Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1726/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 417/2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1726/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1726/2003
          ze dne 22. července 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 417/2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],
          s ohledem na stanovisko Výboru regionů,
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 417/2002 [4] stanoví urychlený program zavádění dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce požadované úmluvou MARPOL 73/78 u ropných tankerů s jednoduchým trupem, aby se snížilo nebezpečí znečištění evropských vod ropou následkem nehody.
          (2) Komise a členské státy mají vyvinout co největší úsilí k zajištění, aby pravidla obdobná pravidlům tohoto nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 417/2002, mohla být prostřednictvím změny úmluvy MARPOL zavedena v roce 2003 na celosvětové úrovni. Rada i Komise vítá ochotu Mezinárodní námořní organizace (déle jen "IMO") uskutečnit v prosinci 2003 další schůzku Výboru pro ochranu námořního prostředí (dále jen "MEPC") za účelem usnadnění mezinárodního řešení urychleného vyřazování ropných tankerů s jednoduchým trupem a v krátké době zvedení zákazu ropných tankerů s jednoduchým trupem přepravujících těžké ropné produkty.
          (3) Společenství má vážné obavy, že věkové hranice pro provoz ropných tankerů s jednoduchým trupem nejsou v nařízení (ES) č. 417/2002 dostatečně přísné. Zejména po ztroskotání ropného tankeru s jednoduchým trupem první kategorie "Prestige", stejně starého jako "Erika" (26 let), by tyto věkové hranice měly být dále sníženy.
          (4) Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o bezpečnosti námořní dopravy navrhovalo hranice 23, 28 a 25 až 30 roků pro tři kategorie ropných tankerů s jednoduchým trupem a roky 2005, 2010 a 2015 jako konečné lhůty pro tyto ropné tankery. Původní návrh Komise stanovil, že nařízení se má vztahovat na ropné tankery o nosnosti 600 tun a více. Hranice nakonec začleněné do nařízení (ES) č. 417/2002 byly na základě jednání méně přísné ze všech hledisek.
          (5) Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o zlepšení námořní bezpečnosti v reakci na ztroskotání ropného tankeru "Prestige" uvádí, že Komise zamýšlí navrhnout nařízení zakazující přepravu těžkého topného oleje ropnými tankery s jednoduchým trupem směřujícími do nebo z přístavů členských států.
          (6) Závěry Rady ze dne 6. prosince 2002 naléhavě vyzývají Komisi k předložení návrhu na urychlené vyřazování tankerů s jednoduchým trupem a zavedení programu hodnocení stavu tankerů starších než 15 let bez ohledu na jejich konstrukci. Rada dále souhlasila, že by těžké ropné produkty měly být přepravovány pouze v ropných tankerech s dvojitým trupem.
          (7) Zrychlené vyřazování plavidel s jednouchým trupem povede k podstatnému zvýšení počtu plavidel k sešrotování a mělo by být vyvinuto úsilí k zajištění, aby plavidla určená k šrotování byla likvidována způsobem bezpečným pro člověka a pro životní prostředí.
          (8) Program hodnocení stavu je určen k odhalení konstrukčních slabin stárnoucích ropných tankerů, a měl by být proto od roku 2005 uplatňován na všechny ropné tankery starší než 15 let.
          (9) Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 21. listopadu 2002 o ztroskotání ropného tankeru Prestige při pobřeží Galicie vyzval k přísnějším opatřením, která by mohla vstoupit v platnost rychleji, a konstatoval, že tato nová pohroma opět zdůraznila potřebu účinné akce na mezinárodní úrovni a na úrovni EU s cílem podstatného zlepšení námořní bezpečnosti.
          (10) Komise by měla být zmocněna Radou a členskými státy, aby projednala zavedení ustanovení tohoto nařízení v IMO.
          (11) Protože rychle se zvyšující objem ropy přepravované přes Baltské moře představuje pro námořní prostředí hrozbu, zejména v zimním období, měly by mít ropné tankery vplouvající do přístavu nebo příbřežního terminálu pod pravomocí členského státu nebo opouštějící tento přístav nebo příbřežní terminál nebo kotvící v oblasti pod pravomocí členského státu v tomto pásmu lodní konstrukci a lodní pohonné soustrojí se zesílenou ochranou proti ledu, v souladu s požadavky správy tohoto členského státu, pokud podmínky zamrzání vyžadují užívání plavidel se zesílenou ochranou proti ledu.
