Nařízení Rady (ES) č. 1650/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1650/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1650/2003
          ze dne 18. června 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
          s ohledem na stanovisko Účetního dvora [3],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Vstupem nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [4], v platnost byla koncepce centralizované finanční kontroly ex ante nahrazena modernějšími systémy kontroly a auditu.
          (2) Odrůdový úřad Společenství by měl mít systémy kontroly a auditu srovnatelné se systémy orgánů Společenství.
          (3) Obecné zásady a omezení upravující právo přístupu k dokumentům stanovené v článku 255 Smlouvy byly stanoveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise [5].
          (4) Po přijetí nařízení (ES) č. 1049/2001 se tři orgány Společenství ve společném prohlášení dohodly, že agentury a podobné subjekty by měly zavést předpisy, které by byly v souladu se zmíněným nařízením.
          (5) Do nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství [6] je proto třeba zahrnout vhodná ustanovení, jako je ustanovení o právu na odvolání proti odepření přístupu k dokumentům, aby nařízení (ES) č. 1049/2001 bylo použitelné na Odrůdový úřad Společenství.
          (6) Nařízení (ES) č. 2100/94 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2100/94 se mění takto:
          1. vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 33a
          Přístup k dokumentům
          1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise se použije na dokumenty [7], které má v držení Úřad.
          2. Správní rada přijme praktická prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1049/2001 do šesti měsíců od vstupu nařízení Rady (ES) č. 1650/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství [**] Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 28., v platnost.
          3. Rozhodnutí Úřadu podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 mohou být za podmínek stanovených v článcích 195 a 230 Smlouvy předmětem stížnosti podané u ombudsmana nebo žaloby podané u Soudního dvora v uvedeném pořadí."
          2. článek 111 se mění takto:
          a) název se nahrazuje tímto názvem:
          "Audit a kontrola"
          b) v článku 111 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. V Úřadu se zřizuje funkce vnitřního auditu vykonávaná v souladu s mezinárodními normami. Vnitřní auditor jmenovaný prezidentem mu odpovídá za prověřování řádného fungování systémů a postupů Úřadu pro provádění rozpočtu.
          Vnitřní auditor je prezidentovi nápomocen při řešení rizik, vydává nezávislá stanoviska ke kvalitě řídících a kontrolních systémů, vydává doporučení na zkvalitnění prováděcích podmínek operací a podporuje řádné finanční řízení.
          Odpovědnost za zavedení vnitřních kontrolních systémů a postupů vhodných pro provádění jeho úkolů spočívá na schvalujícím úředníkovi."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 18. června 2003.
          Za Radu
          předseda
          G. Drys
          [1] Úř. věst. C 331 E, 31. 12. 2002, s. 69.
          [2] Stanovisko ze dne 27. 3. 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. C 285, 21.11.2002, s. 4.
          [4] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1 s opravou v Úř. věst. L 25, 30.1.2003, s. 43.
          [5] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
          [6] Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2506/95 (Úř. věst. L 258, 28.10.1995, s. 3).
          [7] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.