Nařízení Komise (ES) č. 1733/2003 ze dne 30. září 2003, o zahájení řízení o údajném obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 119/97 na dovoz některých mechanizmů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanizmů kroužkových pořadačů zasílaných z Vietnamu, ať již jsou prohlášené za pocházející z Vietnamu či nikoliv, a o zavedení celní evidence těchto dovozů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1733/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1733/2003
          ze dne 30. září 2003
          o zahájení řízení o údajném obcházení antidumpingových opatření uložených nařízením Rady (ES) č. 119/97 na dovoz některých mechanizmů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých mechanizmů kroužkových pořadačů zasílaných z Vietnamu, ať již jsou prohlášené za pocházející z Vietnamu, či nikoliv, a o zavedení celní evidence těchto dovozů
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropských společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1972/2002 [2] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 3 a 5 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. ŽÁDOST
          (1) Komise obdržela žádost podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení o zahájení řízení o údajném obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz některých mechanizmů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky;
          (2) tuto žádost podala dne 18. srpna 2003 SX Bürowaren und Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft GmbH jménem výrobců zastupujících 100 % výroby některých mechanizmů kroužkových pořadačů ve Společenství;
          B. VÝROBEK
          (3) výrobky, jichž se dotyčné tvrzení o obcházení týká, jsou některé mechanizmy kroužkových pořadačů pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen "dotyčný výrobek"), které jsou obvykle uváděny pod kódem KN ex83051000. Tyto mechanizmy kroužkových pořadačů se skládají ze dvou pravoúhlých ocelových plechů nebo drátů s alespoň čtyřmi půlkroužky z ocelového drátu, jež jsou na nich upevněny a drženy pohromadě ocelovým krytem. Lze je otevřít buď tahem za půlkroužky nebo pomocí malého ocelového spouštěcího mechanizmu, připevněného k dotyčnému výrobku (dále jen "některé mechanizmy kroužkových pořadačů");
          (4) výrobky, které jsou předmětem řízení, jsou některé mechanizmy kroužkových pořadačů odeslané z Vietnamu (dále jen "výrobek podrobený řízení"), obvykle uváděné v celním prohlášení pod stejnými čísly, jaké má dotyčný výrobek;
          (5) kódy KN se uvádějí jen pro informaci;
          C. SOUČASNÁ OPATŘENÍ
          (6) současně platnými opatřeními, která jsou údajně obcházena, jsou antidumpingová opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 119/97 [3], ve znění nařízení (ES) č. 2100/2000 [4];
          D. DŮVODY
          (7) žádost obsahuje dostatečné důkazy o tom, že platná antidumpingová opatření týkající se dovozu některých mechanizmů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky do Společenství jsou obcházena pomocí překládky některých mechanizmů kroužkových pořadačů ve Vietnamu;
          (8) žádost ukazuje, že po uložení opatření vůči dotyčnému výrobku došlo k významné změně struktury obchodu zahrnujícího vývoz z Čínské lidové republiky a Vietnamu do Společenství a že tato změna nemá žádnou jinou příčinu nebo důvod než uložení cla. Tato změna struktury obchodu vyplývá zřejmě z překládky některých mechanizmů kroužkových pořadačů pocházejících z Čínské lidové republiky ve Vietnamu;
          (9) žádost dále obsahuje dostatečné důkazy o tom, že nápravné účinky současných antidumpingových opatření vůči dotyčnému výrobku jsou podkopávány pokud jde o množství i cenu. Ukazuje se, že dovoz dotyčného výrobku je nahrazován významným dovozem některých mechanizmů kroužkových pořadačů z Vietnamu. Kromě toho existují dostatečné důkazy o tom, že toto zvýšení dovozu je uskutečňováno za ceny značně nižší než je nepoškozující cena zjištěná řízením, které vedlo k současným opatřením;
          (10) žádost konečně obsahuje dostatečné důkazy o tom, že v poměru k dříve zjištěné obvyklé hodnotě dotyčného výrobku jsou ceny některých mechanizmů kroužkových pořadačů zasílaných z Vietnamu dumpingové;
          E. ŘÍZENÍ
          (11) vzhledem k výše uvedenému došla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy, které opravňují zahájení řízení podle článku 13 základního nařízení a k podřízení dovozu mechanizmů kroužkových pořadačů odeslaných z Vietnamu celní evidenci, ať již jsou prohlášeny za pocházející z Vietnamu či nikoliv, v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení;
          a) Dotazníky
          (12) Komise rozešle za účelem získání informací, které považuje za nezbytné pro své řízení, dotazníky vývozcům/výrobcům ve Vietnamu, vývozcům/výrobcům v Čínské lidové republice a dovozcům ve Společenství známým Komisi nebo těm, kteří spolupracovali v řízení, které vedlo k přijetí současných opatření, a orgánům Čínské lidové republiky a Vietnamu. Informace mohou být případně vyžádány také od výrobního odvětví Společenství;
          (13) v každém případě by měly všechny dotčené strany kontaktovat Komisi neprodleně, nejpozději však ve lhůtě uvedené v článku 3, aby zjistily, zda jsou v žádosti uvedeny, a v případě že ano, aby si vyžádaly dotazník ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení, s tím, že lhůta uvedená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení se vztahuje na všechny dotčené strany;
          (14) orgánům Čínské lidové republiky a Vietnamu bude zasláno oznámení o zahájení tohoto řízení spolu s kopii uvedené žádosti;
          c) Shromáždění informací a konání slyšení
