Nařízení Rady (ES) č. 1675/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1995/2000, kterým se mimo jiné ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Alžírska, Běloruska, Litvy, Ruska a Ukrajiny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1675/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1675/2003
          ze dne 22. září 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1995/2000, kterým se mimo jiné ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Alžírska, Běloruska, Litvy, Ruska a Ukrajiny
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 8 a čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
          (1) Rada podle nařízení (ES) č. 1995/2000 [2] uložila konečné antidumpingové clo z dovozu směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících mimo jiné z Litvy. Clo stanovené v uvedeném nařízení mělo formu zvláštního cla ve výši 3,98 EUR na tunu platného pro všechny litevské vyvážející výrobce;
          B. ŽÁDOST O PŘEZKUM
          (2) vyvážející litevský výrobce SC Achema, dále jen "žadatel", podal v září roku 2002 žádost o částečný předběžný přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení. Žádost byla ve svém rozsahu omezena na zkoumání formy opatření, a zejména na zkoumání přijatelnosti závazku, který nabízel žadatel;
          (3) žádost byla zdůvodněna tím, že se žadatel zavázal k dodržování cenové disciplíny, pokud jde o směsi močoviny a dusičnanu amonného, a to v rámci jiného antidumpingového řízení týkajícího se močoviny, a předložil důkaz o tom, že je - rovněž v rámci řízení, které se týká směsí močoviny a dusičnanu amonného – připraven poskytnout závazek podobné povahy, který by odstranil škodlivé účinky dumpingu a mohl by být kontrolován;
          (4) Komise po konzultaci s poradním výborem a poté, co zjistila, že pro zahájení částečného předběžného přezkumu existují dostatečné důkazy, zveřejnila oznámení v Úředním věstníku Evropských společenství [3] a zahájila šetření;
          C. POSTUP
          (5) Komise oficiálně podala orgánům vyvážející země zprávu o zahájení předběžného přezkumu a poskytla všem stranám, kterých se to přímo týkalo, příležitost předložit svá stanoviska písemně a požádat o slyšení. Evropská asociace výrobců hnojiv (European Fertilizer Manufacturers Association) požádala jménem evropských výrobců, kteří byli stěžovateli v původním šetření, dále jen "průmysl Společenství", aby se mohla v rámci časových lhůt účastnit šetření jakožto dotčená strana;
          (6) žadatel učinil Komisi oficiální nabídku cenového závazku;
          (7) Komise dále vyhledávala a ověřovala všechny informace, které považovala za nezbytné za účelem přezkoumání přijatelnosti tohoto závazku a všech aspektů, které se vztahují k jeho kontrolování. V provozovnách žadatele se uskutečnila ověřovací návštěva;
          (8) žadatel a průmysl Společenství byli informováni o faktech a úvahách šetření a byla jim dána příležitost k tomu, aby vyjádřili své připomínky;
          D. ŠETŘENÍ
          (9) žadatel vyváží tři druhy dusíkatých hnojiv do EU: močovinu, dusičnan amonný a směsi močoviny a dusičnanu amonného. Močovina a směsi močoviny a dusičnanu amonného pocházející z Litvy podléhají antidumpingovým opatřením ve formě zvláštního cla zavedeného nařízením (ES) č. 1995/2000 a (ES) č. 92/2002 [4] v tomto pořadí;
          (10) podle rozhodnutí Komise 2002/498/ES [5] byl závazek, který žadatel nabídnul ohledně dovozů močoviny, přijat. Na základě tohoto závazku žadatel souhlasil s tím, že bude dodržovat cenovou disciplínu a zároveň podávat zprávy o vývozech svých dalších dvou hnojiv do Společenství, tj. dusičnanu amonného a směsí močoviny a dusičnanu amonného, aby se vyhnul zkřížené kompenzaci skrze vývozy jiných hnojiv. Následkem toho se zjistilo, že vývozy směsí močoviny a dusičnanu amonného žadatele podléhaly jak minimální dovozní ceně, tak i antidumpingovému clu (podle nařízení (ES) č. 1995/2000).
