Nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 ze dne 29. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1535/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2003
          ze dne 29. srpna 2003,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 453/2002 [2], a zejména na čl. 1 odst. 3, čl. 3 odst. 2, článek 6, čl. 6b odst. 3, čl. 6c odst. 7, články 25 a 26 a čl. 27 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 2201/96 zavedlo podporu organizacím producentů, kteří dodávají rajčata, broskve nebo hrušky ke zpracování na produkty uvedené v příloze I zmíněného nařízení, a podporu pro produkci sušených švestek a sušených fíků. Tyto produkty musí být získány z ovoce a zeleniny sklizených ve Společenství.
          (2) Za účelem zjednodušení a vyjasnění režimu je třeba změnit některá prováděcí pravidla k režimu podpor na základě získané zkušenosti. Pro větší srozumitelnost je třeba zrušit a nahradit nařízení Komise (ES) č. 449/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, týkající se režimu podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1426/2002 [4].
          (3) K zajištění jednotného provádění režimu je třeba vymezit produkty vyjmenované v čl. 6a odst. 1 nařízení (ES) č. 2201/96 a v příloze 1 uvedeného nařízení, dále stanovit hospodářské roky pro tyto produkty a lhůty pro dodávky surovin.
          (4) V Evropské unii se vyrábí ovoce v cukerném sirupu o celkovém obsahu cukru nižším než 14 °Brix. Je třeba snížit poměr cukru v produktech, na které se podpora vztahuje. Je třeba, aby použitá definice vycházela z definice Komise pro Codex Alimentarius.
          (5) Režim musí fungovat s dostatečným počtem organizací producentů a na základě shody či analogie odpovídat nařízení Rady (ES) č. 2202/96 ze dne 28. října 1996,kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů [5], naposledy pozměněným nařízením Komise (ES) č. 1933/2001 [6], musí termín "seskupení producentů předběžně uznaná" uvedený v čl. 3 odst. 1 prvním pododstavci a v čl. 6a odst. 2 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 2201/96 zahrnovat seskupení producentů, kterým bylo uděleno předběžné uznání podle článku 14 nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [7], naposledy pozměněného nařízením Komise (ES) č. 47/2003 [8].
          (6) Režim podpory produkce je založen na smlouvách mezi organizacemi producentů uznanými nebo předběžně uznanými podle nařízení (ES) č. 2200/96 a zpracovateli. Producenti nebo organizace producentů mohou za určitých okolností vystupovat též jako zpracovatelé. Pro účely použití režimu podpory je třeba specifikovat typy smluv a údaje, které mají tyto smlouvy obsahovat.
          (7) Pro usnadnění způsobu fungování režimu je třeba, aby příslušné orgány byly obeznámeny s veškerými organizacemi producentů, které uvádějí na trh produkci svých členů, členů jiných organizací producentů a samostatných producentů, kteří chtějí využít režimu podpor. Příslušné orgány by měly být též obeznámeny se zpracovateli, kteří podepisují smlouvy s organizacemi producentů, a tito zpracovatelé by měli orgánům zasílat informace nezbytné pro zajištění správného fungování režimu. Zpracovatelé rajčat, broskví a hrušek musí být schváleni dříve, aby mohli smlouvy uzavírat.
          (8) Smlouvy musí být uzavřeny ke stanovenému datu u rajčat, broskví a hrušek a před počátkem každého hospodářského roku u ostatních produktů. Pro zajištění co největší efektivity režimu je však třeba smluvním stranám povolit zvýšení množství stanoveného na počátku, a to do určité hranice a formou dodatků ke smlouvám.
          (9) Počet žádostí o podporu, které mohou organizace producentů nebo zpracovatelé předložit, musí být stanoven v závislosti na procesu zpracování. Žádosti o podporu musí obsahovat všechny údaje nezbytné k ověření jejich oprávněnosti. Náhradou za povinnosti, které musí organizace producentů plnit, je třeba stanovit předčasné vyplácení podpory za podmínky, že bude složena jistota zajišťující vrácení podpory v případech, kdy podmínky pro získání zálohy na podporu produkce nejsou dodrženy.
          (10) Pro zajištění správného použití režimu podpory musí organizace producentů a zpracovatelé sdělovat nezbytné informace a vést aktualizovanou dokumentaci, a zejména specifikovat plochy, na nichž se pěstují rajčata, broskve a hrušky, na základě nařízení Rady (EHS) č. 3508/92 ze dne 27. listopadu 1992 o zavedení integrovaného administrativního a kontrolního systému pro některé režimy podpor Společenství [9], naposledy pozměněného nařízením Komise (ES) č. 495/2001 [10], a nařízení Komise (ES) č. 2419/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor Společenství zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3508/92 [11], ve znění nařízení (ES) č. 2550/2001 [12], pro účely veškerých inspekcí a kontrol, které jsou považovány za nezbytné.
          (11) K dodržení požadavků nařízení (ES) č. 2201/96 a z tržních důvodů je třeba dát zpracovatelům větší volnost při výrobě ovocných směsí a šťáv získávaných ze surovin, pro které se uděluje podpora.
          (12) Pro účely řízení režimu podpory musí být stanoveny postupy pro fyzické kontroly a kontroly dokladů u dodávek a zpracování, kontroly se musí provádět u dostatečně reprezentativního počtu žádostí o podporu a musí být stanoveny určité sankce pro organizace producentů a zpracovatele, kteří poruší pravidla, a zejména v případě zfalšování prohlášení či nezpracování dodaných produktů.
          (13) Pro zajištění kvality a spolehlivosti prováděných kontrol je třeba zmenšit intenzitu povinných kontrol zásob. U zpracovatelských podniků, které byly nedávno schváleny, je však třeba zachovat dvě kontroly ročně během prvního hospodářského roku, v němž se podniky účastnily režimu.
          (14) Pro zajištění náležitého použití čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 je třeba jasně definovat údaje, z nichž se vypočítává překročení prahu Společenství pro broskve, hrušky a rajčata.
          (15) S cílem zajistit splnění požadavků na systém výpočtu překročení prahu Společenství je třeba stanovit přechodné období na základě údajů vztahujících se k žádostem o podporu pro hospodářský rok 2003/04.
          (16) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I DEFINICE A HOSPODÁŘSKÉ ROKY
          Článek 1
          Definice
          1. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "organizacemi producentů" seskupení producentů podle článku 11 nařízení (ES) č. 2200/96 a seskupení producentů předběžně uznaná podle článku 14 uvedeného nařízení;
          b) "producentem" jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která je členem organizace producentů dodávajícím produkci dané organizaci pro účely uvádění na trh za podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 2200/96;
          c) "samostatným producentem" jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která není členem organizace producentů a která pěstuje ve svém zemědělském podniku surovinu určenou ke zpracování;
          d) "zpracovatelem" jakákoliv fyzická nebo právnická osoba provozující za obchodními účely a na vlastní odpovědnost jednu nebo více provozoven vybavených zařízením na výrobu jednoho nebo více produktů uvedených v čl. 2 bodech 1 až 15 a případně schválených podle článku 5;
          e) "množstvím" množství vyjádřené v čisté hmotnosti, pokud není stanoveno jinak;
          f) "příslušnými orgány" orgán nebo orgány jmenované členským státem, aby prováděly toto nařízení.
          2. Pro účely tohoto nařízení se jakýkoliv odkaz na organizace producentů definované v odstavci 1 považuje také za odkaz na sdružení organizací producentů podle čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č. 2200/96, založená z iniciativy organizací producentů uznaných podle uvedeného nařízení a těmito organizacemi též kontrolovaná.