          (12) Je mimořádně důležité přesvědčit třetí země, zejména kandidátské země a země sousedící s EU, aby se zavázaly k ukončení užívání ropných tankerů s jednoduchým trupem.
          (13) Nákladní nebo kontejnerové lodě často ve svých zásobnících obsahují těžký topný olej jako motorové palivo, jehož množství může značně převyšovat náklad menších ropných tankerů. Komise má co nejdříve předat Evropskému parlamentu a Radě návrh, který v nových lodích zajistí skladování ropy přepravované v zásobnících jako motorové palivo rovněž v bezpečných dvoustěnných nádržích.
          (14) Evropské loděnice mají nezbytné poznatky ke stavbě tankerů s dvojitým trupem. Komise a členské státy se mají tudíž snažit všemi vhodnými nástroji a programy zajistit, aby rostoucí poptávka po bezpečných tankerech s dvojitým trupem na základě tohoto nařízení měla příznivý vliv na průmysl lodního stavitelství ve Společenství.
          (15) Nařízení (ES) č. 417/2002 by proto mělo být změněno,
          PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 417/2002 se mění takto:
          1. V článku 1 se doplňují slova:
          "a zákaz přepravy těžkých ropných produktů v ropných tankerech s jednoduchým trupem do přístavů nebo z přístavů členských států."
          2. V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Toto nařízení se vztahuje na ropné tankery o nosnosti 5000 tun a více:
          - které bez ohledu na vlajku, pod kterou plují, vplouvají do přístavu nebo příbřežního terminálu pod pravomocí členského státu nebo tento přístav nebo příbřežní terminál opouštějí nebo kotví v oblasti pod pravomocí členského státu, nebo
          - které plují pod vlajkou členského státu.
          Pro účely čl. 4 odst. 3 se toto nařízení použije pro ropné tankery o nosnosti 600 tun a více."
          3. Článek 3 se mění takto:
          a) bod 10 se nahrazuje tímto:
          "10. "ropným tankerem s dvojitým trupem" ropný tanker splňující požadavky dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce podle pravidla 13F přílohy I úmluvy MARPOL 73/78. Ropný tanker, který splňuje požadavky odst. 1 písm. c) revidovaného pravidla 13G přílohy I MARPOL 73/78, je rovněž považován za ropný tanker s dvojitým trupem;"
          b) doplňuje se nový bod, který zní:
          "14. "těžkými ropnými produkty" rozumějí
          a) ropné produkty o hustotě přes 900 kg/m3 [5] při 15 °C;
          b) topné oleje o hustotě přes 900 kg/m3 při 15 °C nebo kinematické viskositě přes 180 mm2/s [6] při 50 °C;
          c) asfalt a dehet a jejich emulze;"
          4. Článek 4 se mění takto:
          a) v odstavci 1 se písmena a) a b) nahrazují tímto:
          "a) pro ropné tankery kategorie 1:
          - 2003 pro lodě dodané v roce 1980 nebo dříve,
          - 2004 pro lodě dodané v roce 1981,
          - 2005 pro lodě dodané v roce 1982 nebo později;
          b) pro ropné tankery kategorií 2 a 3:
          - 2003 pro lodě dodané v roce 1975 nebo dříve,
          - 2004 pro lodě dodané v roce 1976,
          - 2005 pro lodě dodané v roce 1977,
          - 2006 pro lodě dodané v roce 1978 a v roce 1979,
          - 2007 pro lodě dodané v roce 1980 a v roce 1981,
          - 2008 pro lodě dodané v roce 1982,
          - 2009 pro lodě dodané v roce 1983,
          - 2010 pro lodě dodané v roce 1984 nebo později;"
          b) písmeno c) se zrušuje;
          c) vkládá se nový odstavec, který zní:
          "2. Odchylně od odstavce 1 smějí být ropné tankery kategorie 2 nebo 3, které jsou po celé délce nádrže vybaveny dvojitými dny nebo dvojitým plátováním neužívaným pro přepravu ropy nebo jsou po celé délce nádrže vybaveny prostory s dvojitým trupem neužívanými pro přepravu ropy, ale které nevyhovují podmínkám pro vynětí z odst. 1 písm. c) revidovaného pravidla 13G přílohy úmluvy MARPOL 73/78, mohou být nadále provozovány po dni uvedeném v odstavci 1, avšak nikoliv po uplynutí výročí dne dodání lodě v roce 2015 nebo po dni, kdy loď dosáhne stáří 25 let od dne svého dodání, podle toho, co nastane dříve.";
          d) dosavadní odstavec 2 se nahrazuje tímto:
          "3. Žádnému ropnému tankeru přepravujícímu těžké ropné produkty bez ohledu na vlajku, pod kterou pluje, nesmí být povoleno vplout do přístavů nebo příbřežních terminálů, které jsou pod pravomocí členského státu, nebo tyto přístavy nebo příbřežní terminály opustit nebo zakotvit v oblastech pod pravomocí členského státu, není-li tento tanker tankerem s dvojitým trupem.";
          e) doplňují se nové odstavce, které znějí:
          "4. Ropné tankery provozované výlučně v přístavech a ve vnitrozemské plavbě mohou být osvobozeny od povinnosti podle odstavce 3 za předpokladu, že jsou řádně schváleny podle právních předpisů pro vnitrozemskou vodní dopravu.
