Nařízení Komise (ES) č. 1560/2003 ze dne 2. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1560/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1560/2003
          ze dne 2. září 2003,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a postupy určení státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států [1], a zejména na čl. 15 odst. 5, čl. 17 odst. 3, čl. 18 odst. 3, čl. 19 odst. 3 a 5, čl. 20 odst. 1, 3 a 4 a čl. 22 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) K účinnému provádění nařízení (ES) č. 343/2003 musí být přijata celá řada zvláštních opatření. Tato opatření musí být jasně vymezena, aby napomáhala spolupráci mezi orgány v členských státech příslušnými k provádění uvedeného nařízení, pokud jde o předávání a vyřizování žádostí za účelem převzetí a přijetí zpět, žádostí o informace a provádění přemístění.
          (2) K zajištění nejvyšší možné návaznosti na Úmluvu o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států Evropských společenství [2] podepsanou v Dublinu dne 15. června 1990 a nařízení (ES) č. 343/2003, které uvedenou úmluvu nahrazuje, by toto nařízení mělo být založeno na společných zásadách, seznamech a formulářích přijatých výborem zřízeným podle článku 18 uvedené úmluvy se začleněním změn, které jsou nezbytné z důvodu zavedení nových kritérií, znění některých ustanovení a získaných zkušeností.
          (3) Je třeba zohlednit součinnost mezi postupy stanovenými v nařízení (ES) č. 343/2003 a uplatňováním nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému "Eurodac" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy [3].
          (4) Jak pro členské státy, tak pro dotyčné žadatele o azyl je žádoucí, aby existovaly postupy pro nalezení řešení v případech, kdy se členské státy různí v otázce použití humanitární doložky v článku 15 nařízení (ES) č. 343/2003.
          (5) Zřízení elektronické přenosové sítě s cílem usnadnit provádění nařízení (ES) č. 343/2003 znamená, že musí být stanovena pravidla pro použitelné technické normy a praktická opatření k používání sítě.
          (6) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů [4] se použije na zpracování prováděné podle tohoto nařízení v souladu s článkem 21 nařízení (ES) č. 343/2003.
          (7) V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, není pro Dánsko, pro které není závazné nařízení (ES) č. 343/2003, toto nařízení závazné ani použitelné, dokud není uzavřena dohoda umožňující účast Dánska na nařízení (ES) č. 343/2003.
          (8) V souladu s článkem 4 Dohody ze dne 19. ledna 2001 mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a postupech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku [5] budou Island a Norsko uplatňovat toto nařízení stejně, jako je uplatňováno v členských státech Evropského společenství. Pro účely tohoto nařízení zahrnuje pojem "členské státy" tudíž také Island a Norsko.
          (9) Je nezbytné, aby toto nařízení vstoupilo co nejrychleji v platnost, a umožnilo tak používání nařízení (ES) č. 343/2003.
          (10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeným článkem 27 nařízení (ES) č. 343/2003,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          ODDÍL I
          ŘÍZENÍ
          KAPITOLA I
          VYHOTOVENÍ ŽÁDOSTÍ
          Článek 1
          Vyhotovení žádostí o převzetí
          1. Žádosti o převzetí musí být podány na standardním formuláři v souladu se vzorem uvedeným v příloze I. Formulář musí obsahovat povinné rámečky, které musí být řádně vyplněny, a ostatní rámečky, které mají být vyplněny v případě, je-li informace dostupná. Doplňující informace mohou být uvedeny v rámečcích k tomuto účelu vyhrazených.
          Žádost musí rovněž obsahovat
          a) opisy všech přímých a nepřímých důkazů prokazujících, že dožádaný členský stát je příslušný k posouzení žádosti o azyl, doprovázených v případě potřeby poznámkami k okolnostem jejich získání a důkazní silou, kterou jim dožadující členský stát připisuje s odkazem na seznam přímých a nepřímých důkazů uvedených v čl. 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 343/2003, které jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení;
          b) v případě nutnosti opisy všech písemných prohlášení učiněných žadatelem nebo zaprotokolovaných ústních vyjádření.
          2. V případě, že je žádost založena na pozitivním výsledku (shodě) předaném ústřední jednotkou Eurodacu v souladu s čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 2725/2000 po porovnání otisků prstů žadatele o azyl se záznamy otisků prstů sejmutými dříve, které byly zaslány do ústřední jednotky v souladu s článkem 8 uvedeného nařízení a překontrolovány v souladu s čl. 4 odst. 6 uvedeného nařízení, musí rovněž obsahovat údaje poskytnuté ústřední jednotkou.
          3. V případě, že dožadující členský stát požádá o urychlenou odpověď v souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 343/2003, musí být v žádosti popsány okolnosti žádosti o azyl a uvedeny právní i faktické důvody pro urychlenou odpověď.
