Nařízení komise (ES) č. 1851/2003 ze dne 17. října 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, na osoby samostatně výdělečně činné a na jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1851/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1851/2003
          ze dne 17. října 2003,
          kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, na osoby samostatně výdělečně činné a na jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropských společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, na osoby samostatně výdělečně činné a na jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 410/2002 [2], a zejména na článek 122 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Některé členské státy nebo jejich příslušné úřady požádaly o provedení změn příloh nařízení (EHS) č. 574/72 postupem, který je v něm uveden.
          (2) Navržené změny vyplývají z rozhodnutí přijatých dotyčnými členskými státy nebo jejich příslušnými úřady určujícími úřady příslušné pro provádění právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení podle právních předpisů Společenství.
          (3) Bylo obdrženo jednomyslné stanovisko Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy 1 až 4 a přílohy 6, 9 a 10 nařízení (EHS) č. 574/72 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. října 2003.
          Za Komisi
          Anna Diamantopoulou
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 17.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          1. Příloha 1 se mění takto:
          a) oddíl "B. DÁNSKO" se mění takto:
          i) bod 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Beskæftigelsesministeriet (Ministerstvo zaměstnanosti), København.";
          ii) bod 3 se nahrazuje tímto:
          "3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Ministerstvo vnitra a zdravotnictví), København.";
          b) oddíl
          "C. NĚMECKO"
          se nahrazuje tímto:
          "Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (Spolkové ministerstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení), Bonn.";
          c) oddíl
          "G. IRSKO"
          se nahrazuje tímto:
          "G. IRSKO
          1. Minister for Social and Family Affairs (ministr sociálních a rodinných věcí), Dublin.
          2. Minister for Health and Children (ministr pro zdravotnictví a děti), Dublin.";
          d) oddíl
          "H. ITÁLIE"
          se nahrazuje tímto:
          "1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Ministerstvo práce a sociální politiky), Roma.
          2. Ministero della Salute (Ministerstvo zdravotnictví), Roma.
          3. Ministero della Giustizia (Ministerstvo spravedlnosti), Roma.
          4. Ministero dell`Economia e delle Finanze (Ministerstvo hospodářství a financí), Roma.";
          e) oddíl "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění takto:
          i) bod 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Secretary of State for Work and Pensions (ministr práce a důchodů), London.";
          ii) bod 4 se nahrazuje tímto:
          "4. Department for Social Development (Ministerstvo sociálního rozvoje), Belfast;
          Department of Health, Social Services and Public Safety (Ministerstvo zdravotnictví, sociálních služeb a veřejné bezpečnosti), Belfast."
          2. Příloha 2 se mění takto:
          a) oddíl "B. DÁNSKO" se mění takto:
          i) písmeno a) se nahrazuje tímto:
          "a) Nemoc a mateřství:
          i) věcné dávky:
          1. obecně:
          příslušná "amtskommune"; (místní správní úřad). V Kodani: Borgerrepræsentationen (městský úřad). Ve Frederiksbergu: Kommunalbestyrelsen (obecní správní úřad). Pro nemocniční léčení v Kodani a Frederiksbergu: Hovedstadens Sygehusfællesskab (sdružení nemocničních zařízení hlavního města);
          2. pro žadatele o důchod a důchodce a jejich rodinné příslušníky s bydlištěm v jiném členském státě, viz ustanovení hlavy III kapitoly 1 oddílů 4 a 5 nařízení a článků 28 až 30 prováděcího nařízení:
          Den Sociale Sikringsstyrelse (Správa sociálního zabezpečení), København;
          ii) peněžité dávky:
          správní úřad obce, ve které má oprávněná osoba bydliště.";
          ii) v písmenu b) se podbod ii) nahrazuje tímto:
          "ii) rehabilitační dávky:
          správní úřad obce, ve které má oprávněná osoba bydliště.";
          iii) v písmenu d) se podbod ii) nahrazuje tímto:
          "ii) denní příspěvky:
          správní úřad obce, ve které má oprávněná osoba bydliště.";
          iv) písmena e), f) a g) se nahrazují tímto:
          "e) Pohřebné:
          i) pojištěnci s bydlištěm v Dánsku:
          správní úřad obce, ve které má oprávněná osoba bydliště. V Kodani: Borgerrepræsentationen (městský úřad);
          ii) oprávněné osoby s bydlištěm v jiném členském státě, (viz hlava III kapitola 5 nařízení a články 78 a 79 prováděcího nařízení):
          Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Ministerstvo vnitra a zdravotnictví), København.
