Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1700/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1700/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1700/2003
          ze dne 22. září 2003,
          kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 203 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 255 Smlouvy o založení Evropského společenství uděluje každému občanovi Unie a každé fyzické osobě s bydlištěm nebo právnické osobě se sídlem v členském státě právo na přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise.
          (2) Obecné zásady a omezení, které upravují výkon tohoto práva veřejnosti na přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, byly stanoveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 [1].
          (3) Výjimky z práva veřejnosti na přístup stanovené v nařízení (ES) č. 1049/2001 lze uplatňovat nejdéle po dobu 30 let, bez ohledu na to, kde jsou dokumenty uskladněny. Výjimky vztahující se k ochraně soukromí nebo obchodních zájmů a zvláštní ustanovení o citlivých dokumentech lze však uplatňovat i po uplynutí této doby, je-li to nezbytné.
          (4) Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 [2] stanoví, že určité kategorie dokumentů nebudou veřejnosti zpřístupněny po uplynutí 30 let od jejich vytvoření. V souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 1049/2001 je nezbytné uvést tyto výjimky do souladu s výjimkami z práva na přístup stanovenými v uvedeném nařízení.
          (5) Pro účely nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 je třeba dále stanovit, že se musí s Evropským hospodářským a sociálním výborem, Výborem regionů a agenturami a podobnými subjekty vytvořenými legislativními orgány Společenství jednat stejně jako s orgány uvedenými v čl. 7 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství.
          (6) Nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 by proto mělo být změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 se mění takto:
          1. V článku 1 se odstavce 1, 2 a 3 nahrazují tímto:
          "Článek I
          1. Účelem tohoto nařízení je zajistit, aby dokumenty historické nebo správní hodnoty byly uchovány a podle možností zpřístupněny veřejnosti.
          Za tímto účelem zřídí každý orgán Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii, jakož i Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, agentury a podobné subjekty vytvořené legislativními orgány Společenství (dále jen "instituce") své historické archivy a otevřou je pro veřejnost za podmínek stanovených tímto nařízením po uplynutí lhůty 30 let ode dne vytvoření dokumentu.
          2. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "archivy institucí Evropských společenství" všechny dokumenty jakéhokoli typu a formy, na jakémkoli nosiči, které vytvořil nebo obdržel některá instituce nebo její zástupci nebo zaměstnanci při výkonu svých povinností a které se týkají činnosti Evropského společenství nebo Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen "Evropská společenství");
          b) "historickými archivy institucí Evropských společenství" ta část archivů institucí Evropských společenství, která byla vybrána za podmínek stanovených v článku 7 k trvalému uchování.
          3. Všechny dokumenty zpřístupněné veřejnosti před uplynutím lhůty stanovené v odstavci 1 zůstávají přístupné bez omezení."
          2. Článek 2 se nahrazuje tímto:
          "Článek 2
          1. V případě dokumentů, na které se vztahuje výjimka týkající se soukromí a osobnosti jednotlivce podle čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise [*] Úř. věst. 145, 31.5.2001, s. 43. a výjimka týkající se obchodních zájmů fyzické nebo právnické osoby, včetně duševního vlastnictví, podle čl. 4 odst. 2 první odrážky nařízení č. 1049/2001, lze i po uplynutí lhůty 30 let tyto výjimky nadále uplatňovat pro celý dokument nebo jeho část, jestliže jsou splněny odpovídající podmínky pro jejich uplatňování.
          2. Dokumenty, na které se vztahuje výjimka týkající se soukromí a osobnosti jednotlivce podle čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1049/2001, včetně osobních složek zaměstnanců Evropských společenství, mohou být zveřejněny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů [**] Úř. věst. L 8, 12.1.2002, s. 1., a zejména s články 4 a 5 uvedeného nařízení.
          3. Než se instituce rozhodne veřejnosti zpřístupnit dokumenty, jejichž zpřístupnění by mohlo poškodit obchodní zájmy fyzické nebo právnické osoby, včetně duševního vlastnictví, podle čl. 4 odst. 2 první odrážky nařízení (ES) č. 1049/2001, vyrozumí dotyčnou osobu v souladu s pravidly, která musí každá instituce přijmout, o svém záměru zpřístupnit zmíněné dokumenty veřejnosti. Tato dokumenty nebudou zpřístupněny, pokud se instituce se zřetelem k připomínkám dotyčné osoby domnívá, že by jejich zpřístupnění tyto obchodní zájmy poškodilo, ledaže existuje převažující veřejný zájem na zpřístupnění.
          4. Citlivé dokumenty ve smyslu článku 9 nařízení (ES) č. 1049/2001 jsou přístupné v rámci omezení stanovených v uvedeném článku."
          3. Článek 3 se nahrazuje tímto:
          "Článek 3
          Veřejnost nemá přístup k dokumentům, které byly klasifikovány podle článku 10 nařízení Rady č. 3 ze dne 31. července 1958, kterým se provádí článek 24 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii [*] Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 406/58., a nebyly odtajněny."
          4. Článek 4 se zrušuje.
          5. Článek 5 se nahrazuje tímto:
          "Článek 5
          V zájmu zachování lhůty 30 let stanovené v čl. 1 odst. 1 přezkoumá každá instituce v přiměřené době a nejpozději 25. rok po dni vytvoření dokumentu všechny dokumenty klasifikované podle předpisů dotyčného orgánu, aby rozhodla, zda je odtajnit či nikoliv. Dokumenty neodtajněné při tomto prvním přezkoumání se pravidelně znovu zkoumají, a to alespoň každých pět let."
          6. Článek 6 se nahrazuje tímto:
          "Článek 6
          Má-li členský stát po uplynutí lhůty 30 let stanovené v čl. 1 odst. 1 v úmyslu zpřístupnit veřejnosti dokumenty, které vytvořily instituce a na které se vztahuje článek 2 nebo článek 3, konzultuje dotyčnou instituci, aby svým rozhodnutím neohrozil dosažení cílů tohoto nařízení."
          7. Článek 7 se nahrazuje tímto:
          "Článek 7
          Každá instituce převede do historických archivů všechny dokumenty obsažené v současnosti v jejích archivech nejpozději 15 let ode dne jejich vytvoření. Podle kritérií stanovených každou institucí podle článku 9 musí existovat počáteční proces roztřídění, jehož účelem je oddělit dokumenty, které mají být uchovávány, od těch, které nemají správní nebo historickou hodnotu."
          8. Článek 9 se nahrazuje tímto:
          "Článek 9
          1. Každá instituce může na vnitřní úrovni přijmout prováděcí pravidla k tomuto nařízení. Kdykoli je to možné, zpřístupní instituce své archivy veřejnosti elektronickými prostředky. Uchovávají rovněž dokumenty, které jsou k dispozici ve formách přizpůsobených zvláštním požadavkům (slepecké písmo, texty psané velkými písmeny nebo záznamy na nosičích).
          2. Každá instituce zveřejňuje každoročně informace o své činnosti týkající se historických archivů."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. září 2003.
          Za Radu
          předseda
          F. Frattini
          [1] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.
          [2] Úř. věst. L 43, 15.2.1983, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.