          Článek 2
          Vyhotovení žádostí o přijetí zpět
          Žádosti o přijetí zpět musí být podány na standardním formuláři v souladu se vzorem uvedeným v příloze III s uvedením povahy žádosti, jejích důvodů a ustanovení nařízení (ES) č. 343/2003, na nichž je založena.
          Žádost musí rovněž obsahovat pozitivní výsledek (shodu) předaný ústřední jednotkou Eurodacu v souladu s čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 2725/2000 po porovnání otisků prstů žadatele o azyl se záznamy otisků prstů sejmutými dříve, které byly zaslány do ústřední jednotky v souladu s čl. 4 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení a překontrolovány v souladu s čl. 4 odst. 6 uvedeného nařízení.
          V případě žádostí o přijetí zpět vztahujících se na žádosti o azyl podaných před zprovozněním Eurodacu musí být k formuláři připojeny otisky prstů.
          KAPITOLA II
          REAKCE NA ŽÁDOSTI
          Článek 3
          Vyřízení žádostí o převzetí
          1. Právní a faktické argumenty uvedené v žádosti musí být přezkoumány vzhledem k nařízení (ES) č. 343/2003 a seznamu přímých a nepřímých důkazů uvedených v příloze II tohoto nařízení.
          2. Bez ohledu na kritéria a ustanovení nařízení (ES) č. 343/2003, která jsou v žádosti uplatňována, musí dožádaný členský stát ve lhůtě stanovené v čl. 18 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení na základě všech údajů, které má přímo i nepřímo k dispozici, objektivně a důkladně přezkoumat, zda je k posouzení žádosti o azyl příslušný. Pokud z těchto kontrol vyplývá, že příslušnost dožádaného členského státu je odůvodněna přinejmenším podle jednoho kritéria uvedeného nařízení, musí svou příslušnost uznat.
          Článek 4
          Vyřízení žádostí o přijetí zpět
          Je-li žádost o přijetí zpět založena na údajích poskytnutých ústřední jednotkou Eurodacu a překontrolovaných dožadujícím členským státem v souladu s čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 2725/2000, uzná dožádaný členský stát svou příslušnost, pokud z provedených kontrol nevyplývá, že jeho příslušnost zanikla podle čl. 4 odst. 5 druhého pododstavce nebo podle čl. 16 odst. 2, 3 nebo 4 nařízení (ES) č. 343/2003. Zánik příslušnosti podle uvedených ustanovení je možné uplatnit pouze na základě materiálních důkazů nebo podložených a ověřitelných tvrzení žadatele o azyl.
          Článek 5
          Zamítavá odpověď
          1. V případě, že dožádaný členský stát po provedení posouzení shledá, že předložené důkazy nezakládají jeho příslušnost, uvede ve své zamítavé odpovědi dožadujícímu státu úplné a podrobné důvody svého zamítnutí.
          2. Domnívá-li se dožadující členský stát, že je toto zamítnutí založeno na nesprávném vyhodnocení, nebo může-li předložit doplňující důkazy, může požádat o nové posouzení své žádosti. Tato možnost musí být využita do tří týdnů od obdržení zamítavé odpovědi. Dožádaný členský stát odpoví do dvou týdnů. V žádném případě nesmí tento dodatečný postup přesáhnout lhůty stanovené v čl. 18 odst. 1 a 6 a čl. 20 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 343/2003.
          Článek 6
          Souhlasná odpověď
          V případě, že členský stát uzná svou příslušnost, uvede to ve své odpovědi s uvedením ustanovení nařízení (ES) č. 343/2003 vztahujících se na toto uznání a uvede praktické informace pro následné přemístění, jako například kontaktní údaje útvaru nebo osoby, které mají být kontaktovány.
          KAPITOLA III
          PŘEMÍSTĚNÍ
          Článek 7
          Praktické způsoby přemístění
          1. Přemístění do příslušného členského státu může proběhnout jedním z těchto způsobů:
          a) na žádost žadatele o azyl ve stanovené lhůtě;
          b) prostřednictvím kontrolovaného vycestování, kdy je žadatel o azyl doprovázen do místa nastoupení cesty úředním zástupcem dožadujícího členského státu, přičemž příslušnému státu je oznámeno místo, den a čas příjezdu žadatele o azyl v rámci dohodnuté lhůty;
          c) s doprovodem, kdy je žadatel o azyl doprovázen úředním zástupcem dožadujícího členského státu nebo zástupcem orgánu pověřeného dožadujícím členským státem jednat v dané záležitosti a předán orgánům příslušného členského státu.
          2. V případech uvedených v odst. 1 písm. a) a b) žadatel obdrží propustku uvedenou v čl. 19 odst. 3 a čl. 20 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 343/2003, jejíž vzor je uveden v příloze IV tohoto nařízení, aby mu bylo umožněno vstoupit do příslušného členského státu a prokázat svou totožnost při příjezdu na místo a ve lhůtě oznámené mu v okamžiku doručení rozhodnutí o převzetí nebo přijetí zpět příslušným členským státem.
