Nařízení Rady (ES) č. 1656/2003 ze dne 11. září 2003 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu parakresolu pocházejícího z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1656/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1656/2003
          ze dne 11. září 2003
          o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu parakresolu pocházejícího z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. PROZATÍMNÍ OPATŘENÍ
          (1) Komise nařízením (ES) č. 510/2003 [2] (dále jen "prozatímní nařízení") uložila prozatímní antidumpingové clo z dovozu parakresolu kódu KN ex29071200, pocházejícího z Čínské lidové republiky;
          (2) připomíná se, že šetření ohledně dumpingu a újmy se týkalo období od 1. dubna 2001 do 31. března 2002 (dále jen "období šetření"). Přezkoumání trendů s významem pro analýzu újmy se týkalo období od 1. ledna 1998 do 31. března 2002 (dále jen "posuzované období");
          B. NÁSLEDNÝ POSTUP
          (3) po zavedení prozatímních antidumpingových cel na dovozy parakresolu pocházejícího z Čínské lidové republiky předložily některé strany písemné připomínky. Stranám, které o to požádaly, byla dána příležitost k ústnímu slyšení Komisí;
          (4) Komise i nadále vyhledávala a ověřovala všechny informace, které považovala za nezbytné pro svá konečná zjištění;
          (5) všechny strany byly informovány o hlavních skutečnostech a faktorech, na jejichž základě se mělo doporučit zavedení konečných antidumpingových cel a konečné inkaso částek zajištěných prostřednictvím prozatímních cel. Kromě toho jim byla dána lhůta, během níž mohly po obdržení těchto informací vyjádřit své připomínky;
          (6) ústní a písemné připomínky předložené stranami se vzaly v úvahu a, kde to bylo vhodné, upravila se podle nich daná zjištění;
          C. DOTYČNÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK
          (7) jelikož nebyly přeloženy žádné připomínky, popis a definice obdobného výrobku stanovené v bodech odůvodnění 11 až 14 prozatímního nařízení se potvrzují;
          D. DUMPING
          1. Běžná hodnota
          (8) jelikož nebyly přeloženy žádné připomínky, prozatímní zjištění týkající se statutu společnosti fungující za podmínek tržní ekonomiky a podobné země, jak jsou popsané v bodech odůvodnění 15 až 22 prozatímního nařízení, se potvrzují;
          (9) v návaznosti na zveřejnění předběžných zjištění jeden vyvážející výrobce, Nanjing Jingmei Chemical Co., Ltd, prohlásil, že cena suroviny dotyčného rafinovaného výrobku byla v reakci na ně započítána dvakrát. Toto tvrzení bylo považováno za odůvodněné a výrobní náklady se proto snížily;
          (10) mimoto bylo prohlášeno, že rozvrh nákladů na výrobu meziproduktu by se měl pozměnit, neboť část tohoto výrobku nebyla použita k výrobě dotyčného výrobku. Ve skutečnosti byly nahlášené ceny v souladu s interními dokumenty sebranými na místě. Neexistoval však žádný důkaz, který by naznačoval, že by tento meziprodukt byl použit k výrobě jiných výrobků a tudíž celkové náklady na výrobu meziproduktu byly připsány nákladům na výrobu dotyčného výrobku. Toto tvrzení tudíž muselo být zamítnuto;
