Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1804/2003 ze dne 22. září 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2037/2000, pokud jde o regulaci halonů vyvážených pro kritická použití, vývoz výrobků a zařízení obsahujících chlorfluoruhlovodíky a regulaci bromchlormethanu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1804/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1804/2003
          ze dne 22. září 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2037/2000, pokud jde o regulaci halonů vyvážených pro kritická použití, vývoz výrobků a zařízení obsahujících chlorfluoruhlovodíky a regulaci bromchlormethanu
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],
          po konzultaci s Výborem regionů,
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Při použití nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu [4], vznikla řada otázek, na které je třeba reagovat změnami uvedeného nařízení. Tyto otázky, které se týkají efektivity a bezpečnosti provádění uvedeného nařízení, byly prodiskutovány s členskými státy v řídícím výboru podle uvedeného nařízení. Toto nařízení se týká čtyř změn nařízení (ES) č. 2037/2000.
          (2) Podle čl. 4 odst. 4 bodu iv) nařízení (ES) č. 2037/2000 je Komise pověřena přezkoumávat každoročně kritická použití halonů vyjmenovaná v příloze VII uvedeného nařízení. Uvedené nařízení však nestanoví v rámci těchto přezkumů lhůty pro případné postupné zastavení těchto kritických použití v důsledku objevení a využití odpovídajících alternativ. První změna uvedeného nařízení předpokládá možnost stanovit při přezkumu přílohy VII uvedeného nařízení lhůty pro snížení kritických použití halonů s přihlédnutím k dostupnosti technicky a ekonomicky reálných náhradních výrobků nebo technologií, které jsou přijatelné z hlediska životního prostředí a zdraví. To by mělo zajistit, že se bude stále více snižovat množství halonů pro kritická použití, a tím se urychlí obnova ozonové vrstvy.
          (3) Druhá změna se týká vývozu halonů pro kritická použití uvedená na seznamu v příloze VII nařízení (ES) č. 2037/2000. Uvedené nařízení stanoví, že od 1. ledna 2004 mohou zůstat v protipožárních zařízeních Evropského společenství pouze halony používané pro účely uvedené v příloze VII uvedeného nařízení. Tato použití se nazývají "kritická", protože k nim v současnosti neexistují žádné technicky a ekonomicky přijatelné alternativy. Jakékoliv použití halonů v zařízeních, která nejsou uvedena na seznamu v příloze VII, se tudíž nepovažuje za kritické. Veškerá zařízení tohoto typu by měla být vyřazena z provozu do 31. prosince 2003. Mělo by být umožněno, aby halony ze zařízení vyřazených z provozu byly skladovány za účelem kritického použití, byly vyvezeny ze skladu pro kritická použití nebo byly zneškodněny.
          (4) Ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 2037/2000 povoluje vývozy "výrobků a zařízení obsahujících halony pro kritická použití uvedená v příloze VII". Uvedený článek by se měl změnit tak, aby bylo možno hromadně vyvážet halony pro kritická použití až do 31. prosince 2009 za podmínky, že se jedná o znovuzískané, recyklované a regenerované halony pocházející ze skladovacích zařízení schválených nebo provozovaných příslušným orgánem. Je třeba požadovat přezkum hromadných vývozů halonů tak, aby je bylo ve vhodných případech možno zakázat dříve než 31. prosince 2009. Je třeba zakázat vývozy halonů pro kritická použití po dni 31. prosince 2003, pokud tyto halony nepocházejí ze zařízení schválených nebo provozovaných příslušným orgánem pro skladování halonů pro kritická použití.
          (5) Komise by měla odpovídat za povolování vývozů halonů vyvážených ve výrobcích a zařízeních pro kritické použití. Komise by měla tyto vývozy povolovat až poté, co příslušný orgán dotčeného členského státu ověří, že vývozy jsou určeny pro jedno nebo více zvláštních kritických použití vyjmenovaných v příloze VII nařízení (ES) č. 2037/2000. Dále by měl být vývozce povinen na konci roku podat zprávu o skutečných vývozech.
          (6) Členské státy by měly každoročně podávat zprávu o regulovaných látkách, včetně halonů, které jsou znovuzískané, recyklované, regenerované nebo zneškodněné. V současné době nařízení (ES) č. 2037/2000 vyžaduje podání zprávy do 31. prosince 2001, nikoliv každoročně, přičemž každoroční zprávy budou v budoucnosti důležité pro určení dosaženého pokroku, a zejména pokud jde o zneškodňování halonů přesahujících požadavky kritického použití.