          f) Nezaměstnanost:
          Arbejdsdirektoratet (Ředitelství práce), København.
          g) Rodinné dávky (rodinné přídavky):
          správní úřad obce, ve které má oprávněná osoba bydliště.";
          b) oddíl "C. NĚMECKO" se mění takto:
          i) v bodě 2 písm. a) podbodě i) se sedmá odrážka nahrazuje tímto:
          "— má-li dotyčná osoba bydliště v Řecku nebo je řeckým státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:
          Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Zemská pojišťovna Bádenska-Württemberska), Karlsruhe,";
          ii) v bodě 2 písm. a) se podbod iii) nahrazuje tímto:
          "iii) pokud byl příspěvek zaplacen do systému důchodového pojištění horníků:
          Bundesknappschaft (Spolková hornická pojišťovna), Bochum;"
          iii) v bodě 2 písm. b) podbodě i) se sedmá odrážka nahrazuje tímto:
          "— byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen řecké instituci důchodového pojištění:
          Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Zemská pojišťovna Bádenska-Württemberska), Karlsruhe,";
          iv) v bodě 2 písm. b) se podbod iii) nahrazuje tímto:
          "iii) pokud byl příspěvek zaplacen do systému důchodového pojištění horníků:
          Bundesknappschaft (Spolková hornická pojišťovna), Bochum;"
          c) oddíl "G. IRSKO" se mění takto:
          i) v bodě 1 se slova: "Eastern Health Board (Zdravotní rada pro východní region), Dublin 8" nahrazují slovy: "Eastern Regional Health Authority (Zdravotní úřad pro východní region), Dublin 20,";
          ii) bod 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Peněžité dávky
          a) dávky v nezaměstnanosti:
          Department of Social and Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);
          b) stáří a úmrtí (důchody):
          Department of Social and Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);
          c) rodinné dávky:
          Department of Social and Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);
          d) dávky v invaliditě a dávky v mateřství:
          Department of Social and Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);
          e) ostatní peněžité dávky:
          Department of Social and Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí).";
          d) oddíl "H. ITÁLIE" se mění takto:
          i) v bodě 3 části B se vkládá nové písmeno d), které zní:
          "d) pro ošetřovatelky, pomocné zdravotní pracovníky a dětské ošetřovatelky:
          Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI) (Národní fond sociální péče a pomoci pro ošetřovatele z povolání, pomocné zdravotní pracovníky a dětské ošetřovatelky)";
          ii) v bodě 3 části B se písmena e) až g) nahrazují tímto:
          "e) pro inženýry a architekty:
          Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Národní fond sociální péče a pomoci pro samostatně výdělečně činné inženýry a architekty);
          f) pro geometry:
          Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Italský fond sociální péče pro samostatně výdělečně činné geometry);
          g) pro právní zástupce a právníky:
          Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Národní fond sociální péče a pomoci pro právní zástupce a právníky);"
          iii) bodě 3 části B se písmeno l) nahrazuje tímto:
          "l) pro celníky:
          Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC) (Národní fond sociální péče pro pracovníky dopravních podniků, loďařských agentur a námořních zprostředkovatelů);"
          iv) v bodě 3 části B se doplňují písmena m) až q), která znějí:
          "m) pro biology:
          Ente Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Národní úřad sociální péče a pomoci pro biology)
          n) pro zemědělské techniky a vědce:
          Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Národní úřad sociální péče pro zemědělské techniky a vědce);
          o) pro obchodní zástupce:
          Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Národní úřad sociální péče pro obchodní zástupce);
          p) pro průmyslové techniky:
          Ente Nazionale di previdenza dei periti industriali (Národní úřad sociální péče pro průmyslové techniky);
          q) pro pojistné techniky, chemiky, agronomy, lesníky a geology:
          Ente Nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Národní úřad sociální péče pro pojistné techniky, chemiky, agronomy, lesníky a geology).";