          Článek 2
          Hotové produkty
          "Produkty uvedenými v čl. 6a odst. 1 a v příloze I nařízení (ES) č. 2201/96" se rozumí následující produkty:
          1. "broskvemi v sirupu a/nebo v přírodní ovocné šťávě": broskve loupané, celé nebo kousky, tepelně ošetřené, balené v hermeticky uzavřených nádobách obsahujících jako nálev cukerný sirup nebo přírodní ovocnou šťávu, kódů KN ex20087061, ex20087069, ex20087071, ex20087079, ex20087092, ex20087094 a ex20087099;
          2. "hruškami v sirupu a/nebo v přírodní ovocné šťávě": hrušky odrůd Williamsova čáslavka nebo Rocha, loupané, celé nebo kousky, tepelně ošetřené, balené v hermeticky uzavřených nádobách obsahujících jako nálev cukerný sirup nebo přírodní ovocnou šťávu, kódů KN ex20084051, ex20084059, ex 8 40 71, ex20084079, ex20084091 a ex20084099;
          3. "směsí ovoce": směsi ovoce, celého nebo kousků, loupaného, tepelně ošetřeného, baleného v hermeticky uzavřených nádobách obsahujících jako nálev cukerný sirup nebo přírodní ovocnou šťávu, v nichž čistá hmotnost odkapaných broskví a hrušek odrůd Williamsova čáslavka nebo Rocha tvoří minimálně 60 % čisté hmotnosti celkového odkapaného ovoce, kódů KN ex200892 a ex200899, vyrobené přímo z čerstvých broskví a/nebo hrušky Williamsovy čáslavky a Rocha dodaných během období uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. b) a c);
          4. "sušenými švestkami": švestky získané ze švestky sušené odrůdy dEnte, příslušně ošetřené nebo zpracované, balené ve vhodných nádobách, kódu KN ex08132000 a určené k lidské spotřebě;
          5. "sušenými fíky": sušené fíky, včetně fíkové pasty, příslušně ošetřené nebo zpracované, balené ve vhodných nádobách, kódu KN ex08042090 a určené k lidské spotřebě;
          6. "loupanými celými mraženými rajčaty": loupaná rajčata podlouhlých odrůd, mražená, balená ve vhodných nádobách, kódu KN ex07108070, z nichž minimálně 90 % čisté hmotnosti rajčat tvoří celá rajčata, která nevykazují poškození, jež by podstatně měnilo jejich vzhled. Toto procento se určuje po rozmrazení produktu;
          7. "loupanými mraženými kousky rajčat": loupaná pokrájená rajčata podlouhlých odrůd a odrůd kulatých, jež se neloupou obtížněji než podlouhlé odrůdy, mražená, balená ve vhodných nádobách, kódu KN ex07108070;
          8. "celými loupanými konzervovanými rajčaty": loupaná rajčata podlouhlých odrůd, tepelně ošetřená, balená v hermeticky uzavřených nádobách, kódu KN ex20021010, z nichž alespoň 65 % hmotnosti odkapaných rajčat tvoří celá rajčata, která nevykazují poškození, jež by podstatně měnilo jejich vzhled;
          9. "konzervovanými loupanými kousky rajčat": loupaná rajčata pokrájená nebo částečně rozmělněná, podlouhlých odrůd a odrůd kulatých, které se neloupou obtížněji než odrůdy podlouhlé, tepelně ošetřená, balená v hermeticky uzavřených nádobách, kódu KN ex20021010. Pokud jsou tyto produkty určeny k výrobě produktů uvedených v bodě 15, musí být baleny ve vhodných nádobách;
          10. "rajčatovými vločkami": vločky získané sušením rajčat pokrájených na kolečka nebo na kostičky, balené ve vhodných nádobách, kódu ex07129030;
          11. "rajčatovou šťávou": šťáva získaná přímo z čerstvých rajčat, z nichž se odkapáním odstraní slupka, semínka a jiné hrubé části, vykazující po případném zahuštění méně než 12 % sušiny, balená v hermeticky uzavřených nádobách, kódů KN ex20029011, ex20029019, 20095010 a 20095090. Šťáva s obsahem sušiny 7 % a vyšším může obsahovat slupky a semena v maximální míře 4 % hmotnostních produktu. Rajčatové šťávy určené k výrobě produktů uvedených v bodě 15 musí být baleny ve vhodných nádobách;
          12. "rajčatovým koncentrátem": produkt získaný koncentrací rajčatové šťávy, balený ve vhodných nádobách, s obsahem sušiny 12 % a vyšším, kódů KN ex20029031, ex20029039, ex20029091 a ex20029099. Koncentrát s obsahem sušiny nepřevyšujícím 18 % nebo od 18 do 24 % může obsahovat slupky a semena v maximální míře 4 % a 7 % hmotnosti produktu v pořadí, jak jsou uvedena;
          13. "celými neloupanými konzervovanými rajčaty": celá neloupaná rajčata podlouhlých odrůd a kulatých odrůd tepelně ošetřená, balená v hermeticky uzavřených nádobách, k nimž se přidá buďto lehký nálev (přírodní rajčata), nebo rajčatové protlaky (přípravky s rajčatovým protlakem nebo šťávou), z nichž minimálně 65 % hmotnostních odkapaných rajčat tvoří celá rajčata, která nevykazují poškození, jež by podstatně měnilo jejich vzhled, kódu KN ex20021090. Pokud se tyto produkty mají použít k výrobě produktů uvedených v bodě 15, zabalí se do vhodných nádob;
          14. "konzervovanými neloupanými kousky rajčat": kousky nebo drť podlouhlých a kulatých odrůd, lehce protřené sítem, též mírně koncentrovaná, jejichž obsah sušiny je od 4,5 do 14 % hmotnostních, se slupkami do výše stanovené v nařízení Komise (EHS) č. 1764/86 [13], kódu KN ex20021090. Pokud se tyto produkty mají použít k výrobě produktů uvedených v bodě 15, zabalí se do vhodných nádob;
          15. "hotovými omáčkami": přípravky na bázi rajčat získané smícháním jednoho nebo více produktů uvedených v bodech 9, 11, 12, 13 nebo 14 s jinými produkty rostlinného nebo živočišného původu, s výjimkou čerstvých rajčat, která byla tepelně ošetřená, v nichž čistá hmotnost produktů uvedených v bodech 9, 11, 12, 13 nebo 14 je přinejmenším 60 % celkové čisté hmotnosti hotové omáčky. Tyto produkty musí být vyrobeny během období uvedeného v čl. 3 odst. 2 stejným zpracovatelem jako použité produkty uvedené v bodech 9, 11, 12, 13 nebo 14;
          16. "cukerným sirupem": tekutina, v níž se voda kombinuje s cukry a jejíž celkový obsah cukrů určený po homogenizaci se přinejmenším rovná 10o Brix, pokud je použit na zálivku ovoce v sirupu;
          17. "přírodní ovocnou šťávou": nálev s minimem 9,5o Brix, tvořená pouze zkvasitelnou, avšak nezkvašenou šťávou mechanicky vymačkanou z ovoce, nebo šťávou získanou z koncentrované ovocné šťávy navrácením vody, která byla odstraněna při zahušťování, jak je definováno ve směrnici Rady 2001/112/ES [14], bez přídavku cukru.
          Článek 3
          Hospodářské roky a dodací lhůty
          1. Hospodářské roky uvedené v čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 2201/96 produktů vyjmenovaných v čl. 6a odst. 1 a v příloze uvedeného nařízení trvají:
          a) od 15. června do 14. června v případě produktů zpracovaných z rajčat a produktů zpracovaných z broskví;
          b) od 15. července do 14. července v případě produktů zpracovaných z hrušek;
          c) od 1. srpna do 31. července v případě sušených fíků;
          d) od 15. srpna do 14. srpna v případě sušených švestek.
          2. Podpora se uděluje pouze produktům dodaným zpracovatelskému průmyslu v těchto dodacích lhůtách:
          a) rajčata: od 15. června do 15. listopadu;
          b) broskve: od 15. června do 25. října;
          c) hrušky: od 15. července do 15. prosince;
          d) sušené fíky: od 1. srpna do 15. června;
          e) švestky získané ze švestek sušených odrůdy dEnte: od 15. srpna do 15. ledna.
          3. Komise zveřejní výši podpory stanovenou v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 2201/96 před začátkem každého hospodářského roku, nejpozději však:
          a) dne 31. ledna u rajčat;
          b) dne 31. května u broskví;
          c) dne 15. června u hrušek.
          KAPITOLA II SMLOUVY
          Článek 4
          Forma smluv
          1. Smlouvy uvedené v článcích 3 a 6a nařízení (ES) č. 2201/96 (dále jen "smlouvy") se uzavírají písemně. Smlouvy obsahují identifikační číslo.
          2. Smlouvy mohou mít některou z těchto forem:
          a) smlouva mezi organizací producentů nebo sdružením organizací producentů a zpracovatelem;
          b) závazek k dodávce, pokud je organizace producentů také zpracovatelem.
          Mezi organizací producentů a zpracovatelem může být podepsána pouze jediná smlouva.
