Nařízení Rady (ES) č. 1674/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1796/1999 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Polska a Ukrajiny a o konečném výběru prozatímního cla uloženého z tohoto dovozu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1674/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1674/2003
          ze dne 22. září 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1796/1999 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Polska a Ukrajiny a o konečném výběru prozatímního cla uloženého z tohoto dovozu
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1], a zejména na články 8 a 9 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. PŘEDCHÁZEJÍCÍ ŘÍZENÍ
          (1) dne 20. května 1998 zahájila Komise antidumpingové řízení proti dovozům ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Ukrajiny [2];
          (2) dne 30. července 1998 zahájila Komise antidumpingové řízení proti dovozům ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Polska [3];
          (3) nařízením Komise (ES) č. 362/1999 [4] byla uložena prozatímní opatření. Komise současně přijala závazek mimo jiné od polského vyvážejícího výrobce, společnosti Drumet podle čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení. Dovozy výrobků, kterých se závazek týká a které společnost Drumet vyrábí a přímo vyváží do Společenství, byly od antidumpingového cla, podle čl. 1 odst. 3 téhož nařízení, osvobozeny;
          (4) výsledkem kombinace těchto řízení bylo konečné antidumpingové clo, uložené podle nařízení Rady (ES) č. 1796/1999 [5], s cílem odstranění škodlivých účinků dumpingu. Společnost Drumet byla v důsledku svého závazku a s jeho výhradou i nadále osvobozena od konečného cla;
          (5) kromě toho Komise přijala mimo jiné cenový závazek od ukrajinské společnosti Joint Stock Company Silur (dále jen "společnost Silur") rozhodnutím Komise (ES) č. 1999/572/ES [6];
          B. NEDODRŽENÍ ZÁVAZKU
          1. Společnost Drumet (Polsko)
          (6) závazek společnosti Drumet se vztahuje pouze na ocelová lana a kabely vyrobené a přímo prodávané (tj. fakturované a zasílané) touto společností jejím prvním nezávislým zákazníkům ve Společenství (doložka 2 závazku);
          (7) společnost Drumet se také zavázala neobcházet ustanovení závazku mimo jiné "žádnými jinými způsoby" podle doložky 6 závazku;
          (8) útvary Komise pro sledování závazků zjistily, že společnost Drumet porušila výše uvedené závazky dvěma způsoby. Za prvé neprodávala a nevyvážela ocelová lana a kabely do Společenství přímo nezávislým dovozcům, ale přes spřízněného dovozce ve Společenství. Za druhé opakovaně podávala zavádějící informace o majetkovém spojení s tímto dovozcem, čímž nejen porušila ustanovení doložky 6 závazku, ale narušila také vztah důvěry s Komisí, který byl základem pro přijetí závazku. V nařízení Komise (ES) č. 1678/2003 [7] je charakter porušení podrobněji popsán;
          (9) od přijetí závazku bylo výše uvedeným nařízením Komise odstoupeno, a proto by v souladu s články 8 a 9 nařízení (ES) č. 384/96 měla být na dovozy dotyčného výrobku vyráběného společností Drumet, bezodkladně uložena antidumpingová cla;
          2. Silur (Ukrajina)
          (10) společnost Silur se mimo jiné zavázala neobcházet ustanovení závazku podáváním zavádějících prohlášení týkajících se původu ocelových lan a kabelů nebo jinými způsoby. Kromě toho je působnost závazku omezena na některé typy ocelových lan a kabelů (ocelová lana a kabely uvedené v závazku). Jiná ocelová lana a kabely, v závazku neuvedené, podléhají placení antidumpingového cla;
          (11) šetření Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) odhalilo, že ocelová lana a kabely vyrobené společností Silur byly do Společenství dováženy pod nesprávným prohlášením o původu. Navíc bylo zjištěno, že do Společenství byla prodávána jiná ocelová lana a kabely než ty, které jsou uvedeny v závazku, a tím došlo k neoprávněnému využití výhody osvobození od antidumpingových cel. V nařízení Komise (ES) č. 1678/2003 je charakter porušení podrobněji popsán;
          (12) za těchto okolností bylo od přijetí závazku na žádost společnosti Silur výše uvedeným nařízením Komise odstoupeno. V souladu s články 8 a 9 nařízení (ES) č. 384/96 by proto měla být na dovozy dotyčného zboží, vyráběného společností Silur, bezodkladně uložena antidumpingová cla;
          C. ZMĚNA NAŘÍZENÍ (ES) č. 1796/1999
          (13) s ohledem na odstoupení od přijetí závazků a podle čl. 8 odst. 9 nařízení (ES) č. 384/96 by měl být čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1796/1999 pozměněn a zboží vyráběné společnostmi Drumet a Silur by mělo podléhat patřičnému antidumpingovému clu stanovenému v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1796/1992 (27,9 % pro Drumet a 51,8 % pro Silur),
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. V nařízení (ES) č. 1796/1999 se v čl. 1 odst. 2 v tabulce doplňkový kód TARIC "8900", týkající se Ukrajiny, nahrazuje "—".
          2. V nařízení (ES) č. 1796/1999 se v čl. 2 odst. 3 tabulka nahrazuje tímto:
          "Země | Společnost | Doplňkový kód TARIC |
          Maďarsko | Drótarú és Drótkötel Ipari és Kereskedelmi Rt Besenyöi utca 183527 Miskolc,Maďarsko | 8616 |
          Polsko | Slaskie Zakłady Lin i Drutu "Linodrut" Spólka Akeyjna Fabryka Lin i Drutów "Linodrut" Zabrze Spólka z organiczona odpowiedzialnoscia PL-41-800 Zabrze,Sobieskego Street No 1, | 8619 |
          Fabryka Lin i Drutóv Falind Spólka z organiczona odpowiedzialnoscia PL-41-201 Sosnoviec,Niwecka Street 1, |
          Górnoslaska Fabryka Lin i Druru Linodrut Bytom Spólka z organiczona odpowiedzialnoscia, 41-906 Bytom, Ks. Jerzago Popieluszki Street 1 |
          Dolnoslaska fabryka Lin i Drutu "Linodrut Linmet" Spólka z organiczona odpowiedzialnoscia, 58-309 Walbrzych,Sluga Street 2 |
          Mexiko | Aceros Camesa SA de CV Margarita Maza de Juárez No. 154 Col. Nueva Ind. Vallejo México D.F.C.P. 07700 Mexico | A022 |
          Jižní Afrika | Haggie Lower Germiston Road Jupiter PO Box 40072 Cleveland Jižní Afrika | A023 |
          Indie | Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd Shakespeare Sarani,Calcutta,700071,Indie | A024" |
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. září 2003.
          Za Radu
          Předseda
          R. Buttiglione
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1972/2002 (Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 1).
          [2] Úř. věst. C 155, 20.5.1998, s. 11.
          [3] Úř. věst. C 239, 30.7.1998, s. 3.
          [4] Úř. věst. L 45, 19.2.1999, s. 8.
          [5] Úř. věst. L 217, 17.8.1999, s. 1.
          [6] Úř. věst. 217, 17.8.1999, s. 63.
          [7] Viz strana 23 v tomto čísle Úředního věstníku.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.