          (11) navzdory snížení nákladů na výrobu podle bodu odůvodnění 9 bylo méně než 10 % tuzemských prodejů této společnosti, pokud jde o podobný výrobek během období šetření, ziskových, jak již bylo uvedeno v prozatímním nařízení. Běžná hodnota proto musela být vypracována v souladu s čl. 2 odst. 3 základního nařízení. Vyvážející výrobce se domníval, že ziskové rozpětí stanovené v prozatímní fázi nebylo přiměřené, protože zahrnovalo vývozní prodeje do zemí mimo Společenství. Tento argument byl akceptován, jelikož ziskové rozpětí použité ve vypracované běžné hodnotě podle čl. 2 odst. 6 první věty a čl. 2 odst.6 písm. a) a b) základního nařízení se musí počítat pouze na základě tuzemských prodejů. Za účelem nápravy byla následně provedena úprava. Další přezkum odhalil, že obecná kategorie výrobků byla ztrátová na domácím trhu. V souladu s čl. 2 odst. 6 písm. c) bylo proto stanoveno přiměřené ziskové rozpětí založené na váženém průměru ziskového rozpětí v podobné zemi a jiného spolupracujícího vyvážejícího výrobce. Je nutno připomenout, že došlo k vyšetřování vyvážejícího výrobce v podobné zemi (ve Spojených státech amerických), neboť Čínská lidová republika se nepovažuje za zemi s tržním hospodářstvím;
          (12) jiný vyvážející výrobce, Shandong Reipu Chemicals Co., Ltd tvrdil, že náklady na výrobu dvou dalších výrobků by se měly odečítat od celkových nákladů na výrobu, protože vznikají při tomtéž výrobním procesu a prodávají se samostatně. Vyvážející výrobce nemohl řádně doložit toto tvrzení písemnými důkazy. Ve skutečnosti dokumenty shromážděné na místě naznačovaly, že přímé náklady již byly přiděleny na různé výrobky, které byly ve shodě s počáteční odpovědí v dotazníku. Toto tvrzení se proto muselo zamítnout;
          (13) jelikož nebyly předloženy žádné připomínky, předběžná zjištění týkající se stanovení běžné hodnoty v podobné zemi, jak jsou popsána v bodech odůvodnění 26 a 27 prozatímního nařízení, se potvrzují;
          2. Vývozní cena
          (14) jelikož nebyly předloženy žádné připomínky, předběžná zjištění týkající se stanovení vývozní ceny, jak jsou popsána v bodech odůvodnění 28 a 29 prozatímního nařízení, se potvrzují;
          3. Porovnání
          (15) pro účely zajištění spravedlivého porovnání mezi běžnou hodnotou a vývozní cenou na úrovni ceny ze závodu byl proveden náležitý odpočet ve formě úprav u rozdílů, o kterých se tvrdilo a bylo u nich prokázáno, že mají vliv na ceny a cenovou porovnatelnost v souladu s čl. 2 odst. 10 základního nařízení. Kromě úprav, které již byly vzaty v úvahu v předběžné fázi, byla po další hloubkové analýze provedena úprava u rozdílů v nepřímých daních, které nebyly refundovány za vývozy, a to v souladu s čl. 2 odst. 10 písm. b) základního nařízení. Mimoto byly provedeny některé malé úpravy, pokud jde o platební lhůty a přepravu, pojištění a manipulační náklady;
          4. Dumpingová rozpětí
          (16) jelikož nebyly předloženy žádné připomínky týkající zbytkového dumpingového rozpětí, metodika popsaná v bodě odůvodnění 31 prozatímního nařízení se tímto potvrzuje;
          (17) konečná dumpingová rozpětí, vyjádřená jako procento z dovozní ceny CIF na hranici Společenství, jsou:
          Nanjing Jingmei Chemical Co., Ltd, Nanjing: | 10,8 % |
          Shandong Reipu Chemicals Co., Ltd, Qihe County: | 12,3 % |
          Celostátní dumpingové rozpětí: | 40,7 % |
          E. ÚJMA
          1. Výrobní odvětví Společenství
          (18) jelikož nebyly předloženy žádné připomínky, předběžná zjištění týkající se vymezení výrobního odvětví Společenství, jak jsou popsána v bodech odůvodnění 34 až 37 prozatímního nařízení, se potvrzují.
