Nařízení Komise (ES) č. 1670/2003 ze dne 1. září 2003, kterým se provádí nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o definice ukazatelů pro strukturální statistiku podnikání, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2700/98 o definicích ukazatelů pro strukturální statistiku podnikání

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1670/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1670/2003
          ze dne 1. září 2003,
          kterým se provádí nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97, pokud jde o definice ukazatelů pro strukturální statistiku podnikání, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2700/98 o definicích ukazatelů pro strukturální statistiku podnikání
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1669/2003 [2], a zejména na čl. 12 bod iii) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 vytvořilo společný rámec pro sestavování statistik Společenství o struktuře, činnosti, výkonnosti a konkurenceschopnosti podniků ve Společenství.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 2700/98 ze dne 17. prosince 1998 o definicích ukazatelů pro strukturální statistiku podnikání [3], ve znění nařízení (ES) č. 1614/2002 [4], obsahuje definice ukazatelů o strukturální statistice podnikání ve společném modulu a podrobných modulech pro průmysl, obchod a stavebnictví nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání. Nařízení Rady (ES) č. 2056/2002 [5] zavedlo nový soubor ukazatelů pro úvěrové instituce a penzijní fondy, jakož i nové ukazatele výdajů na ochranu životního prostředí, pro které jsou nezbytné společné definice. Kromě toho je rovněž nezbytné změnit stávající definice pro ukazatele počtu podniků, obratu, hodnoty produkce, přidané hodnoty v nákladech na výrobní činitele a nákupu výrobků a služeb celkem, neboť není možné použít definice nařízení (ES) č. 2700/98 pro výpočet hodnoty těchto ukazatelů pro služby pojišťovnictví, úvěrové instituce, penzijní fondy a centrální bankovní činnosti.
          (3) Je nezbytné zavést soubor definic pro ukazatele strukturální statistiky podnikání pro služby pojišťovnictví, úvěrové instituce a penzijní fondy s cílem zajistit Komisi porovnatelné, harmonizované a vysoce kvalitní statistické údaje.
          (4) Vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Definice ukazatelů 12 12 0 a 12 15 0 nařízení (ES) č. 2700/98 nezbytné pro činnosti uvedené v přílohách 5, 6 a 7 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 a pro činnosti zařazené do třídy 65.11 klasifikace NACE rev. 1 se mění v souladu s přílohou I oddíly 1, 2 a 5 tohoto nařízení.
          Definice ukazatele 11 11 0 pro činnosti uvedené v příloze 7, definice ukazatele 12 11 0 pro činnosti uvedené v přílohách 5 a 7 a definice ukazatele 13 11 0 pro činnosti uvedené v přílohách 5 a 6 se mění v souladu s přílohou I oddíly 1, 2 a 5 tohoto nařízení.
          Článek 2
          Příloha II tohoto nařízení obsahuje změněnou definici ukazatele 21 11 0 nařízení (ES) č. 2700/98 a definice ukazatelů 21 12 0 a 21 14 0.
          Článek 3
          Příloha III tohoto nařízení obsahuje definice ukazatelů uvedených v příloze 6 oddíle 4 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97.
          Článek 4
          Příloha IV tohoto nařízení obsahuje definice ukazatelů uvedených v příloze 7 oddíle 4 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97.
          Článek 5
          Členské státy použijí změněné definice ukazatelů 12 12 0, 12 15 0 a 13 11 0 v příloze 1 oddíle 4 pro činnosti třídy 65.1 NACE rev. 1 a pro úvěrové instituce klasifikované ve třídě 65.22 NACE rev. 1 počínaje sledovaným rokem 2001.
          Členské státy použijí definice ukazatelů 11 11 0, 12 11 0 a 12 12 0 pro činnosti třídy 66.02 NACE rev. 1 počínaje sledovaným rokem 2002.
          Členské státy použijí změněnou definici ukazatele 21 11 0 a definice ukazatelů 21 12 0 a 21 14 0 v příloze 2 oddíle 4 počínaje sledovaným rokem 2001.
          Členské státy použijí definice pro ukazatele uvedené v příloze 6 oddíle 4 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 počínaje sledovaným rokem 2001.
          Členské státy použijí definice pro ukazatele uvedené v příloze 7 oddíle 4 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 počínaje sledovaným rokem 2001.
          Článek 6
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1.září 2003.
          Za Komisi
          Pedro Solbes Mira
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 14, 17.1.1997, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 244, 29.9.2003, s. 57.
          [3] Úř. věst. L 344, 18.12.1998, s. 49.
          [4] Úř. věst. L 244, 12.9.2002, s. 7.
          [5] Úř. věst. L 317, 21.11.2002, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Změny definic nařízení (ES) č. 2700/98 pro pojišťovací služby, úvěrové instituce, penzijní fondy a třídu 65.11 klasifikace NACE re. 1
          Příloha nařízení (ES) č. 2700/98 se mění takto:
          Oddíl 1
          Počet podniků
          1. V
          definici
          kódu 11 11 0 (název: Počet podniků) se vkládá text, který zní:
          "U podniků definovaných v příloze 7 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 tento ukazatel také zahrnuje penzijní fondy nezaměstnávající žádný personál. Zahrnuje rovněž penzijní fondy, které nejsou ustaveny jako právnické osoby a které jsou řízeny společnostmi spravující penzijní fondy, pojišťovnami nebo jinými finančními institucemi (aniž jsou však zahrnuty do ročních účetních závěrek těchto institucí). Tento ukazatel však nezahrnuje počet penzijních fondů, které nejsou založeny odděleně od mateřského podniku nebo skupiny (tj. neautonomní penzijní fondy nebo systém účetní rezervy normálně vedený zaměstnavatelem jako přidružená činnost)."
          Oddíl 2
          Obrat
          1. V
          definici
          kódu 12 11 0 (název: Obrat) se věta
          "Pro třídy 66.01 a 66.02 klasifikace NACE rev. 1 je odpovídající název tohoto ukazatele hrubé předepsané pojistné"
          "nahrazuje tímto:"
          ""Pro podniky definované v příloze 7 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 je odpovídající název tohoto ukazatele hrubé předepsané pojistné". Tento ukazatel je definován v článku 35 směrnice 91/674/EHS.
          Pro podniky definované v příloze 7 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 je odpovídající název tohoto ukazatele penzijní příspěvky celkem. "Tento ukazatel zahrnuje všechny penzijní příspěvky splatné během účetního období podle penzijních smluv, jako jsou všechny povinné příspěvky, ostatní pravidelné příspěvky, dobrovolné další příspěvky, obdržené finanční transfer a ostatní příspěvky.""
          2. Ve
          vazbě na jiné proměnné
          kódu 12 11 0 (název: Obrat) se vkládá tento text:
          ""U podniků definovaných v příloze 5 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se předepsané hrubé pojistné" (12 11 0) se vypočte takto:
          předepsané hrubé pojistné v přímém pojištění (12 11 1),
          + přijaté zajistné (12 11 2).
          Předepsané hrubé pojistné "se používá při výpočtu získaného hrubého pojistného" (32 11 0) a dalších agregovaných výsledků a sald.
          U podniků definovaných v příloze 7 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se obrat "(penzijní příspěvky celkem) počítá takto:"
          penzijní příspěvky splatné od členů (48 00 1),
          + penzijní příspěvky splatné od zaměstnavatelů (48 00 2),
          + výnosy z převodů (48 00 3),
          + ostatní penzijní příspěvky (48 00 4);
          nebo:
          penzijní příspěvky pro příspěvkové systémy (48 00 5),
          + penzijní příspěvky pro systémy dávek (48 00 6),
          + penzijní příspěvky pro hybridní systémy (48 00 7)."
          Oddíl 3
          Hodnota produkce
          1. V
          definici
          kódu 12 12 0 (název: Hodnota produkce) se věta
          ""Pro třídy 66.01 a 66.03 klasifikace NACE rev. 1 jsou třeba zvláštní metody výpočtů""
          nahrazuje tímto:
          "Pro podniky definované v příloze 5 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se hodnota produkce definuje jako získané hrubé pojistné plus celkové výnosy z finančních umístění, plus ostatní vytvořené služby, minus hrubé nastalé škody, vyjma nákladů na správu škod, plus kapitálové zisky a rezervy.
          Pro podniky definované v příloze 6 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se hodnota produkce definuje jako výnosy z úroků a podobné výnosy minus náklady na úroky a podobné náklady, plus výnosy z poplatků a provizí, plus výnosy z akcií a podobných cenných papírů s proměnlivým výnosem, plus čistý zisk nebo ztráta z finančních operací, plus ostatní provozní výnosy.
          Pro podniky definované v příloze 7 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se hodnota produkce definuje jako obrat minus vyplacené pojistné, plus výnosy z finančního umístění, plus ostatní výnosy, plus vzniklé pojistné nároky, minus vyplacené penze celkem, minus změna čisté výše technických rezerv.
          Pro podniky třídy 65.11 klasifikace NACE rev. 1 se hodnota produkce definuje jako výnosy z úroků a podobné výnosy minus náklady na úroky a podobné náklady, plus výnosy z poplatků a provizí, plus výnosy z akcií a ostatních cenných papírů s proměnlivým výnosem, plus čistý zisk nebo ztráta z finančních operací, plus ostatní provozní výnosy."
