Nařízení Komise (ES) č. 1486/2003 ze dne 22. srpna 2003, kterým se stanoví postupy provádění inspekcí Komise v oblasti bezpečnosti civilního letectvíText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1486/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1486/2003
          ze dne 22. srpna 2003,
          kterým se stanoví postupy provádění inspekcí Komise v oblasti bezpečnosti civilního letectví
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví [1], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Aby sledovala, jak členské státy uplatňují nařízení (ES) č. 2320/2002, měla by Komise provádět inspekce počínaje uplynutím šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. Organizování inspekcí pod dozorem Komise je nutné pro ověření účinnosti národních programů kontroly kvality bezpečnosti civilního letectví.
          (2) Komise by měla s členskými státy koordinovat časový rozvrh a přípravu inspekcí Komise. Její inspekční týmy mají zahrnovat kvalifikované vnitrostátní auditory poskytnuté členskými státy.
          (3) Inspekce Komise by měly být prováděny v souladu se stanoveným postupem včetně standardní metodiky.
          (4) S citlivými informacemi týkajícími se inspekcí by mělo být nakládáno jako s utajenými informacemi.
          (5) Komise by měla zohlednit činnost členských států a posuzovat činnosti, postupy, školící programy a zařízení mezivládních organizací, aby byly co nejúčinněji využity technické poznatky a zdroje, a kdykoliv to je možné, bylo dosaženo harmonizovaného přístupu a spolupráce v oblasti bezpečnosti civilního letectví.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 2320/2002,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I PŘEDMĚT A DEFINICE
          Článek 1
          Předmět
          Toto nařízení stanoví postupy provádění inspekcí Komisí s cílem sledovat, jak na úrovni každého členského státu a každého jednotlivého letiště členské státy uplatňují nařízení (ES) č. 2320/2002.
          Inspekce se provádějí průhledným, účinným, harmonizovaným a důsledným způsobem.
          Článek 2
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          1. "příslušným orgánem" vnitrostátní orgán určený členským státem podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 2320/2002;
          2. "inspekcí Komise" přezkum stávajících kontrol kvality a opatření, postupů a struktur v oblasti bezpečnosti civilního letectví prováděný inspektory Komise za účelem ověření souladu s nařízením (ES) č. 2320/2002;
          3. "inspektorem Komise" zaměstnanec Komise s požadovanou kvalifikací nebo vnitrostátní auditor pověřený Komisí provádět inspekce bezpečnosti civilního letectví;
          4. "výborem" výbor zřízený čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 2320/2002;
          5. "nedostatkem" nedodržení požadavků stanovených nařízením (ES) č. 2320/2002;
          6. "vnitrostátním auditorem" zaměstnanec členského státu kvalifikovaný jako auditor bezpečnosti civilního letectví v souladu s článkem 10 nařízení Komise (ES) č. 1217/2003 [2];
          7. "testem" zkouška bezpečnostních opatření v civilním letectví, při níž je předstírán úmysl spáchat protiprávní čin, aby byly ověřena účinnost a provádění stávajících bezpečnostních opatření.
          KAPITOLA II OBECNÉ POŽADAVKY
          Článek 3
          Spolupráce členských států
          1. Aniž je dotčena odpovědnost Komise, spolupracují s ní členské státy při plnění jejích úkolů týkajících se inspekcí. Tato spolupráce je účelná během přípravných, kontrolních a zpravodajských fází.
          2. Členské státy přijmou všechny nezbytné kroky, aby zajistily důvěrnost ohlášení inspekce, aby výkon inspekce nebyl ohrožen.
          Článek 4
          Výkon pravomocí Komise
          1. Každý členský stát zajistí, aby inspektoři Komise mohli vykonávat svou pravomoc provádět inspekci činností příslušného orgánu v oblasti bezpečnosti civilního letectví podle nařízení (ES) č. 2320/2002, jakož i všech dalších subjektů podléhajících uvedenému nařízení.