          e) oddíl "J. NIZOZEMSKO" se mění takto:
          i) v bodě 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) peněžité dávky:
          Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců), Amsterdam.";
          ii) v bodě 2 písm. a) se podbod i) nahrazuje tímto:
          "i) pro zaměstnané osoby:
          Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců), Amsterdam,";
          iii) v bodě 2 písm. a) se podbod ii) nahrazuje tímto:
          "ii) pro osoby samostatně výdělečně činné:
          Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců), Amsterdam;"
          iv) v bodě 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) v ostatních případech:
          pro zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné:
          Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců), Amsterdam.";
          v) bod 4 se nahrazuje tímto:
          "4. Nezaměstnanost:
          Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců), Amsterdam.";
          vi) v bodě 6 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) pokud je dávka poskytována s účinností ode dne po 30. červnu 1967:
          Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců), Amsterdam.";
          f) oddíl "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění takto:
          i) bod 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Peněžité dávky (kromě rodinných dávek):
          - Velká Británie: Department for Work and Pensions (Ministerstvo práce a důchodů), London,
          - Severní Irsko: Department for Social Development (Ministerstvo sociálního rozvoje), Belfast,
          - Gibraltar: Principal Secretary, Social Affairs (generální tajemník, sociální věci), Gibraltar.";
          ii) doplňuje se nový bod 3, který zní:
          "3. Rodinné dávky:
          - Velká Británie:
          Inland Revenue, Child Benefit Office (Finanční správa, Úřad pro přídavky na děti), Newcastle upon Tyne,
          Inland Revenue, Tax Credit Office (Finanční správa, Úřad pro daňové úlevy), Preston,
          - Severní Irsko:
          Inland Revenue, Tax Credit Office (Finanční správa, Úřad pro daňové úlevy) Belfast,
          Inland Revenue, Child Benefit Office (NI) (Úřad pro přídavky na děti), Belfast,
          - Gibraltar: Principal Secretary, Social Affairs (generální tajemník, sociální věci), Gibraltar."
          3. Příloha 3 se mění takto:
          a) v oddílu "B. DÁNSKO" se část I mění takto:
          i) písmeno a) se nahrazuje tímto:
          "a) nemoc a mateřství:
          pro účely článků 17, 18, 22, 25, 28, 29 a 30 prováděcího nařízení:
          správní úřad obce, ve které má oprávněná osoba bydliště;"
          ii) v písmenu d) se podbod ii) nahrazuje tímto:
          "ii) pro účely článku 61 prováděcího nařízení:
          správní úřad obce, ve které má oprávněná osoba bydliště;"
          iii) písmeno e) se nahrazuje tímto:
          "e) pohřebné:
          pro účely článku 78 prováděcího nařízení:
          Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Ministerstvo vnitra a zdravotnictví), København.";
          b) v oddílu "B. DÁNSKO" se část II mění takto:
          i) písmeno a) se nahrazuje tímto:
          "a) nemoc a mateřství:
          i) pro účely článků 19a, 20, 21 a 31 prováděcího nařízení:
          příslušná "amtskommune" (místní správní úřad). V Kodani: Borgerrepræsentationen (městský úřad). Ve Frederiksbergu: Kommunalbestyrelsen (obecní správní úřad). Pro nemocniční léčení v Kodani a Frederiksbergu: Hovedstadens Sygehusfællesskab (sdružení nemocničních zařízení hlavního města),
          ii) pro účely článku 24 prováděcího nařízení:
          správní úřad obce, ve které má oprávněná osoba bydliště;"
          ii) v písmenu b) se podbod ii) nahrazuje tímto:
          "ii) pro účely článku 64 prováděcího nařízení:
          správní úřad obce, ve které má oprávněná osoba bydliště;"
          c) oddíl "C. NĚMECKO" se mění takto:
          v bodě 3 písm. a) se podbod viii) nahrazuje tímto:
          "viii) vztahy s Řeckem:
          Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Zemská pojišťovna Bádenska-Württemberska), Karlsruhe,";
          d) oddíl "G. IRSKO" se mění takto:
          i) v bodě
          "1.Věcné dávky"
          se slova
          "Eastern Health Board (Zdravotní rada pro východní region), Dublin 8"
