Nařízení Rady (ES) č. 1805/2003 ze dne 13. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2596/97, kterým se prodlužuje období stanovené v čl. 149 odst. 1 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1805/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1805/2003
          ze dne 13. října 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2596/97, kterým se prodlužuje období stanovené v čl. 149 odst. 1 aktu o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na akt o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na čl. 149 odst. 2 tohoto aktu,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2596/97 [3] prodlužují až do 31. prosince 2003 období, v němž mohou být přijímána přechodná opatření, pokud jde o požadavky týkající se obsahu tuku v mléce uvedeném na trh, za podmínek stanovených v aktu o přistoupení z roku 1994.
          (2) V odvětví mléka a mléčných výrobků požadavky týkající se obsahu tuku v mléce určeném k lidské spotřebě nadále způsobují problémy ve Finsku a Švédsku.
          (3) Je proto třeba využít možnost stanovenou článkem 149 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 1994 a prodloužit dotyčné období. Další období až do 30. dubna 2009 se zdá být přiměřené.
          (4) Je proto třeba pozměnit nařízení (ES) č. 2596/97,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 1 nařízení (ES) č. 2596/97 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Toto období se však prodlužuje až do 30. dubna 2009, pokud jde o požadavky týkající se obsahu tuku v mléce určeném k lidské spotřebě a vyrobeném ve Finsku a Švédsku."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 13. října 2003.
          Za Radu
          předseda
          G. Alemanno
          [1] Stanovisko ze dne 9. října 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Stanovisko ze dne 24. září 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Úř. věst. L 351, 23.12.1997, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2703/1999 (Úř. věst. L 327, 21.12.1999, s. 11).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.