Nařízení Rady (ES) č. 1653/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1653/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1653/2003
          ze dne 18. června 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
          s ohledem na stanovisko Účetního dvora [3],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Vstupem v platnost nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/02 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [4], byl pojem centralizované finanční kontroly ex ante nahrazen modernějšími systémy kontroly a auditu.
          (2) Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu by měl mít systémy kontroly a auditu srovnatelné se systémy orgánů Společenství.
          (3) Obecné zásady a omezení, které podle článku 255 Smlouvy upravují výkon práv přístupu k dokumentům stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise [5].
          (4) Při přijetí nařízení (ES) č. 1049/2001 se všechny tři orgány ve společném prohlášení dohodly, že agentury a podobné instituce by měly uvést svá pravidla do souladu s uvedeným nařízením.
          (5) Proto by měla být do nařízení (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1994 o ochranné známce Společenství [6] začleněna vhodná ustanovení, aby bylo nařízení (ES) č. 1049/2001 použitelné na Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, jakož i ustanovení o opravných prostředcích proti odmítnutí přístupu k dokumentům.
          (6) Nařízení (ES) č. 40/94 by proto mělo být změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 40/94 se mění takto:
          1. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 118a
          Přístup k dokumentům
          1. Na dokumenty v držení úřadu se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise [7].
          2. Do šesti měsíců od vstupu v platnost nařízení Rady (ES) č. 1653/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství [8], přijme správní rada prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1049/2001.
          3. Proti rozhodnutím přijatým úřadem podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost veřejnému ochránci práv nebo žalobu k Soudnímu dvoru Evropských společenství podle článků 195 a 230."
          2. Článek 136 se nahrazuje tímto:
          "Článek 136
          Audit a kontrola
          1. V rámci úřadu se zřizuje funkce interního auditora, která musí být vykonávána v souladu s příslušnými mezinárodními normami. Interní auditor jmenovaný prezidentem je vůči němu odpovědný za ověřování řádného fungování systémů a postupů při plnění rozpočtu úřadu.
          2. Interní auditor poskytuje prezidentovi rady v otázkách rizik tím, že vydává nezávislá stanoviska ke kvalitě řídících a kontrolních systémů a doporučení ke zlepšení podmínek provádění operací a k podpoře řádného finančního řízení.
          3. Odpovědnost za zavádění vnitřních kontrolních systémů a postupů, které jsou vhodné pro výkon jeho úkolů, nese schvalující osoba."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 18. června 2003.
          Za Radu
          předseda
          G. Drys
          [1] Úř. věst. C 331 E, 31.12.2002, s. 75.
          [2] Stanovisko ze dne 27. 3. 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. C 285, 21.11.2002, s. 4.
          [4] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1 s opravou v Úř. věst. L 25, 30.1.2003, s. 43.
          [5] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
          [6] Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 3288/94 (Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 83).
          [7] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
          [8] Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 36.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.