Nařízení Komise (ES) č. 1847/2003 ze dne 20. října 2003 o dočasném povolení nových doplňkových látek a trvalém povolení již povolené doplňkové látky v krmivechText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1847/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1847/2003
          ze dne 20. října 2003
          o dočasném povolení nových doplňkových látek a trvalém povolení již povolené doplňkové látky v krmivech
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2003/7/ES [2], a zejména na článek 3, čl. 9d odst. 1 a čl. 9e odst. 1 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 70/524/EHS stanoví, že nové použití již povolené doplňkové látky vyžaduje povolení Společenství.
          (2) V případě doplňkový látek uvedených v příloze C části II směrnice 70/524/EHS, které se řadí mezi enzymy, může být uděleno dočasné povolení pro nové použití doplňkové látky v krmivech, pokud jsou splněny podmínky stanovené v uvedené směrnici a pokud lze na základě dostupných výsledků předpokládat, že jejich použití v krmivech bude mít některý z účinků uvedených v čl. 2 písm. a) uvedené směrnice. Dočasné povolení může být uděleno na dobu nepřesahující čtyři roky.
          (3) Enzym uvedený v příloze I tohoto nařízení ("enzym") byl poprvé dočasně povolen pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 1436/98 [3], a to po příznivém stanovisku Vědeckého výboru pro výživu zvířat (SCAN), zejména pokud jde o o nezávadnost tohoto produktu. Dočasné povolení této doplňkové látky bylo nařízením Komise (ES) č. 2200/2001 [4] prodlouženo do 30. června 2004.
          (4) Výrobní společnost předložila nové údaje na podporu žádosti o rozšíření povolení používat enzym pro výkrm krocanů a krůt.
          (5) Hodnocení žádosti o povolení nového použití enzymu ukazuje, že podmínky stanovené ve směrnici 70/524/EHS pro dočasné povolení jsou splněny.
          (6) Dne 27. března 2003 zaujal SCAN příznivé stanovisko k bezpečnosti enzymu pro výkrm krocanů a krůt za podmínek stanovených tímto nařízením.
          (7) Směrnice 70/524/EHS stanoví, že doplňkové látky uvedené v příloze C části II uvedené směrnice mohou být povoleny bez časového omezení, pokud splňují podmínky stanovené v čl. 3 písm. a).
          (8) Mikroorganismus uvedený v příloze II tohoto nařízení ("mikroorganismus") byl poprvé dočasně povolen nařízením Komise (ES) č. 1436/98, a to příznivém stanovisku SCAN, zejména pokud jde o nezávadnost tohoto produktu. Dočasné povolení mikroorganismu bylo nařízením Komise (ES) č. 2200/2001 prodlouženo do 30. června 2004.
          (9) Výrobní společnost předložila nové údaje na podporu žádosti o povolení používat mikroorganismus bez časového omezení.
          (10) Hodnocení žádosti o povolení mikroorganismu ukazuje, že veškeré podmínky stanovené ve směrnici 70/524/EHS pro povolení bez časového omezení jsou splněny.
          (11) Dne 2. prosince 2002 zaujal SCAN příznivé stanovisko k účinnosti mikroorganismu za určitých podmínek stanovených tímto nařízením.
          (12) Je proto vhodné povolit bez časového omezení používání enzymu pro výkrm krocanů a krůt na dobu čtyř let, jakož i používání mikroorganismu pro selata do 35 kg hmotnosti bez časového omezení.
          (13) Z hodnocení těchto dvou žádostí vyplývá, že jsou nezbytné určité postupy na ochranu zaměstnanců před expozicí enzymu a mikroorganismu. Tato ochrana je však zajištěna použitím směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci [5].
          (14) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Doplňková látka, která náleží do skupiny "enzymy" a je uvedena v příloze I, se povoluje pro použití jako doplňková látka v krmivech za podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 2
          Doplňková látka, která náleží do skupiny "mikroorganizmy" a je uvedena v příloze II, se povoluje pro použití jako doplňková látka v krmivech za podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. října 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 22, 25.1.2003, s. 28.
          [3] Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 15.
          [4] Úř. věst. L 299, 15.11.2001, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          "Číslo | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec doby povolení |
          Jednotka aktivity/kg kompletního krmiva | Jednotka aktivity/kg kompletního krmiva |
          Enzymy
          14 | Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 | Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované Aspergillus niger (CBS 520.94) s minimální aktivitou: pevné skupenství: 600 U/gkapalné skupenství: 300 U/ml | Výkrm krocanů a krůt | 300 U | | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.2.Doporučená dávka na kg kompletního krmiva:300 – 1200 U3.Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (zejména arabinoxylany), např. obsahujících více než 40 % pšenice. | 24. 10. 2007 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          "Číslo | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo skupina zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec doby povolení |
          CFU/kg kompletního krmiva | CFU/kg kompletního krmiva |
          Mikroorganizmy
          E 1703 | Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 | Přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující minimálně: 2 x 1010 CFU/g doplňkové látky | Selata | 2 x 109 | 6 x 109 | Pro selata do hmotnosti asi 35 kg. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. | Bez časového omezení" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.