          V případě uvedeném v odst. 1 písm. c) je propustka vydána tehdy, pokud žadatel o azyl nemá žádné doklady prokazující totožnost. Dobu a místo přemístění společně určí příslušné členské státy postupem podle článku 8.
          3. Členský stát provádějící přemístění zajistí, aby žadateli o azyl byly před odjezdem všechny jeho doklady vráceny, svěřeny do bezpečné úschovy členů doprovodu k předložení příslušným orgánům příslušného členského státu nebo předány jiným vhodným způsobem.
          Článek 8
          Spolupráce při přemístění
          1. Povinností příslušného členského státu je umožnit, aby přemístění žadatele o azyl proběhlo co nejrychleji, a zajistit, aby mu nebyly při vstupu kladeny žádné překážky. Uvedený členský stát v případě potřeby určí místo na svém území, na které bude žadatel o azyl přemístěn nebo odevzdán příslušným orgánům s přihlédnutím k zeměpisným překážkám a způsobu dopravy, který má členský stát provádějící přemístění k dispozici. V žádném případě není možné klást požadavek, aby doprovod žadatele o azyl provázel dále než do bodu příjezdu použitého mezinárodního dopravního prostředku nebo aby uvedený členský stát provádějící přemístění hradil náklady za přepravu přesahující tento bod.
          2. Členský stát provádějící přemístění zajistí přepravu žadatele o azyl a jeho doprovodu a po konzultaci s příslušným členským státem rozhodne o době příjezdu a případně o podrobnostech předání příslušným orgánům. Příslušný členský stát může požadovat, aby byl informován tři pracovní dny předem.
          Článek 9
          Odložené a zpožděné přemístění
          1. Příslušný členský stát musí být bez prodlení informován o každém odkladu přemístění, ať už z důvodu opravného nebo přezkumného řízení s odkladným účinkem, nebo fyzických důvodů, jako například špatného zdravotního stavu žadatele o azyl, nedostupnosti dopravního prostředku nebo skutečnosti, že se žadatel o azyl přemístění vyhýbá.
          2. Členský stát, který z jednoho z důvodů uvedených v čl. 19 odst. 4 a čl. 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 343/2003 nemůže provést přemístění v obvyklé časové lhůtě šesti měsíců stanovené v čl. 19 odst. 3 a čl. 20 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení, sdělí tuto skutečnost příslušnému členskému státu před uplynutím této lhůty. V opačném případě je za vyřízení žádosti o azyl a ostatní závazky podle nařízení (ES) č. 343/2003 odpovědný tento členský stát v souladu s čl. 19 odst. 4 a čl. 20 odst. 2 uvedeného nařízení.
          3. Pokud členský stát provede přemístění po uplynutí obvyklé lhůty šesti měsíců z jednoho z důvodů uvedených v čl. 19 odst. 4 a čl. 20 odst. 2 nařízení (ES) č. 343/2003, dojedná nezbytná opatření předem s příslušným členským státem.
          Článek 10
          Přemístění po konkludentním přijetí
          1. Pokud se podle čl. 18 odst. 7 nebo případně podle čl. 20 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 343/2003 lze domnívat, že dožádaný členský stát přijal žádost o převzetí nebo přijetí zpět, zahájí dožadující členský stát konzultace potřebné k provedení přemístění.
          2. Pokud k tomu je dožadujícím členským státem vyzván, příslušný členský stát bez prodlení písemně potvrdí, že uznává svou odpovědnost vyplývající z nedodržení lhůty pro odpověď. Příslušný členský stát co nejdříve přijme nezbytná opatření ke stanovení místa příjezdu žadatele o azyl a případně dohodne s dožadujícím členským státem dobu příjezdu a způsob předání příslušným orgánům.
          KAPITOLA IV
          HUMANITÁRNÍ DOLOŽKA
          Článek 11
          Situace závislosti
          1. Ustanovení čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 343/2003 se použije tehdy, je-li žadatel o azyl závislý na pomoci příbuzného přítomného v jiném členském státě nebo je-li příbuzný přítomný v jiném členském státě závislý na pomoci žadatele o azyl.
          2. Situace závislosti uvedené čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 343/2003 musí být co nejpodrobněji posouzeny na základě objektivních kritérií jako jsou například lékařská potvrzení. V případě, že tyto důkazy nejsou k dispozici nebo nemohou být poskytnuty, se humanitární důvody považují za prokázané pouze na základě přesvědčivých informací poskytnutých dotčenými osobami.
