Nařízení Komise (ES) č. 1679/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanoví odhadovaná produkce nevyzrněné bavlny a dočasné snížení cílové ceny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1679/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1679/2003
          ze dne 24. září 2003,
          kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanoví odhadovaná produkce nevyzrněné bavlny a dočasné snížení cílové ceny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na akt o přistoupení Řecka, a zejména na protokol 4 o bavlně, naposledy pozměněný nařízením Rady (ES) č. 1050/2001 [1],
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne 22. května 2001 o podpoře pro produkci bavlny [2], a zejména na čl. 19 odst. 2 první odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 16 odst. 1 nařízení Komise č. 1591/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim podpor pro bavlnu [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1486/2002 [4], stanoví, že odhadovaná produkce nevyzrněné bavlny podle čl. 14 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1051/2001, jakož i z toho vyplývající dočasné snížení cílové ceny se stanoví do 10. září příslušného hospodářského roku.
          (2) Podle čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1051/2001 se odhadovaná produkce stanoví s ohledem na předpokládanou sklizeň.
          (3) V souladu s čl. 14 odst. 3 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1051/2001 se dočasné snížení cílové ceny vypočítá podle ustanovení článku 7 uvedeného nařízení, přičemž se skutečná produkce nahradí odhadovanou produkcí, která je zvýšena o 15 %.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přírodní vlákna,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Pro hospodářský rok 2003/2004 je odhadovaná produkce nevyzrněné bavlny stanovena na:
          - 1065668 tun pro Řecko,
          - 334247 tun pro Španělsko,
          - 1108 tun pro Portugalsko.
          2. Pro hospodářský rok 2003/2004 je dočasné snížení cílové ceny stanoveno na:
          - 37,418 EUR/100 kg pro Řecko,
          - 34,654 EUR/100 kg pro Španělsko,
          - 0 EUR/100 kg pro Portugalsko.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. září 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 10.
          [4] Úř. věst. L 223, 20.8.2002, s. 3.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.