Nařízení Komise (ES) č. 1701/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se upravuje článek 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectvíText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1701/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1701/2003
          ze dne 24. září 2003,
          kterým se upravuje článek 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví [1], a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1592/2002 vyžaduje, aby výrobky, součásti a zařízení vyhovovaly požadavkům na ochranu životního prostředí obsaženým v příloze 16 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (dále jen "Chicagská úmluva") ve znění z listopadu 1999, s výjimkou jejich dodatků.
          (2) Chicagská úmluva a její přílohy byly od přijetí nařízení (ES) č. 1592/2002 změněny, a proto je třeba upravit čl. 6 odst. 1 úmluvy postupem stanoveným v čl. 54 odst. 3 nařízení.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru Evropské agentury pro bezpečnost letectví, zřízeného článkem 54 nařízení (ES) č. 1592/2002,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 6 nařízení (ES) č. 1592/2002 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Výrobky, součásti a zařízení musí vyhovovat požadavkům na ochranu životního prostředí obsaženým v příloze 16 Chicagské úmluvy svazku I vydaného v březnu 2002 a svazku II vydaného v listopadu 1999 svazku II, s výjimkou dodatků k příloze 16."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. září 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. září 2003.
          Za Komisi
          Loyola De Palacio
          místopředsedkyně
          [1] Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.