Nařízení Rady (ES) č. 1648/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1360/90 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1648/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1648/2003
          ze dne 18. června 2003,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 1360/90 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
          s ohledem na stanovisko Účetního dvora [3],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Některá ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 1360/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání [4] by měla být uvedena do souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [5] (dále jen "obecné finanční nařízení"), a zejména s článkem 185 uvedeného nařízení.
          (2) Obecné zásady a omezení, které podle článku 255 Smlouvy upravují výkon práv přístupu k dokumentům, stanoví nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise [6].
          (3) Při přijetí nařízení (ES) č. 1049/2001 se tyto tři orgány ve společném prohlášení dohodly, že agentury a podobné instituce by měly uvést svá pravidla do souladu s uvedeným nařízením.
          (4) Proto by měla být do nařízení (EHS) č. 1360/90 začleněna vhodná ustanovení, aby bylo nařízení (ES) č. 1049/2001 použitelné na Evropskou nadaci odborného vzdělávání, jakož i ustanovení o opravných prostředcích proti odmítnutí přístupu k dokumentům.
          (5) Nařízení (EHS) č. 1360/90 by proto mělo být změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 1360/90 se mění takto:
          1. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 4a
          Přístup k dokumentům
          1. Na dokument v držení nadace se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise [7].
          2. Do šesti měsíců ode dne vstupu v platnost nařízení Rady (ES) č. 1648/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1360/90 o zřízení Evropské nadace odborného vzdělávání [8], přijme správní rada prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1049/2001.
          3. Proti rozhodnutím přijatým nadací podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost veřejnému ochránci práv nebo žalobu k Soudnímu dvoru podle článků 195 a 230 Smlouvy."
          2. V článku 5 se odstavec 9 nahrazuje tímto:
          "9. Správní rada přijme výroční zprávu nadace a nejpozději do 15. června ji předá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Účetnímu dvoru. Zpráva je rovněž předána členským státům a pro informaci i zemím způsobilým k přijetí pomoci.
          10. Nadace každý rok předává rozpočtovému orgánu veškeré informace významné pro výsledek hodnotících postupů."
          3. V čl. 7 odst. 1 se třetí odrážka nahrazuje tímto:
          - "— přípravu návrhu odhadu příjmů a výdajů a plnění rozpočtu nadace,".
          4. Článek 10 se nahrazuje tímto:
          "Článek 10
          Rozpočtový proces
          1. Každý rok sestaví správní rada na základě návrhu vypracovaného ředitelem odhad příjmů a výdajů nadace na následující rozpočtový rok. Tento odhad, obsahující plán pracovních míst, předá správní rada nejpozději do 31. března Komisi.
          2. Komise předloží odhad Evropskému parlamentu a Radě (dále jen "rozpočtový orgán") spolu s předběžným návrhem souhrnného rozpočtu Evropské unie.
          3. Komise posoudí návrh rozpočtu nadace s ohledem na priority v oblasti odborného vzdělávání v zemích způsobilých k přijetí pomoci a s ohledem na celkové finanční směry týkající se hospodářské pomoci ve prospěch těchto zemí. Komise na základě odhadu zanese do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie odhady, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst, a výši subvence ze souhrnného rozpočtu a předloží je rozpočtovému orgánu v souladu s článkem 272 Smlouvy.
          Na tomto základě a v rámci omezení navržených pro celkovou částku, jež má být zpřístupněna pro hospodářskou pomoc zemím způsobilým k přijetí pomoci, stanoví Komise výši ročního příspěvku do rozpočtu nadace, který musí být zapsán do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie.
          4. Rozpočtový orgán schvaluje položky subvencí pro nadaci.
          Rozpočtový orgán přijme plán pracovních míst nadace.
          5. Rozpočet nadace přijímá správní rada. Rozpočet se stává konečným po konečném schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie. V případě potřeby se upraví.
          6. Pokud správní rada hodlá uskutečnit jakýkoli projekt, který může mít významný finanční dopad na financování rozpočtu, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov, oznámí svůj záměr co nejdříve rozpočtovému orgánu. Uvědomí o tom Komisi.
          Pokud některá složka rozpočtového orgánu oznámí svůj záměr vydat stanovisko, předá toto stanovisko správní radě do šesti týdnů ode dne oznámení projektu."
          5. V článku 11 se odstavce 2, 3 a 4 nahrazují tímto:
          "2. Nejpozději do 1. března následujícího rozpočtového roku předá účetní nadace účetnímu Komise prozatímní účty se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Účetní Komise konsoliduje prozatímní účty orgánů a decentralizovaných subjektů v souladu s článkem 128 obecného finančního nařízení.
          3. Nejpozději do 31. března následujícího rozpočtového roku předá účetní Komise prozatímní účty nadace Účetnímu dvoru spolu se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok se rovněž předává Evropskému parlamentu a Radě.
          4. Po obdržení vyjádření Účetního dvora k prozatímním účtům podle článku 129 obecného finančního nařízení vypracuje ředitel na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku nadace a předloží ji správní radě k vyjádření.
          5. Správní rada vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce nadace.
          6. Nejpozději do 1. července následujícího rozpočtového roku předá ředitel konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.
          7. Konečná účetní závěrka se zveřejní.
          8. Ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho vyjádření nejpozději do 30. září. Zároveň zašle tuto odpověď správní radě.
          9. Ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro řádný průběh udělení absolutoria za daný rozpočtový rok v souladu s čl. 146 odst. 3 obecného finančního nařízení.
          10. Na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament do 30. dubna roku N + 2 řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N."
          6. Článek 12 se nahrazuje tímto:
          "Článek 12
          Finanční předpisy
          Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční předpisy použitelné na nadaci. Tyto předpisy se mohou odchýlit od nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení (*) souhrnném rozpočtu Evropských společenství [9], pouze pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti nadace a s předchozím souhlasem Komise."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 18. června 2003.
          Za Radu
          předseda
          G. Drys
          [1] Úř. věst. C 331 E, 31. 12. 2002, s. 63.
          [2] Stanovisko ze dne 27. 3. 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. C 285, 21.11.2002, s. 4.
          [4] Úř. věst. L 131, 23.5.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2666/2000 (Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 1).
          [5] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1 s opravou v Úř. věst. L 25, 30.1.2003, s. 43.
          [6] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
          [7] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
          [8] Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 22.
          [9] Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72 s opravou v Úř. věst. L 2, 7.1.2003, s. 39.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.