Nařízení Komise (ES) č. 1710/2003 ze dne 26. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1710/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1710/2003
          ze dne 26. září 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na článek 33 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Hlava III kapitola II nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1411/2003 [4], upravuje používání režimu podpor pro destilaci konzumního alkoholu z vína.
          (2) V uvedené kapitole se mimo jiné stanoví období, po které je destilace zavedena, a množství vína, na které byly uzavřeny smlouvy o destilaci a které může být destilováno před datem konečného schválení. Na základě zkušeností získaných během předcházejícího hospodářského roku bylo zjištěno, že je nutné změnit uvedené období a množství vína.
          (3) V uvedené kapitole se rovněž stanoví určení procenta produkce, kterým se producent může podílet na uvedené destilaci. Je třeba stanovit procento pro hospodářský rok 2003/2004.
          (4) Nařízení (ES) č. 1623/2000 by proto mělo být změněno.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 63a nařízení (ES) č. 1623/2000 se mění takto:
          1. odstavec 1 se nahrazuje tímto:
          "1. V každém hospodářském roce se destilace stolního vína a vína vhodného k získávání stolního vína podle článku 29 nařízení (ES) č. 1493/1999 zavádí od 1. října do 31. prosince."
          2. v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "Množství stolního vína a vína vhodného k získávání stolního vína, na které může každý producent uzavřít smlouvy, je omezeno procentem stanoveným z jeho vinařské produkce nahlášené v jednom z posledních tří hospodářských let, včetně produkce za běžný rok, pokud hlášení již proběhlo. V daném roce nesmí producent měnit produkční rok zvolený jako rozhodný pro výpočet zmíněného procenta. Pro hospodářský rok 2003/2004 se procento stanoví ve výši 25 %."
          3. odstavec 7 se nahrazuje tímto:
          "7. Odchylně od odstavce 5 mohou členské státy před 25. lednem schválit smlouvy nebo prohlášení týkající se množství nepřesahujícího 40 % množství uvedeného ve smlouvách nebo prohlášeních."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. října 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. září 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45.
          [4] Úř. věst. L 201, 8.8.2003, s. 12.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.