          2. Každý členský stát zajistí, aby na požádání měli inspektoři Komise přístup k těmto dokumentům:
          a) národní program bezpečnosti civilního letectví včetně národního výcvikového programu bezpečnosti civilního letectví;
          b) národní program kontroly kvality bezpečnosti civilního letectví;
          c) zjištěné bezpečnostní programy letiště a leteckého dopravce;
          d) výsledky auditů podle čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 2320/2002.
          3. Kdykoliv se inspektoři při výkonu svých povinností setkají s obtížemi, pomáhají zúčastněné členské státy Komisi při plnění jejích úkolů všemi prostředky v rámci svých pravomocí.
          Článek 5
          Účast vnitrostátních auditorů na inspekcích Komise
          1. Členské státy poskytnou Komisi vnitrostátní auditory způsobilé účastnit se inspekcí Komise, jakož i souvisejících přípravných a zpravodajských etap.
          2. Vnitrostátní auditor se neúčastní inspekcí Komise v členském státě, kde je zaměstnán.
          3. Členské státy poskytnou Komisi seznam vnitrostátních auditorů, které může Komise vyzvat k účasti na inspekci Komise.
          Tento seznam je aktualizován nejpozději do konce června každého roku a poprvé sestaven do dvou měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.
          4. Komise předá výboru seznamy podle odstavce 3.
          5. Komise si nejpozději dva měsíce před zahájením inspekce Komise od příslušného orgánu vyžádá informaci ohledně dostupnosti vnitrostátních auditorů pro provedení dané inspekce.
          6. Výdaje vzniklé účastí vnitrostátních auditorů na inspekcích Komise hradí Komise v souladu s pravidly Společenství.
          Článek 6
          Kritéria kvalifikace inspektorů Komise
          1. Inspektoři musí mít úspěšně dokončené školení, aby byli způsobilí pro inspekce Komise.
          Toto školení:
          a) je akreditováno Komisí;
          b) je výchozí a průběžné;
          c) zajišťuje úroveň výkonu dostačující pro účely kontroly provádění bezpečnostních opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2320/2002.
          2. Komise zajistí, aby inspektoři Komise splňovali kritéria stanovená v odstavci 1 a měli dostatečné teoretické znalosti a praktické zkušenosti.
          KAPITOLA III POSTUPY PROVÁDĚNÍ INSPEKCÍ KOMISE
          Článek 7
          Ohlášení inspekcí
          1. Komise ohlásí inspekci nejméně dva měsíce před provedením příslušnému orgánu, v jehož působnosti má být provedena.
          2. Má-li být provedena inspekce letiště, ohlásí to Komise příslušnému orgánu odpovídajícím způsobem.
          3. Při ohlášení inspekce příslušnému orgánu mu Komise zároveň předá předběžný dotazník, který má vyplnit, a požádá jej o dokumenty uvedené v čl. 4 odst. 2.
          Vyplněný dotazník a vyžádané dokumenty jsou předány Komisi do šesti týdnů od obdržení ohlášení inspekce.
          Článek 8
          Příprava inspekcí
          1. Inspektoři Komise přijmou přípravná opatření s cílem zajistit účelnost, přesnost a důslednost inspekcí.
          2. Komise poskytne příslušnému orgánu jména inspektorů Komise pověřených provést inspekci a případně další údaje.
          3. Pro každou inspekci určí příslušný orgán koordinátora, který provede praktická opatření související s činnostmi ohlášené inspekce.
          Článek 9
          Provádění inspekcí
          1. Kontrola dodržování požadavků bezpečnosti civilního letectví stanovených v nařízení (ES) č. 2320/2002 se uskutečňuje podle standardní metodiky.
          2. Členské státy zajistí pro inspektory Komise doprovod po celou dobu inspekce.