          (15) všechny dotčené strany se vyzývají, aby písemně vyjádřily svá stanoviska a aby poskytly podpůrné doklady. Komise může, mimo jiné, vyslechnout dotčené strany, pokud o to písemně požádají a prokáží, že pro jejich vyslechnutí existují konkrétní důvody;
          c) Osvobození od evidence dovozu nebo od opatření
          (16) v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení lze dovoz dotyčného produktu osvobodit od celní evidence nebo opatření, pokud tento dovoz nepředstavuje obcházení;
          (17) k údajnému obcházení dochází mimo území Společenství. Článek 13 základního nařízení je zaměřen proti praktikám obcházení, aniž jsou dotčeni provozovatelé, kteří nejsou do těchto praktik zapojeni, neobsahuje však zvláštní ustanovení o zacházení s vývozci, kteří by mohli prokázat, že do praktik obcházení nejsou zapojeni. Proto se ukazuje nezbytné zavést možnost, aby dotyční vývozci mohli požádat o osvobození od celní evidence dovozu jejich vyvezených výrobků nebo od opatření vůči těmto dovozům. Vývozci, kteří si přejí získat osvobození, by měli o ně požádat a měli by v příslušných lhůtách odpovědět na každý dotazník umožňující prokázat, že se nedopouštějí obcházení antidumpingových cel ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení. Dovozci by mohli ještě mít prospěch z osvobození od celní evidence nebo opatření, pokud jejich dovozy pocházejí od vývozců, kteří jsou držiteli tohoto osvobození, a v souladu s čl. 13 odst. 4;
          F. CELNÍ EVIDENCE
          (18) podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení by dovoz výrobku, který je předmětem řízení, měl být podřízen celní evidenci, aby bylo zajištěno, že pokud bude řízením zjištěno obcházení, mohou být antidumpingová cla v příslušné výši vybrána zpětně ode dne zavedení celné evidence dovozu tohoto výrobku odeslaného z Vietnamu;
          G. LHŮTY
          (19) v zájmu řádné správy je třeba stanovit lhůty, v nichž:
          - se dotčené strany mohou ohlásit Komisi, písemně předložit svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakoukoli jinou informaci, která by měla být vzata v úvahu během řízení,
          - dotčené strany mohou písemně požádat o vyslechnutí Komisí;
          (20) je třeba upozornit na skutečnost, že vykonávání většiny procesních práv uvedených v základním nařízení závisí na tom, aby se daný účastník ohlásil Komisi ve lhůtě uvedené v článku 3 tohoto nařízení;
          H. NESPOLUPRÁCE
          (21) v případech, kdy některá dotčená strana odmítá přístup k potřebným informacím nebo je neposkytne ve lhůtách stanovených tímto nařízením anebo významně blokuje řízení, lze podle článku 18 a na základě dostupných skutečností přijmout prozatímní nebo konečné závěry, ať kladné či záporné. Zjistí-li se, že kterákoli dotčená strana poskytla nepravdivé nebo zavádějící informace, k těmto informacím se nepřihlédne a lze přihlédnout ke skutečnostem, jež jsou k dispozici. Uplatnění článku 18 může vést k závěrům, které budou pro dotyčnou stranu méně příznivé, než jaké by byly, kdyby byla spolupracovala,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zahajuje se řízení podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 za účelem zjištění, zda dovozy t některých mechanizmů kroužkových pořadačů kódu KN ex83051000 (kódy TARIC 8305100011 a 8305100021), odeslaných z Vietnamu, ať již pocházejí z Vietnamu či nikoliv, do Společenství obcházejí opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 119/97, naposledy pozměněným nařízením (ES) č. 2100/2000.
          Pro účely tohoto nařízení se mechanismy kroužkových pořadačů skládají ze dvou pravoúhlých ocelových plechů nebo drátů s alespoň čtyřmi půlkroužky vyrobenými z ocelového drátu, jež jsou na nich upevněny a udržovány pohromadě ocelovým krytem. Lze je otevřít buď tahem za půlkroužky nebo pomocí malého ocelového spouštěcího mechanizmu, připevněného k mechanizmu kroužkového pořadače.
          Článek 2
          Podle čl. 13 ost. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 se celním orgánům ukládá přijmout nezbytná opatření k zavedení celní evidence dovozů, které jsou uvedeny v článku 1 tohoto nařízení, do Společenství.
          Celní evidence pozbývá platnosti po devíti měsících ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Komise může svým nařízením uložit celním orgánům, aby zastavily celní evidenci dovozu výrobků vyvážených do Společenství vývozci, kteří požádali o osvobození od celní evidence a o nichž se zjistilo, že antidumpingová cla neobcházejí.
          Článek 3
          1. O zaslání dotazníků by měla být Komise požádána do 15 dní od vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.
          2. Mají-li být prohlášení dotčených stran brána v úvahu během řízení, musí tyto strany dát o sobě vědět kontaktováním Komise, písemně předložit svá stanoviska, odpovědi na dotazník a veškeré další informace do 40 dní ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.
          3. Dotčené strany mohou požádat také o vyslechnutí Komisí ve stejné lhůtě 40 dní.
          4. Každá informace, která se týká této věci, každá žádost o slyšení nebo o zaslání dotazníku jakož i každá žádost o schválení osvědčení o neobcházení, musí být předložena písemně (nikoli elektronicky, není-li uvedeno jinak), musí obsahovat název společnosti, adresu, elektronickou adresu, telefon, fax a/nebo čísla telefonu, a musí být zaslána na tuto adresu:
          European Commission,
          Directorate General for Trade
          Directorate B
          J-79 5/16
          B-1049 Brussels
          Fax (32 2)295 65 05
          Telex COMEU B 21877
          .
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. září 2003.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 22, 24.1.1997, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 250, 5.10.2000, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.