Nařízení Komise (ES) č. 1494/2003 ze dne 25. srpna 2003, kterým se na hospodářský rok 2003/04 stanoví nákupní cena, kterou použijí skladovací agentury pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1494/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1494/2003
          ze dne 25. srpna 2003,
          kterým se na hospodářský rok 2003/04 stanoví nákupní cena, kterou použijí skladovací agentury pro nezpracované sušené vinné hrozny a nezpracované sušené fíky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 453/2002 [2], a zejména na čl. 9 odst. 8 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Kritéria pro stanovení ceny, za kterou skladovací agentury vykupují nezpracované sušené fíky a nezpracované sušené vinné hrozny, jsou stanovena v čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 a podmínky pro nákup a nakládání s produkty skladovacími agenturami jsou uvedeny v nařízení Komise (ES) č. 1622/1999 ze dne 23. července 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim skladování nezpracovaných sušených vinných hroznů a nezpracovaných sušených fíků [3]. Nákupní cenu pro hospodářský rok 2003/2004 je proto třeba stanovit v případě sušených vinných hroznů na základě vývoje světových cen a v případě sušených fíků nazákladě minimální ceny stanovené nařízením Komise (ES) č. 1459/2003 ze dne 18. srpna 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanoví minimální cena, jež se vyplácí producentům nezpracovaných sušených fíků a výše podpory produkce pro sušené fíky [4].
          (2) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro hospodářský rok 2003/2004 jsou nákupní ceny uvedené v čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 ve výši:
          - 378,54 EUR na tunu netto pro nezpracované sušené vinné hrozny,
          - 542,70 EUR na tunu netto pro nezpracované sušené fíky.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 9.
          [3] Úř. věst. L 192, 24.7.1999, s. 33.
          [4] Úř. věst. L 208, 19.8.2003, s. 11.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.