Nařízení Komise (ES) č. 1843/2003 ze dne 17. října 2003, kterým se stanoví procenta snížení hodnoty použitelná při nákupu zemědělských produktů na finanční rok 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1843/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1843/2003
          ze dne 17. října 2003,
          kterým se stanoví procenta snížení hodnoty použitelná při nákupu zemědělských produktů na finanční rok 2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1883/78 ze dne 2. srpna 1978 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1259/96 [2], a zejména na druhou větu čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 8 nařízení (EHS) č. 1883/78 se musí snížení hodnoty zemědělských produktů uskladněných ve veřejných intervenčních skladech provádět při jejich nákupu. Procento snížení hodnoty nesmí být vyšší než rozdíl mezi nákupní cenou a předvídatelnou prodejní cenou každého z těchto produktů.
          (2) Podle čl. 8 odst. 3 nařízení (EHS) 1883/78 může Komise omezit snížení hodnoty v době nákupu na část tohoto procenta snížení hodnoty, avšak tato část nesmí být nižší než 70 % z celkového snížení hodnoty. Pro některé produkty by měly být pro finanční rok 2004 stanoveny koeficienty, které intervenční agentury použijí na hodnoty měsíčních nákupů těchto produktů, aby mohly stanovit částky snížení hodnoty.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru EZOZF,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Pokud jde o produkty uvedené v seznamu přílohy, které poté, co byly nakoupeny v rámci veřejné intervence, byly uskladněny nebo převzaty intervenčními agenturami v období mezi 1. říjnem 2003 a 30. zářím 2004, sníží orgány jejich hodnotu tak, aby odpovídala rozdílu mezi nákupní cenou a předvídatelnou prodejní cenou dotyčných produktů.
          2. Ke stanovení částek snížení hodnoty používají intervenční agentury na hodnoty produktů nakoupených každý měsíc koeficienty stanovené v příloze.
          3. Takto stanovené výdaje musejí být oznámeny Komisi v rámci prohlášení podle nařízení Komise (ES) č. 296/96 [3].
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. října 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. října 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 216, 5.8.1978, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 163, 2.7.1996, s. 10.
          [3] Úř. věst. L 39, 17.2.1996, s. 5.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Koeficienty snížení hodnoty, které se použijí na hodnoty měsíčních nákupů
          Produkty | Koeficienty |
          Pekařská pšenice obecná | – |
          Ječmen | – |
          Žito | 0,20 |
          Kukuřice | 0,10 |
          Čirok | 0,10 |
          Neloupaná rýže | 0,40 |
          Alkohol | 0,65 |
          Máslo | 0,45 |
          Sušené odstředěné mléko | 0,20 |
          Hovězí čtvrtě | 0,25 |
          Vykostěné hovězí maso | 0,25 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.