          Článek 5
          Schválení zpracovatelů rajčat, broskví a hrušek
          1. V případě rajčat, broskví a hrušek mohou být smlouvy uzavřeny pouze se schválenými zpracovateli.
          2. Zpracovatelé rajčat, broskví a hrušek, kteří se chtějí účastnit režimu podpory, podají žádost o schválení příslušným orgánům členského státu do dne tímto státem stanoveného. Členské státy každoročně zveřejní seznam schválených zpracovatelů nejpozději měsíc před termínem podpisu smluv.
          3. Členské státy stanoví požadavky na schválení a uvědomí o nich Komisi.
          Článek 6
          Datum podpisu smluv
          1. Každoročně se smlouvy podepisují nejpozději:
          a) dne 15. února v případě rajčat;
          b) dne 15. července a sedm pracovních dní před počátkem dodávek v případě broskví;
          c) dne 31. července a sedm pracovních dní před počátkem dodávek v případě hrušek;
          d) před začátkem hospodářského roku v případě ostatních produktů.
          Členské státy mohou odložit datum stanovené v písmenu a) až do 10. března.
          2. Pokud výše podpory pro rajčata nebyla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie ke dni stanovenému v čl. 3 odst. 3 písm. a), pak se datum uvedené v odst. 1 písm. a) tohoto článku odkládá na patnáctý den následující po dni zveřejnění.
          3. Pokud minimální cena vyplácená producentům u sušených švestek nebo sušených fíků nebyla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie patnáct dní přede dnem stanoveným v odst. 1 písm. d), pak se uvedené datum odkládá na patnáctý den následující po dni zveřejnění.
          Článek 7
          Obsah smluv
          1. Smlouvy musí uvádět zejména:
          a) jméno a adresu organizace producentů;
          b) jméno a adresu zpracovatele;
          c) množství suroviny, které se má dodat ke zpracování;
          d) závazek zpracovatelů, že zpracují množství dodané podle dotyčné smlouvy v některý z produktů uvedených v čl. 6a odst. 1 a v příloze I nařízení (ES) č. 2201/96 a dodrží normy stanovené v souladu s článkem 8 uvedeného nařízení;
          e) cenu, která se má zaplatit za surovinu, případně rozlišenou podle odrůdy a/nebo jakosti a/nebo dodací lhůty;
          f) odškodné pro případ nedodržení závazků jednou ze smluvních stran, zejména pokud jde o platební lhůty a závazek dodat a přijmout množství, na které byla uzavřena smlouva.
          V případě rajčat, broskví a hrušek se ve smlouvě uvede též stádium dodávky, na které se cena uvedená v písmenu e) použije, jakož i platební podmínky. Jakékoliv zpoždění platby nesmí být delší než dva měsíce od konce měsíce dodávky každé šarže.
          V případě sušených švestek a fíků se ve smlouvách uvede minimální cena stanovená Komisí.
          2. V případě sušených švestek a fíků cena uvedená v odst. 1 písm. e) tohoto článku a v čl. 9 odst. 3 nezahrnuje zejména výdaje související s balením, nakládkou, dopravou, vykládkou a s placením daní, které se v případě potřeby uvedou samostatně. Cena nemůže být nižší než minimální cena stanovená podle článku 6b nařízení (ES) č. 2201/96.
          Článek 8
          Dodatečná vnitrostátní ustanovení
          Členské státy mohou přijmout dodatečná vnitrostátní ustanovení týkající se smluv, a zejména pokud jde o odškodnění, které mají zaplatit zpracovatelé nebo organizace producentů, kteří nesplní své smluvní závazky.
          Článek 9
          Dodatky ke smlouvám
          1. Smluvní strany mohou rozhodnout, že zvýší množství původně uvedené ve zpracovatelské smlouvě formou písemného dodatku k této smlouvě.
          Tyto dodatky mají identifikační číslo smlouvy, k níž se vztahují, a uzavírají se nejpozději:
          - dne 15. srpna u broskví,
          - dne 15. září u rajčat a hrušek,
          - dne 15. listopadu u švestek získaných ze švestek sušených odrůdy dEnte a sušených fíků.
          2. Dodatky uvedenými v odstavci 1 může být množství původně dohodnuté ve smlouvě zvýšeno nejvýše o 30 %.
          Až do hospodářského roku 2003/04 však mohou být dodatky ke smlouvám na nezpracované sušené fíky určené k výrobě fíkové hmoty uzavírány nejpozději dne 31. května a může se v nich zvýšit množství původně dohodnuté ve smlouvách nejvýše o 100 %.
          3. Cena dodatečného množství stanovená v dodatku se může lišit od ceny uvedené v čl. 7 písm. e).
          Článek 10
          Uzavírání smluv v případě závazku k dodávce
          V případě závazků k dodávce ve smyslu čl. 4 odst. 2 písm. b) se smlouva týkající se produkce členů dotyčné organizace producentů považuje za uzavřenou poté, co jsou příslušným orgánům sděleny níže uvedené údaje:
          a) jméno a adresa každého producenta a referenční údaje a rozlohy parcel, na kterých každý producent pěstuje surovinu;
          b) odhad celkové sklizně;
          c) množství určené ke zpracování;
          d) závazek organizace producentů zpracovat dodané množství podle dotyčné smlouvy.
          Tyto informace musí být zaslány do dne 31. května v případě rajčat a v termínu stanoveném v čl. 11 odst. 3 v případě ostatních produktů.
          Článek 11
          Předání smluv příslušným orgánům
          1. V případě rajčat, broskví a hrušek organizace producentů podepisující smlouvy předá kopii každé smlouvy a jakýchkoli dodatků příslušným orgánům členského státu, v němž se nachází sídlo této organizace. V případě potřeby tato organizace předá kopii též příslušným orgánům členského státu, v němž proběhne zpracování.
          Celkové množství, na které byly uzavřeny smlouvy, podepsané danou organizací producentů, nemůže být pro jednotlivé produkty vyšší než množství produkce určené ke zpracování uvedené touto organizací producentů podle článku 10 a čl. 12 odst. 1.
          2. Zpracovatelé sušených švestek a sušených fíků předají kopii každé smlouvy a každého dodatku ke smlouvám orgánu jmenovanému členským státem, v němž ke zpracování dochází.
          3. Kopie uvedené v odstavcích 1 a 2 musí příslušné orgány obdržet nejpozději deset pracovních dní po uzavření smlouvy nebo dodatku a nejpozději pět pracovních dní před počátkem dodávek podle smlouvy nebo dodatku.
          4. V mimořádných a náležitě odůvodněných případech mohou členské státy přijmout smlouvy a dodatky ke smlouvám, které příslušné orgány obdržely po termínu stanoveném v prvním pododstavci, pokud toto opožděné předání neznemožní provádění kontrol.
          V případě dodatků ke smlouvám pro rajčata mohou členské státy povolit z náležitě odůvodněných příčin kratší termín než pět dní, jak je stanoveno v prvním pododstavci, pokud není neznemožněno účinné provádění kontroly režimu podpory produkce.
          Článek 12
          Předávání informací příslušným orgánům
          1. Organizace producentů, které podepsaly smlouvu na rajčata, broskve nebo hrušky, sdělí příslušným orgánům uvedeným v čl. 11 odst. 1 následující informace, rozdělené podle produktů:
          a) jméno a adresu každého producenta vázaného smlouvami;
          b) referenční údaje a rozlohy parcel, na kterých každý producent surovinu pěstuje;
          c) odhadovanou celkovou sklizeň;
          d) množství určené ke zpracování;
          e) v případě rajčat průměrné hektarové výnosy organizace producentů u kulatých a/nebo podlouhlých rajčat během dvou předcházejících hospodářských roků.
          Členské státy si mohou vybrat, zda použijí výhradně údaje dostupné podle článku 4 nařízení (ES) č. 2419/2001, pokud jde o informace uvedené v písmenu b) tohoto odstavce, pokud se tím neznemožní účinné kontroly režimu podpory.
          2. V případě broskví a hrušek se informace uvedené v odstavci 1 připojí k předání podle čl. 11 odst. 1.
          V případě rajčat se informace uvedené v odstavci 1 sdělí do 31. května. Po tomto datu mohou členské státy z náležitě odůvodněných příčin povolit přidání zemědělských pozemků, které dosud nebyly uvedeny, nebo změnu jejich plánovaného využití. O přidání pozemků nebo změnách využití jsou příslušné orgány informovány písemně do 30. června.