          3. Inspektoři Komise se prokazují průkazem totožnosti opravňujícím k provedení inspekce jménem Komise a letištním průkazem totožnosti umožňujícím vstup do všech oblastí potřebných pro účely inspekce.
          4. Testy jsou za účelem zajištění bezpečnosti a účelnosti prováděny pouze po předchozím oznámení příslušnému orgánu a jeho souhlasu, v úzké koordinaci s tímto orgánem.
          5. Aniž je dotčen článek 10, poskytnou inspektoři Komise, kdykoliv to je vhodné a možné, na místě inspekce neformální ústní shrnutí svých závěrů. V každém případě je o všech závažných nedostatcích zjištěných inspekcí Komise bezodkladně informován příslušný orgán.
          Článek 10
          Inspekční zpráva
          1. Do šesti týdnů od ukončení inspekce předá Komise příslušnému orgánu inspekční zprávu.
          Příslušný orgán sdělí subjektům podrobeným inspekci závěry, které se jich týkají.
          2. Zpráva přesně uvádí závěry a nedostatky zjištěné během inspekce.
          Zpráva může obsahovat doporučení pro nápravné opatření.
          3. Při hodnocení provádění nařízení (ES) č. 2320/2002 se použije tato klasifikace:
          a) plně vyhovující;
          b) vyhovující, ale vyžaduje zlepšení;
          c) nevyhovující s menšími nedostatky;
          d) nevyhovující se zásadními nedostatky;
          e) není použitelné;
          f) není potvrzeno.
          Článek 11
          Odpověď příslušného orgánu
          Do tří měsíců ode dne odeslání inspekční zprávy předá příslušný orgán Komisi písemnou odpověď na tuto zprávu, která
          a) se zaměří na závěry a doporučení;
          b) stanoví akční plán uvádějící akce a lhůty pro nápravu zjištěných nedostatků.
          Odpověď se nevyžaduje, pokud inspekční zpráva neuvádí žádné nedostatky.
          Článek 12
          Opatření Komise
          V případě nedostatků může Komise na základě odpovědi příslušného orgánu učinit kterýkoliv z těchto kroků:
          a) předat příslušnému orgánu své připomínky nebo v zájmu objasnění odpovědi nebo její části požádat o další vysvětlení;
          b) provést návaznou inspekci provádění nápravných opatření, kterou ohlásí nejméně dva týdny před jejím zahájením;
          c) zahájit řízení o sankcích ve vztahu k danému členskému státu.
          KAPITOLA IV OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 13
          Citlivé informace
          Aniž je dotčen článek 8 nařízení (ES) č. 2320/2002, zachází Komise s citlivými materiály týkajícími se inspekce jako s utajenými informacemi.
          Článek 14
          Inspekční program Komise
          1. Při určování priorit provádění inspekčního programu Komise využívá výbor jako poradní orgán.
          2. Komise pravidelně informuje výbor o provádění svého inspekčního programu a o výsledcích hodnocení.
          Článek 15
          Informování příslušných orgánů o závažných nedostatcích
          Pokud inspekce objeví závažný nedostatek, který by mohl podstatně ovlivnit celkovou úroveň bezpečnosti letectví ve Společenství, informuje o tom Komise neprodleně příslušné orgány.
          Článek 16
          Koordinace s mezivládními organizacemi
          Při plánování svého inspekčního programu Komise zohlední plánované nebo nedávno uskutečněné bezpečnostní audity mezivládních organizací, aby byla zajištěna celková účinnost různých bezpečnostních inspekcí a auditů.
          Článek 17
          Přezkum
          Do 31. července 2005 a poté pravidelně Komise přezkoumá svůj systém inspekcí, a zejména účinnost tohoto systému a jeho slučitelnost s činnostmi mezivládních organizací v této oblasti.
          Článek 18
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. srpna 2003.
          Za Komisi
          Loyola De Palacio
          místopředsedkyně
          [1] Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 44.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.