          (7) Třetí změna se týká vývozu regulovaných látek nebo výrobků obsahujících regulované látky. Vývoz regulovaných látek nebo výrobků obsahujících regulované látky by se měl zakázat. Tento zákaz podpoří znovuzískávání a zneškodňování těchto regulovaných látek podle článku 16 nařízení (ES) č. 2037/2000. Hlavním cílem je zastavit vzrůstající komerční vývoz použitých chladicích a klimatizačních zařízení, a zejména domácích chladniček a mrazniček a stavebních izolačních pěn, které obsahují chlorfluoruhlovodíky (CFC), do rozvojových zemí. Při nevybavenosti rozvojových zemí zneškodňovacími zařízeními se CFC nakonec uvolní do atmosféry a poškodí ozonovou vrstvu. Kromě toho rozvojové země dnes postupně začínají vyřazovat CFC a mnohé již oznámily, že si nepřejí nadále přijímat použité výrobky a zařízení obsahující CFC.
          (8) Nařízení (ES) č. 2037/2000 se vztahuje nejen na chladicí zařízení a klimatizaci, avšak také na všechny výrobky a zařízení obsahující izolační pěnu nebo pěnu s hladkým povrchem vyrobenou s pomocí CFC. To například znamená, že použitá letadla a ojetá vozidla obsahující tvrdou izolační pěnu nebo pěnu s hladkým povrchem napěněnou s pomocí CFC, by nemohla být vyvážena z Evropského společenství. Protože záměrem uvedeného nařízení bylo zakázat vývoz použitých chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících CFC, nikoliv však jiných výrobků a zařízení obsahujících pěnu napěněnou pomocí CFC, je třeba uvedené nařízení změnit, aby se vyloučily výrobky obsahující CFC, které by neměly být předmětem uvedeného nařízení.
          (9) Čtvrtá změna se týká ustanovení o nových látkách podle článku 22 a podle přílohy II nařízení (ES) č. 2037/2000. Uvedené nařízení nestanoví pro bromchlormethan jako novou látku uvedenou v příloze II stejnou úroveň regulace jako pro ostatní regulované látky a tím Evropské společenství neplní zcela své závazky podle Montrealského protokolu. Aby došlo k nápravě této situace, je nutné, aby se ustanovení vztahující se na regulované látky vztahovala také na bromchlormethan.
          (10) Tyto změny nařízení (ES) č. 2037/2000 jsou plně v souladu s jeho environmentálními cíli, které zahrnují další opatření na ochranu ozonové vrstvy v rámci možností, snížení celosvětové výroby látek, které poškozují ozonovou vrstvu, podporu bezpečných postupů pro přepravu těchto látek, zajištění povinného sledování veškerých vývozů a v případech nutnosti poskytnutí právního vyjasnění,
          PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2037/2000 se mění takto:
          1. V článku 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "Toto nařízení se vztahuje na výrobu, dovoz, vývoz, uvádění na trh, použití, znovuzískání, recyklaci, regeneraci a zneškodňování chlorfluoruhlovodíků, jiných plně halogenovaných chlorfluoruhlovodíků, halonů, tetrachlormethanu, 1,1,1,- trichlorethanu, methylbromidu, hydrobromfluoruhlovodíků, hydrochlorfluoruhlovodíků a bromchlormethanu, na podávání informací o těchto látkách a na dovoz, vývoz, uvádění na trh a použití výrobků nebo zařízení, které obsahují tyto látky."
          2. Článek 2 se mění takto:
          a) čtvrtá odrážka se nahrazuje tímto:
          "— "regulovanými látkami"; chlorfluoruhlovodíky, jiné plně halogenované chlorfluoruhlovodíky, halony, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, methylbromid, hydrobromfluoruhlovodíky, hydrochlorfluoruhlovodíky a bromchlormethan, vyskytující se samostatně nebo ve směsi, bez ohledu na to, zda jsou nově vyrobené, znovuzískané, recyklované nebo regenerované. Tato definice se nevztahuje ani na regulované látky, které jsou obsaženy ve výrobku, s výjimkou nádoby používané pro přepravu nebo skladování této látky, ani na zanedbatelná množství kterékoli regulované látky, která vznikla náhodně nebo jako vedlejší produkt při výrobě z nezreagovaných vstupních surovin nebo která vznikla při použití jako technologické činidlo, které je součástí chemických látek jako stopové znečištění, ani na regulované látky, které jsou emitovány při výrobě nebo manipulaci s výrobkem,";
          b) za jedenáctou odrážku se vkládá nová odrážka, která zní:
          "— bromchlormethanem "regulovaná látka uvedená ve skupině IX přílohy I"."