          2. Ve
          vazbě na jiné proměnné
          kódu 12 12 0 (název: Hodnota produkce) se vkládá tato věta:
          "U podniků definovaných v příloze 5 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se hodnota produkce počítá takto:
          U životního pojištění:
          předepsané hrubé pojistné (12 11 0),
          + změna hrubé výše rezervy na pojistné jiných období (32 11 2),
          + výnosy z finančního umístění (32 22 0),
          – použití opravných položek k finančnímu umístění (32 71 5),
          – zisky z realizace finančního umístění (32 71 6),
          – výnosy z majetkových účastí (32 71 1),
          + ((celkové hrubé technické rezervy (37 30 0) – celkové čistá výše technických rezerv(37 30 1))/celkové čistá výše technických rezerv(37 30 1)) x (výnosy z finančního umístění (32 22 0) – opravné položky k finančnímu umístění (32 71 5) – zisky z realizace finančního umístění (32 71 6) – výnosy z majetkových účastí (32 71 1)),
          + ostatní technické výnosy, čisté (32 16 1),
          + ostatní výnosy (32 46 0),
          – hrubé náhrady na pojistná plnění (32 13 1),
          – změna hrubé výše rezervy na nevyřízené pojistné události (32 13 4),
          + externí a interní náklady na likvidaci pojistných událostí (32 61 5),
          + zisky z realizace finančního umístění (32 71 6),
          + nerealizovaný zisk z finančního umístění (32 23 0),
          – ztráta z realizace finančního umístění (32 72 3),
          – nerealizovaná ztráta z finančního umístění (32 28 0)
          – hrubá změna rezerv životního pojištění (32 25 0),
          – bonusy a slevy, čisté (32 16 3),
          – změna fondu pro budoucí přidělení (část 32 29 0),
          – čisté změny ostatních technických rezerv, jinde neuvedené (32 16 2).
          U neživotního pojištění a zajištění:
          předepsané hrubé pojistné (12 11 0),
          + změna hrubé výše rezervy na pojistné jiných období (32 11 2),
          + výnosy z finančního umístění (32 42 0),
          – použití opravných položek k finančnímu umístění (32 71 5),
          – zisky z realizace finančního umístění (32 71 6),
          – výnosy z majetkových účastí (62 71 1),
          + ((celkové hrubé technické rezervy (37 30 0) – celkové čistá výše technických rezerv (37 30 1))/celkové čistá výše technických rezerv (37 30 1)) x (výnosy z finančního umístění (32 42 0) – opravné položky k finančnímu umístění (32 71 5) – zisky z realizace finančního umístění (32 71 6) – výnosy z majetkových účastí (32 71 1)),
          + ostatní technické výnosy, čisté (32 16 1),
          + ostatní výnosy (32 46 0),
          – hrubé náhrady na pojistná plnění (32 13 1),
          – změna hrubé výše rezervy na nevyřízené pojistné události (32 13 4),
          + externí a interní náklady na likvidaci pojistných událostí (32 61 5),
          + zisky z realizace finančního umístění (32 71 6),
          – ztráta z realizace finančního umístění (32 72 3),
          – bonusy a slevy, čisté (32 16 3),
          – změna vyrovnávací rezervy (32 15 0),
          – čisté změny ostatních technických rezerv, jinde neuvedené (32 16 2).
          U podniků definovaných v příloze 6 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se hodnota produkce počítá jako:
          výnosy z úroků a podobné výnosy (42 11 0),
          – náklady na úroky a podobné náklady (42 12 0),
          + výnosy z poplatků a provizí (42 14 0),
          + výnosy z akcií a ostatních cenných papírů s proměnlivým výnosem (42 13 1),
          + čistý zisk nebo ztráta z finančních operací (42 20 0),
          + ostatní provozní výnosy (42 31 0).
          U podniků definovaných v příloze 6 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se hodnota produkce počítá jako:
          obrat (12 11 0),
          – splatné pojistné prémie (48 05 0),
          + výnosy z finančního umístění (48 01 0),
          + ostatní výnosy (48 02 2),
          + vzniklé pojistné nároky (48 02 1),
          – vyplacené penze celkem (48 03 0),
          – změna čisté výše technických rezerv (48 04 0)."
          Oddíl 4
          Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele
          1. V
          definici
          kódu 12 15 0 (název: Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele) se věta
          "Zvláštní výpočetní metody jsou nutné u tříd 66.01 a 66.03 klasifikace NACE rev. 1"
          nahrazuje tímto:
          "Pro podniky definované v příloze 5 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele definuje jako hodnota produkce minus hrubá hodnota přijatých zajišťovacích služeb, minus ostatní mezispotřeba.
          Pro podniky definované v příloze 6 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele definuje jako hodnota produkce minus nákup výrobků a služeb celkem.
          Pro podniky definované v příloze 7 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele definuje jako hodnota produkce minus nákup výrobků a služeb celkem.
          Pro podniky třídy 65.11 klasifikace NACE rev. 1 se přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele definuje jako hodnota produkce minus nákup výrobků a služeb celkem."
          2. Ve
          vazbě na jiné proměnné
          kódu 12 15 0 (název: Přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele) se vkládá toto:
          "U podniků definovaných v příloze 5 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele počítá jako:
          hodnota produkce (12 12 0),
          – mezispotřeba (13 11 0).
          U podniků definovaných v příloze 6 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele počítá jako:
          hodnota produkce (12 12 0),
          – nákup zboží a služeb celkem (13 11 0).
          U podniků definovaných v příloze 7 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se přidaná hodnota v nákladech na výrobní činitele počítá jako:
          hodnota produkce (12 12 0),
          – mezispotřeba (= nákup výrobků a služeb celkem (13 11 0))."
          Oddíl 5
          Nákup výrobků a služeb celkem
          1. V
          definici
          kódu 13 11 0 (název: Nákup výrobků a služeb celkem) se věta
          "Zvláštní výpočetní metody jsou nutné u tříd 66.01 a 66.03 klasifikace NACE rev. 1"
          nahrazuje tímto:
          "Pro podniky definované v příloze 5 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se nákup výrobků a služeb celkem definuje jako hrubá hodnota přijatých zajišťovacích služeb plus ostatní mezispotřeba.
          Pro podniky definované v příloze 6 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se nákup výrobků a služeb celkem definuje jako výnosy z poplatků a provizí plus ostatní správní náklady, plus ostatní provozní náklady."
          2. Ve
          vazbě na jiné proměnné
          kódu 13 11 0 (název: Nákup výrobků a služeb celkem) se vkládá tato věta:
          "U podniků definovaných v příloze 5 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se mezispotřeba počítá takto:
          U životního pojištění:
          zůstatková částka zajištění (32 18 0),
          + ((celkové hrubé technické rezervy (37 30 0) – celkové čistá výše technických rezerv (37 30 1))/celkové čistá výše technických rezerv (37 30 1)) x (výnosy z finančního umístění (32 22 0) – opravné položky k finančnímu umístění (32 71 5) – zisky z realizace finančního umístění (32 71 6) – výnosy z majetkových účastí (32 71 1)),
          + poplatky a provize (32 61 1),
          + ostatní externí náklady na nákup zboží a služeb (32 61 4 – odpisy dlouhodobých aktiv pro vlastní použití).
          U neživotního pojištění a zajištění:
          zůstatková částka zajištění (32 18 0),
          + ((celkové hrubé technické rezervy (37 30 0) – celkové čistá výše technických rezerv (37 30 1))/celkové čistá výše technických rezerv (37 30 1)) x (výnosy z finančního umístění (32 22 0) – opravné položky k finančnímu umístění (32 71 5) – zisky z realizace finančního umístění (32 71 6) – výnosy z majetkových účastí (32 71 1)),
          + poplatky a provize (32 61 1),
          + ostatní externí náklady na nákup zboží a služeb (32 61 4 – odpisy dlouhodobých aktiv pro vlastní použití).
          U podniků definovaných v příloze 6 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se mezispotřeba počítá takto:
          náklady na poplatky a provize (42 15 0),
          + ostatní správní náklady (42 32 2),
          + ostatní provozní náklady (42 33 0).
          Pro podniky definované v příloze 7 oddíle 3 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 se proměnná "nákup výrobků a služeb celkem" (13 11 0) používá při výpočtu proměnné "celkové provozní výdaje" (48 06 0)."
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Změněná definice ukazatele 21 11 0 a definice ukazatelů 21 12 0 a 21 14 0
          Nařízení (ES) č. 2700/98 se mění takto:
          1. Definice ukazatele 21 11 0 se nahrazujetímto:
          Kód: 21 11 0
          Název: Investice do provozních celkůa zařízení pro ochranu životního prostředí a do zvláštního příslušenství bránícího znečišťování životního prostředí (hlavně zařízení na konci procesu)
          Definice
          Kapitálové výdaje na metody, technologie, procesy nebo zařízení pro zachycování a odstraňování znečišťování a látek znečišťujících životní prostředí (např. emisí do ovzduší, kapalných a tuhých odpadů) po jejich produkci, prevenci šíření a měření úrovně znečištění a zpracování a likvidaci látek znečišťujících ovzduší vzniklých provozem podniku.
          Jsou součtem výdajů vynaložených v oblastech životního prostředí "ochrana vnějšího ovzduší a podnebí", "nakládání s odpadními vodami", "nakládání s odpady" a "ostatní činnosti v oblasti životního prostředí". "Ostatní činnosti v oblasti ochrany životního prostředí" zahrnují "ochranu a nápravu půd a podzemních a povrchových vod", "snižování úrovně hluku a vibrací", "ochranu biologické rozmanitosti a krajiny", "ochranu proti záření", "výzkum a vývoj", "obecnou správu a řízení činností ovlivňujících životní prostředí", "vzdělávání, odbornou přípravu a informace", "činnosti vedoucí k nedělitelným výdajům" a "činnosti jinde nezařazené".