          3. Pokud organizace producentů podle odstavce 1 uvádí na trh množství určené ke zpracování a vyprodukované členy jiných organizací producentů podle čl. 11 odst. 1 písm. c) bodu 3 druhé a třetí odrážky nařízení (ES) č. 2200/96, pak tyto organizace producentů dodají informace požadované v odstavci 1 tohoto článku organizaci producentů, která podepsala smlouvu.
          Pokud organizace producentů podle odstavce 1 umožní příjem režimu podpory samostatným producentům podle čl. 3 odst. 3 a čl. 6a odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96, pak tito samostatní producenti dodají informace požadované v odstavci 1 tohoto článku organizaci producentů, která podepsala smlouvu.
          4. Organizace producentů, které nepodepsaly smlouvy, a samostatní producenti uvedení v odstavci 3 podepíší dohody s organizacemi producentů uvedenými v odstavci 1.
          Tyto dohody se týkají veškeré produkce dotyčného produktu dodávaného ke zpracování zmíněnými organizacemi producentů a samostatnými producenty a musí uvádět přinejmenším tyto skutečnosti:
          a) počet hospodářských roků, na které byly uzavřeny dohody;
          b) množství, které se má ke zpracování dodat, rozdělené podle producentů a podle produktů;
          c) důsledky nedodržení dohody.
          Kopie dohod se připojí k informacím zasílaným podle čl. 11 odst. 1.
          Článek 13
          Označování parcel
          V případě rajčat pro účely článku 10 a čl. 12 odst. 1 je systém označování parcel systémem uvedeným v článku 4 nařízení (EHS) č. 3508/92. Plochy se uvádějí v hektarech na dvě desetinná místa. Při určování rozlohy parcel při kontrolách ploch podle článku 31 tohoto nařízení se použije článek 22 nařízení (ES) č. 2419/2001.
          V případě broskví a hrušek se odkazy na parcely rozumí katastrální odkazy nebo jakýkoliv jiný odkaz, který kontrolní orgán uzná za rovnocenný.
          KAPITOLA III INFORMACE SDĚLOVANÉ ČLENSKÝM STÁTŮM
          Článek 14
          Informace o účasti na režimu podpory
          Zpracovatelé a organizace producentů, kteří se chtějí účastnit režimu podpory, sdělí tuto skutečnost příslušným orgánům členských států ke dni stanovenému těmito orgány a rovněž sdělí veškeré informace požadované členským státem pro řízení a monitorování režimu podpory. Členské státy mohou rozhodnout, že tyto informace:
          a) sdělují pouze noví účastníci, pokud příslušné orgány již mají k dispozici nezbytné informace týkající se ostatních účastníků;
          b) se týkají pouze jednoho hospodářského roku, několika hospodářských let nebo neomezeně dlouhého období.
          Článek 15
          Informace o počátku dodávek nebo zpracování
          1. Nejméně pět pracovních dní před počátkem dodávek nebo zpracování v každém hospodářském roce organizace producentů nebo zpracovatelé, kteří se účastní režimu podpor, sdělí týden započetí dodávek nebo zpracování příslušným orgánům členského státu, v němž mají své sídlo, a v případě potřeby příslušným orgánům členského státu, v němž dochází ke zpracování. Tato povinnost je považována za splněnou po podání důkazu o odeslání sdělení minimálně osm pracovních dní před počátkem smluvních dodávek nebo zpracování.
          2. V mimořádných a náležitě odůvodněných případech mohou členské státy přijmout sdělení organizací producentů a zpracovatelů po termínu stanoveném v odstavci 1. V takových případech však se žádná podpora neuděluje na množství již dodané nebo právě dodávané, pokud nemůže být ke spokojenosti příslušných orgánů provedena nezbytná kontrola podmínek pro udělení podpory.
          Článek 16
          Informace o ovocných směsích a hotových omáčkách
          Zpracovatelé, kteří chtějí vyrábět ovocné směsi a hotové omáčky podle čl. 2 odst. 3 a 15, sdělí příslušným orgánům členských států před počátkem každého hospodářského roku složení produktů, které hodlají vyrábět, a uvedou čistou hmotnost každé ingredience. Toto složení nemůže být změněno po počátku dotyčného hospodářského roku. Příslušné orgány členských států jsou předem informovány o každé změně ve lhůtě stanovené členským státem, v němž zpracovatel sídlí.
          Článek 17
          Informace o množství rajčat, broskví a hrušek
          1. V případě rajčat, broskví a hrušek zpracovatelé sdělí každým rokem příslušným orgánům nejpozději dne 1. února:
          a) množství suroviny zpracované v hotové produkty vyjmenované v článku 2, rozdělené podle:
          i) množství získaného podle smlouvy,
          ii) množství získaného mimo smlouvy;
          b) množství hotových produktů získaných z jednotlivých množství uvedených v písmenu a);
          c) množství hotových produktů na zásobách na konci předchozího hospodářského roku.
          2. V případě zpracovaných produktů z rajčat se množství hotových produktů, které se má oznamovat podle odst. 1 písm. b) a c), rozdělí mezi:
          a) rajčatový koncentrát o obsahu sušiny 28 % a vyšším, avšak nižším než 30 %;
          b) celá loupaná konzervovaná rajčata podlouhlých odrůd;
          c) jiné zpracované produkty z rajčat, posuzované samostatně.
          Množství hodových zpracovaných produktů z rajčat na zásobách podle odst. 1 písm. c) se dále rozdělí na produkty prodané a produkty neprodané.
          Množství rajčatové šťávy a rajčatového koncentrátu přidávané ke konzervovaným rajčatům se započítává do množství loupaných nebo neloupaných rajčat.
          3. Sdělení podle odstavců 1 a 2 uvádějí odděleně množství produktů uvedených v čl. 2 bodech 1, 2, 9, 11, 12, 13 a 14, použitých pro výrobu produktů uvedených v bodech 3 a 15 uvedeného článku.
          Sdělení uvedená v odst. 1 písm. b) tohoto článku uvádějí odděleně množství získaných produktů uvedených v čl. 2 odst. 3 a 15, rozdělených podle použitých produktů uvedených v bodech 1, 2, 9, 11, 12, 13 a 14 uvedeného článku.
          Článek 18
          Informace o množství sušených švestek a sušených fíků
          V případě sušených švestek a sušených fíků sdělí zpracovatelé každým rokem příslušným orgánům nejpozději dne 15. května:
          a) množství suroviny použité ke dni 1. května;
          b) množství hotových produktů získaných ze suroviny uvedené v písmenu a), rozdělené na produkty, u nichž se podpora vyplácí, a na produkty, u nichž se podpora nevyplácí, a dále se roztřídí podle jakostních tříd;
          c) množství produktů uvedených v písmenech a) a b) na zásobách ke dni 1. května.
          KAPITOLA IV SUROVINY
          Článek 19
          Jakost surovin
          Aniž jsou dotčena minimální kritéria pro jakost stanovená nebo která mají být stanovena podle čl. 3 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 2200/96, suroviny dodané zpracovatelům podle smluv musí být zdravé a tržně vyhovující jakosti a musí být vhodné ke zpracování.
          Článek 20
          Osvědčení o dodání
          1. Pro každou šarži rajčat, broskví a hrušek je třeba vydat osvědčení o dodání podle smlouvy a o jejím přijetí ke zpracování ve zpracovatelském závodě a uvést v něm:
          a) datum a hodinu vykládky;
          b) přesné označení použitého dopravního prostředku;
          c) identifikační číslo smlouvy, k níž se šarže vztahuje;
          d) hrubou a čistou hmotnost;
          e) případně výši srážky vypočítanou podle čl. 2 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 217/2002 [15].
          Osvědčení o dodání podepíše zpracovatel nebo jeho zástupce a organizace producentů nebo její zástupce. Každé osvědčení má vlastní identifikační číslo.
          2. Zpracovatelé a organizace producentů si ponechají každý jednu kopii osvědčení o dodání.
          Organizace producentů předá kopii nebo písemné sdělení či elektronickou zprávu obsahující informace uvedené v odstavci 1 nejpozději pátý pracovní den po týdnu dodání příslušným orgánům členského státu, v němž sídlí organizace producentů, nebo v případě potřeby příslušným orgánům členského státu, v němž dochází ke zpracování, pro usnadnění kontrol.
          3. Dokumenty požadované podle vnitrostátních právních předpisů se mohou použít pro účely tohoto článku, pokud obsahují informace uvedené v odstavci 1.