          3. Při posuzování nezbytnosti a vhodnosti slučování dotčených osob se berou v úvahu tyto skutečnosti:
          a) rodinná situace, která existovala v zemi původu;
          b) okolnosti, za kterých byly dotyčné osoby rozděleny;
          c) stav různých azylových řízení nebo řízení podle právních předpisů o cizincích, která probíhají v členských státech.
          4. Použití čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 343/2003 je ve všech případech podmíněno ujištěním, že žadatel o azyl nebo příbuzný skutečně poskytnou potřebnou pomoc.
          5. Členský stát, ve kterém budou příbuzní sloučeni, a den přemístění určí dotčené členské státy vzájemnou dohodou s přihlédnutím
          a) k tomu, zda je závislá osoba schopna cestovat;
          b) k situaci dotčených osob pokud jde o pobyt, přičemž přednost se dává slučování žadatele o azyl s příbuzným, který má již platné povolení k pobytu a finanční prostředky v členském státě pobytu.
          Článek 12
          Nezletilé osoby bez doprovodu
          1. Může-li rozhodnutí svěřit nezletilou osobu bez doprovodu jinému příbuznému než matce, otci nebo zákonnému poručníkovi způsobit jisté problémy, zejména pokud má dotčená dospělá osoba bydliště mimo oblast soudní pravomoci členského státu, ve kterém požádala nezletilá osoba o azyl, měla by být navázána spolupráce mezi příslušnými orgány členských států, zejména orgánů nebo soudů příslušných pro ochranu nezletilých osob, a přijata nezbytná opatření k zajištění toho, aby uvedené orgány mohly s plnou znalostí skutečností rozhodnout o schopnosti příslušné dospělé osoby nebo příslušných dospělých osob postarat se o nezletilého způsobem, který nejlépe slouží jeho zájmům.
          V této souvislosti se zohlední možnosti, které jsou nyní k dispozici v oblasti soudní spolupráce v občanskoprávních věcech.
          2. Skutečnost, že doba trvání řízení o umístění nezletilé osoby může vést k nedodržení lhůty stanovené v čl. 18. odst. 1 a 6 a čl. 19 odst. 4 nařízení (ES) č. 343/2003, nemusí být nezbytně překážkou pokračování řízení o určení příslušného státu nebo provedení přemístění.
          Článek 13
          Řízení
          1. O převzetí žadatele o azyl jiným členským státem na základě článku 15 nařízení (ES) č. 343/2003 požádá buď členský stát, ve kterém byla žádost o azyl podána a který provádí řízení o určení příslušného členského státu, nebo příslušný členský stát.
          2. Žádost o převzetí musí obsahovat všechny dokumenty ve vlastnictví dožadujícího státu, které dožadovanému státu umožní vyhodnocení situace.
          3. Dožádaný stát provede v případě potřeby nezbytné kontroly ke zjištění humanitárních důvodů, zejména rodinné či kulturní povahy, úrovně závislosti dotčené osoby nebo schopnosti a závazku jiné dotčené osoby poskytnout potřebnou pomoc.
          4. Dotčené osoby musí vždy vyjádřit souhlas.
          Článek 14
          Dohodování
          1. V případě, že se členské státy nejsou schopny dohodnout ohledně nezbytnosti provedení přemístění nebo slučování příbuzných na základě článku 15 nařízení (ES) č. 343/2003 nebo ohledně členského státu, ve kterém mají být dotčené osoby sloučeny, mohou použít dohodovací řízení stanovené v odstavci 2 tohoto článku.
          2. Dohodovací řízení se zahájí na žádost jednoho z členských států ve sporu podanou předsedovi výboru zřízeného článkem 27 nařízení (ES) č. 343/2003. Udělením svého souhlasu s využitím dohodovacího řízení se členské státy zavazují dodržet v nejvyšší možné míře navržené řešení.
          Předseda výboru jmenuje tři členy výboru zastupující tři členské státy, které s danou záležitostí nejsou spojeny. Tito zástupci obdrží písemné nebo ústní vyjádření stran a po rozpravě navrhnou do jednoho měsíce řešení, případně po hlasování.
          Rozpravu řídí předseda výboru nebo jeho zástupce. Mohou vyjádřit svůj názor, nesmí ale hlasovat.
          Ať už strany navržené řešení přijmou nebo odmítnou, je konečné a neodvolatelné.
          KAPITOLA V
          SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 15
          Předávání žádostí
          1. Žádosti, odpovědi a veškerá písemná korespondence mezi členskými státy týkající se používání nařízení (ES) č. 343/2003 se pokud možno zasílají prostřednictvím elektronické komunikační sítě "DubliNet" zřízené podle oddílu II tohoto nařízení.
          Písemnosti mezi útvary příslušnými k provedení přemístění a příslušnými útvary v dožadovaném členském státě týkající se praktických otázek přemístění, času a místa příjezdu, zejména, je-li žadatel o azyl doprovázen, mohou být odchylně od prvního pododstavce předány jinými způsoby.
