96 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro hroznovou šťávu a hroznový mošt od hospodářského roku 1996/97 [3], ve znění nařízení (ES) č. 2499/97 [4], stanovilo správu této kvóty na základě udělování dovozních licencí.
          (3) Správa této kvóty by měla být zlepšena v zájmu administrativního zjednodušení a efektivity. Zkušenost s ostatními celními kvótami v odvětví vína při používání způsobu správy založeném na zásadě "kdo dřív přijde, je dřív na řadě" je pozitivní. Proto by celní kvóta pro hroznovou šťávu a hroznový mošt měla být spravována v souladu s čl. 62 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1493/1999 a na základě článků 308a, 308b a 308c nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [5], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1335/2003 [6].
          (4) Využití celní kvóty závisí na zvláštním použití. Na dodržování ustanovení o zvláštním použití dohlížejí celní orgány v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [7], naposledy pozměněným nařízením (ES) č. 2700/2000 [8] a nařízením č. 2454/93, pokud jde o zboží, které je kvůli jeho zvláštnímu použití propuštěno do volného oběhu se sníženou sazbou cla.
          S ohledem na podstatné snížení dotyčných celních sazeb a s tím spojené finanční riziko v případě nesouladu s těmito pravidly je vhodné zavést povinnost poskytnout jistotu k pokrytí tohoto rizika. Podle celního práva Společenství požadují celní orgány jedinou jistotu, aby se pokrylo finanční riziko spojené s případným celním dluhem ve vztahu k dotyčnému zboží.
          (5) Nařízení (ES) č. 2012/96 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno novým nařízením.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Otevření celní kvóty
          1. Každý rok se pro období od 1. září do 31. srpna následujícího roku otevírá celní kvóta na dovoz 14000 tun hroznové šťávy a hroznového moštu kódů KN 20096190, 20096911, 20096919, 20096951 a 20096990 (dále jen "celní kvóta").
          Číslo celní kvóty je 09.0067.
          2. Hroznová šťáva a hroznový mošt podle odstavce 1 se použijí pro výrobu hroznové šťávy a/nebo produktů jiného odvětví než odvětví vína, jako například nealkoholických nápojů, marmelády a omáček.
          Tato hroznová šťáva a hroznový mošt musí být zpracovány do šesti měsíců od propuštění uvedených produktů do volného oběhu.
          Článek 2
          Správa celní kvóty
          Celní kvóta je spravována způsobem založeným na zásadě "kdo dřív přijde, je dřív na řadě" v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.
          Článek 3
          Celní sazby
          V rámci celní kvóty se uplatňují celní sazby odpovídající valorickým clům, určované zvlášť pro každý kód KN a na produkty kódu KN 20096011 se uplatňuje specifické clo vyjádřené v eurech na kilogram stanovené společným celním sazebníkem Evropských společenství.
          Článek 4
          Dohled nad zvláštním použitím
          Pokud se žádá o využití celní kvóty, zůstává uvedené zboží pod celním dohledem v souladu s článkem 82 nařízení (EHS) č. 2913/92 a články 291 až 300 nařízení (EHS) č. 2454/93.
          Odchylně od čl. 293 odst. 1 písm. e) nařízení (EHS) č. 2454/93 je složení jistoty povinné. Jistota by měla pokrýt rozdíl mezi běžnou celní sazbou pro třetí země a celní sazbou v rámci celní kvóty podle článku 3 tohoto nařízení.
          Článek 5
          Zrušení
          Zrušuje se nařízení (ES) č. 2012/96.
          Článek 6
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. září 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. srpna 2003.
          Za Komisi
          FRANZ Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 269, 22.10.1996, s. 8.
          [4] Úř. věst. L 345, 16.12.1997, s. 15.
          [5] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 16.
          [7] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          [8] Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.