Nařízení Komise (ES) č. 1473/2003 ze dne 20. srpna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1473/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1473/2003
          ze dne 20. srpna 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2342/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 41 nařízení Komise (ES) č. 2342/1999 ze dne 28. října 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2381/2002 [4], stanoví některá pravidla pro výplatu záloh. Vzhledem k mimořádně nepříznivým povětrnostním podmínkám vyznačujícím se intenzívním a dlouhotrvajícím suchem nemají producenti v některých členských státech dostatečné množství pícnin ke krmení hospodářských zvířat chovaných v jejich zemědělském podniku. Aby byli producenti schopni uhradit dodatečné výdaje v důsledku nákupu dodatečného množství krmiva, je vhodné povolit zvýšení zálohy na zvláštní prémii, prémii na krávy bez tržní produkce mléka, porážkovou prémii a dodatečné platby.
          (2) Za těchto okolností je vhodné změnit nařízení (ES) č. 2342/1999.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V čl. 41 odst. 1 nařízení (ES) č. 2342/1999 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:
          "Pokud však jde o kalendářní roky 2000, 2001, 2002 a 2003, záloha na zvláštní prémii, prémii na krávy bez tržní produkce mléka, porážkovou prémii a dodatečné platby může být vyplacena až do výše 80 % celkové částky těchto prémií nebo těchto plateb."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 16. října 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 30.
          [4] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 119.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.