Nařízení Komise (ES) č. 1492/2003 ze dne 25. srpna 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, pokud jde o využití půdy vyňaté z produkce v některých regionech Švédska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1492/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1492/2003
          ze dne 25. srpna 2003,
          kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, pokud jde o využití půdy vyňaté z produkce v některých regionech Švédska
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne 17. května 1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1038/2001 [2], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2316/1999 ze dne 22. října 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1035/2003 [4], stanoví podmínky udělování plateb na plochu pro některé plodiny na orné půdě. Podle čl. 19 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 2316/1999 musí plochy vyňaté z produkce zůstat vyňaté v období začínajícím nejpozději 15. ledna a končícím nejdříve dne 31. srpna, a není-li stanoveno jinak, nesmí se používat k zemědělské produkci, ani k jakémukoli výdělečnému účelu.
          (2) Klimatické podmínky, které se v červenci 2003 v některých regionech Švédska vyznačovaly výjimečně vysokými srážkami, postihly zásobování krmivy a způsobily velké ztráty příjmů chovatelů nucených prodávat zvířata, když nelze zajistit běžné krmivo.
          (3) Je proto žádoucí najít dodatečné místní zdroje krmiv pro výživu hospodářských zvířat do podzimu.
          (4) Je proto nutné odchýlit se od nařízení (ES) č. 2316/1999 a povolit v dotyčných regionech využití orné půdy vyňaté z produkce pro pěstování plodin pro účely výživy zvířat před uplynutím doby vynětí půdy z produkce a zároveň zavést opatření, která by zajistila dodržení nevýdělečného využívání této půdy.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Odchylně od čl. 19 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 2316/1999 mohou být švédská území vyňatá z produkce vyjmenovaná v příloze tohoto nařízení v hospodářském roce 2003/04 využita pro výživu zvířat.
          2. Švédsko přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistilo, že bude dodržen nevýdělečný charakter využití ploch vyňatých z produkce uvedených v odstavci 1, a zvláště vyloučí plodiny z těchto ploch z režimu podpory produkce sušených krmiv podle nařízení Rady (ES) č. 603/95 [5].
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. srpna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 16.
          [3] Úř. věst. L 280, 30.10.1999, s. 43.
          [4] Úř. věst. L 150, 18.6.2003, s. 24.
          [5] Úř. věst. L 63, 21.3.1995, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Švédsko
          Kalmar län
          Jönköpings län
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.