          4. Pokud celá šarže nebo její část připadá na producenty uvedené v čl. 12 odst. 3, pak organizace producentů předá kopii osvědčení podle odstavce 1 tohoto článku každé dotyčné organizaci producentů nebo každému samostatnému producentovi.
          Článek 21
          Oznámení dodávek v jiném členském státě
          1. V případě rajčat, broskví a hrušek, pokud ke zpracování dochází v jiném členském státě, než je stát produkce, oznámí organizace producentů každou dodávku nejpozději dvacet čtyři hodin přede dnem dodávky příslušným orgánům členského státu, kde organizace producentů sídlí, a příslušným orgánům členského státu, v němž dochází ke zpracování.
          Toto oznámení obsahuje dodávané množství, přesné označení použitého dopravního prostředku a identifikační číslo smlouvy, k níž se dotyčná dodávka vztahuje. Oznámení se zasílá elektronicky a subjekt, jemuž je adresováno, uchovává písemnou zprávu po dobu nejméně tří let.
          Příslušné orgány mohou požadovat jakékoliv dodatečné informace, které považují za nezbyté pro fyzickou kontrolu dodávek.
          Pokud se údaje v prvním pododstavci změní po jejich oznámení, pak se před započetím dodávky musí stejným způsobem jako původní údaje sdělit i údaje pozměněné. Počáteční oznámení je možno změnit pouze jednou.
          2. Po analýze rizika organizace producentů a zpracovatelů, prováděné členským státem, v němž dochází ke zpracování, mohou členské státy rozhodnout, že organizaci producentů zbaví povinnosti oznamování podle prvního pododstavce tohoto článku.
          Členské státy též mohou na základě uvedené analýzy rozhodnout, že nebudou požadovat tak podrobné informace, pokud to neznemožní účinné kontroly režimu podpory.
          Článek 22
          Platby
          1. Níže uvedené platby za surovinu se provádějí bankovním nebo poštovním převodem:
          a) platba zpracovatele organizaci producentů;
          b) platba organizace producentů jednotlivým členům a producentům uvedeným v čl. 12 odst. 3;
          c) pokud jsou členové organizace producentů právnickými osobami skládajícími se z producentů, pak platby těchto právnických osob producentům.
          V případech uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. b) však může být platba provedena prostřednictvím akreditivu.
          2. Členské státy stanoví podmínky a v případě potřeby termíny pro platby uvedené v odst. 1 písm. b) a c) tak, aby byly slučitelné s požadavky týkajícími se kontrol, a zejména pokud jde o čl. 31 odst. 1 písm. b) a c).
          V případě sušených švestek a fíků platba kryje celou částku platby uvedené v odst. 1 písm. a).
          KAPITOLA V ŽÁDOSTI O PODPORU A VYPLÁCENÍ PODPORY
          Článek 23
          Podávání žádostí o podporu
          1. V případě rajčat, broskví a hrušek podávají organizace producentů své žádosti o podporu příslušným orgánům členského státu, v němž mají své sídlo, pokud uvedený členský stát má zpracovatelský práh pro dotyčný produkt, jak je definováno v příloze III nařízení (ES) č. 2201/96. Požadované množství se přičte k prahu uvedeného členského státu.
          Zpracovatelé sušených švestek a fíků podávají žádosti o podporu příslušným orgánům členského státu, v němž dochází ke zpracování.
          2. V případě rajčat, broskví a hrušek může být za každý hospodářský rok podána pouze jedna žádost o podporu. Žádosti musí dojít příslušným orgánům pro každý dotyčný hospodářský rok nejpozději:
          - dne 30. listopadu u rajčat. Členské státy však mohou termín pro podání žádostí prodloužit až do dne 15. prosince,
          - dne 31. ledna u broskví a hrušek.
          Žádost o zálohovou platbu podpory může být podána za podmínek stanovených v článku 25.
          3. V případě sušených švestek mohou zpracovatelé podat tři žádosti o podporu za každý hospodářský rok:
          a) první za produkty zpracované do dne 15. ledna,
          b) druhou za produkty zpracované v období od 16. ledna do 30. dubna a
          c) třetí za produkty zpracované ode dne 1. května do konce dotyčného hospodářského roku.
          Žádosti o podporu uvedené v písmenech a) a b) se podávají do 30 dní před koncem lhůty ke zpracování a žádosti uvedené v písmenu c) nejpozději dne 14. srpna probíhajícího hospodářského roku.
          4. V případě sušených fíků mohou zpracovatelé podávat tři žádosti o podporu pro každý hospodářský rok:
          a) první za produkty zpracované do dne 30. listopadu;
          b) druhou za produkty zpracované ode dne 1. prosince do konce února, a
          c) třetí za produkty zpracované ode dne 1. března do konce dotyčného hospodářského roku.
          Žádosti o podporu uvedené v písmenech a) a b) se podávají do 30 dní před koncem lhůty ke zpracování a žádosti uvedené v písmenu c) nejpozději dne 31. října následujícího hospodářského roku.
          5. Pokud jsou žádosti o podporu podány po termínech stanovených v odstavcích 2, 3 a 4, podpora se snižuje o 1 % za den prodlení a podpora se nevyplácí, pokud je doba prodlení delší než 15 dní.
          6. V mimořádných a náležitě odůvodněných případech však členské státy mohou přijmout žádosti o podporu po uvedených termínech, pokud tím nejsou znemožněny účinné kontroly režimu podpory produkce. V takovém případě se odstavec 5 nepoužije.
          Článek 24
          Obsah žádostí o podporu v případě rajčat, broskví a hrušek
          Žádosti o podporu u rajčat, broskví a hrušek obsahují minimálně následující informace pro každý produkt:
          a) jméno a adresu organizace producentů;
          b) množství, na které se žádost o podporu vztahuje, rozdělené podle smlouvy, které však nesmí překročit množství přijaté ke zpracování, po odečtení případných použitých sazeb snížení;
          c) průměrnou prodejní cenu pro množství dodané podle smlouvy;
          d) množství dodané během stejného období mimo smlouvu a jeho průměrnou prodejní cenu.
          Členské státy mohou stanovit dodatečné požadavky týkající se informací, které se mají s žádostmi podávat.
          Článek 25
          Zálohové platby podpory v případě rajčat, broskví a hrušek
          1. Členské státy mohou rozhodnout, že žádosti o zálohovou platbu podpory mohou být podávány do 30. září na celkové množství rajčat, broskví nebo hrušek dodané ke zpracování do 15. září.
          2. Žádosti o zálohovou platbu podpory podle odstavce 1 obsahují informace uvedené v čl. 24 písm. a) a b).
          3. Příslušné orgány členského státu vyplácejí patřičné částky od 16. do 31. října po ověření žádosti o podporu, a zejména osvědčení o dodání podle článku 20.
          4. Pro vyplacení zálohové podpory je nutno složit jistotu rovnající se 110 % výše podpory.
          Pokud se zjistí, že požadovaná zálohová podpora je vyšší než splatná částka, pak část jistoty rovnající se dvojnásobku rozdílu propadá.
          Aniž je dotčen druhý pododstavec tohoto odstavce, jistota se uvolní, až příslušný orgán vyplatí podporu na základě žádosti uvedené v čl. 23 odst. 2 prvním pododstavci.
          5. Pokud byla podána žádost o zálohové vyplacení podpory, pak se množství uvedené v čl. 24 písm. b) a d) rozdělí do dvou období, konkrétně do 15. září a od 16. září.
          Článek 26
          Obsah žádostí o podporu pro sušené švestky a fíky
          Žádosti o podporu u sušených švestek a fíků obsahují alespoň následující informace pro každý produkt:
          a) jméno a adresu zpracovatele;
          b) množství produktů, na které se žádost o podporu vztahuje, rozdělené podle různých použitelných sazeb podpory, spolu s množstvím produktů nespadajících do režimu podpory, získaným během stejného období;
          c) množství použité suroviny podle jednotlivých smluv pro získání každé ze skupin produktů uvedených v písmenu b);
          d) prohlášení zpracovatele, v němž se uvádí, že hotové produkty splňují normy jakosti stanovené podle článku 8 nařízení (ES) č. 2201/96;
          e) kopii platebních příkazů podle čl. 22 odst. 1 písm. a). V případě závazku k dodávce mohou být tyto kopie nahrazeny prohlášením producenta potvrzujícím, že zpracovatel mu připsal cenu rovnající se alespoň minimální ceně. Tyto kopie nebo prohlášení uvádějí odkazy na příslušné smlouvy.
