Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1641/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003
          ze dne 22. července 2003,
          kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 175 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Účetního dvora [2],
          s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [4],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Některá ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí [5] by měla být uvedena do souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (dále jen "obecné finanční nařízení") [6], a zejména s článkem 185 uvedeného nařízení.
          (2) Obecné zásady a omezení, kterými se řídí výkon práva na přístup k dokumentům podle článku 255 Smlouvy, byly stanoveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise [7].
          (3) Při přijetí nařízení (ES) č. 1049/2001 se tyto tři orgány dohodly ve společném prohlášení, že agentury a podobné subjekty by měly zavést pravidla odpovídající uvedenému nařízení.
          (4) Do nařízení (EHS) č. 1210/90 by proto měla být začleněna nezbytná ustanovení, aby nařízení (ES) č. 1049/2001 bylo použitelné na Evropskou agenturu pro životní prostředí, jakož i ustanovení o opravných prostředcích proti odmítnutí přístupu k dokumentům.
          (5) Nařízení (EHS) č. 1210/90 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 1210/90 se mění takto:
          1. Článek 6 se nahrazuje tímto:
          "Článek 6
          1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise [8] se vztahuje na dokumenty agentury.
          2. Správní rada přijme praktická prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1049/2001 do šesti měsíců po vstupu v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/90 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí [9].
          3. Proti rozhodnutím přijatým agenturou na základě článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost veřejnému ochránci práv nebo žalobu k Soudnímu dvoru za podmínek stanovených v článcích 195 a 230 Smlouvy o ES v tomto pořadí."
          2. V článku 8 se:
          a) odstavec 6 nahrazuje tímto:
          "6. Správní rada přijme výroční zprávu o činnosti agentury a nejpozději do 15. června ji předá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a členským státům.";
          b) vkládá nový odstavec 7, který zní:
          "7. Agentura předá každoročně rozpočtovému orgánu veškeré informace týkající se výsledků postupů hodnocení."
          3. Článek 12 se nahrazuje tímto:
          "Článek 12
          1. Každý rok správní rada na základě návrhu vypracovaného výkonným ředitelem sestaví odhad příjmů a výdajů agentury na následující rozpočtový rok. Tento odhad, který obsahuje plán pracovních míst, předá správní rada Komisi nejpozději do 31. března.
          2. Komise předá odhad Evropskému parlamentu a Radě (dále jen "rozpočtový orgán") spolu s předběžným návrhem souhrnného rozpočtu Evropské unie.
          3. Komise na základě odhadu zapíše do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie odhady, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst a výši grantu ze souhrnného rozpočtu, a předloží je rozpočtovému orgánu v souladu s článkem 272 Smlouvy.
          4. Rozpočtový orgán schvaluje prostředky na grant pro agenturu.
          Rozpočtový orgán přijme plán pracovních míst agentury.
          5. Rozpočet přijímá správní rada. Je konečný po schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie s konečnou platností. V případě potřeby se příslušně upraví.
          6. Správní rada co nejdříve sdělí rozpočtovému orgánu svůj záměr provést každý projekt, který by mohl mít značný finanční vliv na financování rozpočtu, zejména pokud jde o projekty z oblasti nemovitostí, jako například pronájem nebo koupě budov. Uvědomí o tom Komisi.
          Pokud jedna složka rozpočtového orgánu sdělí svůj úmysl zaujmout stanovisko, předá své stanovisko správní radě do šesti týdnů ode dne sdělení projektu."
          4. Článek 13 se nahrazuje tímto:
          "Článek 13
          1. Rozpočet agentury plní výkonný ředitel.
          2. Nejpozději do 1. března následujícího rozpočtového roku předloží účetní agentury účetnímu Komise prozatímní účty se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Účetní Komise konsoliduje prozatímní účty orgánů a decentralizovaných subjektů v souladu s článkem 128 obecného finančního nařízení.
          3. Nejpozději do 31. března následujícího rozpočtového roku účetní Komise předá prozatímní účty agentury Účetnímu dvoru spolu se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok se rovněž předává Evropskému parlamentu a Radě.
          4. Po obdržení vyjádření Účetního dvora k prozatímním účtům podle článku 129 obecného finančního nařízení vypracuje výkonný ředitel konečnou účetní závěrku agentury na vlastní odpovědnost a předloží ji správní radě k vyjádření.
          5. Správní rada zaujme stanovisko ke konečné účetní závěrce agentury.
          6. Nejpozději do 1. července následujícího rozpočtového roku výkonný ředitel předá konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.
          7. Konečná účetní závěrka se zveřejní.
          8. Výkonný ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho vyjádření nejpozději do 30. září. Zároveň zašle tuto odpověď správní radě.
          9. Výkonný ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro řádný průběh udělení absolutoria za uvedený rozpočtový rok v souladu s čl. 146 odst. 3 obecného finančního nařízení.
          10. Evropský parlament uděluje na základě doporučení Rady přijatého kvalifikovanou většinou do 30. dubna roku N + 2 výkonnému řediteli absolutorium za plnění rozpočtu rozpočtového roku N."
          5. Článek 14 se nahrazuje tímto:
          "Článek 14
          Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční předpisy použitelné na agenturu. Tyto předpisy se mohou odchýlit od nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [10], pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti agentury, a s předchozím souhlasem Komise."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. července 2003.
          Za Evropský parlament
          předseda
          P. Cox
          Za Radu
          předseda
          G. Alemanno
          [1] Úř. věst. C 331 E, 31.12.2002, s. 59.
          [2] Úř. věst. C 285, 21.11.2002, s. 4.
          [3] Úř. věst. C 85, 8.4.2003, s. 64.
          [4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 22. října 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 3. června 2003 (dosud nezveřejněn v Úředním věstníku) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 1. července 2003.
          [5] Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 933/1999 (Úř. věst. L 117, 5.5.1999, s. 1).
          [6] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1 s opravou v Úř. věst. L 25, 30.1.2003, s. 43.
          [7] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
          [8] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
          [9] Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1.
          [10] Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72 s opravou v Úř. věst. L 2, 7.1.2003, s. 39.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.