Nařízení Komise (ES) č. 1801/2003 ze dne 14. října 2003, kterým se dočasně povoluje nové použití některých mikroorganismů v krmivechText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1801/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1801/2003
          ze dne 14. října 2003,
          kterým se dočasně povoluje nové použití některých mikroorganismů v krmivech
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2003/7/ES [2], a zejména na článek 3 a čl. 9e odst. 1 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 70/524/EHS stanoví, že žádná doplňková látka nesmí být uvedena do oběhu, pokud pro ni nebylo uděleno povolení Společenství.
          (2) V případě doplňkových látek uvedených v příloze C části II směrnice 70/524/EHS, mezi něž patří mikroorganismy, lze dočasně povolit nové použití doplňkové látky v krmivech, pokud jsou splněny podmínky stanovené v uvedené směrnici a pokud je vzhledem k dostupným výsledkům odůvodněné předpokládat, že jejich použití ve výživě zvířat bude mít některý z účinků uvedených v čl. 2 písm. a) zmíněné směrnice. Toto dočasné povolení lze udělit na dobu nepřesahující čtyři roky.
          (3) Tato doplňková látka již byla povolena nařízením Komise č. 1411/199/ES [3] pro výkrm prasat a nařízením Komise (ES) č. 1636/1999 [4] pro výkrm skotu a kuřat.
          (4) Byly předloženy nové údaje na podporu žádosti o prodloužení povolení k použití doplňkové látky pro výkrm krocanů a krůt.
          (5) Hodnocení žádosti o povolení, která byla předložena pro mikroorganismus uvedený v příloze tohoto nařízení, ukazuje, že podmínky čl. 9e odst. 1 směrnice 70/524/EHS jsou splněny.
          (6) Použití mikroorganismu Enterococcus faecium uvedeného v příloze by proto mělo být dočasně povoleno na dobu čtyř let a tento mikroorganismus by měl být zařazen do kapitoly IV seznamu povolených doplňkových látek.
          (7) Vědecký výbor pro výživu zvířat zaujal příznivé stanovisko k bezpečnosti použití mikroorganismu Enterococcus faecium v krmivech pro krocany a krůty za podmínek stanovených v příloze tohoto nařízení.
          (8) Hodnocení žádosti ukazuje, že pro ochranu pracovníků před expozicí doplňkovým látkám stanoveným v příloze jsou nezbytné určité postupy. Tato ochrana je však zajištěna uplatňováním směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci [5].
          (9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Doplňková látka, která náleží do skupiny "Mikroorganismy" a je uvedena v příloze, se povoluje k použití jako doplňková látka v krmivech za podmínek stanovených v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. října 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 22, 25.1.2003, s. 28.
          [3] Úř. věst. L 164, 30.6.1999, s. 56.
          [4] Úř. věst. L 194, 27.7.1999, s. 17.
          [5] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "Č. (nebo č. ES) | Doplňková látka | Chemické označení, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Ostatní ustanovení | Doba platnosti povolení |
          v CFU/kg kompletního krmiva | v CFU/kg kompletního krmiva |
          Mikroorganismy
          13 | Enterococcus faecium DSM 10 663/NCIMB 10 415 | Přípravek Enterococcus faecium obsahující minimálně: pro práškovou a granulovanou formu:3,5 x 1010 CFU/g doplňkové látkypro potahovanou formu:2,0 x 1010 CFU/g doplňkové látkypro kapalnou formu:1 x 1010 CFU/ml doplňkové látky | Výkrm krocanů a krůt | — | 1 × 107 | 1 × 109 | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.2.Může být použito do krmných směsí obsahujících povolená kokcidiostatika: diklazuril, lasalocid sodný, maduramicin amonný, monensin sodný, halofuginon, robenidin. | Od 18. 10. 2003 do 18. 10. 2007" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.