          Zahrnují se:
          - investice do samostatně identifikovatelných částí stávajících zařízení instalovaných na konci výrobní linky nebo zcela mimo ni (zařízení na konci procesu),
          - investice do zařízení (např. filtry nebo samostatné čisticí stupně), která redukují nebo extrahují látky znečišťující životní prostředí ve výrobní lince a jejichž odstranění v podstatě neovlivňuje funkci výrobní linky.
          Hlavním účelem nebo funkce těchto kapitálových výdajů je ochrana životního prostředí; vykazují se celkové výdaje.
          Výdaje se vykazují bez jakékoliv kompenzace nákladů pocházející z tvorby a prodeje zpeněžitelných vedlejších produktů, docílených úspor nebo přijatých dotací.
          Nakoupené zboží se oceňuje v kupních cenách bez DPH a jiných odpočitatelných daní přímo spojených s obratem.
          Nezahrnují se:
          - opatření a činnosti prospěšné pro životní prostředí, které by se byly uskutečnily bez zohlednění problematiky životního prostředí, včetně opatření, jejichž prvořadým cílem je bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti a zajištění výroby,
          - opatření pro snížení úrovně znečištění při používání nebo likvidaci výrobků (ekologická úprava výrobků), pokud politika a regulace v oblasti životního prostředí nerozšiřuje právní odpovědnost výrobce za znečišťování pocházející z používání výrobků nebo za nakládání s nimi, když se stanou odpadem,
          - činnosti týkající se používání a úspory zdrojů (např. zásobování vodou nebo úspory energie nebo surovin), pokud je prvořadým účelem ochrana životního prostředí: např. když cílem těchto činností je provádění vnitrostátní nebo mezinárodní politiky v oblasti životního prostředí a neuskutečňují se z důvodu úspory nákladů.
          Vazba na účetní závěrky
          Definice je založena na účetních standardech používaných podnikem při vedení účtů, v souladu s účetními standardy EU: tj. jde o výdaje, které splňují podmínky pro uznání za aktivum.
          Vazba na jiné proměnné
          "Celkové investice na ochranu životního prostředí" jsou součtem proměnných 21 11 0 a 21 12 0. "Celkové výdaje na ochranu životního prostředí" jsou součtem proměnných 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0.
          Součást proměnných:
          15 11 0 Hrubé investice do hmotných aktiv
          15 31 0 Hodnota dlouhodobých hmotných aktiv pořízených na finanční leasing
          2. Vkládají se tyto definice:
          Kód: 21 12 0
          Název: Investice do strojů a zařízení v souvislosti s čistou technologií ("integrovaná technologie")
          Definice
          Kapitálové výdaje na nové metody, technologie, procesy, zařízení (nebo jejich částí) nebo na úpravu stávajících, které jsou určeny pro prevenci tvorby nebo redukci množství znečišťujících látek u zdroje (např. emisí do ovzduší, kapalných nebo tuhých odpadů) s cílem snižovat dopady na životní prostředí vyplývající z uvolňování těchto látek do životního prostředí nebo činností znečišťujících životní prostředí.
          Jsou součtem výdajů vynaložených v oblastech životního prostředí "ochrana vnějšího ovzduší a podnebí", "nakládání s odpadními vodami", "nakládání s odpady" a "ostatní činnosti v oblasti životního prostředí". "Ostatní činnosti v oblasti ochrany životního prostředí" zahrnují "ochranu a nápravu půd a podzemních a povrchových vod", "snižování úrovně hluku a vibrací", "ochranu biologické rozmanitosti a krajiny", "ochranu proti záření", "výzkum a vývoj", "obecnou správu a řízení činností ovlivňujících životní prostředí", "vzdělávání, odbornou přípravu a informace", "činnosti vedoucí k nedělitelným výdajům" a "činnosti jinde nezařazené".
          Výdaje se vykazují bez jakékoliv kompenzace nákladů pocházející z tvorby a prodeje zpeněžitelných vedlejších produktů, docílených úspor nebo přijatých dotací.
          Nakoupené zboží se oceňuje v kupních cenách bez DPH a jiných odpočitatelných daní přímo spojených s obratem.
          Zahrnují se:
          - kapitálové výdaje na samostatně identifikovatelné metody, technologie, procesy a zařízení (jejich environmentální části). Jejich hlavním účelem nebo funkcí je podle definice ochrana životního prostředí a vykazují se celkové výdaje na tyto metody, technologie, procesy a zařízení (jejich environmentální části).
          - kapitálové výdaje na metody, technologie, procesy a zařízení zapojené do celkové provozní činnosti (výrobní proces/instalace) způsobem, jenž ztěžuje samostatně identifikovat komponentu chránící proti znečišťování. V těchto případech ("integrovaných opatřeních") se vykazuje jenom ta část celkové investice, která se týká ochrany životního prostředí.
          Tato část odpovídá doplňkové investici, pokud jde o kapitálové výdaje, které by byly vyvolány, kdyby se nezohlednila problematika ochrany životního prostředí. Proto alternativou pro srovnání je pro podnik dostupná nejlevnější alternativa s podobnými funkcemi a ukazateli až na ty, které se týkají ochrany životního prostředí.
          Pokud je zvolenou alternativou standardní technologie a pro podnik není dostupná levnější alternativa méně prospěšná pro životní prostředí, opatření není podle definice činností chránící životní prostředí a žádné výdaje se nevykazují.
          Nezahrnují se:
          - opatření a činnosti prospěšné pro životní prostředí, které by se byly uskutečnily bez zohlednění problematiky ochrany životního prostředí, včetně opatření, jejichž prvořadým cílem je bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti a zajištění výroby,
          - opatření pro snížení úrovně znečištění při používání nebo likvidaci výrobků (ekologická úprava výrobků), pokud politika a regulace v oblasti životního prostředí nerozšiřuje právní odpovědnost výrobce za znečišťování pocházející z používání výrobků nebo za nakládání s nimi, když se stanou odpadem,
          - činnosti týkající se používání a úspory zdrojů (např. zásobování vodou nebo úspory energie nebo surovin), pokud je prvořadým účelem ochrana životního prostředí: např. když se tyto činnosti vykonávají za účelem provádění vnitrostátní nebo mezinárodní politiky v oblasti životního prostředí a neuskutečňují se z důvodu úspory nákladů.
          Vazba na účetní závěrky
          Definice je založena na účetních standardech používaných podnikem pro vedení účtů, a to v souladu s účetními standardy EU: tj. jde o výdaje, které splňují podmínky pro uznání za aktivum.
          Vazba na jiné proměnné
          "Celkové investice na ochranu životního prostředí" jsou součtem proměnných 21 11 0 a 21 12 0. "Celkové výdaje na ochranu životního prostředí" jsou součtem proměnných 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0.
          Součást proměnných:
          15 11 0 Hrubé investice do hmotných aktiv
          15 31 0 Hodnota dlouhodobých hmotných aktiv pořízených na finanční leasing
          Kód: 21 14 0
          Název: Celkové běžné výdaje na ochranu životního prostředí
          Definice
          Celkové běžné výdaje na ochranu životního prostředí jsou výdaje na provozování a udržování či provádění činností, technologie, procesu, zařízení (nebo jejich částí), které jsou určené pro prevenci, snižování úrovně, zpracování nebo vyloučení látek znečišťujících životní prostředí a znečištění (např. emisí do ovzduší, kapalných a tuhých odpadů) nebo jakékoliv ostatní zhoršení životního prostředí pocházející z provozní činnosti podniku.
          Jsou součtem výdajů vynaložených v oblastech životního prostředí "ochrana vnějšího ovzduší a podnebí", "nakládání s odpadními vodami", "nakládání s odpady" a "ostatní činnosti v oblasti životního prostředí". "Ostatní činnosti v oblasti ochrany životního prostředí" zahrnují "ochranu a nápravu půd a podzemních a povrchových vod", "snižování úrovně hluku a vibrací", "ochranu biologické rozmanitosti a krajiny", "ochranu proti záření", "výzkum a vývoj", "obecnou správu a řízení činností ovlivňujících životní prostředí", "vzdělávání, odbornou přípravu a informace", "činnosti vedoucí k nedělitelným výdajům" a "činnosti jinde nezařazené".
          Celkové běžné výdaje na ochranu životního prostředí se vykazují bez jakékoliv kompenzace nákladů pocházející z tvorby a prodeje zpeněžitelných vedlejších produktů, docílených úspor nebo přijatých dotací.
          Běžné výdaje jsou součtem "vnitropodnikových výdajů" a "nákupů environmentálních služeb":
          - vnitropodnikové výdaje zahrnují všechny běžné výdaje na ochranu životního prostředí s výjimkou nákupů environmentálních služeb od jiných jednotek. Jsou součtem nákladů práce, použití surovin a materiálů a plateb za provozní leasing, které se vztahují například na provoz a údržbu zařízení pro ochranu životního prostředí, měření a monitorování úrovní znečištění, řízení činností ovlivňujících životní prostředí, informace a vzdělávání, a výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí,
          - nákupy environmentálních služeb zahrnují všechny poplatky, výdaje a podobné platby jiným organizacím (mimo vykazující jednotku), veřejným nebo soukromým, za poskytnuté environmentální služby, které souvisejí s dopadem pracovní činnosti podniku na životní prostředí. Jde např. o platby za sběr a zpracování odpadu a odpadních vod, platby související s asanací půdy, regulativní poplatky, platby za konzultace v oblasti životního prostředí týkající se např. informací o životním prostředí, osvědčení nebo provozu zařízení pro ochranu životního prostředí.
          Nakoupené zboží a služby se oceňují v kupních cenách bez DPH a jiných odpočitatelných daní přímo spojených s obratem. Náklady práce zahrnují hrubé mzdy a služby, včetně poplatků zaměstnavatele a nákladů na sociální zabezpečení, ale nezahrnují nepřímé náklady.