          2. Trh Společenství
          (19) jeden vyvážející výrobce uvedl, že v prozatímním nařízení nebyla uvedena žádá samostatná data, ani žádná analýza nedobrovolných prodejů, pouze činností na volném trhu a celkové činnosti včetně nedobrovolných prodejů;
          (20) tato otázka se však projednávala v bodech odůvodnění 40 až 43 prozatímního nařízení, kde bylo vysvětleno zjištění, že parakresol určený pro nedobrovolné použití není přímo postižen dovozy a že se z tohoto důvodu pozornost zaměřila na volný trh. Některé ekonomické ukazatele týkající se výrobního odvětví Společenství se skutečně analyzovaly a vyhodnocovaly ve vztahu k situaci, která převládala na volném trhu, zatímco ostatní by se mohly odůvodněně přezkoumávat ve vztahu k celé činnosti. Jelikož nebyly předloženy žádné nové informace, předběžná zjištění týkající se příslušného trhu Společenství, jak jsou popsána v bodech odůvodnění 38 až 43 prozatímního nařízení, se proto potvrzují;
          3. Spotřeba ve Společenství
          (21) jelikož nebyly předloženy žádné připomínky, předběžná zjištění týkající se spotřeby Společenství, jak je popsáno v bodech odůvodnění 44 až 46 předběžného nařízení, se potvrzují;
          4. Dovozy z dotyčné země
          (22) jelikož nebyly předloženy žádné připomínky týkající se těchto nadpisů, předběžná zjištění popsaná v bodech odůvodnění 47 až 51 prozatímního nařízení se potvrzují;
          5. Situace ve výrobním odvětví Společenství
          (23) jeden vyvážející výrobce a zároveň i uživatel zpochybnil skutečnost, že cena surovin, zejména hydroxidu sodného, v roce 2001 vzrostla. Komise tuto věc zkontrolovala a z různých zdrojů informací potvrdila, že cena hydroxidu sodného skutečně značně vzrostla mezi roky 2000 a 2001. K větší části tohoto nárůstu došlo ve čtvrté čtvrtině roku 2000 a v první polovině roku 2001. Zjištění uvedená v bodech odůvodnění 60 a 61 prozatímního nařízení lze tudíž potvrdit;
          (24) jelikož nebyly předloženy žádné další připomínky, skutečnosti a údaje vyložené v bodech odůvodnění 52 až 65 prozatímního nařízení se potvrzují. Protože nebyly zjištěny žádné známky dřívějšího dumpingu, nebyl v analýze považován za významný faktor;
          6. Závěr týkající se újmy
          (25) zjistilo se, že se situace výrobního odvětví Společenství během období roku 2001 a obdobím šetření zhoršila, zejména z hlediska snížené výroby, využívání kapacit, prodejů, podílu na trhu, ziskovosti, návratnosti investic a peněžního toku. Navíc došlo ke značnému cenovému podbízení, jakož i k vážnému zhoršení ziskovosti a návratnosti investic;
          (26) jelikož nebyly předloženy žádné připomínky ke zjištěním, závěry dosažené tak, jak je vysvětleno v bodech odůvodnění 66 až 70 prozatímního nařízení, se potvrzují;
          F. PŘÍČINNÁ SOUVISLOST
          (27) jeden vyvážející výrobce prohlásil, že činnosti výrobního odvětví Společenství mohly negativně ovlivnit značné investice, zejména ty, které se uskutečnily za účelem dosažení souladu s environmentálními závazky. Zjistilo se však, že tento argument nemůže zpochybnit příčinnou vazbu, jak je uvedeno v prozatímním nařízení, a to z následujícího důvodu. Přestože je správné, že během doby posuzovaného období došlo k významným investicím, aby bylo dosaženo souladu s novými legislativními požadavky ohledně bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, hlavní investice do životního prostředí byly provedeny v první části posuzovaného období, kdy bylo výrobní odvětví Společenství ještě ziskové a dokonce i poté tvořily pouze menší část celkových investic do výrobního řetězce dotyčného výrobku. Navíc by se mělo pamatovat na to, že tyto investice jsou během několika let devalvovány a že rozvrh investičních nákladů zůstal neměnný během posuzovaného období. Tyto investice proto mohou mít pouze nepatrný vliv a nemohly narušit příčinnou vazbu mezi dumpingem a materiální újmou, kterou utrpělo výrobní odvětví Společenství;