          2. Každá žádost, odpověď nebo písemnost pocházející z národního přístupového bodu uvedeného v článku 19 se považuje za věrohodnou.
          3. Potvrzení vydané systémem se považuje za doklad o předání a o dni a čase přijetí žádosti nebo odpovědi.
          Článek 16
          Jednací jazyk
          Jednací jazyk nebo jazyky se zvolí dohodou mezi dotčenými členskými státy.
          Článek 17
          Souhlas dotčených osob
          1. K použití článků 7 a 8, čl. 15 odst. 1 a čl. 21 odst. 3 nařízení (ES) č. 343/2003, které požadují, aby dotčené osoby vyjádřily své přání nebo souhlas, musí být souhlas vyjádřen písemně.
          2. V případě čl. 21 odst. 3 nařízení (ES) č. 343/2003 musí žadatel vědět, k jakým informacím svůj souhlas poskytuje.
          ODDÍL II
          ZŘÍZENÍ SÍTĚ "DUBLINET"
          KAPITOLA I
          TECHNICKÉ NORMY
          Článek 18
          Zřízení sítě "DubliNet"
          1. Bezpečný prostředek elektronického přenosu uvedený v čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 343/2000 je označen jako "DubliNet".
          2. "DubliNet" je založen na využití obecně použitelných služeb IDA uvedených v článku 4 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/1999/ES [6].
          Článek 19
          Národní přístupový bod
          1. Každý členský stát určí jeden národní přístupový bod.
          2. Národní přístupové body odpovídají za zpracování došlých údajů a přenos odcházejících údajů.
          3. Národní přístupové body odpovídají za vydávání potvrzení o přijetí každého došlého přenosu.
          4. Formuláře, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách I a III, a formulář na žádost o poskytnutí informace uvedený v příloze V se mezi národními přístupovými body odesílají ve formátu, který poskytne Komise. Komise sdělí členským státům požadované technické normy.
          KAPITOLA II
          PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ
          Článek 20
          Jednací číslo
          1. Každý přenos má jednací číslo, které umožňuje jednoznačné určení případu, ke kterému se vztahuje, a členského státu, který podal žádost. Uvedené číslo musí rovněž umožňovat určení, zdali se přenos týká žádosti o převzetí (typ 1) nebo žádosti o přijetí zpět (typ 2) nebo žádosti o poskytnutí informací (typ 3).
          2. Jednací číslo musí začínat písmeny užívanými k identifikaci členského státu v Eurodacu. Po tomto kódu následuje číslo označující typ žádosti podle třídění stanoveném v odstavci 1.
          Jestliže je žádost založena na údajích poskytnutých systémem "Eurodac", musí obsahovat i jednací číslo "Eurodac".
          Článek 21
          Nerušený provoz
          1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění, aby jejich národní přístupový bod byl bez přerušení v provozu.
          2. Pokud je provoz národního přístupového bodu přerušen na více než sedm pracovních hodin, oznámí členský stát tuto skutečnost příslušným orgánům určeným podle čl. 22 odst. 1 nařízení (ES) č. 343/2003 a Komisi a přijme veškerá nezbytná opatření, aby v nejkratším možném čase zajistil běžný provoz.
          3. Jestliže národní přístupový bod odeslal údaje národnímu přístupovému bodu, jehož provoz byl přerušen, použije se jako doklad o dni a čase přenosu potvrzení o přenosu vytvořené obecně použitelnými službami IDA. Lhůty stanovené nařízením (ES) č. 343/2003 k odeslání žádosti nebo odpovědi se po dobu přerušení provozu dotčeného národního přístupového bodu nestaví.
          ODDÍL III
          PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 22
          Propustky vydávané pro účely Dublinské úmluvy
          1. Propustky vytištěné pro účely Dublinské úmluvy se přijímají k přemístění žadatelů o azyl podle nařízení (ES) č. 343/2003 nejdéle 18 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Článek 23
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. září 2003.
          Za Komisi
          António Vitorino
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 50, 25.2.2003, s. 1.
          [2] Úř. věst. C 254, 19.8.1997, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 316, 15.12.2000, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
          [5] Úř. věst. L 93, 3.4.2001, s. 40.
          [6] Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 9.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          (Odkazy na nařízení Rady (ES) č. 343/2003)
          SEZNAM A DŮKAZNÍ PROSTŘEDKY
          I. Určení státu příslušného k posouzení žádosti o azyl
          1. Přítomnost rodinného příslušníka (otce, matky, poručníka) žadatele o azyl, který je nezletilou osobou bez doprovodu (článek 6)
          Přímé důkazy
          - písemné potvrzení údajů jiným členským státem,
          - výpisy z rejstříků,
          - povolení k pobytu vydané rodinnému příslušníkovi,
          - důkazy o příbuzenském vztahu, pokud jsou k dispozici,
          - pokud tyto důkazy nejsou poskytnuty a je-li to nezbytné, test DNA nebo krevní test.