          Nezahrnují se:
          - opatření a činnosti prospěšné pro životní prostředí, které by se byly uskutečnily bez zohlednění problematiky ochrany životního prostředí, včetně opatření, jejichž prvořadým cílem je bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti a zajištění výroby,
          - opatření pro snížení úrovně znečištění při používání nebo likvidaci výrobků (ekologická úprava výrobků), pokud politika životního prostředí a regulace nerozšiřují právní odpovědnost výrobce za znečišťování pocházející z používání výrobků nebo za nakládání s nimi, když se stanou odpadem,
          - činnosti týkající se používání a úspory zdrojů (např. zásobování vodou nebo úspory energie nebo surovin), pokud je prvořadým účelem ochrana životního prostředí: např. když se tyto činnosti vykonávají za účelem provádění vnitrostátní nebo mezinárodní politiky v oblasti životního prostředí a neuskutečňují se z důvodu úspory nákladů,
          - platby daní a poplatků prováděné vykazující jednotkou, které nesouvisejí s nákupem environmentální služby týkající se dopadu pracovní činnosti podniku na životní prostředí, i když státní orgány vyčlenily tento příjem na financování činností pro ochranu životního prostředí (např. daně za znečišťování),
          - vypočítané nákladové položky jako odpisy zařízení pro ochranu životního prostředí, kapitálové ztráty v důsledku nucené náhrady zařízení nebo nepřímé náklady,
          - ztráty výnosů, kompenzační popletky, penále apod., které se nevztahují k činnosti pro ochranu životního prostředí.
          Vazba na účetní závěrky
          Definice běžných výdajů je založena na účetních standardech používaných podnikem pro vedení účtů, a to v souladu s účetními standardy EU: tj. běžné výdaje zahrnují všechny výdaje, které nejsou aktivovány, ale jsou účtovány na účtu zisku a ztrát.
          Jsou součtem nákupu surovin a materiálů, nákladů práce, veřejných poplatků, výdajů na externí služby a poplatků za nájem a leasing pro činnosti pro ochranu životního prostředí.
          Vazba na jiné proměnné
          "Celkové investice na ochranu životního prostředí" jsou součtem proměnných 21 11 0 a 21 12 0. "Celkové výdaje na ochranu životního prostředí" jsou součtem proměnných 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0.
          Součást proměnných:
          15 11 0 Nákup výrobků a služeb celkem
          15 31 0 Osobní náklady.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Definice ukazatelů uvedených v příloze 6 oddíle 4 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání (úvěrové instituce)
          STRUKTURÁLNÍ PROMĚNNÉ
          Kód: 11 11 1
          Název: Počet podniků v členění podle právní formy
          Definice
          Počet podniků (viz ukazatel 11 11 0) se člení podle právní formy takto: akciové společnosti zapsané v obchodním rejstříku, družstva, veřejnoprávní podniky, pobočky podniků se sídlem v zemích mimo EHP, ostatní.
          Vazba na jiné proměnné
          "Počet podniků v členění podle právní formy" je dalším členěním počtu podniků (11 11 0).
          Kód: 11 11 4
          Název: Počet podniků v členění podle země sídla mateřského podniku
          Definice
          "Mateřským podnikem" se rozumí mateřský podnik definovaný v článcích 1 a 2 směrnice Rady 83/349/EHS, založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o konsolidovaných účetních závěrkách [1].
          Je nezbytné používat toto zeměpisné členění mateřských podniků: mateřský podnik umístěný v členském státě původu (sledovaný podnik lze pokládat za podnik pod tuzemskou kontrolou tohoto státu) a mateřský podnik umístěný v ostatní zemi (sledovaný podnik lze pokládat za podnik pod zahraniční kontrolou). Mateřský podnik je evidován podle konečného oprávněného vlastníka. Proměnná zahrnuje jenom podniky (dceřiné podniky), které mají mateřský podnik. Pobočky se nezahrnují, neboť jsou pokládány za součást podniku.
          Vazba na jiné proměnné
          "Počet podniků v členění podle země sídla mateřského podniku" je součástí počtu podniků (11 11 0).
          Kód: 11 11 6
          Název: Počet podniků v členění podle velikosti bilanční sumy
          Definice
          Počet podniků (viz proměnnou 11 11 0) se člení podle velikostních tříd bilanční sumy.
          Pět velikostních tříd (v euro) – společných pro všechny členské státy je definováno takto: více než 99999 milionů euro, 10000 až 99999 milionů euro, 1000 až 9999 milionů euro, 100 až 999 milionů euro, méně než 100 milionů euro.
          Poznámka:
          V úvahu se bere bilanční suma ke konci účetního období (viz proměnnou 43 30 0).
          Vazba na jiné proměnné
          "Počet podniků v členění podle velikostních tříd bilanční sumy" je dalším členěním počtu podniků (11 11 0).
          Kód: 11 11 7
          Název: Počet podniků v členění podle kategorie úvěrových institucí
          Definice
          Počet podniků (viz proměnnou 11 11 0) se člení podle kategorie úvěrových institucí takto: licencované banky, specializované úvěrové instituce, ostatní úvěrové instituce. Toto členění umožňuje přiřadit kategorie úvěrových institucí příslušným třídám klasifikace NACE rev. 1.
          Vazba na jiné proměnné
          "Počet podniků v členění podle kategorie úvěrových institucí" je dalším členěním počtu podniků (11 11 0).
          Kód: 11 14 1
          Název: Celkový počet poboček v členění podle umístění mimo země EHP
          Definice
          "Pobočka" je definována v článku 1 směrnice Rady 89/646/EHS [2] a podrobně uvedena ve sdělení Komise o volném pohybu služeb a obecném zájmu v druhé bankovní směrnici (95/C 291/06).
          Používá se toto zeměpisné členění počtu poboček v zahraničí: Švýcarsko, USA, Japonsko, třetí země (zbytek světa).
          Poznámka:
          V úvahu se berou všechny aktivní pobočky oznámené v členském státě původu úvěrové instituce.
          Kód: 11 51 0
          Název: Celkový počet dceřiných podniků v členění podle umístění v ostatních zemích
          Definice
          Dceřiným podnikem se rozumí dceřiný podnik, jak je definován v článcích 1 a 2 směrnice Rady 83/349/EHS, založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o konsolidovaných účetních závěrkách. Zahrnují se všechny podniky spadající do oblasti finančních služeb (podle definice v kapitole 1.3 metodické příručky pro statistiku úvěrových institucí).
          Poznámka:
          Používá se toto zeměpisné členění dceřiných podniků: každý jednotlivý členský stát, ostatní země EHP, Švýcarsko, USA, Japonsko, třetí země (zbytek světa). V úvahu se berou jenom přímé dceřiné podniky.
          PROMĚNNÉ TÝKAJÍCÍ SE VÝSLEDOVKY
          Kód: 42 11 0
          Název: Výnosy z úroků a podobné výnosy
          Definice
          Tato proměnná je definována v článku 29 směrnice Rady 86/635/EHS [3].
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 1 a čl. 28 odst. 1 směrnice 86/635/EHS.
          Vazba na jiné proměnné
          Tato proměnná se používá při výpočtu hodnoty produkce (proměnná 12 12 0).
          Kód: 42 11 1
          Název: Výnosy z úroků a podobné výnosy
          Definice
          Tato proměnná je definována v článku 29 směrnice 86/635/EHS.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 1 a čl. 28 odst. B bod 1 směrnice 86/635/EHS.
          Vazba na jiné proměnné
          Tato proměnná je součástí proměnné 42 11 0.
          Kód: 42 12 0
          Název: Nákladyna úroky a podobné náklady
          Definice
          Tato proměnná je definována v článku 29 směrnice 86/635/EHS.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 2 a čl. 28 odst. A bod 1 směrnice 86/635/EHS.
          Vazba na jiné proměnné
          Tato proměnná se používá při výpočtu hodnoty produkce (proměnná 12 12 0).
          Kód: 42 12 1
          Název: Náklady na úroky a podobné náklady na emitované dluhové cenné papíry
          Definice
          Tato proměnná je definována v článcích 17 a 29 směrnice 86/635/EHS.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 4 odst. 3 písm. a) (Pasiva) směrnice 86/635/EHS.
          Vazba na jiné proměnné
          Tato proměnná je součástí proměnné 42 12 0.
          Kód: 42 13 0
          Název: Výnosy z cenných papírů
          Definice
          Tato proměnná je definována v článku 30 směrnice 86/635/EHS.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 3 písm. a), b) a c) jako souhrnný ukazatel a čl. 28 odst. B bod 2 písm. a), b) a c) jako souhrnný ukazatel směrnice 86/635/EHS.
          Kód: 42 13 1
          Název: Výnosy z akcií a ostatních cenných papírů s proměnlivým výnosem
          Definice
          Tato proměnná je definována v článku 30 směrnice 86/635/EHS.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 3 písm. a) a čl. 28 odst. B bod 2 písm. a) směrnice 86/635/EHS.
          Vazba na jiné proměnné
          Tato proměnná je součástí proměnné 42 13 0 a používá se při výpočtu hodnoty produkce (proměnná 12 12 0).
          Kód: 42 14 0
          Název: Výnosy z poplatků a provizí
          Definice
          Tato proměnná je definována v článku 31 směrnice 86/635/EHS.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 4 a čl. 28 odst. B bod 3 směrnice 86/635/EHS.
          Vazba na jiné proměnné
          Tato proměnná se používá při výpočtu hodnoty produkce (proměnná 12 12 0).
          Kód: 42 15 0
          Název: Náklady na poplatky a provize
          Definice
          Tato proměnná je definována v článku 31 směrnice 86/635/EHS.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 5 a čl. 28 odst. A bod 2 směrnice 86/635/EHS.