          (28) tentýž vyvážející výrobce prohlásil, že pokles nedobrovolných prodejů mohl přispět k újmě, kterou utrpělo výrobní odvětví Společenství, neboť prodejní ceny pro nedobrovolné uživatele rostly větší rychlostí než ceny na volném trhu. Tato otázka se dále šetřila. Jak již bylo uvedeno v prozatímním nařízení, prodeje nedobrovolným uživatelům se uskutečňovaly za zhruba stejné ceny jako ceny účtované na volném trhu, což potvrdila další analýza. K materiální újmě, kterou utrpělo výrobní odvětví Společenství, mohl proto přispět pouze negativní nárůst objemu nedobrovolných prodejů. Ve skutečnosti se objem nedobrovolných prodejů snížil přibližně o 10 % během posuzovaného období. S ohledem na poměrně malou část produkce určenou pro nedobrovolný prodej však bylo uznáno, že rozvoj nedobrovolného užívání žádným významným způsobem nepřispěl k materiální újmě vzniklé výrobnímu odvětví Společenství. Závěr v prozatímním nařízení lze proto zachovat;
          (29) jelikož nebyly předloženy žádné další připomínky týkající se příčiny, potvrzují se zjištění a dosažený závěr vysvětlené v bodech odůvodnění 71 až 85 prozatímního nařízení;
          G. ZÁJEM SPOLEČENSTVÍ
          (30) jeden významný uživatel tvrdil, že nedostatek nabídky parakresolu na trhu se stal zřejmým od doby zavedení prozatímního antidumpingového opatření a že dodávky výrobního odvětví Společenství byly nepravidelné. Tuto otázku šetřila Komise. Potvrdila, že výrobní odvětví Společenství nedávno čelilo určitým potížím s uspokojením veškeré poptávky po dotyčném výrobku. Mělo by se však připomenout, že v posledních letech byl trh zásobován výrobcem Společenství, jakož i dovozy z Číny, Japonska a Spojených států amerických. Zavedení prozatímního antidumpingového cla mohlo učinit čínské dovozy dražšími, ale nemělo by je vyloučit z trhu s ohledem na skutečnost, že individuální cla byla hluboko pod úrovní zjištěného podbízení. Došlo se proto k závěru, který byl za tímto účelem podložen důkazem o tom, že nedostatek poptávky byl nejpravděpodobněji způsoben přechodnými okolnostmi, jako jsou technické a správní problémy, a to jak ve Společenství, tak i v Číně a že není důvod proto, aby se došlo k závěru, že tento nedostatek způsobila antidumpingová cla nebo že tento nedostatek pravděpodobně přetrvá. Tento závěr podporuje fakt, že výrobní odvětví Společenství zvýšilo svou výrobní kapacitu v roce 2002 a měl by nyní být schopen sám uspokojit téměř celou poptávku ve Společenství;
          (31) jelikož nebyly předloženy žádné další nové informace o zájmu Společenství, zjištění a závěry dosažené tak, jak je vysvětleno v bodech odůvodnění 86 až 102 prozatímního nařízení, se potvrzují;
          H. KONEČNÁ ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ
          1. Míra odstranění újmy
          (32) podle metodiky vysvětlené v bodech odůvodnění 103 až 107 prozatímního nařízení byla pro účely stanovení úrovně opatření, která mají být konečně zavedena, vypočítána míra odstranění újmy;
          (33) jelikož nebyly předloženy žádné připomínky, metodika použitá ke stanovení míry odstranění újmy, jak je popsána v bodech odůvodnění 103 až 107 prozatímního nařízení, se potvrzuje;
          2. Forma a úroveň cel
          (34) s ohledem na výše uvedené a v souladu s čl. 9 odst. 4 základního nařízení by se mělo zavést konečné antidumpingové clo ve vztahu k Čínské lidové republice. Toto clo by se mělo zavést na úrovni zjištěných dumpingových rozpětí vzhledem ke zjištění, že rozpětí škod bylo vyšší než dumpingové rozpětí;
          (35) na základě výše uvedeného jsou konečná cla tato:
          Nanjing Jingmei Chemical Co., Ltd, Nanjing: | 10,8 % |
          Shandong Reipu Chemicals Co., Ltd, Qihe County | 12,3 % |
          Celostátní dumpingové rozpětí | 40,7 % |
