Nařízení Rady (ES) č. 1500/2003 ze dne 18. února 2003 o uplatňování systému dvojité kontroly bez množstevních omezení pro vývoz některých výrobků z oceli z Ruské federace do Evropského společenstvíText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1500/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1500/2003
          ze dne 18. února 2003
          o uplatňování systému dvojité kontroly bez množstevních omezení pro vývoz některých výrobků z oceli z Ruské federace do Evropského společenství
          (Text s významem pro EHP)
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dohoda o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé [1], vstoupila v platnost dne 1. prosince 1997.
          (2) Evropské společenství a Ruská federace se dohodly, že vytvoří systém dvojité kontroly pro některé výrobky z oceli pro období ode dne 13. října 1997 do dne 31. prosince 1999. Tato dohoda ve formě výměny dopisů byla jménem Evropského společenství schválena prostřednictvím rozhodnutí 97/741/ES [2]. Tento systém byl prodloužen na období ode dne 1. ledna 2000 do 31. prosince 2001 prostřednictvím rozhodnutí 2000/294/ES [3]. Nařízení (ES) č. 2135/97 [4], jehož platnost byla prodloužena nařízením (ES) č. 793/2000 [5], zřídilo pro Společenství odpovídající prováděcí právní předpisy.
          (3) Situace ohledně dovozu některých výrobků z oceli z Ruské federace do Společenství byla předmětem důkladného zkoumání a strany na základě důležitých informací, jež jim byly poskytnuty, uzavřely dohodu ve formě výměny dopisů [6], kterou se zavádí systém dvojité kontroly bez množstevních omezení na dobu ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost do dne 31. prosince 2004, pokud se strany nedohodnou ukončit tento systém dříve.
          (4) Opatření nezbytná pro provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [7],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Podle ustanovení výše uvedené dohody ve formě výměny dopisů dovoz některých výrobků z oceli, pocházejících z Ruské federace do Společenství, uvedených v dodatku I, podléhá po dobu od vstupu tohoto nařízení v platnost do dne 31. prosince 2004 předložení kontrolního dokladu vydaného orgány Společenství, který odpovídá vzoru uvedenému v dodatku II.
          2. Dovoz výrobků z oceli, pocházejících z Ruské federace do Společenství, uvedených v dodatku 1, podléhá navíc po dobu od vstupu tohoto nařízení v platnost do dne 31. prosince 2004 vydání vývozního dokladu příslušnými ruskými orgány. Tento vývozní doklad musí odpovídat vzoru uvedenému v dodatku III. Platí pro vývoz přes celní území Společenství. Dovozce musí předložit originál vývozního dokladu nejpozději do dne 31. března roku následujícího po roce, ve kterém bylo odesláno zboží spadající pod uvedený doklad.
          3. Za datum odeslání se považuje den nakládky zboží na dopravní prostředek určený k vývozu.
          4. Třídění produktů, na které se vztahuje tato dohoda, je založeno na celní a statistické nomenklatuře Společenství (dále jen "KN"). Původ produktů, na než se vztahuje toto nařízení, se zjišťuje podle pravidel platných ve Společenství.
          5. Příslušné orgány Společenství se zavazují informovat Ruskou federaci o všech změnách KN ohledně produktů, na které se vztahuje toto nařízení, před jejich vstupem v platnost ve Společenství.
          6. Zboží odeslané před vstupem tohoto nařízení v platnost se vyjímá z oblasti působnosti tohoto nařízení.
          Článek 2
          1. Kontrolní doklad uvedený v článku 1 vydává příslušný orgán v členském státě automaticky a bezplatně pro jakékoli požadované množství, do pěti pracovních dnů od předložení žádosti jakéhokoli dovozce Společenství, ať je usazen kdekoli ve Společenství. Tato žádost se považuje za doručenou příslušnému vnitrostátnímu orgánu nejpozději do tří pracovních dnů po předložení, pokud se neprokáže opak.
