Nařízení Komise (ES) č. 1475/2003 ze dne 20. srpna 2003 o ochraně hlubinných korálových útesů před účinky vlečení sítí v oblasti severozápadně od Skotska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1475/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1475/2003
          ze dne 20. srpna 2003
          o ochraně hlubinných korálových útesů před účinky vlečení sítí v oblasti severozápadně od Skotska
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky [1], a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle s nařízení (ES) č. 2371/2002 má společná rybářská politika uplatňovat při přijímání opatření preventivní přístup, aby se co možná nejvíce snížil dopad rybolovu na mořské ekosystémy.
          (2) Podle nedávných vědeckých zpráv, a zejména zpráv Mezinárodní rady pro průzkum moří, byly nalezeny a zmapovány shluky hlubinných korálů (Lophelia pertusa) v oblasti severozápadně od Skotska v jurisdikci Spojeného království. Tyto shluky, nazývané "Darwin Mounds", vypadají dobře zachovalé, ale vykazují znaky poškození způsobeného vlečením sítí.
          (3) Vědecké zprávy ukazují, že tyto shluky tvoří stanoviště hostící důležitá a vysoce diversifikovaná biologická společenstva. Obecně se uznává, že tato stanoviště vyžadují přednostní ochranu. Zejména Úmluva o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku (Úmluva OSPAR) nedávno zařadila hlubinné korálové útesy do seznamu ohrožených stanovišť.
          (4) Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin [2], naposledy pozměněná směrnicí 97/62/ES [3], zahrnuje útesy mezi přírodní stanoviště v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. Spojené království formálně vyjádřilo záměr vyhlásit "Darwin Mounds" zvláštní chráněnou oblastí s cílem chránit uvedený typ stanoviště v rámci plnění svých závazků podle uvedené směrnice.
          (5) Spojené království upozornilo Komisi na skutečnost, že se některé trawlery pronásledující pohybující se hejna hlubinných ryb mohou soustřeďovat v oblasti "Darwin Mounds" a působit těmto hlubinným stanovištím nenapravitelné škody.
          (6) Spojené království proto požádalo, aby byla na základě nařízení (ES) č. 2371/2002 přijata nouzová opatření zakazující používání vlečných sítí pro lov na dně ve výše uvedené oblasti korálových shluků. Spojené království sdělilo svůj požadavek ostatním členským státům, jež Komisi ve stanovené lhůtě nezaslaly žádné připomínky.
          (7) S ohledem na důkazy poskytnuté Spojeným královstvím je třeba učinit závěr, že zachování dotyčného stanoviště je vážně ohroženo a že je nutno okamžitě jednat. Než by mohla Rada přijmout patřičná opatření, pokračoval by v dotyčné oblasti v nadcházejících měsících rozsáhlý rybolov pomocí vlečných sítí pro lov na dně; je tedy nutné formou nouzových opatření podle nařízení (ES) č. 2371/2002 okamžitě zakázat ve výše uvedených korálových shlucích používání vlečných sítí pro lov na dně,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Plavidlům se zakazuje používat vlečné sítě pro lov na dně nebo podobné vlečné sítě, které se dotýkají dna moře, v oblasti ohraničené čarou spojující tyto souřadnice:
          59o 54′ severní šířky | 7o 39′ západní délky |
          59o 54′ severní šířky | 6o 47′ západní délky |
          59o 37′ severní šířky | 6o 47′ západní délky |
          59o 37′ severní šířky | 7o 39′ západní délky. |
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se po dobu šesti měsíců.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
          [2] Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
          [3] Úř. věst. L 305, 8.11.1997, s. 42.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.