          Žádosti o podporu jsou přípustné pouze tehdy, pokud byla zcela zaplacena minimální cena za všechny suroviny použité pro hotový produkt, na který se žádost o podporu vztahuje.
          Článek 27
          Platba podpory
          1. Podporu pro rajčata, broskve a hrušky vyplácejí příslušné orgány členského státu, v němž má sídlo organizace producentů, která podepsala smlouvu, jakmile tyto orgány ověřily žádost a zejména na základě kontrol stanovených v čl. 31 odst. 1 písm. a) zjistily, že produkty, na něž se žádost o podporu vztahuje, byly dodány a přijaty ke zpracování.
          Pokud ke zpracování dochází v jiném členském státě, poskytne tento členský stát členskému státu, v němž má sídlo organizace producentů, která podepsala smlouvu, důkaz, že produkt byl skutečně dodán a přijat ke zpracování.
          Do 15 pracovních dní po přijetí podpory organizace producentů zcela vyplatí bankovním nebo poštovním převodem získané částky svým členům a v případě potřeby producentům uvedeným v čl. 12 odst. 3. V případech, na něž se vztahuje čl. 4 odst. 2 písm. b), může tato platba proběhnout prostřednictvím akreditivu.
          Pokud se organizace producentů zcela nebo částečně skládá ze členů, kteří jsou sami právnickými osobami složenými z producentů, převedou tyto právnické osoby do 15 pracovních dní platbu uvedenou ve třetím pododstavci na producenty.
          2. Podporu pro sušené švestky a fíky vyplácejí příslušné orgány členského státu, v němž byl produkt zpracován, jakmile tyto orgány ověří splnění požadavků pro udělení podpory.
          Pokud ke zpracování dochází mimo členský stát produkce, dodá uvedený členský stát členskému státu vyplácejícímu podporu důkaz o zaplacení minimální ceny producentu. Pokud se platba provádí v eurozóně, může být důkaz o zaplacení poskytnut zpracovatelem prostřednictvím osvědčení o bankovním převodu.
          3. Pro množství, u něhož nebylo možno provést nezbytné kontroly podmínek pro udělení podpory, se podpora neposkytuje.
          4. Podpora se organizacím producentů nebo zpracovatelům vyplácí nejpozději:
          a) 60 dní po dni podání žádosti, včetně dodání veškerých informací požadovaných podle článků 24 a 26 tohoto nařízení, v případě rajčat, broskví, hrušek a sušených fíků;
          b) 90 dní po dni podání žádosti v případě sušených švestek.
          KAPITOLA VI KONTROLY A SANKCE
          Článek 28
          Vnitrostátní kontrolní opatření
          1. Aniž je dotčena hlava VI nařízení (ES) č. 2200/96, členské státy učiní nezbytné kroky
          a) k zajištění dodržování tohoto nařízení;
          b) k předcházení nesrovnalostem a použití sankcí stanovených v tomto nařízení;
          c) ke zpětnému získání částek ztracených v důsledku nesrovnalostí nebo nedbalosti;
          d) k ověření záznamů stanovených v článcích 29 a 30 a k zajištění, že jsou ve shodě s účetnictvím požadovaným po organizacích producentů a zpracovatelích podle vnitrostátních právních předpisů;
          e) k provádění namátkové kontroly uvedené v článcích 31 a 32 během odpovídajících období;
          f) k provádění kontroly ploch osázených rajčaty podle čl. 31 odst. 1 po výsadbě a před sklizní.
          2. Členské státy musí své ověřovací kontroly podle odst. 1 písm. d) tohoto článku, čl. 31 odst. 1 písm. a), b) a c), čl. 31 odst. 2 písm. c) a čl. 32 odst. 1, plánovat na základě analýzy rizik, která kromě jiného bere v úvahu:
          a) zjištění učiněná při kontrolách provedených v předcházejících letech;
          b) vývoj ve srovnání s předcházejícím rokem;
          c) výnos suroviny podle homogenní produkční oblasti;
          d) poměr mezi dodanými množstvími a odhadem celkové sklizně;
          e) výtěžnost suroviny ve vztahu k hotovému produktu.
          Kritéria analýzy rizik se pravidelně aktualizují.
          3. Členské státy zvýší četnost a procento kontrol uvedených v článcích 31 a 32 v případě, že zjistí nesrovnalosti nebo neobvyklosti, úměrně k závažnosti zjištění.
          Článek 29
          Záznamy a informace organizací producentů
          1. Organizace producentů vede záznamy o každém z produktů dodávaných ke zpracování podle nařízení (ES) č. 2201/96, v nichž se uvádějí alespoň následující informace:
          a) v případě množství dodávaných podle smluv:
          i) šarže dodané v jednotlivých dnech a identifikační číslo smlouvy, ke které se vztahují;
          ii) množství každé dodané šarže, a v případě rajčat, broskví a hrušek množství přijaté ke zpracování, po odečtení případné srážky, a identifikační číslo osvědčení o dodání dotyčné šarže;
          b) v případě množství dodávaných mimo smlouvu:
          i) šarže dodané v jednotlivých dnech a identifikaci dotyčného zpracovatele;
          ii) množství každé šarže dodané a přijaté ke zpracování;
          c) množství prodaná na trhu s čerstvým ovocem a zeleninou, množství stažené z prodeje a zásoby dotyčných produktů.
          2. Organizace producentů vede pro potřebu vnitrostátních kontrolních orgánů všechny údaje nezbytné pro kontrolu dodržování ustanovení tohoto nařízení.
          V případě rajčat, broskví a hrušek musí tyto údaje umožňovat stanovit u každého producenta, se kterým je uzavřena smlouva, vztah mezi plochami, dodanými množstvími, osvědčeními o dodání a vyplacením podpor a cen.
          3. Členské státy mohou rozhodnout, jakou formu mají mít záznamy informací uvedených v odstavcích 1 a 2.
          Členské státy mohou rozhodnout, že záznamy uvedené v odstavcích 1 a 2 se osvědčují stejným způsobem, jako záznamy nebo účetní doklady požadované na základě vnitrostátních právních předpisů.
          4. Záznamy nebo účetní doklady požadované vnitrostátními právními předpisy mohou být použity pro účely tohoto článku, pokud obsahují informace uvedené v odstavci 1.
          Organizace producentů podléhá všem inspekčním a kontrolním opatřením, která členský stát považuje za nezbytná, a vede všechny doplňkové záznamy předepsané členským státem ke kontrolním účelům považovaným za nezbytné.
          Článek 30
          Záznamy a informace zpracovatelů
          1. Zpracovatelé vedou záznamy uvádějící alespoň následující údaje:
          a) v případě množství nakoupených v rámci smluv:
          i) šarže nakoupené a přijaté ke zpracování v jednotlivých dnech v podniku, jakož i identifikační číslo smlouvy, ke které se vztahují;
          ii) množství každé šarže přijaté ke zpracování a v případě rajčat, broskví a hrušek identifikační číslo osvědčení o dodání dotyčné šarže;
          b) v případě množství nakoupených mimo smlouvu:
          i) šarže obdržené v jednotlivých dnech a jméno a adresa prodávajícího;
          ii) množství každé šarže přijaté ke zpracování;
          c) množství jednotlivých hotových produktů uvedených v článku 2 získaná v jednotlivých dnech a odpovídající množství surovin, při odděleném vykázání množství získaných z šarží přijatých v rámci smluv;
          d) množství a cena jednotlivých hotových produktů nakoupených zpracovatelem v jednotlivých dnech s uvedením jména a adresy prodávajícího. Tyto údaje mohou být uvedeny v záznamech s odkazem na doklady, pokud obsahují výše uvedené informace;
          e) množství a cena jednotlivých hotových produktů opouštějících zpracovatelský podnik v jednotlivých dnech s uvedením jména a adresy příjemce. Tyto údaje mohou být uvedeny v záznamech s odkazem na doklady, pokud obsahují výše uvedené informace.
          V případě sušených švestek a fíků musí údaj požadovaný v písmenu c) uvádět odděleně množství hotového produktu způsobilé k získání podpory.
