Nařízení Rady (ES) č. 1727/2003 ze dne 29. září 2003 o některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1727/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1727/2003
          ze dne 29. září 2003
          o některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60 a 301 této smlouvy,
          s ohledem na společný postoj Rady 2003/680/SZBP ze dne 29. září 2003, kterým se mění společný postoj 2002/829/SZBP o dodávkách určitého vybavení do Konžské demokratické republiky [1],
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 28. července 2003 se Rada bezpečnosti Organizace spojených národů ve své rezoluci 1493 (2003) rozhodla uvalit embargo na dodávky zbraní a souvisejícího materiálu a na poskytování pomoci, poradenství nebo výcviku, které souvisejí s vojenskými činnostmi, všem ozbrojeným skupinám a milicím, které operují na území severního a jižního Kivu a v oblasti Ituri, a těm skupinám v Konžské demokratické republice, které nejsou stranami celkové a úplné dohody.
          (2) Společný postoj Rady 2002/829/SZBP ze dne 21. října 2002 o dodávkách určitého vybavení do Konžské demokratické republiky [2] uvalil embargo na dodávky nebo prodej zbraní a souvisejícího materiálu do této země.
          (3) Společný postoj Rady 2003/680/SZBP zajišťuje provádění opatření uvalených rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1493 (2003), mimo jiné včetně zákazu pomoci, poradenství a výcviku, které souvisejí s vojenským materiálem.
          (4) Některá z těchto opatření spadají do působnosti Smlouvy, a proto je nutné zejména s cílem vyhnout se narušení hospodářské soutěže, aby rozhodnutí Rady bezpečnosti byla provedena odpovídajícími právními předpisy Společenství, pokud jde o území Společenství. Pro účely tohoto nařízení se územím Společenství rozumí území, které zahrnuje území členských států, na které se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených.
          (5) Komise a členské státy by se měly navzájem informovat o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a o důležitých informacích, které mají v souvislosti s tímto nařízením k dispozici, a měly by spolupracovat s generálním tajemníkem Organizace spojených národů, zejména poskytováním informací.
          (6) Porušení tohoto nařízení by měla podléhat sankcím a členské státy by měly k tomuto účelu stanovit přiměřené sankce. U těchto sankcí je navíc žádoucí, aby mohly být ukládány už ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Aniž je dotčena pravomoc členských států při výkonu jejich veřejné moci, zakazuje se
          a) poskytovat financování a finanční pomoc, zejména granty, půjčky a pojištění exportních úvěrů pro veškerý prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všech typů, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a příslušných náhradních dílů, přímo nebo nepřímo všem osobám, subjektům nebo orgánům v Konžské demokratické republice;
          b) poskytovat přímo nebo nepřímo technické poradenství, pomoc nebo výcvik, které souvisejí s vojenskými aktivitami, zejména výcvik a pomoc souvisejících s výrobou, obsluhou a používáním zbraní a příbuzného materiálu všech typů, všem osobám, subjektům nebo orgánům v Konžské demokratické republice.
          2. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast, přímá i nepřímá, na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je podpora transakcí uvedených v odstavci 1.
          Článek 2
          Článek 1 se nevztahuje na poskytování financování a finanční pomoci při prodeji, dodávkách, převodu nebo vývozu vojenského vybavení a na poskytování technického poradenství, pomoci a výcviku v souvislosti s vojenskými aktivitami pro misi Organizace spojených národů v Konžské demokratické republice a spojené konžské národní vojenské a policejní síly, jestliže povolení k dané činnosti vydal příslušný orgánem členského státu, kde je usazen poskytovatel služeb, uvedený v příloze.
          Článek 3
          Článek 1 se nevztahuje na poskytování financování a finanční pomoci při prodeji, dodávkách, převodu nebo vývozu nesmrtonosného vojenského vybavení určeného výhradně pro humanitární nebo ochrannou potřebu a na poskytování technického poradenství, pomoci nebo výcviku v souvislosti s nesmrtonosným vybavením za předpokladu, že
          a) takové poskytování příslušný orgán předem oznámil generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů prostřednictvím jeho zvláštního zástupce a
          b) povolení pro danou činnost vydal příslušný orgán členského státu, ve kterém je usazen poskytovatel služeb, uvedený v příloze.
