Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1746/2003 ze dne 18. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2003/10)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1746/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 1746/2003
          ze dne 18. září 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí
          (ECB/2003/10)
          RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou [1], a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2423/2001 ze dne 22. listopadu 2001 o konsolidované rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2001/13) [2] vyžaduje od měnových finančních institucí vykazování čtvrtletních statistických informací členěných podle zemí a měn. V současné době však uvedené nařízení vyžaduje tyto údaje pouze od států, které byly členy Evropské unie (EU) v době jeho přijetí. Proto je třeba změnit jej tak, aby se tato statistická zpravodajská povinnost rozšířila i na země, které přistoupí k EU dne 1. května 2004.
          (2) V současné době není většina údajů týkajících se uvedených zemí pravděpodobně příliš významná. Přínos z odděleného zjišťování nevýznamných údajů je pravděpodobně nižší než náklady spojené s jejich shromažďováním. V souladu s nařízením (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13), které při výpočtu čtvrtletních údajů povoluje určitou pružnost, pokud lze na základě údajů vykazovaných na vyšší úrovni agregace dokázat, že uvedené údaje nejsou pravděpodobně významné, by se zásada pružnosti měla používat i pro vykazování nových údajů. Za tímto účelem národní centrální banky pravidelně určují, zda jsou údaje významné nebo ne.
          (3) Další změny nařízení (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13) jsou nezbytné i z důvodu kodifikace nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 2818/98 (ECB/1998/15) ze dne 1. prosince 1998 o uplatňování minimálních rezerv [3],
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení ECB/2001/13 se mění takto:
          1. V čl. 4 odst. 2 se doplňuje nová věta, která zní:
          "V souvislosti s odstavci 6a a 7a části 1 oddílu IV přílohy I, každá národní centrální banka určí, zda údaje v polích označených symbolem "" v tabulkách 3 a 4 části 2 přílohy I jsou nevýznamné, a pokud jejich vykázání nepožaduje, sdělí to zpravodajským jednotkám."
          2. V článku 5 se zrušuje odstavec 2.
          3. Přílohy I a V se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          4. Příloha II se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Ustanovení čl. 1 odst. 1 a 3 se použijí ode dne 1. května 2004. Ustanovení čl. 1 odst. 2 a 4 se použijí ode dne 10. března 2004.
          
          Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. září 2003.
          Za Radu guvernérů ECB
          Willem F. Duisenberg
          [1] Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.
          [2] Úř. věst. L 333, 17.12.2001, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2174/2002 (ECB/2002/8) (Úř. věst. L 330, 6.12.2002, s. 29).
          [3] Úř. věst. L 356, 30.12.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropské centrální banky (ES) č. 690/2002 (ECB/2002/3) (Úř. věst. 106, 23.4.2002, s. 9).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Přílohy I, II a V nařízení ECB/2001/13 se mění takto:
          1. Příloha I se mění takto:
          a) část 1 oddíl IV se mění takto:
          i) vkládá se nový odstavec 6a, který zní:
          "6a. Zpravodajské jednotky vykazují údaje týkající se polí neoznačených symbolem "#"; v tabulce 3 části 2.
          Zpravodajské jednotky vykazují také údaje týkající se polí označených symbolem "#";. Pokud však údaje shromažďované na vyšší úrovni agregace ukazují, že uvedené údaje nejsou významné, mohou se národní centrální banky rozhodnout jejich vykazování nevyžadovat. O tomto rozhodnutí však musí každá národní centrální banka informovat zpravodajské jednotky.";
          ii) vkládá se nový odstavec 7a, který zní:
          "7a. Zpravodajské jednotky vykazují údaje týkající se polí neoznačených symbolem "#"; v tabulce 4 části 2.
          Zpravodajské jednotky vykazují také údaje týkající se polí označených symbolem "#";. Pokud však údaje shromažďované na vyšší úrovni agregace ukazují, že uvedené údaje nejsou významné, mohou se národní centrální banky rozhodnout jejich vykazování nevyžadovat. O tomto rozhodnutí však musí každá národní centrální banka informovat zpravodajské jednotky.";
          iii) doplňuje se nový odstavec 9a, který zní:
          "9a. Pokud údaje týkající se polí označených symbolem "#"; nejsou významné, ale národní centrální banka je přesto shromažďuje, může je národní centrální banka předat ECB ve lhůtě prodloužené o další měsíc od ukončení pracovní doby dvacátého osmého pracovního dne následujícího po skončení čtvrtletí, ke kterému se údaje vztahují. Národní centrální banky rozhodnou, kdy potřebují obdržet údaje od zpravodajských jednotek, aby mohly tuto lhůtu splnit.";
          b) část 2 se mění takto:
          i) v tabulce 3 (členění podle zemí):
          - pod nadpisem "B. Ostatní zúčastněné členské státy (tj. mimo tuzemský sektor) a část C. Zbytek světa (členské státy)" se vkládá nový sloupec pro každou zemi, která přistupuje k EU dne 1. května 2004. Každé pole v každém uvedeném sloupci se označí symbolem "#",
          - v nadpisu posledního sloupce se slova "(kromě členských států)" nahrazují slovy "(kromě DK, SE a GB)",
          - v tabulce se doplňuje "Obecná poznámka", která zní: "Pokud údaje shromážděné na vyšší úrovni agregace ukazují, že údaje týkající se polí označených symbolem "#" nejsou významné, národní centrální banky se mohou rozhodnout jejich vykazování nevyžadovat.";
          ii) v tabulce 4 (členění podle měn):
          - pod nadpisem "Ostatní měny členských států" se vkládá nový sloupec pro každou zemi, která přistupuje k EU dne 1. května 2004. Každé pole v každém z těchto sloupců se označí symbolem "#";
          - první řádek se nahrazuje tímto:
          "Položky rozvahy | Všechny měny dohromady | Euro | Ostatní měny členských států | Ostatní měny |
          (Pole pro měnu každého členského státu) | Celkem | USD | JPY | CHF | Zbývající měny celkem |
          (…) |
          - v tabulce se doplňuje "Obecná poznámka", která zní: "Pokud údaje shromážděné na vyšší úrovni agregace ukazují, že údaje týkající se polí označených symbolem "#" nejsou významné, národní centrální banky se mohou rozhodnout jejich vykazování nevyžadovat."
          2. V příloze II části 1 odstavci 2 se zrušuje slovo "(měsíční)".
          3. V příloze V se vkládají odstavce 1a, 1b a 2a, které znějí:
          "1a. Bez ohledu na odstavec 1 budou podle tohoto nařízení v souvislosti s poli označenými symbolem "#" poprvé vykazovány čtvrtletní údaje za období končící červnem 2004.
          1b. Pokud se příslušná národní centrální banka rozhodne, počínaje čtvrtletními údaji za dobu končící červnem 2004, vykazování nevýznamných údajů nejprve nevyžadovat, začnou se tyto údaje vykazovat po uplynutí dvanácti měsíců ode dne, kdy příslušná národní centrální banka informovala zpravodajské jednotky o povinnosti tyto údaje vykazovat.
          2a. Významné údaje týkající se polí označených symbolem "#" je možné během prvních dvanácti měsíců předávat ECB ve lhůtě prodloužené o další měsíc od ukončení pracovní doby dvacátého osmého pracovního dne následujícího po skončení čtvrtletí, ke kterému se údaje vztahují. Národní centrální banky rozhodnou, kdy potřebují obdržet údaje od zpravodajských jednotek, aby mohly tuto lhůtu splnit."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.