          (11) závazek nabídnutý žadatelem v rámci současného šetření umožňuje, aby jeho vývozy směsí močoviny a dusičnanu amonného podléhaly jediné minimální dovozní ceně. Minimální dovozní cena je na úrovni, která eliminuje škodlivé účinky dumpingu, které byly zjištěny v původním šetření. Povinnosti týkající se hlášení jsou stejně tak přísné jako u močoviny, což umožňuje účinné kontrolování ve spojení se závazkem ohledně močoviny. Kromě toho doložka o porušení důvěrného vztahu mezi Komisí a žadatelem zaručuje účinnost obou závazků týkajících se močoviny a směsí močoviny a dusičnanu amonného;
          (12) průmysl Společenství byl proti přijetí závazku. Tvrdil, že skutečná množství směsí močoviny a dusičnanu amonného vyvážená žadatelem po období roku 2002 nemohla být dodána vzhledem k jeho skutečnému výrobnímu potenciálu. Komise požadovala od žadatele podrobné informace týkající se výrobní kapacity, prodeje a nákupu třech dusíkatých hnojiv, tj. močoviny, dusičnanu amonného a směsí močoviny a dusičnanu amonného, a to za poslední tři kalendářní roky. Všechny tyto informace byly ověřeny na místě, přičemž nebyla zjištěna žádná nesrovnalost povahy, kterou uváděl průmysl Společenství. Obvinění průmyslu Společenství byla tudíž pokládána za neopodstatněná;
          (13) průmysl Společenství dále tvrdil, že ve shodě se zásadou nediskriminace by se žadateli nemělo poskytovat příznivější zacházení ve srovnání s jinými zeměmi, u kterých byl zjištěn dumping, neboť ve velké většině posledních anti-dumpingových případů, které se týkaly dusíkatých hnojiv, Společenství důsledně prohlašovalo, že z důvodů účinnosti a za účelem vyhnutí se manipulaci a špatnému zacházení jsou zvláštní anti-dumpingová cla nejvhodnějšími opatřeními, která se mohou používat. Pokud jde o diskriminační zacházení, mělo by se poznamenat, že každá nabídka závazku musí být přezkoumána podle jeho vlastní podstaty, a to na základě kritérií stanovených v článku 8 základního nařízení. Nabídky závazků tak mohou být přijímány pouze v případech, kdy je jejich účinkem eliminace škodlivého dumpingu a kdy umožňují účinnou kontrolu. V tomto ohledu se poznamenává, že hlavním problémem ohledně přijímání závazků od ostatních zemí bylo riziko obcházení ve formě kompenzace zkřížené s ostatními výrobky. V tomto případě je však toto riziko vážně omezeno, neboť žadatel nabídnul a dodržoval minimální dovozní ceny u ostatních hnojiv, které dováží do Společenství, u kterých by pravděpodobně mohlo docházet ke zkřížené kompenzaci. Pokud jde o účinnost a účinné kontrolování závazků u podobných případů, zkušenosti získané ze dvou závazků týkajících se močoviny (jeden od bulharského vyvážejícího výrobce a jeden od žadatele) a jednoho týkajícího se směsí močoviny a dusičnanu amonného (od alžírského vyvážejícího výrobce), které existují již nějakou dobu, nenaznačují, že by byly neúčinné. V tomto ohledu by se mělo poznamenat, že Komise během své návštěvy na místě v provozovnách žadatele ověřila všechny zprávy, které ji předložil v rámci svého závazku ohledně močoviny, a nezjistila žádnou nesrovnalost, manipulaci nebo špatné zacházení. Toto tvrzení bylo tudíž zamítnuto;
          (14) na závěr průmysl Společenství prohlašoval, že by každý závazek týkající se ceny měl stanovovat jak úroveň ceny ze závodu, tak i ceny cif na hranici, aby byly všechny obvyklé ceny mezi těmi ze závodu a cif na hranici zahrnuty. Pokud jde o toto tvrzení, poznamenává se, že se minimální dovozní cena nabídnutá žadatelem zakládá na úrovni ceny ze závodu a že žadatel je povinen hlásit podrobné ceny spojené s jeho vývozy, pokud jsou na jiné úrovni (tj. cif, fob, atd.). To znamená, že se při prodeji na úrovni ceny cif budou započítávat všechny ceny mezi úrovní ceny ze závodu a ceny cif. Prohlášení učiněné průmyslem Společenství bylo tudíž zamítnuto;
