Nařízení Komise (ES) č. 1822/2003 ze dne 16. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2760/98 o provádění programu přeshraniční spolupráce v rámci programu Phare

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1822/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1822/2003
          ze dne 16. října 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2760/98 o provádění programu přeshraniční spolupráce v rámci programu Phare
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18. prosince 1989 o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní Evropy [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 807/2003 [2], a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Evropská rada v Kodani ve dnech 12. a 13. prosince 2002 uzavřela jednání o přistoupení s Kyprem, Českou republikou, Estonskem, Maďarskem, Lotyšskem, Litvou, Maltou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem a stanovila datum přistoupení na 1. květen 2004. Proto je třeba tyto přistupující země vyjmout ze seznamu hranic přicházejících v úvahu pro program přeshraniční spolupráce v rámci programu Phare.
          (2) Evropská rada v Kodani přijala orientační plány pro Bulharsko a Rumunsko, které mají podporovat tyto dvě kandidátské země v jejich úsilí o přistoupení k Evropské unii v roce 2007.
          (3) Ve sdělení Komise ze dne 1. července 2003 o vytvoření předpokladů pro nový nástroj sousedství [3] je navrženo zavedení programů sousedství pro období 2004 až 2006, které se týkají vnějších hranic rozšířené Unie. Rumunské a bulharské hranice se sousedními nekandidátskými zeměmi by tedy měly být zahrnuty do seznamu hranic přicházejících v úvahu.
          (4) Nařízení Komise (ES) č. 2760/98 [4] ve znění nařízení (ES) č. 1596/2002 [5] stanoví rozšíření programu přeshraniční spolupráce v rámci programu Phare na hranice s ostatními sousedními zeměmi, které využívají jiných programů pomoci Společenství; je třeba rozšířit program přeshraniční spolupráce v rámci programu Phare na bulharskou hranici s Tureckem.
          (5) Nařízení (ES) č. 2760/98 by proto mělo být změněno.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro pomoc hospodářské restrukturalizaci zemí střední a východní Evropy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Ustanovení čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 2760/98 se nahrazuje tímto:
          "1. Hranice přicházející v úvahu jsou hranice mezi
          a) Rumunskem a Maďarskem, Rumunskem a Bulharskem, Rumunskem a Ukrajinou, Rumunskem a Moldavskem, Rumunskem a Srbskem a Černou Horou;
          b) Bulharskem a Řeckem, Bulharskem a Rumunskem, Bulharskem a Tureckem, Bulharskem a bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Bulharskem a Srbskem a Černou Horou."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. října 2003.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 11.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36.
          [3] KOM(2003) 393 v konečném znění.
          [4] Úř. věst. L 345, 19.12.1998, s. 49.
          [5] Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 33.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.