Nařízení Komise (ES) č. 1813/2003 ze dne 15. října 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1813/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1813/2003
          ze dne 15. října 2003,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 [2], a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Intervenční centra jsou stanovena v příloze nařízení Komise (EHS) č. 2273/93 [3] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1938/2002 [4]. Některé členské státy předložily žádosti o provedení změn u některých z těchto center;
          (2) Nařízení (EHS) č. 2273/93 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (EHS) č. 2273/93 se mění podle přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. října 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21.
          [2] Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 207, 18.8.1993, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 297, 31.10.2002, s. 6.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha nařízení (EHS) č. 2273/93 se mění takto:
          1. V části BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND – Schleswig-Holstein se centrum "Burg auf Fehmarn" přejmenuje na "Fehmarn".
          2. V části SUOMI/FINLAND se centrum "Loviisa" nahrazuje centrem "Kaipiainen".
          3. V části FRANCE se v departementu "Loiret-45" v centru "Patay" zrušuje kukuřice a v centru "Meung-sur-Loir" se doplňuje "ječmen".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.