          2. Povolený pobyt rodinného příslušníka s postavením uprchlíka v některém členském státě (článek 7)
          Přímé důkazy
          - písemné potvrzení údajů jiným členským státem,
          - výpisy z rejstříků,
          - povolení k pobytu vydané osobě s právním postavením uprchlíka,
          - důkazy o příbuzenském vztahu, pokud jsou k dispozici,
          - souhlas dotčených osob.
          3. Přítomnost rodinného příslušníka žádajícího o azyl, o jehož žádosti ještě nebylo v členském státě rozhodnuto ve věci (článek 8)
          Přímé důkazy
          - písemné potvrzení údajů jiným členským státem,
          - výpisy z rejstříků,
          - povolení k dočasnému pobytu vydané dotčenému během posuzování žádosti o azyl,
          - důkazy o příbuzenském vztahu, pokud jsou k dispozici,
          - pokud tyto důkazy nejsou poskytnuty a je-li to nezbytné, test DNA nebo krevní test,
          - souhlas dotčených osob.
          4. Platná povolení k pobytu (čl. 9 odst. 1 a 3) nebo povolení k pobytu, jejichž platnost skončila před méně než dvěma lety (a začátek platnosti) (čl. 9 odst. 4)
          Přímé důkazy
          - povolení k pobytu,
          - výpisy z evidence cizinců nebo obdobných rejstříků,
          - zprávy/potvrzení údajů od členského státu, který vydal povolení k pobytu.
          5. Platná víza (čl. 9 odst. 2 a 3) a víza, jejichž platnost skončila před méně než šesti měsíci (a začátek platnosti) (čl. 9 odst. 4)
          Přímé důkazy
          - udělená víza (platná nebo jejichž platnost skončila, podle situace),
          - výpisy z evidence cizinců nebo obdobných rejstříků,
          - zprávy/potvrzení od členského státu, který udělil vízum.
          6. Povolený vstup na území přes vnější hranici (článek 11)
          Přímé důkazy
          - vstupní razítko v cestovním pase,
          - výstupní razítko země sousedící s členským státem, přičemž se vezme v úvahu trasa, kterou použil žadatel o azyl, a den překročení hranice,
          - jízdenky nezvratně potvrzující vstup přes vnější hranici,
          - vstupní razítko nebo obdobný záznam v cestovním pase.
          7. Nedovolený vstup na území přes vnější hranici (čl. 10 odst. 1)
          Přímé důkazy
          - shoda otisků prstů zjištěná z Eurodacu po porovnání otisků prstů žadatele s otisky prstů sejmutými podle článku 8 nařízení o Eurodacu
          - vstupní razítko v padělaném nebo pozměněném cestovním pase,
          - výstupní razítko země sousedící s členským státem, přičemž se vezme v úvahu trasa, kterou použil žadatel o azyl, a den překročení hranice,
          - jízdenky nezvratně potvrzující vstup přes vnější hranici,
          - vstupní razítko nebo obdobný záznam v cestovním pase.
          8. Pobyt v členském státě po dobu nejméně pěti měsíců (čl. 10 odst. 2)
          Přímé důkazy
          - povolení k pobytu vydaná během posuzování žádosti o povolení k pobytu,
          - příkazy opustit území nebo příkaz k vyhoštění vydané v rozmezí nejméně pěti měsíců od sebe nebo které nebyly vykonány,
          - údaje z nemocničních záznamů, věznic, zařízení k zajištění osob.
          9. Vycestování z území členského státu (čl. 16 odst. 3)
          Přímé důkazy
          - výstupní razítko,
          - výpisy z rejstříků třetích zemí (dokládajících pobyt),
          - jízdenky nezvratně potvrzující vycestování nebo vstup přes vnější hranici,
          - zpráva/potvrzení od členského státu, ze kterého žadatel o azyl opustil území členských států,
          - razítko třetí země sousedící s členským státem, přičemž se vezme v úvahu trasa, kterou použil žadatel o azyl, a den překročení hranice.
          II. Povinnost členského státu příslušného k posouzení žádosti o azyl převzít zpět žadatele o azyl
          1. Řízení o určení příslušného členského státu probíhající v členském státě, ve kterém byla žádost o azyl podána (čl. 4 odst. 5)
          Přímé důkazy
          - shoda otisků prstů zjištěná z Eurodacu po porovnání otisků prstů žadatele s otisky prstů sejmutými podle článku 8 nařízení o Eurodacu
          - formulář vyplněný žadatelem o azyl,
          - zápis sepsaný orgány,
          - otisky prstů sejmuté při podání žádosti o azyl,
          - výpisy z příslušných rejstříků a kartoték,
          - písemná zpráva od orgánů potvrzující podání žádosti.
