Nařízení Komise (ES) č. 1660/2003 ze dne 19. září 2003, kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Ossau-Iraty)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1660/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1660/2003
          ze dne 19. září 2003,
          kterým se mění specifikace názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 (Ossau-Iraty)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 692/2003 [2], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Francouzské orgány v souladu s článkem 9 nařízení (EHS) č. 2081/92 požádaly o změnu metody produkce a vnitrostátních požadavků u názvu "Ossau-Iraty" zapsaného jako chráněné označení původu podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1571/2003 [4].
          (2) Po přezkoumání této žádosti o změnu bylo rozhodnuto, že se nejedná o méně významné změny.
          (3) V souladu s postupem uvedeným v článku 9 nařízení (EHS) č. 2081/92 a protože se nejedná o méně významné změny, použije se přiměřeně postup podle článku 6.
          (4) Bylo rozhodnuto, že změny v tomto případě jsou v souladu s nařízením (EHS) č. 2081/92. Komisi nebyla po zveřejnění změn v Úředním věstníku Evropské unie [5] zaslána žádná námitka ve smyslu článku 7 uvedeného nařízení.
          (5) Tyto změny musí být proto zapsány a zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Změny uvedené v příloze tohoto nařízení se zapíší a zveřejní v souladu s čl. 6 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. září 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 99, 17.4.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 224, 6.9.2003, s. 17.
          [5] Úř. věst. C 252, 12.9.2001, s. 16 (Ossau-Iraty).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          FRANCIE
          Ossau-Iraty
          Metoda produkce:
          Jsou stanovena povolená plemena ovcí: basco-béarnaise nebo Manech s černou nebo červenou hlavou (místo: "tradiční plemena").
          Vnitrostátní požadavky:
          Slova: "Předpis ze dne 29. prosince 1986"
          se nahrazují slovy: "Předpis o označení původu "Ossau-Iraty"".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.