Nařízení Komise (ES) č. 1795/2003 ze dne 13. října 2003, kterým se mění příloha VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o jakostní víno stanovených pěstitelských oblastí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1795/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1795/2003
          ze dne 13. října 2003,
          kterým se mění příloha VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, pokud jde o jakostní víno stanovených pěstitelských oblastí
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na článek 58 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle přílohy VI části D bodu 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 mohou být jakostní vína s. o. získávána nebo vyráběna jen z hroznů odrůd révy sklizených uvnitř stanovených pěstitelských oblastí a uvedených na seznamu producentského členského státu.
          (2) Podle části D bodu 2 uvedené přílohy však v případě tradičního postupu, který je upraven zvláštními předpisy producentského členského státu, může tento členský stát nejpozději do 31. srpna 2003 na základě výslovných povolení a s výhradou přiměřené kontroly za určitých podmínek povolit, aby se jakostní šumivé víno s. o. získávalo takovým způsobem, že základní produkt pro výrobu tohoto vína bude vylepšen přidáním jednoho nebo více vinařských produktů, které nepocházejí ze stanovené pěstitelské oblasti, jejímž názvem je víno označeno.
          (3) Itálie tuto odchylku uplatnila při výrobě jakostních šumivých vín s. o. "Conegliano-Valdobbiadene" a "Montello e Colli Asolani". Protože platnost této odchylky skončila dnem 31. srpna 2003 a protože výrobci vína odůvodnili potřebu omezeného prodloužení této odchylky, aby mohli provést nezbytné strukturální úpravy tradičního výrobního postupu pro tato vína, je třeba platnost této odchylky prodloužit do 31. srpna 2005.
          (4) Nařízení (ES) č. 1493/1999 by proto mělo být změněno.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V příloze VI části D bodu 2 nařízení (ES) č. 1493/1999 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "Jedná-li se v producentském členském státu o tradiční postup, který je upraven zvláštními předpisy tohoto státu, může odchylně od bodu 1 písm. a) až do 31. srpna 2005, na základě výslovných povolení a s výhradou přiměřené kontroly producentský členský stát povolit, aby se jakostní šumivé víno s. o. získávalo takovým způsobem, že základní produkt pro výrobu tohoto vína bude vylepšen přidáním jednoho nebo více vinařských produktů, které nepocházejí ze stanovené pěstitelské oblasti, jejímž názvem je víno označeno, pokud:"
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. září 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. října 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.