          2. Kontrolní doklad vydaný jedním z příslušných vnitrostátních orgánů uvedených v dodatku IV platí v celém Společenství.
          3. Žádost dovozce o vydání kontrolního dokladu zahrnuje:
          a) jméno a úplnou adresu žadatele (včetně čísel telefonu a faxu, případně i identifikační číslo používané příslušnými vnitrostátními orgány) a číslo plátce DPH, pokud podléhá platbě DPH;
          b) tam, kde je to na místě, jméno a úplnou adresu deklaranta nebo zástupce žadatele (včetně čísel telefonu a faxu);
          c) úplné jméno a adresu vývozce;
          d) přesný popis zboží včetně:
          - jeho obchodního názvu,
          - kódu(ů) KN,
          - země původu,
          - země určení;
          e) čistou hmotnost vyjádřenou v kg a také množství v jiných jednotkách než v kg, pokud jsou předepsány, podle čísla kombinované nomenklatury;
          f) hodnotu zboží v eurech, CIF hranice Společenství, podle čísla kombinované nomenklatury;
          g) zda jde o produkty druhořadé nebo nestandardní kvality [8];
          h) předpokládanou dobu a místo celního odbavení;
          i) zda je žádost opakováním předchozí žádosti týkající se téže zakázky;
          j) následující prohlášení, datované a podepsané žadatelem, s jeho jménem napsaným hůlkovým písmem:
          "Já, níže podepsaný, potvrzuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé a uvedené v dobré víře, a že jsem usazen ve Společenství."
          Dovozce musí předložit také kopii kupní nebo prodejní smlouvy, pro forma fakturu a/nebo, pokud zboží nebylo koupeno přímo v zemi výroby, osvědčení o výrobě, které vydala ocelárna, v níž bylo vyrobeno.
          4. Kontrolní doklady mohou být používány pouze po tu dobu, kdy jsou platná ustanovení o liberalizaci dovozu pro příslušné transakce. Aniž jsou dotčeny možné změny platných dovozních předpisů nebo opatření přijatých v rámci určité dohody nebo správy určité kvóty:
          - doba platnosti kontrolního dokladu se stanoví v délce čtyř měsíců,
          - nepoužité nebo částečně použité kontrolní doklady mohou být pro stejné období obnoveny.
          5. Po skončení jejich doby platnosti vrátí dovozce kontrolní doklady vydávajícím orgánům.
          Článek 3
          1. Skutečnost, že jednotková cena, za kterou je transakce uskutečňována, přesahuje cenu uvedenou v dovozním dokladu o méně než 5 % nebo že celková hodnota nebo množství skutečně dovezených výrobků přesahuje hodnotu nebo množství uvedené v dovozním dokladu o méně než 5 %, není překážkou pro propuštění příslušných výrobků do volného oběhu.
          2. Žádosti o dovozní doklady a doklady samotné mají důvěrný charakter. Jsou určeny pouze příslušným orgánům a žadateli.
          Článek 4
          1. Během prvních deseti dnů každého měsíce sdělí členské státy Komisi:
          a) údaje o množstvích a hodnotách (vypočtených v eurech), pro které byly vydány dovozní doklady v předešlém měsíci;
          b) údaje o dovozech uskutečněných v měsíci, který předchází měsíci podle písmena a).
          Údaje, které členské státy poskytují, se rozdělí podle výrobku, kódu KN a země.
          2. Členské státy informují o všech zjištěných nesrovnalostech nebo případech podvodů a případně o důvodech, na jejichž základě vydání dovozního dokladu zamítly.
          Článek 5
          Veškerá oznámení stanovená podle tohoto nařízení musí být adresována Komisi a předávána elektronicky prostřednictvím integrované sítě zřízené za tímto účelem, není-li ze závažných technických důvodů nutné dočasně použít jiné komunikační prostředky.
          Článek 6
          Výbor
          1. Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.
          2. V případě odkazu na tento odstavec se použijí články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
          Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          3. Výbor přijme svůj jednací řád.
          Článek 7
          Změny dodatků, které mohou být nezbytné k zohlednění změn přílohy nebo dodatků připojených k dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací, nebo změny pravidel Společenství pro statistiku, celní režimy, společná pravidla pro dovoz nebo kontrolu dovozu, se přijímají v souladu s postupem uvedeným v čl. 6 odst. 2.
          Toto nařízení vstupuje v platnost patnáctým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. února 2003.
          Za Radu
          předseda
          N. Christodoulakis
          [1] Úř. věst. L 327, 28.11.1997, s. 3.
          [2] Úř. věst. L 300, 4.11.1997, s. 36.
          [3] Úř. věst. L 96, 18.4.2000, s. 44.