          Vazba na jiné proměnné
          Tato proměnná se používá při výpočtu nákupu výrobků a služeb celkem (proměnná 1311 0).
          Kód: 42 20 0
          Název: Čistý zisk (ztráta) z finančních operací
          Definice
          Tato proměnná je definována v článku 32 směrnice 86/635/EHS.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 6 a čl. 28 odst. A bod 3 nebo odst. B bod 4 směrnice 86/635/EHS.
          Vazba na jiné proměnné
          Tato proměnná se používá při výpočtu hodnoty produkce (proměnná 12 12 0).
          Kód: 42 31 0
          Název: Ostatní provozní výnosy
          Definice
          Provozní výnosy neuvedené pod jiným záhlavím.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 7 a čl. 28 odst. B bod 7 směrnice 86/635/EHS
          Vazba na jiné proměnné
          Tato proměnná se používá při výpočtu hodnoty produkce (proměnná 12 12 0).
          Kód: 42 32 0
          Název: Celkové správní náklady
          Definice
          Tato proměnná je součtem "osobních nákladů" (proměnná 13 31 0) a ostatních správních nákladů (proměnná 42 32 2).
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 8 písm. a) a b) jako souhrnný ukazatel a čl. 28 odst. A bod 4 písm. a) a b) jako souhrnný ukazatel směrnice 86/635/EHS.
          Kód: 42 32 2
          Název: Ostatní správní náklady
          Definice
          Ostatní správní náklady nezahrnuté do proměnné 13 31 0
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 8 písm. b) a čl. 28 odst. A bod 4 písm. b) směrnice 86/635/EHS.
          Vazba na jiné proměnné
          Tato proměnná se používá při výpočtu nákupu výrobků a služeb celkem (proměnná 13 11 0) a celkových správních nákladů (proměnná 42 32 0).
          Kód: 42 33 0
          Název: Ostatní provozní náklady
          Definice
          Provozní náklady nezahrnuté do jiných záhlaví.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 10 a čl. 28 odst. A bod 6 směrnice 86/635/EHS.
          Vazba na jiné proměnné
          Tato proměnná se používá při výpočtu nákupu výrobků a služeb celkem (proměnná 1311 0).
          Kód: 42 35 0
          Název: Tvorba a rozpuštění rezerv a opravných položek k úvěrům a zárukám
          Definice
          Tato proměnná je definována v článku 33 směrnice 86/635/EHS.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 11 a 12 a čl. 28 odst. A bod 7 a odst. B bod 5 směrnice 86/635/EHS.
          Kód: 42 36 0
          Název: Ostatní tvorba a rozpuštění opravných položek
          Definice
          Tato proměnná je definována v článku 34 směrnice 86/635/EHS.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 9, 13 a 14 a čl. 28 odst. A bod 5, odst. A bod 8 a odst. B bod 6 směrnice 86/635/EHS.
          Kód: 42 40 0
          Název: Zisk nebo ztráta z běžných činností
          Definice
          Tato proměnná je definována v článku 22 a následujících článcích směrnice Rady 78/660/EHS, založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností [4].
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 15 a 16 a čl. 28 odst. A bod 9, odst. A bod 10 a čl. 28 odst. B bod 8 směrnice 86/635/EHS.
          Kód: 42 50 0
          Název: Mimořádný zisk nebo ztráta
          Definice
          Tato proměnná je definována v článku 22 a následujících článcích směrnice Rady 78/660/EHS, založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 19 a čl. 28 odst. A bod 13 a odst. B bod 10 směrnice 86/635/EHS.
          Kód: 42 51 0
          Název: Daně celkem (daň ze zisku/ztráty z běžných činností, daň z mimořádného zisku/ztráty, ostatní daně)
          Definice
          Tato proměnná je definována v článku 22 a následujících článcích směrnice Rady 78/660/EHS, založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 15, 20 a 22 a čl. 28 odst. A bod 9, odst. A bod 12 a odst. A bod 14 směrnice 86/635/EHS.
          Kód: 42 60 0
          Název: Zisk nebo ztráta za účetní období
          Definice
          Tato proměnná je definována v článku 22 a následujících článcích směrnice Rady 78/660/EHS, založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 23 a čl. 28 odst. A bod 15 a odst. B bod 11 směrnice 86/635/EHS.
          PROMĚNNÉ TÝKAJÍCÍ SE ROZVAHY
          Kód: 43 11 0
          Název: Pohledávky za klienty
          Definice
          Tato proměnná je definována v článcích 4 a 16 směrnice 86/635/EHS.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 4 odst. 4 (Aktiva) a čl. 16 (Aktiva, položka 4) směrnice 86/635/EHS
          Kód: 43 21 0
          Název: Závazky vůči klientům
          Definice
          Tato proměnná je definována v článcích 4 a 19 směrnice 86/635/EHS.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 4 odst. 2 písm. a) a odst. 2 písm. b) jako souhrnný ukazatel (Pasiva) a článek 19 (Pasiva, položka 2) směrnice 86/635/EHS.
          Kód: 43 29 0
          Název: Kapitál a rezervy celkem
          Definice
          Tato proměnná je definována v článcích 21, 22 a 23 směrnice 86/635/EHS.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 4 odst. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 jako souhrnný ukazatel (Pasiva) směrnice 86/635/EHS.
          Kód: 43 30 0
          Název: Bilanční suma
          Definice
          Tato proměnná se skládá ze součtu položek 1 až 16 na straně aktiv rozvahy nebo součtu položek 1 až 14 na straně pasiv rozvahy.
          Poznámka:
          Odkaz na článek 4 směrnice 86/635/EHS.
          Kód: 43 31 0
          Název: Bilanční suma v členění podle země sídla mateřského podniku
          Definice
          Bilanční suma (viz proměnnou 43 30 0) se člení podle země sídla mateřského podniku.
          V souladu s členěním proměnné 11 11 4 je nutné rozdělit bilanční sumu na část týkající se tuzemsky kontrolovaných úvěrových institucí a část, která se týká podniků pod zahraniční kontrolou. Mateřský podnik se eviduje podle konečného oprávněného vlastníka ("ultimate beneficiary owner", UBO).
          Vazba na jiné proměnné
          "Bilanční suma v členění podle země sídla mateřského podniku" je dalším členěním bilanční sumy (43 30 0).
          Kód: 43 32 0
          Název: Bilanční suma v členění podle právní formy
          Definice
          Bilanční suma (viz proměnnou 43 30 0) se člení podle právní formy takto: akciové společnosti zapsané v obchodním rejstříku, družstva, veřejnoprávní podniky, pobočky podniků se sídlem v zemích mimo EHP, ostatní.
          Vazba na jiné proměnné
          "Bilanční suma v členění podle právní formy" je dalším členěním bilanční sumy (43 30 0).
          PROMĚNNÉ TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTŮ
          Kód: 44 11 0
          Název: Výnosy z úroků a podobné výnosy v členění podle (sub)kategorií CPA
          Definice
          Výnosy z úroků a podobné výnosy jsou definovány v článku 29 směrnice 86/635/EHS. Pro služby finančního zprostředkování a pomocné služby související s finančním zprostředkováním je členění podle produktů založeno na klasifikaci produktů podle činností. Proměnnou je nutné členit podle (sub)kategorií CPA na vhodné úrovni.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 1 a čl. 28 odst. B bod 1 směrnice 86/635/EHS.
          Vazba na jiné proměnné
          "Výnosy z úroků a podobné výnosy v členění podle (sub)kategorií CPA" jsou dalším členěním "výnosů z úroků a podobných výnosů" (42 11 0).
          Kód: 44 12 0
          Název: Náklady na úroky a podobné náklady v členění podle (sub)kategorií CPA
          Definice
          Náklady na úroky a podobné náklady jsou definovány v článku 29 směrnice 86/635/EHS. Pro služby finančního zprostředkování a pomocné služby související s finančním zprostředkováním je členění podle produktů založeno na klasifikaci produktů podle činností. Proměnnou je nutné členit podle (sub)kategorií CPA na vhodné úrovni.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 2 a čl. 28 odst. A bod 1 směrnice 86/635/EHS.
          Vazba na jiné proměnné
          "Náklady na úroky a podobné náklady v členění podle (sub)kategorií CPA" jsou dalším členěním "nákladů na úroky a podobných nákladů" (42 12 0).
          Kód: 44 13 0
          Název: Výnosy z poplatků a provizí v členění podle (sub)kategorií CPA
          Definice
          Výnosy z poplatků a provizí jsou definovány v článku 31 směrnice 86/635/EHS. Pro služby finančního zprostředkování a pomocné služby související s finančním zprostředkováním je členění podle produktů založeno na klasifikaci produktů podle činností. Proměnnou je nutné členit podle (sub)kategorií CPA na vhodné úrovni.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 4 a čl. 28 odst. B bod 3 směrnice 86/635/EHS.
          Vazba na jiné proměnné
          "Výnosy z poplatků a provizí v členění podle (sub)kategorií CPA" jsou dalším členěním "výnosů z poplatků a provizí" (42 14 0).
          Kód: 44 14 0
          Název: Náklady na poplatky a provize v členění podle (sub)kategorií CPA
          Definice
          Náklady na poplatky a provize jsou definovány v článku 31 směrnice 86/635/EHS. Pro služby finančního zprostředkování a pomocné služby související s finančním zprostředkováním je členění podle produktů založeno na klasifikaci produktů podle činností. Proměnnou je nutné členit podle (sub)kategorií CPA na vhodné úrovni.
          Poznámka:
          Odkaz na čl. 27 odst. 5 a čl. 28 odst. A bod 2 směrnice 86/635/EHS.
