Nařízení Komise (ES) č. 1812/2003 ze dne 15. října 2003, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 43/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podpory místní produkce rostlinných produktů v nejvzdálenějších regionech Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1812/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1812/2003
          ze dne 15. října 2003,
          kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 43/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podpory místní produkce rostlinných produktů v nejvzdálenějších regionech Evropské unie
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1452/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departementy týkající se některých zemědělských produktů, kterým se mění směrnice 72/462/EHS a zrušuje nařízení (EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91 (Poseidom) [1], a zejména na čl. 12 odst. 4 a čl. 15 odst. 7 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1453/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima) [2], a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1601/92 (Poseican) [3], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1922/2002 [4],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) nařízení Komise (ES) č. 43/2003 [5], ve znění nařízení (ES) č. 995/2003 [6], stanoví částky a podmínky pro poskytnutí podpor pro místní uvedení na trh a pro uvedení na trh mimo produkční region, pokud jde o produkty uvedené v čl. 12 odst. 1 a čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1452/2001;
          (2) schválené hospodářské subjekty, které si přejí zapojit se do režimu podpory ve prospěch místního uvedení ovoce a zeleniny na trh, musí přijmout závazky uvedené v čl. 42 odst. 2. S cílem lépe přihlédnout k účetní praxi uvedených hospodářských subjektů je třeba upravit doklady, které musí být vedeny, aby umožnily kontroly ze strany příslušných orgánů;
          (3) pokud jde o podporu pro uvedení na trh mimo produkční region, je třeba stanovit odchylku pro produkt "růžový pepř" kódu KN 0910. Jelikož se tento produkt nepěstuje, ale sbírá, nemůže splnit podmínku týkající se identifikace ploch, stanovenou v roční smlouvě;
          (4) kód KN 0705 zahrnuje hlávkový salát a čekanku. Příloha II nařízení (ES) č. 43/2003 uvádí hlávkový salát, ale v důsledku věcné chyby vylučuje čekanku, která patří do stejného kódu;
          (5) je proto třeba změnit a opravit nařízení (ES) č. 43/2003;
          (6) opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem řídících výborů pro dotyčné produkty,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 43/2003 se mění takto:
          1. v čl. 42 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) vést oddělené skladové účetnictví nebo jakýkoli jiný doklad poskytující stejné záruky v oblasti kontroly."
          2. v čl. 46 odst. 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:
          "d) čísla a plochy parcel, na nichž jsou pěstovány dotyčné produkty, jakož i v případě organizací producentů jména a adresy každého dotyčného producenta; čísla parcel se nemusí sdělit v případě růžového pepře kódu KN 0910;"
          Článek 2
          V příloze II nařízení (ES) č. 43/2003 je ve sloupci II opraven popis produktů kódu KN 0705 takto:
          "0705 | Hlávkový salát a čekanka" |
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 2 se použije ode dne 1. ledna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. října 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 11.
          [2] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 26.
          [3] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 45.
          [4] Úř. věst. L 293, 29.10.2002, s. 11.
          [5] Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 25.
          [6] Úř. věst. L 144, 12.6.2003, s. 3.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.