Nařízení Komise (ES) č. 1841/2003 ze dne 17. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1841/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1841/2003
          ze dne 17. října 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 a články 15 a 23 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1227/2003 [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1203/2003 [4], stanovilo termín pro období uvedené v čl. 2 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1493/1999, během kterého může producent získat práva na opětovnou výsadbu poté, co byla dotyčná plocha osázena. Protože datum pro použití postupu stanoveného v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1493/1999 bylo posunuto, je třeba odpovídajícím způsobem posunout rovněž uvedený termín.
          (2) Aby bylo možné účinně určit přidělení finančních prostředků stanovené v čl. 14 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1493/1999, je třeba změnit datum, k němuž musejí členské státy vypracovat svá roční sdělení pro Komisi, a stanovit datum, které se použije pro účely stanovení uskutečněných a potvrzených výdajů.
          (3) Pokud jde o zatřídění odrůd révy, je rovněž třeba přizpůsobit stanovený formát dat a informací, které členské státy musejí zasílat Komisi.
          (4) V důsledku toho je žádoucí změnit nařízení (ES) č. 1227/2000.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1227/2000 se mění takto:
          1. v čl. 2 odst. 5 se slova "15. červenec 2002" nahrazují slovy "30. červen 2004";
          2. v čl. 16 odst. 1 se první věta a písmena a) a b) nahrazují tímto:
          "Ohledně pravidel restrukturalizace a přeměny vinic předají členské státy Komisi nejpozději do 10. června každého roku:
          a) prohlášení o výdajích skutečně vzniklých k 30. červnu běžného rozpočtového roku a údaje o příslušné celkové ploše;
          b) prohlášení o výdajích potvrzených k 30. červnu běžného rozpočtového roku a údaje o příslušné celkové ploše;;"
          3. tabulka 9 "Zatřídění moštových odrůd" v příloze se nahrazuje tabulkou v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. října 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 143, 16.6.2000, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 168, 5.7.2003, s. 9.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          +++++ TIFF +++++
          "1. Roční sdělení údajů o změnách oproti předcházejícímu roku ke dni zvolenému členským státem (čl. 20 odst. 4 a 9 tohoto nařízení).
          2. Členské státy upraví tabulku na svůj systém zatřídění."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.