          3. V čl. 3 odst. 1 se doplňuje nové písmeno g), které zní:
          "g) bromchlormethanu".
          4. Článek 4 se mění takto:
          a) v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno g), které zní:
          "g) bromchlormethan";
          b) v odstavci 4 se bod iv) nahrazuje tímto:
          "iv) Ustanovení odst.1 písm. c) se neuplatní pro uvádění na trh ani pro použití halonů znovuzískaných, recyklovaných nebo regenerovaných ve stávajících systémech požární ochrany do 31. prosince 2002 ani pro uvádění na trh a použití halonů pro kritická použití v souladu s přílohou VII. Příslušné orgány členských států oznámí každý rok Komisi množství halonů použitých pro kritická použití a opatření přijatá pro snížení jejich emisí a odhad těchto emisí a rovněž probíhající činnosti pro zjišťování a používání vhodných náhradních látek. Komise každý rok přezkoumá kritická použití vyjmenovaná v příloze VII, a bude-li to nezbytné, přijme změny, a bude-li to vhodné, stanoví lhůty pro jejich zastavení, s ohledem na dostupnost technicky a ekonomicky reálných alternativ nebo technologií, které by byly přijatelné z hlediska životního prostředí a zdraví, v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2.";
          c) odstavec 6 se nahrazuje tímto:
          "6. Dovoz a uvádění na trh výrobků a zařízení obsahujících chlorfluoruhlovodíky, jiné plně halogenované chlorfluoruhlovodíky, halony, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, hydrobromfluoruhlovodíky a bromchlormethan je zakázán, s výjimkou výrobků a zařízení, pro které bylo použití regulovaných látek povoleno v souladu s čl. 3 odst. 1 druhým pododstavcem nebo je uvedeno v příloze VII. Na výrobky a zařízení vyrobené před vstupem tohoto nařízení v platnost se tento zákaz nevztahuje."
          5. V článku 6 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Propouštění regulovaných látek do volného oběhu ve Společenství nebo do aktivního zušlechťovacího styku podléhá předložení dovozní licence. Tyto licence uděluje Komise po ověření, že byly dodrženy články 6, 7, 8 a 13. Komise zasílá kopii licence příslušnému orgánu členského státu, do kterého mají být tyto látky dovezeny. Každý členský stát určí pro tento účel příslušný orgán. Regulované látky vyjmenované ve skupinách I, II, III, IV, V a IX v příloze I nejsou dováženy k aktivnímu zušlechťovacímu styku."
          6. V článku 11 se odstavec 1 mění takto:
          a) úvodní část prvního pododstavce se nahrazuje tímto:
          "1. Vývoz chlorfluoruhlovodíků, jiných plně halogenovaných chlorfluoruhlovodíků, halonů, tetrachlormethanu, 1,1,1-trichlorethanu, hydrobromfluoruhlovodíků a bromchlormethanu nebo výrobků a zařízení jiných než pro osobní účely, jež obsahují tyto látky nebo jejichž trvalá funkčnost závisí na dodávkách těchto látek, ze Společenství je zakázán. Tento zákaz se nevztahuje na vývoz:";
          b) písmeno d) se nahrazuje tímto:
          "d) znovuzískaných, recyklovaných a regenerovaných halonů, skladovaných pro kritická použití v zařízeních schválených nebo provozovaných příslušným orgánem pro kritická použití uvedená v příloze VII do 31. prosince 2009, jakož i na výrobky a zařízení obsahující halony pro kritická použití uvedená v příloze VII. Do 1. ledna 2005 Komise přezkoumá vývozy znovuzískaných, recyklovaných a regenerovaných halonů pro kritická použití a v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 přijme rozhodnutí o případném zákazu těchto vývozů dříve než 31. prosince 2009;";
          c) doplňuje se nové písmeno g), které zní:
          "g) použitých výrobků a zařízení, které obsahují tvrdou izolační pěnu nebo pěnu s hladkým povrchem vyrobenou s pomocí chlorfluoruhlovodíků. Tato výjimka se nevztahuje na:
          - chladicí a klimatizační zařízení a výrobky,
          - chladicí a klimatizační zařízení a výrobky, které obsahují chlorfluoruhlovodíky použité jako chladivo nebo jejichž trvalá funkčnost závisí na dodávkách chlorfluoruhlovodíků používaných jako chladivo, v jiných zařízeních a výrobcích,
          - stavební izolační pěnu a výrobky."
