Nařízení Komise (ES) č. 1780/2003 ze dne 10. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanoví pravidla pro režim podpory produkce olivového oleje pro hospodářské roky 1998/1999 až 2003/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1780/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1780/2003
          ze dne 10. října 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2366/98, kterým se stanoví pravidla pro režim podpory produkce olivového oleje pro hospodářské roky 1998/1999 až 2003/2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1638/98 ze dne 20. července 1998, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1513/2001 [2], a zejména na čl. 2 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1638/98 stanoví vytvoření geografického informačního systému (dále jen GIS), jehož účelem je zlepšení znalostí a kontrol u produkce oliv na úrovni jednotlivých producentů. Článek 2a nařízení (ES) č. 1638/98 stanoví, že od 1. listopadu 2003 není možné vyplácet podporu producentům oliv na základě společné organizace trhu s oleji a tuky na olivovníky a odpovídající plochy, jejichž existence není ověřena GIS pro pěstování oliv zavedeným podle článku 2 uvedeného nařízení.
          (2) Články 23 až 26 nařízení Komise (ES) č. 2366/98 [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2383/2002 [4], stanoví prováděcí pravidla pro GIS pro pěstování oliv a podmínky, za jakých se považuje v regionu nebo členském státu za hotový.
          (3) Postup, kterým Komise stanoví na základě zprávy dotyčného členského státu, zda byl dokončen GIS pro pěstování oliv se uvádí zejména v čl. 26 odst. 3 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 2366/98. Vzhledem ke skutečnosti, že vytvoření GIS je povinnou podmínkou pro získání podpory na produkci olivového oleje a za účelem zjednodušení správních postupů a umožnění rychlého a účinného využívání GIS, je třeba požadavek na používání uvedeného postupu zrušit.
          (4) Povinnost členských států informovat Komisi o opatřeních přijatých za účelem vytvoření GIS pro pěstování oliv a o jeho dokončení je však třeba zachovat.
          (5) Ustanovení čl. 26 odst. 3 nařízení (ES) č. 2366/98 je proto třeba změnit.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro oleje a tuky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 26 odst. 3 26 nařízení (ES) č. 2366/98 se nahrazuje tímto:
          "3. Členské státy sdělí Komisi vnitrostátní opatření přijatá podle článků 23 až 26 a dokončení GIS pro pěstování oliv na úrovni členského státu nebo případně regionu."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. října 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 210, 28.7.1998, s. 32.
          [2] Úř. věst. L 201, 26.7.2001, s. 4.
          [3] Úř. věst. L 293, 31.10.1998, s. 50.
          [4] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 122.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.