          Článek 4
          Údaje o příslušných orgánech mění Komise na základě informací dodaných členskými státy.
          Článek 5
          Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si navzájem důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování předpisů, obtížích s vynucováním a rozhodnutích vnitrostátních soudů.
          Článek 6
          1. Každý členský stát stanoví sankce, které budou uloženy v případě porušení ustanovení tohoto nařízení. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
          Do přijetí veškerých právních předpisů případně nezbytných k tomuto účelu ukládají členské státy v případě porušení tohoto nařízení porušena sankce stanovené podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 1318/2002 ze dne 22. července 2002 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii [3].
          2. Každý členský stát odpovídá za zahájení řízení proti kterékoli fyzické či právnické osobě nebo subjektu podléhajícímu jeho pravomoci v případech porušení kteréhokoli ze zákazů stanovených tímto nařízením takovou osobou nebo subjektem.
          Článek 7
          Toto nařízení se vztahuje na
          - území Společenství, včetně jeho vzdušného prostoru,
          - palubu každého letadla nebo plavidla podléhajícího pravomoci členského státu,
          - každou osobu, která je státním příslušníkem členského státu, a
          - každou právnickou osobu nebo subjekt založený nebo zřízený podle práva členského státu.
          Článek 8
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. září 2003.
          Za Radu
          předseda
          F. Frattini
          [1] Úř. věst. L 249, 1.10.2003, s. 64.
          [2] Úř. věst. L 285, 23.10.2002, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 194, 23.7.2002, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Seznam příslušných orgánů podle článku 2
          BELGIE
          Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement
          Egmont 1
          Rue des Petits Carmes 19
          B-1000 Bruxelles
          Direction générale des affaires bilatérales
          Service "Afrique du sud du Sahara"
          Téléphone (32-2) 501 85 77
          Service des transports
          Téléphone (32-2) 501 37 62
          Télécopieur (32-2) 501 88 27
          Direction générale coordination et des affaires européennes
          Coordination de la politique commerciale
          Téléphone (32-2) 501 83 20
          Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie
          ARE 4e o division, service des licences
          Avenue du Général Leman 60
          B-1040 Bruxelles
          Téléphone (32-2) 206 58 16/27
          Télécopieur (32-2) 230 83 22
          Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Region de Bruxelles-Capitale:
          Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering
          Kunstlaan 9
          B-1210 Brussel
          Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des realtions extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
          Avenue des Arts, 9
          B-1210 Bruxelles
          Téléphone (32-2) 209 28 25
          Télécopieur (32-2) 209 28 12
          Région wallone:
          Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon
          Rue Mazy, 25-27
          B-5100 Jambes-Namur
          Téléphone (32-81) 33 12 11
          Télécopieur (32-81) 33 13 13
          Vlaams Gewest:
          Administratie Buitenlands Beleid
          Boudewijnlaan 30
          B-1000 Brussel
          Tel. (32-2) 553 59 28
          Fax (32-2) 553 60 37
          DÁNSKO
          Erhvervs- og Boligstyrelsen
          Dahlerups Pakhus
          Langelinie Allé 17
          DK-2100 København Ø
          Tlf. (45) 35 46 60 00
          Fax (45) 35 46 60 01
          Udenrigsministeriet
          Asiatisk Plads 2
          DK-1448 København K
          Tlf. (45) 33 92 00 00
          Fax (45) 32 54 05 33
          Justitsministeriet
          Slotholmsgade 10
          DK-1216 København K
          Tlf. (45) 33 92 33 40
          Fax (45) 33 93 35 10
          NĚMECKO
          Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
          Frankfurter Straße 29-35
          D-65760 Eschborn
          Tel. (49) 61 96 908-0
          Fax (49) 61 96 908-800
          ŘECKO
          Ministry of Economy and Finance
          General Secretariat for International Economic Relations
          General Directorate for Policy Planning and Management
          1 Kornarou s.
          GR-105 63 Athens
          Tel. (30) 210 328 64 01-3
          Fax (30) 210 328 64 04
          Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
          Γεική Γραμματεια Διευνών Οικονομικών Σχέσεων
          Γεική Διεύξυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
          Κορνάρου 1
          GR-105 63 Αυήνα
          Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3
          Φαξ: (30) 210 328 64 04
          ŠPANĚLSKO
          Ministerio de Economia
          Dirección General de Comercio e Inversiones
          Paseo de la Castellana, 162
          E-28046 Madrid
          Tel.: (34) 913 49 38 60
          Fax: (34) 914 57 28 63
          FRANCIE
          Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
          Direction générale des douanes et des droits indirects
          Cellule embargo – Bureau E2
          Téléphone (33) 144 74 48 93
          Télécopieur (33) 144 74 48 97
          Ministère des affaires étrangères
          Direction des Nations unies et des organisations internationales
          Téléphone (33) 143 17 59 68
          Télécopieur (33) 143 17 46 91
          IRSKO
          Department of Enterprise
          Trade and Employment Licensing Unit
          Earlsfort Centre
          Lower Hatch St
          Dublin 2
          Ireland
          Tel. (353-1) 631 21 21
          Fax (353-1) 631 25 62
          ITÁLIE
          Ministero degli Affari esteri
          DGAE – Uff. X
          Roma
          Tel. (39) 06 36 91 37 50
          Fax (39) 06 36 91 37 52
          Ministero del Commercio estero
          Gabinetto
          Roma
          Tel. (39) 06 59 93 23 10
          Fax (39) 06 59 64 74 94
          Ministero dei Transporti
          Gabinetto
          Roma
          Tel. (39) 06 44 26 71 16/06 84 90 40 94
          Fax (39) 06 44 26 71 14
          LUCEMBURSKO
          Ministère des affaires étrangères
          Office des licences
          21, rue Philippe II
          L-2340 Lexembourg
          Téléphone (352) 478 23 70
          Télécopieur (352) 46 61 38
          NIZOZEMSKO
          Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
          Team II
          Postbus 3003
          9700 RD Groningen
          Nederland
          Tel. (31) 50 523 81 11
          Fax (31) 50 523 22 10
          E-mail: cdiusgs@bart.nl
          RAKOUSKO
          Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
          Stubenring 1
          A-1010 Wien
          Tel. (43-1) 711 00
          Fax (43-1) 711 00-8386
          PORTUGALSKO
          Ministério dos Negócios Estrangeiros
          Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
          Largo do Rilvas
          P-1350-179 Lisboa
          Tel.: (351) 21 394 60 72
          Fax: (351) 21 394 60 73
          Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
          Ministério das Finanças
          Av. Infante D. Henrique, n.o 1C - 1o
          P-1100-278 Lisboa
          Tel.: (351) 21 882 33 90
          Fax: (351) 21 882 33 99
          E-mail: mf.dgaeri@dgaeri.pt
          FINSKO
          Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
          PL/PB 176
          FIN-00161 Helsinki/Helsingfors
          Puhelin/Tfn (358-9) 16 05 59 00
          Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07
          Puolustusministeriö/Forsvarsministeriet
          Eteläinen Makasiinikatu 8
          PL/PB 31
          FIN-00131 Helsinki/Helsingfors
          Puhelin/Tfn (358-9) 1608 8128
          Faksi/Fax (358-9) 1608 8111
          ŠVÉDSKO
          Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
          Box 70 252
          S-107 22 Stockholm
          Tfn (46) 8 406 31 00
          Fax (46) 8 20 31 00
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          Sanctions Licensing Unit
          Export Control Organisation
          Department of Trade and Industry
          4 Abbey Orchard Street
          London SW1P 2HT
          United Kingdom
          Tel. (44-20) 72 15 05 94
          Fax (44-20) 72 15 05 93
          EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
          Commission of the European Communities
          Directorate-General for External Relations
          Directorate CFSP
          Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations – Sanctions
          CHAR 12/163
          B-1049 Bruxelles/Brussel
          Tel. (32-2) 296 25 56
          Fax (32-2) 296 75 63
          E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.