          2. U produktů uvedených v čl. 2 bodech 1, 2, 9, 11, 12, 13 a 14 použitých k výrobě ovocných směsí a hotových omáček uvedených v bodech 3 a 15 uvedeného článku vedou zpracovatelé zvláštní záznamy, v nichž se uvádějí kromě údajů uvedených v odst. 1 písm. a), b), c) a d) tohoto článku následující informace:
          a) množství ovocných směsí a hotových omáček získaných v jednotlivých dnech, rozdělená podle složení uvedených produktů ve smyslu článku 16;
          b) množství a ceny ovocných směsí a hotových omáček opouštějících zpracovatelský podnik podle šarží, s uvedením příjemce;
          c) množství a ceny produktů uvedených v čl. 2 bodech 1, 2, 9, 11, 12, 13 a 14, nakoupených a přijímaných v jednotlivých dnech v podniku s údaji o prodávajícím.
          3. Zpracovatelé denně aktualizují záznamy o zásobách produktů, uvedených v odst. 1 písm. c), d) a e), jakož i podle odst. 2 písm. a), b) a c) u každé provozovny.
          4. Zpracovatelé uchovávají po dobu pěti let od konce dotyčného zpracovatelského roku doklady o platbě za veškeré suroviny nakoupené v rámci smlouvy, jakož i doklad o platbě za prodej nebo nákup hotových produktů.
          5. Zpracovatelé podléhají všem inspekčním nebo kontrolním opatřením, která členský stát považuje za nezbytná, a vedou všechny doplňkové záznamy předepsané členským státem ke kontrolním účelům považovaným za nezbytné.
          6. Členské státy mohou rozhodnout, jakou formu mají mít záznamy uvedené v odstavcích 1 a 2.
          Členské státy mohou rozhodnout, že záznamy uvedené v odstavcích 1 a 2 se osvědčují stejným způsobem jako záznamy nebo účetní doklady požadované vnitrostátními právními předpisy.
          7. Záznamy nebo účetní doklady stanovené vnitrostátními právními předpisy mohou být použity pro účely tohoto článku, pokud obsahují informace uvedené v odstavcích 1, 2 a 3.
          Článek 31
          Kontroly u rajčat, broskví a hrušek
          1. U každé organizace producentů, která dodává ke zpracování rajčata, broskve nebo hrušky, se u každého produktu a každého hospodářského roku provádějí následující kontroly:
          a) fyzické kontroly:
          - nejméně u 5 % ploch uvedených v článku 10 a v čl. 12 odst. 1,
          - nejméně u 7 % množství dodaných ke zpracování, aby se ověřila shoda s osvědčeními uvedenými v článku 20 a dodržení minimálních požadavků na jakost;
          b) administrativní a účetní kontroly nejméně u 5 % producentů, se kterými byly uzavřeny smlouvy, aby se u jednotlivých producentů ověřila jednak shoda mezi plochami, celkovou sklizní, množstvím uvedeným na trh prostřednictvím sdružení producentů, množstvím dodaným ke zpracování, množstvím uvedeným v osvědčeních o dodání, a cenami vyplacenými podle čl. 22 odst. 1 a vyplacenými podporami podle čl. 27 odst. 1;
          c) administrativní a účetní kontroly, aby se ověřila shoda mezi množstvími dodanými organizací producentů producenty uvedenými v čl. 12 odst. 1 a 3, celkovými množstvími dodanými ke zpracování, všemi osvědčeními o dodání uvedenými v článku 20, celkovými množstvími účtovanými v žádosti o podporu, s cenami vyplacenými podle čl. 2 odst. 1 a podporami uvedenými v čl. 27 odst. 1;
          d) administrativní a účetní kontroly nejméně u 5 % dohod uvedených v čl. 12 odst. 4;
          e) kontroly všech žádostí o podporu a dokladů, v případě rajčat křížové kontroly týkající se všech deklarovaných ploch.
          2. U zpracovatelů rajčat, broskví a hrušek se u každé provozovny, každého produktu a každého hospodářského roku provádějí následující kontroly:
          a) kontroly nejméně u 5 % hotových produktů, aby se ověřilo, že použitelné minimální požadavky na jakost byly dodrženy;
          b) fyzické a účetní kontroly nejméně u 5 % hotových produktů, aby se ověřil výtěžek mezi zpracovanou surovinou a hotovým produktem vyrobeným v rámci smlouvy a mimo smlouvu;
          c) administrativní a účetní kontroly, aby se na základě vydaných a přijatých faktur a na základě účetních údajů ověřila shoda mezi množstvím hotových produktů vyrobených ze získané suroviny, množstvími koupených hotových produktů a množstvími prodaných hotových produktů;
          d) fyzické a účetní kontroly stavu zásob nejméně jednou ročně u veškerých zásob hotových produktů, aby se ověřila jejich shoda s hotovými produkty vyrobenými, hotovými produkty koupenými a hotovými produkty prodanými;
          e) administrativní a účetní kontroly nejméně u 10 % plateb podle čl. 22 odst. 1.
          U nově schválených podniků se kontroly uvedené v písmenu d) provádějí nejméně dvakrát během prvního roku.
          Článek 32
          Kontroly u sušených švestek a sušených fíků
          1. U každé organizace producentů dodávajících sušené švestky nebo sušené fíky se administrativní a účetní kontroly provádějí nejméně u 5 % producentů, se kterými byly uzavřeny smlouvy, aby se ověřila shoda mezi:
          a) surovinami dodanými producentem ke zpracování; a
          b) platbami uvedenými v čl. 22 odst. 1.
          2. U každé provozovny, každého hotového produktu a každého hospodářského roku se provádějí tyto kontroly:
          a) namátkové fyzické kontroly;
          b) administrativní a účetní kontroly.
          Namátkové fyzické kontroly se provádějí nejméně u 5 % hotových produktů, které mohou být předmětem žádosti o podporu produktu, aby se ověřilo dodržení použitelných minimálních požadavků na jakost. Pokud rozbor úředně odebraných vzorků prokáže rozdílné výsledky oproti záznamům zpracovatele, a umožní učinit závěr, že minimální požadavky na jakost stanovené Společenstvím nebyly dodrženy, nebude dotyčnému zpracovateli poskytnuta žádná podpora.
          Administrativní a účetní kontroly se provádějí, aby se ověřilo:
          a) zda množství surovin použitá během výroby odpovídají množstvím uvedeným v žádosti o podporu;
          b) zda cena zaplacená za suroviny použité ke zpracování na produkty uvedené v písmenu a) se rovná přinejmenším stanovené minimální ceně;
          c) převody uvedené v čl. 22 odst. 1.
          Článek 33
          Snížení podpory v případě nesrovnalostí mezi požadovanou podporou a splatnou částkou
          1. Pokud se zjistí, že podpora požadovaná pro daný produkt a hospodářský rok je vyšší než splatná částka, pak se tato částka sníží, pokud rozdíl nevyplývá ze zjevného omylu. Snížení se rovná zjištěnému rozdílu. Pokud již podpora byla vyplacena, vrátí příjemce dvojnásobek rozdílu zvýšený o úrok vypočítaný z doby uplynulé od vyplacení podpory do vrácení částky příjemcem.
          Úroková sazba se rovná sazbě používané Evropskou centrální bankou při jejích hlavních operacích refinancování zveřejněné v řadě C Úředního věstníku Evropské unie, platné ke dni neoprávněné platby, zvýšené o tři procentní body.
          2. Pokud rozdíl uvedený v odstavci 1 překročí 20 %, příjemce ztratí nárok na podporu, a pokud podpora již byla vyplacena, musí celou částku zvýšenou o úrok vypočítaný podle odstavce 1 vrátit.
          Pokud tento rozdíl překročí 30 %, je organizace producentů nebo zpracovatel kromě toho vyloučen z režimu podpor u dotyčného produktu na tři hospodářské roky.
          3. Navrácené částky a úroky podle odstavců 1 a 2 se platí příslušné platební agentuře a odečítají se od výdajů hrazených Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem.
          Článek 34
          Snížení podpory v důsledku kontrol ploch
          1. Pokud je u rajčat při kontrolách ploch podle čl. 31 odst. 1 písm. a) a e) zjištěno, že uvedená plocha je větší než skutečně zjištěná plocha ve výši úhrnu kontrolovaných ploch, podpora splatná organizaci producentů se s výjimkou případu, kdy rozdíl vyplývá ze zjevného omylu, sníží:
          a) o procento ze zjištěného rozdílu, je-li tento rozdíl vyšší než 5 %, ale nejvýše 20 % zjištěné plochy;
          b) o 30 %, je-li zjištěný rozdíl vyšší než 20 % zjištěné plochy.
