Nařízení Komise (ES) č. 1709/2003 ze dne 26. září 2003 o prohlášeních týkajících se sklizně a zásob rýže

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1709/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1709/2003
          ze dne 26. září 2003
          o prohlášeních týkajících se sklizně a zásob rýže
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3072/95 ze dne 22. prosince 1995 o společné organizaci trhu s rýží [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 [2], a zejména na čl. 8 písm. d) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (EHS) č. 2124/83 [3] o prohlášeních týkajících se sklizně a zásob rýže již neodpovídá klasifikaci druhů rýže, která je nyní v platnosti. V zájmu srozumitelnosti by nařízení mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.
          (2) Podle čl. 6 odst. 5 třetího pododstavce nařízení (ES) č. 3072/95 producenti rýže činí prohlášení o sklizni a o zásobách a úpravny rýže činí prohlášení o zásobách. Členské státy poskytují na základě těchto údajů podrobné údaje Komisi.
          (3) Komise by měla být schopna využít informace uvedené v těchto prohlášeních k vytvoření přehledu o zásobách rýže, které jsou k dispozici na začátku každého hospodářského roku, což jí umožní účinněji řídit trh s rýží. Měl by proto být upřesněn obsah prohlášení, měly by být stanoveny lhůty pro oznámení a formuláře, na nichž se bude oznámení podávat Komisi.
          (4) S ohledem na modernizaci řízení by se informace vyžadované Komisí měly zasílat elektronickou poštou.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Producenti nebo skupiny producentů předají každoročně intervenční agentuře členského státu, v němž se nachází jejich hospodářství, nebo jinému subjektu určenému tímto členským státem:
          a) do dne 15. října prohlášení o zásobách, které mají v držení ke dni 31. srpna, přičemž rozliší druhy rýže vymezené v odstavci 2 přílohy A nařízení (ES) č. 3072/95 a pro každý druh rýže uvedou množství, které mají v držení, a výnos v celých zrnech;
          b) do dne 15. listopadu prohlášení o sklizni, přičemž rozliší druhy rýže vymezené v odstavci 2 přílohy A nařízení (ES) č. 3072/95 a pro každý druh rýže uvedou použitou plochu a získané množství rýže.
          Článek 2
          Pokud jde o zpracovatelské a dovozní činnosti, předají úpravny rýže do dne 15. října každého roku intervenční agentuře členského státu, v němž se nachází jejich hospodářství, nebo jinému subjektu určenému tímto členským státem prohlášení o zásobách rýže ke dni 31. srpna, přičemž rozliší druhy rýže vymezené v odstavci 2 přílohy A nařízení (ES) č. 3072/95 a pro každý druh rýže uvedou, jaké množství bylo vyprodukováno ve Společenství a jaké bylo dovezeno ze třetích zemí. Množství v zásobě se rozdělí podle stádia úpravy. U každého množství neloupané rýže (rýže paddy) nebo loupané rýže se uvede rovněž výnos v celých zrnech.
          Článek 3
          1. Členské státy předloží Komisi:
          a) do dne 15. listopadu informace stanovené v přílohách I a II vyplývající ze souhrnu údajů uvedených v prohlášeních podle čl. 1 písm. a) a článku 2;
          b) do dne 15. prosince informace stanovené v příloze III vyplývající ze souhrnu údajů uvedených v prohlášeních o sklizni podle čl. 1 písm. b) a předběžný odhad výnosu sklizně v celých zrnech.
          Předávané údaje je možné měnit nejpozději do dne 15. ledna.
          2. Prohlášení uvedená v odstavci 1 se předávají elektronickou poštou na adresu uvedenou v přílohách I, II a III.
          Článek 4
          Členské státy přijmou předpisy, které jsou nezbytné k podávání prohlášení a jejich centralizaci na vnitrostátní úrovni.
          Přijmou kontrolní opatření, aby zajistily, že daná prohlášení budou odpovídat skutečnosti.
          O těchto předpisech a opatřeních informují Komisi.
          Článek 5
          Zrušuje se nařízení (EHS) č. 2124/83.
          Článek 6
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. září 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. září 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18.
          [2] Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27.
          [3] Úř. věst. L 205, 29.7.1983, s. 16.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA 1
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA 1I
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.