Nařízení Komise (ES) č. 1842/2003 ze dne 17. října 2003, kterým se stanovují úrokové míry používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu pro záruční sekci EZOZF pro účetní období 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1842/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1842/2003
          ze dne 17. října 2003,
          kterým se stanovují úrokové míry používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu pro záruční sekci EZOZF pro účetní období 2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1883/78 ze dne 2. srpna 1978 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1259/96 [2], a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 3 nařízení Komise (EHS) č. 411/88 ze dne 12. února 1988 o metodě a úrokové míře pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu [3] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2623/1999 [4] stanoví, že jednotná úroková míra používaná pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření odpovídá tříměsíční a roční úrokové sazbě Euribor ve váženém poměru jedna třetina ku dvěma třetinám.
          (2) Komise stanoví tuto míru před započetím každého účetního období záruční sekce EZOZF na základě měr zaznamenaných v šesti měsících před jejím stanovením.
          (3) Ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (EHS) č. 411/88 stanoví, že pokud je míra úrokových nákladů členského státu po dobu nejméně 6měsíců nižší než jednotná úroková míra stanovená pro Společenství, stanoví se pro tento členský stát zvláštní úroková míra. Pokud členský stát neoznámí míry před koncem účetního období, používaná míra se určuje na základě referenčních úrokových měr stanovených v příloze uvedeného nařízení.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru EZOZF,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro výdaje vynaložené během účetního období 2004 záruční sekce EZOZF:
          1. úroková míra uvedená v článku 3 nařízení (EHS) č. 411/88 se stanoví ve výši 2,3 %;
          2. zvláštní úroková míra uvedená v článku 4 nařízení (EHS) č. 411/88 se stanoví pro Itálii ve výši 2,2 %.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. října 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. října 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 216, 5.8.1978, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 10.
          [3] Úř. věst. L 40, 13.2.1988, s. 25.
          [4] Úř. věst. L 318, 11.12.1999, s. 14.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.