          nahrazují tímto:
          "Eastern Regional Health Authority (Zdravotní úřad pro východní region), Dublin 20,";
          ii) bod 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Peněžité dávky
          a) dávky v nezaměstnanosti:
          Department of Social and Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);
          b) stáří a úmrtí (důchody):
          Department of Social a Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);
          c) rodinné dávky:
          Department of Social a Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);
          d) dávky v invaliditě a dávky v mateřství:
          Department of Social a Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);
          e) ostatní peněžité dávky:
          Department of Social a Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí).";
          e) oddíl "J. NIZOZEMSKO" se mění takto:
          i) v bodě 1 písm. a) se podbod ii) nahrazuje tímto:
          "ii) instituce místa pobytu:
          Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (Sdružení pro vzájemné nemocenské pojištění), Utrecht;"
          ii) v bodě 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) peněžité dávky:
          Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců), Amsterdam.";
          iii) bod 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Invalidita:
          a) pokud má dotyčná osoba nárok na dávky pouze podle nizozemských právních předpisů, mimo rámec nařízení:
          Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců), Amsterdam;
          b) ve všech ostatních případech:
          Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců), Amsterdam.";
          iv) bod 4 se nahrazuje tímto:
          "4. Nezaměstnanost:
          Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců), Amsterdam.";
          f) oddíl "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění takto:
          i) bod 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Peněžité dávky (s výjimkou rodinných dávek):
          - Velká Británie:
          Department for Work and Pensions (Ministerstvo práce a důchodů), The Pension Service (Důchodová služba), International Pension Centre (Mezinárodní důchodové středisko), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA,
          - Severní Irsko:
          Department for Social Development (Ministerstvo sociálního rozvoje), Northern Ireland Social Security Agency (Úřad sociálního zabezpečení pro Severní Irsko), Network Support Branch (oddělení podpory sítě), Overseas Benefits Unit (oddělení dávek pro oprávněné osoby pobývající v zahraničí), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ,
          - Gibraltar: Department of Social Services (Ministerstvo sociálních služeb), 23 Mackintosh Square, Gibraltar.";
          ii) bod 3 se nahrazuje tímto:
          "3. Rodinné dávky:
          Pro účely článků 73 a 74 nařízení:
          - Velká Británie:
          Inland Revenue, Child Benefit Office of Great Britain (Finanční správa, Úřad pro přídavky na děti Velké Británie), Newcastle upon Tyne, NE88 1 AA
          Inland Revenue, Tax Credit Office (Finanční správa, Úřad pro daňové úlevy), Preston, PR1 0SB,
          - Severní Irsko:
          Inland Revenue, Tax Credit Office (Finanční správa, Úřad pro daňové úlevy), Dorchester House, Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF,
          Inland Revenue, Child Benefit Office(NI) (Finanční správa, Úřad pro přídavky na děti), Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast, BT2 7UW,
          - Gibraltar: Department of Social Services (Ministerstvo sociálních služeb), 23 Mackintosh Square, Gibraltar."
          4. Příloha 4 se mění takto:
          a) oddíl "B. DÁNSKO" se mění takto:
          i) v bodě 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
          "a) Věcné dávky v nemoci, v mateřství a porodné:
          Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Ministerstvo vnitra a zdravotnictví), København;"
          ii) body 6 až 8 se nahrazují tímto:
          "6. Pohřebné:
          Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Ministerstvo vnitra a zdravotnictví), København.
          7. Důchody podle "loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)"; (zákon o doplňkových důchodech pro zaměstnané osoby):
          Den Sociale Sikringsstyrelse (Správa sociálního zabezpečení), København.