          (36) výše individuálních sazeb antidumpingových cel společností uvedených v tomto nařízení byly stanoveny na základě zjištění plynoucích ze současného šetření. Odrážejí proto situaci zjištěnou během období šetření, pokud jde o tyto společnosti. Tyto celní sazby (na rozdíl od celostátního cla použitelného u "všech ostatních společností") jsou tak výhradně použitelné u dovozů výrobků, které pocházejí z dotyčné země a jsou vyrobeny danými společnostmi, čili určitými uvedenými právními subjekty. Dovážené výrobky každé jiné společnosti, která není specificky uvedena v operativní části tohoto nařízení i se svým názvem a adresou, včetně subjektů přidružených ke specificky uvedeným subjektům, nemohou mít prospěch z těchto sazeb a podléhají celní sazbě platné pro "všechny ostatní společnosti";
          (37) každá žádost o uplatnění těchto individuálních sazeb antidumpingových cel společností (např. po změně názvu právního subjektu nebo po otevření nových výrobních nebo prodejních subjektů) by se měla neprodleně adresovat Komisi [3] se všemi příslušnými údaji především o každé změně v činnostech společnosti týkajících se výroby, tuzemských a vývozních prodejů spojených například s touto změnou názvu nebo touto změnou výrobních a prodejních subjektů. Je-li to na místě, nařízení se poté pozmění tak, že se aktualizuje seznam společností, které mají prospěch z individuálních celních sazeb;
          3. Výběr prozatímních cel
          (38) vzhledem k velikosti zjištěných dumpingových rozpětí a s ohledem na míru újmy vzniklé výrobnímu odvětví Společenství se považuje za nezbytné, aby se částky zajištěné prostřednictvím prozatímních antidumpingových cel zavedených v souladu s prozatímním nařízením, tj. nařízením (ES) č. 510/2003, s konečnou platností inkasovaly ve výši konečné celní sazby. Pokud jsou sazby konečného cla vyšší než sazby prozatímního cla, s konečnou platností se inkasují částky zajištěné na úrovni prozatímních cel;
          (39) každá žádost o uplatnění těchto individuálních sazeb antidumpingových cel společností (např. po změně názvu právního subjektu nebo po otevření nových výrobních nebo prodejních subjektů) by se měla neprodleně adresovat Komisi [4] se všemi příslušnými údaji především o každé změně v činnostech společnosti týkajících se výroby, tuzemských a vývozních prodejů spojených například s touto změnou názvu nebo touto změnou výrobních a prodejních subjektů. Je-li to na místě, nařízení se poté pozmění tak, že se aktualizuje seznam společností, které mají prospěch z individuálních celních sazeb,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Ukládá se konečné antidumpingové clo z dovozu parakresolu, s paraizomerem čistoty nejméně 97 % v sušině, v současnosti kódu KN ex29071200 (kód TARIC 2907120091), pocházejícího z Čínské lidové republiky.
          2. Sazba konečného antidumpingového cla, která se vztahuje na čistou cenu franko hranice Společenství před proclením, je pro výrobky vyráběné níže uvedenými společnostmi tato:
          Výrobce | Celní sazba | Doplňkový kód TARIC |
          Nanjing Jingmei Chemical Co., Ltd, jingqiao Town, Lishui County, Nanjing 211224, Čínská lidová republika | 10,8 % | A434 |
          Shandong Reipu Chemicals Co., Ltd, Chenming West Road, Qihe County, Shandong, Čínská lidová rpeublika | 12,3 % | A435 |
          Všechny ostatní společnosti | 40,7 % | A999 |
          3. Pokud není uvedeno jinak, použijí se platná ustanovení týkající se cel.
          Článek 2
          Částky zajištěné pomocí prozatímních antidumpingových cel podle nařízení (ES) č. 510/2003 z dovozu parakresolu kódu KN ex29071200 (kód TARIC 2907120091), pocházejícího z Čínské lidové republiky se s konečnou platností vyberou. Pokud jsou konečná cla vyšší než prozatímní cla, s konečnou platností se vyberou pouze částky zajištěné na úrovni prozatímních cel.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. září 2003.
          Za Radu
          předseda
          F. Frattini
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1972/2002 (Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 75, 21.3.2003, s. 12.
          [3] Evropská komise, generální ředitelství pro obchod, ředitelství B, J-79 5/16, B-1049 Brusel.
          [4] Evropská komise, generální ředitelství pro obchod, ředitelství B, J-79 5/16, B-1049 Brusel.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.