Nařízení Komise (ES) č. 1793/2003 ze dne 13. října 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/2004 a 2004/2005 stanoví minimální přirozený obsah alkoholu v % objemových pro jakostní víno s. o. „Vinho verde“ pocházející z portugalské vinařské zóny C I a)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1793/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1793/2003
          ze dne 13. října 2003,
          kterým se pro hospodářské roky 2003/2004 a 2004/2005 stanoví minimální přirozený obsah alkoholu v % objemových pro jakostní víno s. o. "Vinho verde" pocházející z portugalské vinařské zóny C I a)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na článek 58 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha VI část E bod 3 nařízení (ES) č. 1493/1999 stanoví minimální přirozený obsah alkoholu pro jakostní vína s. o. v zóně C I a) na 8,5 % objemových.
          (2) Odchylně od této mezní hodnoty stanoví nařízení Komise (ES) č. 2358/2000 [3] minimální přirozený obsah alkoholu pro jakostní vína s. o. pocházející z portugalské zóny C I a) na 7,5 % objemových. Platnost nařízení (ES) č. 2358/2000 skončí na konci hospodářského roku 2002/2003.
          (3) Vzhledem k tomu, že zvláštní podmínky pro tradiční pěstování révy a výběr odrůd révy v portugalské zóně C I a) neumožňují jakostnímu vínu s. o. "Vinho verde" dosáhnout minimálního přirozeného obsahu alkoholu 8,5 % objemových, je třeba stanovit pro toto víno novou výjimku pro hospodářské roky 2003/2004 a 2004/2005.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od mezních hodnot stanovených pro obsah alkoholu v příloze VI části E bodu 3 nařízení (ES) č. 1493/1999 může být přirozený obsah alkoholu pro jakostní vína s. o. pocházející z portugalské zóny C I a), označená "Vinho verde", pro hospodářské roky 2003/2004 a 2004/2005 nižší než 8,5 % objemových, avšak nejméně 8 % objemových.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. října 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 272, 25.10.2000, s. 16.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.