          5. Ropné tankery o nosnosti do 5000 tun musí vyhovovat odstavci 3 nejpozději do výročního dne dodání lodě v roce 2008.
          6. Do 21. října 2005 může členský stát v případech, kdy je třeba použít plavidlo se zesílenou ochranou proti ledu, povolit ropným tankerům se zesílenou ochranou proti ledu s dvojitým trupem a po celé délce nákladní nádrže vybaveným dvojitými dny neužívanými pro přepravu ropy, povolit vplout s nákladem těžkých ropných produktů do přístavu nebo do příbřežního terminálu pod pravomocí uvedeného členského státu nebo opustit tento přístav nebo příbřežní terminál nebo zakotvit v oblasti pod pravomocí uvedeného členského státu, pokud jsou uvedené těžké ropné produkty přepravovány pouze ve středových nádržích lodě."
          5. Článek 5 se nahrazuje tímto:
          "Článek 5
          Soulad se systémem hodnocení stavu lodí kategorie 2 a kategorie 3
          Bez ohledu na vlajku, pod kterou pluje, není povoleno ropnému tankeru staršímu více než 15 let vplout do přístavů nebo příbřežních terminálů pod pravomocí členského státu nebo tyto přístavy nebo příbřežní terminály opustit nebo zakotvit v oblastech pod pravomocí členského státu po uplynutí výročního dne dodání lodě, a to v roce 2005, jde-li o lodě kategorie 2 a kategorie 3, pokud tato loď nevyhovuje systému hodnocení stavu uvedenému v článku 6."
          6. Článek 6 se nahrazuje tímto:
          "Článek 6
          Systém hodnocení stavu
          Pro účely článku 5 se použije systém hodnocení stavu přijatý rezolucí MEPC 94(46) ze dne 27. dubna 2001 v platném znění."
          7. V čl. 8 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:
          "1. Odchylně od článků 4, 5 a 7 může příslušný orgán členského státu s výhradou vnitrostátních předpisů za určitých okolností povolit jednotlivé lodi za mimořádných podmínek vplout do přístavu nebo příbřežního terminálu, které jsou pod pravomocí uvedeného členského státu, nebo opustit tento přístav nebo příbřežní terminál nebo zakotvit v oblasti pod pravomocí uvedeného členského státu, pokud".
          Článek 2
          Předsednictví Rady jménem členských států a Komise společně uvědomí IMO o přijetí tohoto nařízení, přičemž učiní odkaz na čl. 211 odst. 3 Úmluvy Organizace spojených národů o námořním právu.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. července 2003.
          Za Evropský parlament
          předseda
          P. Cox
          Za Radu
          předseda
          G. Alemanno
          [1] Návrh ze dne 20. prosince 2002 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. C 133, 6.6.2003, s. 97.
          [3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 4. června 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 22. července 2003.
          [4] Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2099/2002 (Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1).
          [5] Odpovídá stupni API menšímu než 25,7.
          [6] Odpovídá kinematické viskositě přes 180 cSt.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.