Nařízení Komise (ES) č. 1491/2003 ze dne 25. srpna 2003, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona nebo Poma de Girona)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1491/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1491/2003
          ze dne 25. srpna 2003,
          kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona nebo Poma de Girona)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na čl. 6 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 5 nařízení (EHS) č. 2081/92 zaslala Itálie Komisi čtyři žádosti o zápis názvů "Ficodindia dell'Etna", "Monte Etna", "Colline di Romagna" a "Pretuziano delle Colline Teramane" jako označení původu a Španělsko zaslalo jednu žádost o registraci názvu "Torta del Casar" jako označení původu a jednu žádost o registraci názvu "Manzana de Girona" nebo "Poma de Girona" jako zeměpisného označení.
          (2) V souladu s čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení bylo shledáno, že žádosti splňují všechny požadavky uvedeného nařízení, a zejména že byly uvedeny všechny údaje požadované podle článku 4 uvedeného nařízení.
          (3) Komise neobdržela po zveřejnění názvů uvedených v příloze tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropských společenství [3] žádné námitky podle článku 7 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          (4) Uvedené názvy by tedy měly být zapsány do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení a měly by být proto v rámci Společenství chráněny jako chráněná označení původu nebo chráněná zeměpisná označení.
          (5) Příloha tohoto nařízení doplňuje přílohu nařízení Komise (ES) č. 2400/96 [4] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1428/2003 [5],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Každý z šesti názvů uvedených v příloze tohoto nařízení se doplňuje do přílohy nařízení (ES) č. 2400/96 a podle čl. 6 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2081/92 se zapisuje do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení jako chráněné označení původu (CHOP) nebo chráněné zeměpisné označení (CHZO).
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. C 275, 12.11.2002, s. 11 (Ficodindia dellEtna).Úř. věst. C 281, 19.11.2002, s. 5 (Monte Etna).Úř. věst. C 286, 22.11.2002, s. 10 (Colline di Romagna).Úř. věst. C 309, 12.12.2002, s. 2 (Pretuziano delle Colline Teramane).Úř. věst. C 291, 26.11.2002, s. 2 (Torta del Casar).Úř. věst. C 316, 18.12.2002, s. 14 (Manzana de Girona nebo Poma de Girona).
          [4] Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 11.
          [5] Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 7.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PRODUKTY URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ UVEDENÉ V PŘÍLOZE I SMLOUVY O ES
          Ovoce, zelenina a obiloviny
          ITÁLIE
          Ficodindia dell'Etna (CHOP)
          ŠPANĚLSKO
          Manzana de Girona nebo Poma de Girona (CHZO)
          Oleje a tuky/Olivový olej
          ITÁLIE
          Monte Etna (CHOP)
          Colline di Romagna (CHOP)
          Pretuziano delle Colline Teramane (CHOP)
          Sýry
          ŠPANĚLSKO
          Torta del Casar (CHOP)
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.