          7. V článku 11 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
          "4. Od 31. prosince 2003 je zakázáno vyvážet ze Společenství halony pro kritická použití, které nepocházejí ze skladovacích zařízení schválených nebo provozovaných příslušným orgánem pro skladování halonů pro kritická použití."
          8. V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Vývoz regulovaných látek ze Společenství podléhá vydání povolení. Vývozní povolení vydává Komise podnikům na období od 1. ledna do 31. prosince 2001 a pro každé následující dvanáctiměsíční období, po ověření dodržení článku 11. Podmínky, jimiž se řídí povolování vývozu halonů jako regulovaných látek, jsou stanoveny v odstavci 4. Komise předá kopii každého vývozního povolení příslušnému orgánu dotčeného členského státu."
          9. V článku 12 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:
          "4. Vývoz halonů a výrobků a zařízení obsahujících halony pro kritická použití uvedená v příloze VII ze Společenství podléhá vydání povolení platného pro období od 1. ledna do 31. prosince 2004 a pro každé následující dvanáctiměsíční období. Toto vývozní povolení vydá vývozci Komise poté, co příslušný orgán dotčeného členského státu ověří dodržení čl. 11 odst. 1 písm. d). Žádost o vydání vývozního povolení musí obsahovat:
          - jméno a adresu vývozce,
          - obchodní označení vývozu,
          - celkové množství halonů,
          - zemi nebo země konečného určení výrobků a zařízení,
          - prohlášení, že halon se vyváží pro konkrétní kritické použití uvedené v příloze VII,
          - jakoukoliv další informaci, kterou příslušný orgán považuje za nezbytnou."
          10. V článku 16 se odstavec 6 nahrazuje tímto:
          "6. Členské státy podají Komisi do 31. prosince 2001 a za každé následující dvanáctiměsíční období zprávu o systémech zřízených pro účely sběru použitých regulovaných látek včetně údajů o dostupných zařízeních a o množství znovuzískaných, recyklovaných, regenerovaných nebo zneškodněných regulovaných látek."
          11. Článek 19 se mění takto:
          a) vkládá se nový odstavec 4a, který zní:
          "4a. Každý rok před 31. březnem sdělí vývozce Komisi údaje poskytované každým žadatelem podle čl. 12 odst. 4 za období od 1. ledna do 31. prosince předchozího roku a současně zašle kopii příslušnému orgánu dotčeného členského státu.";
          b) odstavec 6 se nahrazuje tímto:
          "6. Postupem podle čl. 18 odst. 2 může Komise pozměnit ustanovení týkající se poskytování informací uvedené v odstavcích 1 až 4, aby splnila závazky sjednané na základě protokolu nebo aby zlepšila praktické uplatňování těchto ustanovení."
          12. V příloze I se za slova "Skupina VIII" vkládají nová slova:
          Ve sloupci "Skupina" se vkládají slova, která znějí "Skupina IX", ve sloupci "Látka" se vkládají slova, která znějí "CH2BrCl (halon 1011 bromchlormethan)", a ve sloupci "Potenciál poškozování ozonu" se vkládá číslo "0,12".
          13. Příloha II se zrušuje.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. září 2003.
          Za Evropský parlament
          předseda
          P. Cox
          Za Radu
          predseda
          R. Buttiglione
          [1] Úř. věst. C 45 E, 25.2.2003, s. 297.
          [2] Úř. věst. C 95, 23.4.2003, s. 27.
          [3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 5. června 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2003.
          [4] Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2003/160/ES (Úř. věst. L 65, 8.3.2003, s. 29).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.