          E. ZÁVAZEK
          (15) Komise s ohledem na výše uvedené přijala nabídku závazku v rozhodnutí 2003/671/ES [6];
          (16) za účelem zajištění účinného dodržování a kontrolování závazku by poté, co se příslušnému celnímu orgánu předloží žádost o propuštění do volného oběhu podle tohoto závazku, mělo být osvobození od cla podmíněno předložením obchodní faktury obsahující informace uvedené v příloze nařízení Komise (ES) č. 617/2000 [7], která je pro celní orgány nezbytná pro to, aby se ujistily, že zásilky odpovídají obchodním dokumentům, pokud jde o požadovanou míru podrobnosti. Pokud se tato faktura nepředloží, případně pokud neodpovídá dotyčnému výrobku předloženému celním orgánům, potom by namísto toho měla být splatná příslušná sazba antidumpingového cla;
          (17) mělo by se poznamenat, že v případě porušení nebo odstoupení od závazku nebo podezření z porušení se může zavést anti-dumpingové clo, a to podle čl. 8 odst. 9 a čl. 10 základního nařízení;
          (18) s ohledem na přijetí nabídky týkající se závazku je tudíž nezbytné patřičně pozměnit nařízení (ES) č. 1995/2000;
          F. ZMĚNA NÁZVU A ADRESY
          (19) v průběhu tohoto šetření žadatel informoval Komisi o tom, že změnil svůj název a adresu. Změna názvu byla způsobena faktem, že předchozí podoba společnosti žadatele, tj. Joint Stock Company, již v Litvě neexistuje. Nový název žadatele je Stock Company Achema. Změna v adrese byla způsobena změnou litevského poštovního systému.
          (20) Komise přezkoumala tyto informace, které prokázaly, že veškeré činnosti žadatele spojené s výrobou, odbytem a vývozy hnojiv (dusičnan amonný, směs močoviny a dusičnanu amonného a močovina) nejsou těmito změnami ovlivněny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. č. 1995/2000 se mění takto:
          1. V čl. 1 odst. 2 se řádek týkající se Litvy nahrazuje tímto:
          "Litva | Všechny společnosti | 3,98 EUR | A999" |
          2. V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Dovozy výrobků prohlášených k propuštění do volného oběhu podle těchto dodatečných kódů TARIC, které vyrobila a přímo vyvezla (tj. zaslala a vyfakturovala) společnost jmenovaná níže do společnosti ve Společenství, která je dovozcem, se osvobozují od antidumpingového cla uloženého článkem 1 za předpokladu, že tyto dovozy jsou zavedeny ve shodě s odstavcem 2 tohoto článku.
          Země | Společnost | Dodatečný kód TARIC |
          Alžírsko | Fertalge Industries spa 12, Chemin AEK Gadouche Hydra Alger | A107 |
          Litva | Stock Company Achema Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r. LT-5005 | A375" |
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. září 2003.
          Za Radu
          předseda
          R. Buttiglione
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1972/2002 (Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 238, 22.9.2000, s. 15.
          [3] Úř. věst. C 314, 17.12.2002, s. 2.
          [4] Úř. věst. L 17, 19.1.2002, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 51.
          [6] Viz strana 35 tohoto Úředního věstníku.
          [7] Úř. věst. L 75, 24.3.2000, s. 3.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.