          Vazba na jiné proměnné
          "Náklady na poplatky a provize v členění podle (sub)kategorií CPA" jsou dalším členěním "nákladů na poplatky a provize" (42 15 0).
          PROMĚNNÉ TÝKAJÍCÍ SE MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI
          Proměnné 45 11 0, 45 21 0 a 45 22 0 se týkají podnikání poboček se sídlem v zemích EHP.
          Kód: 45 11 0
          Název: Zeměpisné členění celkového počtu poboček v zemích EHP
          Definice
          "Pobočka" je definována v článku 1 směrnice Rady 89/646/EHS ze dne 15. prosince 1989 a podrobně popsána ve sdělení Komise o volném pohybu služeb a obecném zájmu v druhé bankovní směrnici (95/C 291/06).
          Poznámka:
          Z hlediska hostitelského členského státu je nezbytné členit celkový počet poboček v zemích EHP podle každé jednotlivé ostatní země EHP.
          Kód: 45 21 0
          Název: Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů
          Definice
          Výnosy z úroků a podobné výnosy (viz proměnnou 42 11 0) získané v hostitelské zemi pobočkami se sídlem v každé jednotlivé ostatní zemi EHP.
          Kód: 45 22 0
          Název: Zeměpisné členění bilanční sumy
          Definice
          Bilanční suma (viz proměnnou 43 30 0) poboček zřízených v hostitelské zemi, se sídlem v každé jednotlivé ostatní zemi EHP.
          Kód: 45 31 0
          Název: Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů z podnikání na základě volného pohybu služeb (v ostatních zemích EHP)
          Definice
          Výnosy z úroků a podobné výnosy (viz proměnnou 42 11 0) získané v každé jednotlivé ostatní zemi EHP úvěrovými institucemi s povolením podnikat v hostitelském členském státě na základě práva volného pohybu služeb.
          Používá se toto členění: Švýcarsko, USA, Japonsko, třetí země (zbytek světa).
          Kód: 45 41 0
          Název: Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů na základě podnikání poboček (v zemích mimo EHP)
          Definice
          Výnosy z úroků a podobné výnosy (viz proměnnou 42 11 0) získané v zemích mimo EHP pobočkami úvěrových institucí s povolením podnikat v hostitelském členském státě.
          Používá se toto členění: Švýcarsko, USA, Japonsko, třetí země (zbytek světa).
          Kód: 45 42 0
          Název: Zeměpisné členění výnosů z úroků a podobných výnosů z podnikání na základě volného pohybu služeb (v zemích mimo EHP)
          Definice
          Výnosy z úroků a podobné výnosy (viz proměnnou 42 11 0) získané v zemích mimo EHP úvěrovými institucemi s povolením podnikat v hostitelském členském státě na základě práva volného pohybu služeb.
          Používá se toto členění: Švýcarsko, USA, Japonsko, třetí země (zbytek světa).
          PROMĚNNÉ TÝKAJÍCÍ SE ZAMĚSTNANOSTI
          Kód: 16 11 1
          Název: Počet pracujících osob v členění podle kategorie úvěrových institucí
          Definice
          Počet pracujících osob (viz proměnnou 16 11 0) se člení podle kategorie úvěrových institucí takto: licencované banky, specializované úvěrové instituce, ostatní úvěrové instituce. Toto členění umožňuje přiřadit kategorie úvěrových institucí příslušným třídám klasifikace NACE rev. 1.
          Vazba na jiné proměnné
          "Počet pracujících osob v členění podle kategorie úvěrových institucí" je dalším členěním počtu zaměstnaných osob (16 11 0).
          Kód: 16 11 2
          Název: Počet pracujících žen
          Definice
          Počet pracujících osob (viz proměnnou 16 11 0) ženského pohlaví.
          Vazba na jiné proměnné
          "Počet pracujících žen" je součástí počtu pracujících osob (16 11 0).
          Kód: 16 13 6
          Název: Počet ženských zaměstnanců
          Definice
          Počet zaměstnanců (viz proměnnou 16 13 0) ženského pohlaví.
          Vazba na jiné proměnné
          "Počet ženských zaměstnanců" je součástí počtu zaměstnanců (16 13 0).
          OSTATNÍ PROMĚNNÉ
          Kód: 47 11 0
          Název: Počet účtů v členění podle (sub)kategorií CPA
          Definice
          Zahrnuje počet účtů vedených úvěrovými institucemi na konci účetního období. Pro služby finančního zprostředkování a pomocné služby související s finančním zprostředkováním je členění podle produktů založeno na klasifikaci produktů podle činností. Počet účtů se člení podle (sub)kategorií CPA na vhodné úrovni.
          Kód: 47 12 0
          Název: Počet úvěrů a půjček zákazníkům v členění podle (sub)kategorií CPA
          Definice
          Zahrnuje počet úvěrů a půjček klientům na konci účetního období. Pro služby finančního zprostředkování a pomocné služby související s finančním zprostředkováním je členění podle produktů založeno na klasifikaci produktů podle činností. Počet úvěrů a půjček klientům se člení podle (sub)kategorií CPA na vhodné úrovni.
          Kód: 47 13 0
          Název: Počet bankomatů vlastněných úvěrovými institucemi
          Definice
          Pojem "bankomat" zahrnuje různé druhy strojů poskytujících elektronické bankovní služby, např. stroje pro výběr vkladů (bankomaty), provádění plateb, získávání informací o transakcích, výměnu peněz, dobíjení víceúčelových karet atd.
          [1] Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 386, 30.12.1989, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Definice ukazatelů uvedených v příloze 7 oddíle 4 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání (penzijní fondy)
          AUTONOMNÍ PENZIJNÍ FONDY
          STRUKTURÁLNÍ PROMĚNNÉ
          Kód: 11 11 8
          Název: Počet podniků v členění podle velikosti investic
          Definice
          Počet podniků podle definice v proměnné 11 11 0 v členění podle velikostních tříd finančních umístění; tato umístění jsou zahrnutá v proměnných 48 10 0 nebo 48 10 4, tj. celkové finanční umístění v tržních cenách
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "počet podniků v členění podle velikosti investic" (11 11 8) je dalším členěním proměnné "počet podniků" (11 11 0).
          Kód: 11 11 9
          Název: Počet podniků v členění podle velikostních tříd členů
          Definice
          Počet podniků podle definice v proměnné 11 11 0 v členění podle velikostních tříd členů; tito účastníci jsou definováni v proměnné "počet členů" (48 70 0).
          Poznámka:
          Počet členů je vztažen ke konci účetního období.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "počet podniků v členění podle velikostních tříd členů" (11 11 9) je dalším členěním proměnné "počet podniků" (11 11 0).
          Kód: 11 61 0
          Název: Počet penzijních systémů
          Definice
          Tato zahrnuje celkový počet penzijních systémů spravovaných penzijními fondy. Penzijní plán je založen na dohodě, obecně uzavírané mezi sociálními partnery, která určuje jaké dávky důchodového zabezpečení se přiznávají a za jakých podmínek.
          ÚČETNÍ PROMĚNNÉ
          Proměnné účtu zisku a ztrát (celkové výnosy a náklady)
          Kód: 48 00 1
          Název: Penzijní příspěvky splatné od členů
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny penzijní příspěvky od členů splatné během účetního období, které vyplývají z penzijních smluv, včetně všech povinných příspěvků, jiných pravidelných příspěvků a dobrovolných doplňkových příspěvků.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "penzijní příspěvky splatné od členů" (48 00 1) se používá při výpočtu proměnné "obrat" (12 11 0).
          Kód: 48 00 2
          Název: Penzijní příspěvky splatné od zaměstnavatelů
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny penzijní příspěvky od zaměstnavatelů splatné během účetního období, které vyplývají z penzijních smluv, včetně všech povinných příspěvků, jiných pravidelných příspěvků a dobrovolných doplňkových příspěvků.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "penzijní příspěvky splatné od zaměstnavatelů" (48 00 2) se používá při výpočtu proměnné "obrat" (12 11 0).
          Kód: 48 00 3
          Název: Výnosyz převodů
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny výnosy z převodů, kterými jsou obvykle převody od jiných penzijních fondů nebo pojišťoven. Pokud zaměstnanec změní zaměstnavatele, má často na výběr převést částky penzijních práv z penzijních fondu nebo pojistného plánu svého bývalého zaměstnavatele do penzijního fondu nového zaměstnavatele.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "výnosy z převodů" (48 00 3) se používá při výpočtu proměnné "obrat" (12 11 0).
          Kód: 48 00 4
          Název: Ostatní penzijní příspěvky
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny ostatní penzijní příspěvky, splatné během účetního období, které vyplývají z penzijních smluv (např. příspěvky od centrálních nebo místních orgánů státní správy, od jednotlivců a sdružení).
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "ostatní penzijní příspěvky" (48 00 4) se používá při výpočtu proměnné "obrat" (12 11 0).
          Kód: 48 00 5
          Název: Penzijní příspěvky do příspěvkových systémů
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny penzijní příspěvky přijaté do příspěvkových systémů, splatné v účetním období, které vyplývají z penzijních smluv, včetně všech pravidelných, dobrovolných a jiných příspěvků.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "penzijní příspěvky do příspěvkových systémů" (48 00 5) se používá při výpočtu proměnné "obrat" (12 11 0).
          Kód: 48 00 6
          Název: Penzijní příspěvky do systémů dávek
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny penzijní příspěvky přijaté do systémů dávek, splatné v účetním období, které vyplývají z penzijních smluv, včetně všech pravidelných, dobrovolných a jiných příspěvků.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "penzijní příspěvky do systémů dávek" (48 00 6) se používá při výpočtu proměnné "obrat" (12 11 0).