          [4] Úř. věst. L 300, 4.11.1997, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 96, 18.4.2000, s. 1.
          [6] Viz strana 26 v tomto čísle Úředního věstníku.
          [7] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [8] Podle kritérií uvedených ve sdělení Komise o identifikačních kritériích pro výrobky z oceli nižší než prvotřídní kvality pocházející ze třetích zemí, uplatňovaných celními správami členských států (Úř. věst. L 180, 11.7.1991, s. 4).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Dodatek I
          Seznam výrobků podléhajících dvojité kontrole bez množstevních omezení
          RUSKÁ FEDERACE
          Pásy válcované za studena o šířce menší než 500 mm
          72112399
          72112950
          72112990
          72119090
          Křemíkové anizotropní elektroplechy
          72112391
          72251910
          72251990
          72261910
          72261930
          72261990
          Křemíkové izotropní elektroplechy
          72261190
          Dodatek II
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          Dodatek III
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          APÉNDICE IVTILLÆG IVANLAGE IVΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IVAPPENDIX IVAPPENDICE IVAPPENDICE IVAANHANGSEL IVAPÊNDICE IVLISÄYS IVTILLÄGG IV
          LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
          LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
          LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
          ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
          LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
          LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
          ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
          LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
          LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
          LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
          FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
          BELGIQUE/BELGIË
          Ministère des affaires économiques
          Administration des relations économiques
          Services Licences
          Rue Général Leman 60
          B-1040 Bruxelles
          Télécopieur (32-2) 230 83 22
          Ministerie van Economische Zaken
          Bestuur van de Economische Betrekkingen
          Dienst Vergunningen
          Generaal Lemanstraat 60
          B-1040 Brussel
          Fax (32-2) 230 83 22
          DANMARK
          Erhvervsfremme Styrelsen
          Erhvervsministeriet
          Vejlsøvej 29
          DK-8600 Silkeborg
          Fax (45) 35 46 64 01
          DEUTSCHLAND
          Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
          Frankfurter Straße 29-35
          D-65760 Eschborn 1
          Fax (49-61) 969 42 26
          ΕΛΛΑΔΑ
          Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
          Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
          Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
          Κορνάρου 1
          GR-105 63 Αθήνα
          Φαξ (30210) 32 86094
          ESPAÑA
          Ministerio de Economía
          Secretaría General de Comercio Exterior
          Paseo de la Castellana, 162
          E-28046 Madrid
          Fax: (34) 91563 18 23/(34) 91349 38 31
          FRANCE
          Service des industries manufacturières
          DIGITIP
          12, rue Villiot — Bâtiment Le Bervil
          F-75572 Paris
          Cedex 12
          Télécopieur (33-1) 53 44 91 81
          IRELAND
          Department of Enterprise, Trade and Employment
          Import/Export Licensing, Block C
          Earlsfort Centre
          Hatch Street
          Dublin
          2
          Ireland
          Fax: (353-1) 631 28 26
          ITALIA
          Ministero delle Attività produttive
          Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
          Viale America 341
          I-00144 Roma
          Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36
          LUXEMBOURG
          Ministère des affaires étrangères
          Office des licences
          BP 113
          L-2011 Luxembourg
          Télécopieur (352) 46 61 38
          NEDERLAND
          Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
          Postbus 30003,Engelse Kamp 2
          9700 RD Groningen
          Nederland
          Fax (31-50) 523 23 41
          ÖSTERREICH
          Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
          Außenwirtschaftsadministration
          Landstrasser Hauptstraße 55-57
          A-1030 Wien
          Fax (43-1) 711 00/83 86
          PORTUGAL
          Ministério das Finanças
          Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo
          Rua Terreiro do Trigo
          Edifício da Alfândega da Lisboa
          P-1140-060 Lisboa
          Fax: (351-21) 881 42 61
          SUOMI/FINLAND
          Tullihallitus/Tullstyrelsen
          PL/PB 512
          FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
          Faksi/Fax (358-9) 614 28 52
          SVERIGE
          Kommerskollegium
          Box 6803
          S-113 86 Stockholm
          Fax (46-8) 30 67 59
          UNITED KINGDOM
          Department of Trade and Industry
          Import Licensing Branch
          Queensway House - West Precinct
          Billingham,Cleveland
          TS23 2NF
          United Kingdom
          Fax: (44-1642) 53 35 57
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.