          2. Žádost o azyl je posuzována nebo byla podána dříve (čl. 16 odst. 1 písm. c), d) a e)).
          Přímé důkazy
          - shoda otisků prstů zjištěná z Eurodacu po porovnání otisků prstů žadatele s otisky prstů sejmutými podle článku 8 nařízení o Eurodacu,
          - formulář vyplněný žadatelem o azyl,
          - zápis sepsaný orgány,
          - otisky prstů sejmuté při podání žádosti o azyl,
          - výpisy z příslušných rejstříků a kartoték,
          - písemná zpráva od orgánů potvrzující podání žádosti.
          3. Opuštění území členského státu (čl. 4 odst. 5, čl. 16 odst. 3)
          Přímé důkazy
          - výstupní razítko,
          - výpisy z rejstříků třetích zemí (dokládajících pobyt),
          - razítko třetí země sousedící s členským státem, přičemž se vezme v úvahu trasa, kterou použil žadatel o azyl, a den překročení hranice.
          - úřední písemný doklad o skutečném vyhoštění cizince.
          4. Vyhoštění z území členského státu (čl. 16 odst. 4)
          Přímé důkazy
          - úřední písemný doklad o skutečném vyhoštění cizince,
          - výstupní razítko,
          - potvrzení údajů o vyhoštění provedeném třetí zemí.
          SEZNAM B NEPŘÍMÉ DŮKAZY
          I. Určení státu příslušného k posouzení žádosti o azyl
          1. Přítomnost rodinného příslušníka (otce, matky, poručníka) žadatele o azyl, který je nezletilou osobou bez doprovodu (článek 6)
          Nepřímé důkazy [1]
          - ověřitelné informace získané od žadatele o azyl,
          - prohlášení dotčených rodinných příslušníků,
          - zprávy/potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR.
          2. Povolený pobyt rodinného příslušníka s postavením uprchlíka v některém členském státě (článek 7)
          Nepřímé důkazy
          - ověřitelné informace získané od žadatele o azyl,
          - zprávy/potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR.
          3. Přítomnost rodinného příslušníka žádajícího o azyl, o jehož žádosti ještě nebylo v členském státě rozhodnuto ve věci (článek 8)
          Nepřímé důkazy
          - ověřitelné informace získané od žadatele o azyl,
          - zprávy/potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR.
          4. Platná povolení k pobytu (čl. 9 odst. 1 a 3) nebo povolení k pobytu, jejichž platnost skončila před méně než dvěma roky (a začátek platnosti) (čl. 9 odst. 4)
          Nepřímé důkazy
          - podrobná a ověřitelná prohlášení žadatele o azyl,
          - zprávy/potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR,
          - zprávy/potvrzení údajů od členského státu, který nevydal povolení k pobytu,
          - zprávy/potvrzení údajů od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.
          5. Platná víza (čl. 9 odst. 2 a 3) a víza, jejichž platnost skončila před méně než šesti měsíci (a začátek platnosti) (čl. 9 odst. 4)
          Nepřímé důkazy
          - podrobná a ověřitelná prohlášení žadatele o azyl,
          - zprávy/potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR,
          - zprávy/potvrzení údajů od členského státu, který nevydal vízum,
          - zprávy/potvrzení údajů od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.
          6. Povolený vstup na území přes vnější hranici (článek 11)
          Nepřímé důkazy
          - podrobná a ověřitelná prohlášení žadatele o azyl,
          - zprávy/potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR,
          - zprávy/potvrzení údajů od jiného členského státu nebo třetí země,
          - zprávy/potvrzení údajů od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.
          - otisky prstů s výjimkou případů, ve kterých se orgány rozhodly sejmout otisky prstů při překračování vnější hranice. V tomto případě představují přímý důkaz ve smyslu seznamu A,
          - jízdenky,
          - hotelové účty,
          - propustky do veřejných nebo soukromých institucí v členských státech,
          - objednací průkazky k lékaři, zubnímu lékaři atd.,
          - informace prokazující, že žadatel o azyl použil služby cestovní kanceláře, atd.,
          - jiné nepřímé důkazy stejného druhu.
          7. Nedovolený vstup na území přes vnější hranici (čl. 10 odst. 1)
          Nepřímé důkazy
          - podrobná a ověřitelná prohlášení žadatele o azyl,
          - zprávy/potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR,
          - zprávy/potvrzení údajů od jiného členského státu nebo třetí země,
          - zprávy/potvrzení údajů od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.
          - otisky prstů s výjimkou případů, ve kterých se orgány rozhodly sejmout otisky prstů při překračování vnější hranice. V tomto případě představují přímý důkaz ve smyslu seznamu A,
          - jízdenky,
          - hotelové účty,
          - propustky do veřejných nebo soukromých institucí v členských státech,
          - objednací průkazky k lékaři, zubnímu lékaři atd.,
          - informace prokazující, že žadatel o azyl použil služby převaděče nebo cestovní kanceláře,
          - jiné nepřímé důkazy stejného druhu.