          Kód: 48 00 7
          Název: Penzijní příspěvky do hybridních systémů
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny penzijní příspěvky přijaté do hybridních systémů, splatné v účetním období, které vyplývají z penzijních smluv, včetně všech pravidelných, dobrovolných a jiných příspěvků.
          Poznámka:
          Hybridní penzijní plány jsou plány, které obsahují prvky dávkově i systémů dávek.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "penzijní příspěvky do hybridních systémů" (48 00 7) se používá při výpočtu proměnné "obrat" (12 11 0).
          Kód: 48 01 0
          Název: Výnosy z finančního umístění (PF)
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje výnosy z finančních umístění, použití opravných položek k finančnímu umístění, a výnosy z realizovaných a nerealizovaných kapitálových zisků a ztrát. Také zahrnuje přijaté nájemné, výnosy z úroků, dividendy a realizované a nerealizované kapitálové zisky a ztráty.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "výnosy z finančního umístění (PF)" (48 01 0) zahrnuje proměnnou "kapitálové zisky a ztráty".
          Kód: 48 01 1
          Název: Kapitálové zisky a ztráty
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje výnosy z realizovaných a nerealizovaných kapitálových zisků a ztrát registrovaných na účtu zisku a ztrát. Kapitálové zisky a ztráty vznikají v důsledku změny mezi oceněním finančních umístění na začátku účetního období (nebo při nákupu provedeném později) a jejich oceněním na konci účetního období (nebo při prodeji provedeném dříve).
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "kapitálové zisky a ztráty)" (48 01 1) se používají pří výpočtu proměnné "výnosy z finančního umístění (PF)" (48 01 0).
          Kód: 48 02 1
          Název: Vzniklé pojistné nároky
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje přijaté náhrady od pojišťoven a zajišťoven týkající se postoupených rizik.
          Kód: 48 02 2
          Název: Ostatní příjmy (PF)
          Definice
          Ostatní příjmy zahrnují všechny ostatní příjmy penzijních fondů kromě penzijních příspěvků a výnosů penzijních fondů z finančních umístění, jako jsou výnosy z poplatků a provizí a ostatní výnosy.
          Kód: 48 03 0
          Název: Celkové výdaje na penze
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny druhy výdajů členům penzijních systémů a jejich rodinným příslušníkům, výdaje na převody atd. Zahrnuje též výdaje, které jsou rovněž výnosem souvisejícím s riziky postoupenými pojišťovnám.
          Vazba na jiné proměnné
          "Celkové výdaje na penze" (48 03 0) se počítají takto:
          pravidelné platby penzí (48 03 1),
          + jednorázové platby penzí (48 03 2),
          + výdaje na převody (48 03 3).
          Kód: 48 03 1
          Název: Pravidelné platby penzí
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny pravidelné platby penzí (tj. důchody).
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "pravidelné platby penzí" (48 03 1) se používá při výpočtu proměnné "celkové výdaje na penze" (48 03 0).
          Kód: 48 03 2
          Název: Jednorázové platby penzí
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny penze, které jsou vypláceny jednorázově.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "jednorázové platby penzí" (48 03 2) se používá při výpočtu proměnné "celkové výdaje na penze" (48 03 0).
          Kód: 48 03 3
          Název: Výdaje na převody
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny výdaje na převody (obvykle částky penzijních práv převedené na ostatní penzijní fondy nebo pojišťovny, když zaměstnanec změní zaměstnavatele a stává se tudíž členem penzijního fondu nebo pojistného plánu svého nového zaměstnavatele.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "výdaje na převody" (48 03 3) se používá při výpočtu proměnné "celkové výdaje na penze" (48 03 0).
          Kód: 48 04 0
          Název: Změna čisté výše technických rezerv
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny druhy změn technických rezerv bez zajištění. Jsou zde zahrnuty příjmové a výdaje na převody technických rezerv mezi penzijními fondy.
          Kód: 48 05 0
          Název: Splatné pojistné prémie
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje celkové pojistné prémie splatné za každý druh rizik postoupených pojišťovnám nebo zajišťovnám.
          Kód: 48 06 0
          Název: Celkové provozní výdaje
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny náklady související s výběrem penzijních příspěvků, správou portfolia a výplatou penzí, jakož i provize a poplatky, ostatní externí náklady na výrobky a služby a osobní náklady.
          Vazba na jiné proměnné
          "Celkové provozní náklady" (48 06 0) se počítají takto:
          osobní náklady (13 31 0),
          + nákup výrobků a služeb celkem (13 11 0).
          Kód: 48 07 0
          Název: Daně celkem
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny přímé daně (např. z výnosů z finančního umístění) splatné penzijním fondem, které nejsou zahrnuty v externích nákladech na výrobky a služby nebo osobních nákladech.
          PROMĚNNÉ ROZVAHY – AKTIVA
          Kód: 48 11 0
          Název: Pozemky a stavby (PF)
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny pozemky a stavby ve vlastnictví penzijního fondu.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "pozemky a stavby (PF)" (48 11 0) se používá při výpočtu proměnné "celkové finanční umístění penzijních fondů" (48 10 0).
          Kód: 48 12 0
          Název: Finanční umístění v dceřiných podnicích a majetkové účasti (PF)
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje akciové podíly v dceřiných podnicích, dluhové cenné papíry vydané dceřinými podniky a půjčky těmto podnikům, majetkové účasti a dluhové cenné papíry vydané podniky a půjčky podnikům, s nimiž má penzijní fond vztah vyplývající z majetkové účasti. Nezahrnuje investiční umístění zahrnutá do položky 48 10 1.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "finanční umístění v dceřiných podnicích a majetkové účasti (PF)" (48 12 0) se používá při výpočtu proměnné "celkové finanční umístění penzijních fondů" (48 10 0).
          Kód: 48 13 0
          Název: Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny druhy kotovaných a nekotovaných akcií a jiných cenných papírů s proměnlivým výnosem kromě těch, které jsou zahrnuté do položek 48 12 0 a 48 14 0.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem" (48 13 0) se používá při výpočtu proměnné "celkové finanční umístění penzijních fondů" (48 10 0) a je založena na položkách:
          akcie kotované na regulovaném trhu (48 13 1),
          + akcie (neobchodované veřejně) (48 13 3),
          + ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem (48 13 4).
          Kód: 48 13 1
          Název: Akcie obchodované na regulovaném trhu
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny akcie kotované na devizovém trhu.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "akcie obchodované na regulovaném trhu" (48 13 1) je součástí proměnné "akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem" (48 13 0).
          Kód: 48 13 2
          Název: Akcie obchodované na regulovaném trhu specializovaném na malé a střední podniky
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny akcie kotované na regulovaných trzích, které se specializují na novátorské podniky s vysokým růstem a na malé a střední podniky. Tyto trhy jsou rovněž známy jako trhy malých a středních podniků nebo paralelní trhy. Na těchto trzích je možné efektivně a soutěživě obchodovat s cennými papíry malých a středních podniků.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "akcie obchodované na regulovaném trhu specializovaném na malé a střední podniky" (48 13 2) je součástí proměnné "akcie obchodované na regulovaném trhu" (48 13 1).
          Kód: 48 13 3
          Název: Akcie (neobchodované veřejně)
          Definice
          Proměnná zahrnuje všechny akcie, které nejsou kotované na devizovém trhu.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "akcie (neobchodované veřejně)" (48 13 3) je součástí proměnné "akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem" (48 13 0).
          Kód: 48 13 4
          Název: Ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, které nejsou uvedeny pod jiným záhlavím.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem" (48 13 4) je součástí proměnné "akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem" (48 13 0).
          Kód: 48 14 0
          Název: Jednotky subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny druhy jednotek v podnicích pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů, jak jsou vymezeny ve směrnici Rady 85/611/EHS [1]. Zahrnuje rovněž otevřené fondy a podobné podniky kolektivního investování.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "jednotky subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů" (48 14 0) se používá při výpočtu proměnné "celkové finanční umístění penzijních fondů" (48 10 0).
          Kód: 48 15 0
          Název: Dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje převoditelné dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem vydané úvěrovými institucemi, jinými podniky nebo veřejnými orgány kromě těch, které jsou zahrnuty do položky 48 12 0. Cenné papíry s úrokovou mírou, která se mění podle specifických činitelů, například úroková míra na mezibankovním trhu nebo na eurotrhu, se také považují za dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem" (48 15 0) se používá při výpočtu proměnné "celkové finanční umístění penzijních fondů" (48 10 0) a je založena na položkách:
          dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem emitované státní správou (48 15 1),
          + ostatní dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem (48 15 2).
          Kód: 48 15 1
          Název: Dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem emitované státní správou
          Definice
          Tato proměnná obsahuje dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry emitované nebo garantované ústředními a místními orgány státní orgány a veřejnými správami.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem emitované státní správou" (48 15 1) se používá při výpočtu proměnné "dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem" (48 15 0).
          Kód: 48 15 2
          Název: Ostatní dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny ostatní dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem (např. firemní obligace).
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "ostatní dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem" (48 15 2) se používá při výpočtu proměnné "dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem" (48 15 0).
          Kód: 48 16 0
          Název: Podíly na poolech finančního umístění (PF)
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje akcie v držení podniku – člena společných finančních umístění několika podniků nebo penzijních fondů, jejichž správa byla svěřena jednomu z těchto podniků nebo nezávislému správci fondu.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "podíly na poolech finančního umístění (PF)" (48 16 0) se používá při výpočtu proměnné "celkové finanční umístění penzijních fondů" (48 10 0).