          Je-li plocha uváděná nižší než skutečně zjištěná plocha a je-li zjištěný rozdíl vyšší než 10 % zjištěné plochy, podpora splatná organizaci producentů se snižuje o polovinu procentní sazby zjištěného rozdílu.
          2. Snížení podle odstavce 1 se nepoužije, pokud organizace producentů předloží faktické opravené údaje nebo pokud může jakýmkoliv jiným způsobem prokázat, že není vinna.
          Snížení podle odstavce 1 se nepoužije na údaje, na jejichž nesprávnost organizace producentů nebo její členové písemně upozorní příslušné orgány, nebo na údaje, které se stanou nesprávnými po odeslání sdělení podle čl. 12 odst. 1, za podmínky, že organizace producentů nebo její členové nebyli předem upozorněni, že příslušný orgán hodlá provést kontrolu na místě, nebo pokud nebyli příslušným orgánem informováni o zjištěných nesrovnalostech.
          3. Pokud se organizace producentů opakovaně dopustí protiprávního jednání, členský stát odebere této organizaci producentů schválení nebo předběžné schválení v případě předběžně schválené skupiny producentů.
          Článek 35
          Sankce v případě nesrovnalostí mezi množstvími přijatými ke zpracování a skutečně zpracovanými množstvími
          1. S výjimkou případu vyšší moci, zjistí-li se, že množství rajčat, broskví nebo hrušek přijaté ke zpracování v rámci smluv nebylo celé zpracováno na jeden z produktů uvedených v čl. 6a odst. 1 a v příloze I nařízení (ES) č. 2201/96, zaplatí zpracovatel příslušným orgánům částku rovnající se dvojnásobku jednotkové částky podpory znásobenou množstvím dotyčné suroviny, zvýšenou o úrok vypočítaný podle čl. 33 odst. 1.
          Kromě toho se s výjimkou případů náležitě odůvodněných ke spokojenosti členského státu pozastaví schválení zpracovatele uvedené v článku 5:
          a) na hospodářský rok následující po zjištění, činí-li rozdíl zjištěný mezi množstvím přijatým ke zpracování a skutečně zpracovaným množstvím více než 10 %, avšak méně než 20 % množství přijatého ke zpracování;
          b) na dva hospodářské roky následující po zjištění, je-li zjištěný rozdíl vyšší než 20 %.
          Pro účely prvního a druhého pododstavce se množství surovin použitých na výrobu hotových produktů nesplňujících minimální požadavky na jakost přesahující 8 % považuje za nezpracované množství.
          2. Pokud jsou splněny podmínky pro použití odstavce 1, členské státy stanoví, že schválení uvedené v článku 5 se zpracovatelům odebírá v těchto případech:
          a) organizace producentů za účasti dotyčného zpracovatele vydá nepravdivá prohlášení;
          b) zpracovatel nezaplatí cenu uvedenou v čl. 7 odst. 1 prvním pododstavci písm. e);
          c) zpracovatel nezaplatí sankční částky uvedené v odst. 1 prvním pododstavci.
          Členský stát podle závažnosti případu rozhodne o délce období, po které zpracovatel nebude moci podat novou žádost o schválení.
          3. Navrácené částky a úroky podle odstavců 1 a 2 se platí příslušné platební agentuře a odečítají se od výdajů hrazených Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem.
          Článek 36
          Kontrola dodržování zpracovatelských prahů
          U rajčat, broskví a hrušek se kontrola souladu prahů Společenství s vnitrostátními prahy podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 2201/96 stanoví ve všech dotyčných členských státech na základě množství, pro která byla udělena podpora během tří posledních hospodářských roků, pro které jsou k dispozici konečné údaje.
          V případě prokázaných nebo předpokládaných nesrovnalostí a pokud bylo zahájeno správní nebo trestní vyšetřování o určení oprávněnosti žádostí o podporu, nebere se při kontrole dodržování prahů sporné množství v úvahu.
          Článek 37
          Vnitrostátní sankce
          Členské státy přijmou vhodná opatření k zajištění, aby ceny a podpora byly vypláceny podle článků 22 a 27 v uvedeném pořadí. Stanoví zejména sankce vůči odpovědným úředníkům organizace producentů přiměřeně k závažnosti pochybení.
          Článek 38
          Správní spolupráce mezi členskými státy
          Členské státy přijmou nezbytná opatření k zavedení vzájemné správní spolupráce, aby bylo řádně zajištěno provádění tohoto nařízení.
          KAPITOLA VII SDĚLENÍ KOMISI
          Článek 39
          Sdělení
          1. Před začátkem každého hospodářského roku každý dotyčný členský stát oznámí případné uplatnění čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 2201/96 a množství dotyčných dílčích prahů.
          2. Nejpozději dne 15. dubna u rajčat a broskví, nejpozději dne 15. května u hrušek a nejpozději dne 1. června u sušených švestek a sušených fíků každý členský stát sdělí Komisi následující informace:
          a) množství suroviny, na které se vztahují žádosti o podporu, včetně množství suroviny, která byla zpracována v jiném členském státě, případě rozdělené podle dílčích prahů;
          b) množství hotových produktů podle čl. 2 bodů 1 až 15, u rajčat, broskví a hrušek rozdělené podle množství, na které byly uzavřeny smlouvy, a množství mimo smlouvy, a u sušených švestek a sušených fíků množství způsobilých pro podporu a nezpůsobilých pro podporu;
          c) množství suroviny použité k výrobě každého produktu uvedeného v písmenu b), včetně množství suroviny zpracované v jiném členském státě;
          d) množství produktů uvedených v písmenu a) na zásobách na konci předcházejícího hospodářského roku u produktů zpracovaných z rajčat, broskví a hrušek, rozdělené u rajčat na produkty prodané a produkty neprodané;
          e) množství na zásobách ke dni 1. května u sušených švestek a sušených fíků;
          f) v případě rajčat:
          - celkovou plochu v hektarech osázenou během hospodářského roku,
          - průměrný výnos za hospodářský rok vyjádřený v tunách na hektar,
          - plochu a výnos podle podlouhlých a kulatých odrůd,
          - průměrný obsah rozpustné sušiny u rajčat určených k výrobě rajčatového koncentrátu;
          g) celkové množství produktů uvedených v čl. 2 bodech 3 a 15 rozdělené podle produktů uvedených v bodech 1, 2, 9, 11, 12, 13 a 14 uvedeného článku a použitých k jejich produkci.
          Informace uvedené v písmenech b), c) a d) zahrnují množství produktů uvedených v čl. 2 bodech 1, 2, 9, 11, 12, 13 a 14 použité k výrobě produktů uvedených v bodech 3 a 15 uvedeného článku.
          3. Nejpozději dne 30. září zašle každý členský stát Komisi zprávu o kontrolách provedených během probíhajícího hospodářského roku s uvedením počtu kontrol a výsledků rozdělených podle typu zjištění.
          4. Každý členský stát sdělí Komisi smluvená množství rajčat nejpozději 60 dní po termínu podpisu smluv.
          KAPITOLA VIII PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 40
          Kontrola dodržování zpracovatelských prahů pro hospodářský rok 2004/05
          U rajčat a pro účely stanovení podpory pro hospodářský rok 2004/05 se kontrola dodržování zpracovatelských vnitrostátních prahů a prahů Společenství stanoví na základě údajů z hospodářských let 2001/02 a 2002/03, jakož i množství, pro která byla během hospodářského roku 2003/04 požadována podpora.
          Každý členský stát uvědomí Komisi nejpozději dne 10. prosince 2003 o celkovém množství rajčat, na které se vztahují žádosti o podporu, případně rozdělené podle platných dílčích prahů.
          Článek 41
          Zrušení
          Zrušuje se nařízení (ES) č. 449/2001. Ustanovení čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 449/2001 však zůstává v platnosti pro hospodářský rok 2003/04.
          Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.
          Článek 42
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. srpna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 9.
          [3] Úř. věst. L 64, 6.3.2001, s. 16.
          [4] Úř. věst. L 206, 3.8.2002, s. 4.
          [5] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 49.
          [6] Úř. věst. L 262, 2.10.2001, s. 6.
          [7] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1.
          [8] Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64.
          [9] Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 1.
          [10] Úř. věst. L 72, 14.3.2001, s. 6.
          [11] Úř. věst. L 327, 12.12.2001, s. 11.
          [12] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 105.
          [13] Úř. věst. L 153, 7.6.1986, s. 1.
          [14] Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 58.
          [15] Úř. věst. L 35, 6.2.2002, s. 11.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.