          8. Pobyt v členském státě po dobu nejméně pěti měsíců (čl. 10 odst. 2)
          Nepřímé důkazy
          - podrobná a ověřitelná prohlášení žadatele o azyl,
          - zprávy/potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR,
          - zprávy/potvrzení údajů od nevládních organizací, například organizace poskytující ubytování potřebným osobám,
          - zprávy/potvrzení údajů od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.,
          - otisky prstů,
          - jízdenky,
          - hotelové účty,
          - propustky do veřejných nebo soukromých institucí v členských státech,
          - objednací průkazky k lékaři, zubnímu lékaři atd.,
          - informace prokazující, že žadatel o azyl použil služby převaděče nebo cestovní kanceláře,
          - jiné nepřímé důkazy stejného druhu.
          9. Opuštění území členského státu (čl. 16 odst. 3)
          Nepřímé důkazy
          - podrobná a ověřitelná prohlášení žadatele o azyl,
          - zprávy/potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR,
          - zprávy/potvrzení údajů od jiného členského státu,
          - k čl. 3 odst. 7 a čl. 10 odst. 3: výstupní razítko, pokud žadatel o azyl opustil území členského státu na nejméně tři měsíce,
          - zprávy/potvrzení údajů od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.,
          - otisky prstů s výjimkou případů, ve kterých se orgány rozhodly sejmout otisky prstů při překračování vnější hranice. V tomto případě představují přímý důkaz ve smyslu seznamu A,
          - jízdenky,
          - hotelové účty,
          - objednací průkazky k lékaři, zubnímu lékaři atd.,
          - informace prokazující, že žadatel o azyl použil služby převaděče nebo cestovní kanceláře,
          - jiné nepřímé důkazy stejného druhu.
          II. Povinnosti členského státu příslušného k posouzení žádosti o azyl znovu přijmout nebo převzít zpět žadatele o azyl
          1. Řízení o určení příslušného členského státu probíhající v členském státě, ve kterém byla žádost o azyl podána (čl. 4 odst. 5)
          Nepřímé důkazy
          - podrobná a ověřitelná prohlášení žadatele o azyl,
          - zprávy/potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR,
          - zprávy/potvrzení údajů od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.,
          - zprávy/potvrzení údajů od jiného členského státu.
          2. Žádost o azyl se posuzuje nebo byla podána dříve (čl. 16 odst. 1 písm. c), d) a e))
          Nepřímé důkazy
          - ověřitelná prohlášení žadatele o azyl,
          - zprávy/potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR,
          - zprávy/potvrzení údajů od jiného členského státu.
          3. Opuštění území členského státu (čl. 4 odst. 5,čl. 16 odst. 3)
          Nepřímé důkazy
          - podrobná a ověřitelná prohlášení žadatele o azyl,
          - zprávy/potvrzení údajů od mezinárodních organizací, například UNHCR,
          - zprávy/potvrzení údajů od jiného členského státu,
          - výstupní razítko, pokud dotyčný žadatel o azyl opustil území členského státu na nejméně tři měsíce,
          - zprávy/potvrzení údajů od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.,
          - otisky prstů s výjimkou případů, ve kterých se orgány rozhodly sejmout otisky prstů při překračování vnější hranice. V takovém případě představují důkaz ve smyslu seznamu A.
          - jízdenky,
          - hotelové účty,
          - objednací průkazky u lékaře, zubního lékaře atd.,
          - informace potvrzující, že žadatel o azyl použil služby převaděče nebo cestovní kanceláře,
          - jiné nepřímé důkazy stejného druhu.
          4. Vyhoštění z území členských států (čl. 16 odst. 4)
          Nepřímé důkazy
          - ověřitelná prohlášení žadatele o azyl,
          - zprávy/potvrzení od mezinárodních organizací, například UNHCR,
          - výstupní razítko, pokud dotyčný žadatel o azyl opustil území členského státu na nejméně tři měsíce,
          - zprávy/potvrzení údajů od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.,
          - otisky prstů s výjimkou případů, ve kterých se orgány rozhodly sejmout otisky prstů při překračování vnější hranice.V tomto případě představují přímý důkaz ve smyslu seznamu A.
          - jízdenky,
          - hotelové účty,
          - objednací průkazky k lékaři, zubnímu lékaři atd.,
          - informace prokazující, že žadatel o azyl použil služby převaděče nebo cestovní kanceláře,
          - jiné nepřímé důkazy stejného druhu.
          [1] Tento nepřímý důkaz musí být vždy doprovázen přímým důkazem ve smyslu seznamu A.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.