          Kód: 48 17 0
          Název: Hypotekární pohledávky a ostatní pohledávky jinde neuvedené
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny druhy půjček penzijních fondů garantované nebo negarantované hypotékami.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "hypotekární pohledávky a ostatní pohledávky jinde neuvedené" (48 17 0) se používá při výpočtu proměnné "celkové finanční umístění penzijních fondů" (48 10 0).
          Kód: 48 18 0
          Název: Ostatní finanční umístění
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechna ostatní finanční umístění, která nejsou součástí předchozích položek finančních umístění, jako jsou například vklady u úvěrových institucí, hotovost, jiná krátkodobá finanční umístění, deriváty nebo ostatní finanční umístění.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "ostatní finanční umístění" (48 18 0) se používá při výpočtu proměnné "celkové finanční umístění penzijních fondů" (48 10 0).
          Kód: 48 10 0
          Název: Celkové finanční umístění penzijních fondů
          Definice
          Tato proměnná je součtem těchto proměnných: pozemky a budovy (PF) (48 11 0) + finanční umístění v dceřiných podnicích a majetkové účasti (PF) (48 12 0) + akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem (48 13 0) + jednotky subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (48 14 0) + dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem (48 15 0) + podíly na poolech finančního umístění (48 16 0) + hypotekární pohledávky a ostatní pohledávky jinde neuvedené (48 17 0) + ostatní finanční umístění (48 18 0).
          Kód: 48 10 1
          Název: Celkové finanční umístění do podniku držícího účast
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechna finanční umístění do podniku držícího účast, jako jsou akcie podniků držících účast, dluhové cenné papíry vydané podniky držícími účast a půjčky podnikům držícím účast atd. Podniky držící účast jsou zaměstnavatelé, které platí příspěvky do penzijních fondů za své zaměstnance.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "celkové finanční umístění do podniku držícího účast" (48 10 1) je součástí proměnné "celkové finanční umístění penzijních fondů" (48 10 0).
          Kód: 48 10 4
          Název: Celkové finanční umístění v tržních cenách
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje "celkové finanční umístění" (= pozemky a budovy (PF) (48 11 0) + finanční umístění v dceřiných podnicích a majetkové účasti (PF) (48 12 0) + akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem (48 13 0) + jednotky subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (48 14 0) + dluhové cenné papíry a ostatní cenné papíry s pevným výnosem (48 15 0) + podíly na poolech finančního umístění (48 16 0) + hypotekární pohledávky a ostatní pohledávky jinde neuvedené (48 17 0) + ostatní finanční umístění (48 18 0)) v tržních cenách.
          Poznámka:
          Proměnná "celkové finanční umístění v tržních cenách" (48 10 4) se vykazuje, jen když se nevykazuje proměnná "celkové finanční umístění penzijních fondů" (48 10 0) v tržních cenách.
          Kód: 48 20 0
          Název: Ostatní aktiva
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny ostatní aktiva, která nejsou uvedena ve finančních umístěních.
          PROMĚNNÉ ROZVAHY – PASIVA
          Kód: 48 30 0
          Název: Vlastní kapitál a rezervní fondy
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje vlastní kapitál a rezervní fondy formálně nepřidělené příjemcům penzijních dávek, jako jsou vlastní kapitál, rezervy nebo ostatní ekvivalentní prostředky.
          Kód: 48 40 0
          Název: Čistá výše technických rezerv (PF)
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje technické rezervy bez zajištění, přidělené příjemcům penzijních dávek. Tyto technické rezervy se oceňují podle pojistně matematických zásad.
          Kód: 48 50 0
          Název: Ostatní pasiva
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechna pasiva, která nejsou zahrnuta do proměnné vlastní kapitál a rezervní fondy nebo čisté technické rezervy.
          PROMĚNNÉ TÝKAJÍCÍ SE MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI
          Kód: 48 61 0
          Název: Zeměpisné členění obratu
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny penzijní příspěvky podle definice v proměnné "obrat" (12 11 0), splatné během účetního období, jako jsou všechny povinné příspěvky, ostatní pravidelné příspěvky, dobrovolné doplňkové příspěvky, ostatní příspěvky, v členění podle těchto zemí: země původu, (ostatní) země EU, ostatní země EHP, USA a Kanada, Japonsko a zbytek světa.
          Poznámka:
          Kritérium pro přidělení obratu se řídí podle bydliště člena.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "zeměpisné členění obratu" je dalším členěním proměnné "obrat" (12 11 0).
          Kód: 48 62 0
          Název: Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem v členění podle místa
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem podle definice v proměnné "akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem" (48 13 0), v členění podle místa emitenta. Používají se tyto oblasti: země původu, (ostatní) země EU, ostatní země EHP, USA a Kanada, Japonsko a zbytek světa.
          Poznámka:
          Místem akcií se rozumí místo sídla emitenta podle obchodního rejstříku.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem v členění podle místa" (48 62 0) je dalším členěním proměnné "akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem" (48 13 0).
          Kód: 48 63 0
          Název: Celkové finanční umístění v členění podle místa
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje celkové finanční umístění podle definice v proměnné "celkové finanční umístění penzijních fondů" (48 10 0) v členění podle místa. Používají se tyto oblasti|: země původu, (ostatní) země EU, ostatní země EHP, USA a Kanada, Japonsko a zbytek světa.
          Poznámka:
          Místo pozemků a budov je definováno oblastí, v níž se tato aktiva nacházejí. Finanční umístění v podílových fondech se přiřazují podle informací poskytnutých podílovými fondy. Finanční umístění v cenných papírech s proměnlivým výnosem se přiřazují podle zápisu emitenta do obchodního rejstříku. Místem akcií se rozumí místo sídla emitenta podle obchodního rejstříku.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "celkové finanční umístění v členění podle místa" (48 63 0) je dalším členěním proměnné "celkové finanční umístění penzijních fondů" (48 10 0).
          Kód: 48 64 0
          Název: Celkové finanční umístění v členění v eurech a složky ostatní než eura
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje celkové finanční umístění podle definice v proměnné "celkové finanční umístění penzijních fondů" (48 10 0) v členění podle měny. Používá se toto členění měny: euro, ostatní.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "celkové finanční umístění penzijních fondů v členění v eurech a složky ostatní než eura" (48 64 0) je dalším členěním proměnné "celkové finanční umístění penzijních fondů" (48 10 0).
          OSTATNÍ PROMĚNNÉ
          Kód: 48 70 0
          Název: Počet členů
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje celkový počet členů, jejichž penzijní plány – definované v proměnné "počet penzijních systémů (11 61 0) – spravují penzijní fondy. Zahrnuje počet aktivních členů, pozastavených členů a osob v důchodu."
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "počet členů" (48 70 0) se počítá takto:
          počet členů příspěvkových systémů(48 70 1),
          + počet členů systémů dávek (48 70 2),
          + počet členů hybridních systémů (48 70 2);
          nebo
          počet aktivních členů (48 70 4),
          + počet pozastavených členů (48 70 5),
          + počet osob v důchodu (48 70 6).
          Kód: 48 70 1
          Název: Počet členů příspěvkových systémů
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje celkový počet členů příspěvkových systémů. Zahrnuje počet aktivních členů, pozastavených členů a osob v důchodu.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "počet členů příspěvkových systémů" (48 70 1) se používá při výpočtu proměnné "počet členů" (48 70 0).
          Kód: 48 70 2
          Název: Počet členů systémů dávek
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje celkový počet členů systémů dávek. Zahrnuje počet aktivních členů, pozastavených členů a osob v důchodu.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "počet členů systémů dávek" (48 70 2) se používá při výpočtu proměnné "počet členů" (48 70 0).
          Kód: 48 70 3
          Název: Počet členů hybridních systémů
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje celkový počet členů hybridních systémů. Zahrnuje počet aktivních členů, pozastavených členů a osob v důchodu.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "počet členů hybridních systémů" (48 70 3) se používá při výpočtu proměnné "počet členů" (48 70 0).
          Kód: 48 70 4
          Název: Počet aktivních členů
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje počet členů, kteří aktivně přispívají do penzijního plánu.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "počet aktivních členů" (48 70 4) se používá při výpočtu proměnné "počet členů" (48 70 0).
          Kód: 48 70 5
          Název: Počet pozastavených členů
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje počet členů, kteří opustili penzijní plán, ale ponechávají si pozastavená práva.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "počet pozastavených členů" (48 70 5) se používá při výpočtu proměnné "počet členů" (48 70 0).
          Kód: 48 70 6
          Název: Počet osob v důchodu
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje počet osob, kterým jsou vypláceny důchodové dávky.
          Vazba na jiné proměnné
          Proměnná "počet osob v důchodu" (48 70 6) se používá při výpočtu proměnné "počet členů" (48 70 0).
          NEAUTONOMNÍ PENZIJNÍ FONDY
          Kód: 11 15 0
          Název: Počet podniků s neautonomními penzijními fondy
          Definice
          Nařízení Komise (ES) č. 2700/98 o definicích ukazatelů pro strukturální statistiku podnikání. Tato proměnná zahrnuje počet podniků tvořících účetní rezervu pro vyplácení penzí svým zaměstnancům. Řízení neautonomního fondu je přidruženou činností pro tyto podniky.
          Poznámka:
          Tyto podniky se zařazují podle své hlavní činnosti do jedné ze skupin činností uvedených v příloze I oddíle 9 nařízení (ES, Euratom) č. 58/97 o strukturální statistice podnikání.
          Kód: 48 08 0
          Název: Obrat neautonomních penzijních fondů
          Definice
          Tato proměnná zahrnuje všechny penzijní příspěvky, vyplývající z penzijních smluv, do rezervního fondu za účetní období
          [1] Úř. věst. L 375, 31.12.1985, s. 3.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.