Nařízení Komise (ES) č. 1571/2003 ze dne 5. září 2003, kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Parmigiano Reggiano)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1571/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1571/2003
          ze dne 5. září 2003,
          kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Parmigiano Reggiano)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Italské orgány v souladu s článkem 9 nařízení (EHS) č. 2081/92 požádaly o změnu popisu, metody produkce, označování a pravidel týkajících se krmiva pro krávy u názvu "Parmigiano Reggiano" zapsaného jako chráněné označení původu podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1204/2003 [4].
          (2) Po přezkoumání této žádosti o změnu bylo rozhodnuto, že se nejedná o méně významné změny.
          (3) V souladu s postupem uvedeným v článku 9 nařízení (EHS) 2081/92 a protože se nejedná o méně významné změny, použije se přiměřeně postup podle článku 6.
          (4) Bylo rozhodnuto, že změny v tomto případě jsou v souladu s nařízením (EHS) č. 2081/92. Komisi nebyla po zveřejnění těchto změn v Úředním věstníku Evropské unie [5] zaslána žádná námitka ve smyslu článku 7 uvedeného nařízení.
          (5) Tyto změny musí být proto zapsány a zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Změny uvedené v příloze tohoto nařízení se zapíší a zveřejní v souladu s čl. 6 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. září 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1.
          [4] Úř, věst. č. L 168, 5. 7. 21003, s. 10.
          [5] Úř. věst. C 275, 12.11.2002, s. 14 (Parmigiano Reggiano).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          ITÁLIE
          Parmigiano Reggiano
          - Popis:
          Výška bochníku se pohybuje v rozmezí od minimálně 20 cm do maximálně 26 cm, což vede k rozdílům v hmotnosti, jejíž minimum je však stanoveno na 30 kg.
          Potírání povrchu bochníku olejem – možnost, která není téměř nikdy využívána – bylo nyní zastaveno, protože se ukázalo jako nevýhodné při uvádění výrobku na trh.
          - Metoda produkce:
          Je stanoveno použití syrového mléka. Nesmí být použito tepelné ošetření, ani žádné přísady.
          Postup dojení, maximální doba dojení, uchovávání a částečné odtučňování mléka odstraněním smetany, která vystupuje na povrch v otevřených nádržích, přidávání přírodního inokula ze syrovátky, které vzniklo samovolným kysáním zbytku syrovátky ze zpracování z předcházejícího dne, srážení mléka, odkapávání sýřeniny a tvarování sýru jsou v případě potřeby objasněny v souladu s místní, hodnověrnou a zavedenou praxí, která je tradičně dodržována.
          - Označování:
          Na výrobku je vyražen původ sýra a je k němu připevněn kaseinový štítek se slovy "Parmigiano Reggiano" společně s kódy identifikujícími bochník, aby tak bylo možné výrobek přesně vysledovat.
          Po ověření jakosti schválenou kontrolní agenturou vyznačí Consorcio di tutela del Parmigiano Reggiano výběr nesmazatelnými značkami pro výběrové třídy.
          - Ostatní - Pravidla týkající se krmiva pro krávy:
          Zakázané krmivo a vedlejší produkty jsou podrobně popsány v seznamu odrážejícím v současné době dostupné technické poznatky o výživě zvířat.
          Aspekty pravidel týkajících se krmiva, které nemají vliv na spojitost s územím, byly zjednodušeny, a pravidla sama byla zpřísněna, pokud jde o používání "techniky jednotného krmiva" pro podávání krmiva.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.