          8. Dávky v nezaměstnanosti:
          Arbejdsdirektoratet (Ředitelství práce), København.";
          b) oddíl "C. NĚMECKO" se mění takto:
          v bodě 3 písm. b) se podbod iv) nahrazuje tímto:
          "iv) vztahy s Řeckem:
          Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Zemská pojišťovna Bádenska-Württemberska), Karlsruhe,";
          c) oddíl
          "G. IRSKO"
          se nahrazuje tímto:
          "G. IRSKO
          1. Věcné dávky:
          Department of Health and Children (ministerstvo zdravotnictví a dětí).
          2. Peněžité dávky:
          a) stáří a úmrtí (důchody):
          Department of Social and Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);
          b) rodinné dávky:
          Department of Social a Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);
          c) dávky v invaliditě a dávky v mateřství:
          Department of Social and Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);
          d) ostatní peněžité dávky:
          Department of Social a Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí).";
          d) oddíl "J. NIZOZEMSKO" se mění takto:
          v bodě 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) peněžité dávky:
          Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců), Amsterdam.";
          e) oddíl
          "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"
          se nahrazuje tímto:
          "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          Velká Británie:
          a) příspěvky a věcné dávky pro vyslané pracovníky:
          Inland Revenue, Centre for Non Residents (Finanční správa, Středisko pro osoby s bydlištěm v zahraničí), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ;
          b) všechny ostatní otázky:
          Department for Work and Pensions (Ministerstvo práce a důchodů), The Pension Service (Důchodová služba), International Pension Centre (Mezinárodní důchodové středisko), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA,
          Severní Irsko:
          a) příspěvky a věcné dávky pro vyslané pracovníky:
          Inland Revenue, Centre for Non Residents (Finanční správa, Středisko pro osoby s bydlištěm v zahraničí), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ;
          b) všechny ostatní otázky:
          Department for Social Development (Ministerstvo sociálního rozvoje), Northern Ireland Social Security Agency (Úřad sociálního zabezpečení pro Severní Irsko), Network Support Branch (oddělení podpory sítě), Overseas Benefits Unit (oddělení dávek pro oprávněné osoby pobývající v zahraničí), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ.
          Gibraltar:
          Department for Work and Pensions (Ministerstvo práce a důchodů), The Pension Service (Důchodová služba), International Pension Centre (Mezinárodní důchodové středisko), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA."
          5. Příloha 6 se mění takto:
          oddíl "C. NĚMECKO" se mění takto:
          a) v bodě 4 písm. a) se zrušuje slovo "Řeckem";
          b) v bodě 4 písm. b) se za slovem "Belgií" vkládá slovo "Řeckem".
          6. Příloha 9 se mění takto:
          oddíl
          "G. IRSKO"
          se nahrazuje tímto:
          "G. IRSKO
          Průměrné roční náklady na věcné dávky se vypočítají s přihlédnutím k věcným dávkám (zdravotnické služby) poskytovaným zdravotními radami/zdravotním úřadem (Health Board/Authority) uvedenými v příloze 2 v souladu s ustanoveními zákonů o zdraví (Health Acts) z let 1947-1970."
          7. Příloha 10 se mění takto:
          a) oddíl "B. DÁNSKO" se mění takto:
          i) bod 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Pro účely čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 2 a 3 a čl. 14 odst. 1, 2 a 3 prováděcího nařízení:
          Den Sociale Sikringsstyrelse (Ředitelství sociálního zabezpečení), København.
          Pro účely čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení:
          Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Ministerstvo vnitra a zdravotnictví), København.";
          ii) body 4, 5 a 6 se nahrazují tímto:
          "4. Pro účely čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení:
          správní úřad obce, ve které má oprávněná osoba bydliště.
          5. Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 84 odst. 2 prováděcího nařízení:
          fond nezaměstnanosti, jehož členem byla dotyčná osoba naposledy, popřípadě Arbejdsdirektoratet (Ředitelství práce), København, pokud dotyčná osoba nebyla členem fondu nezaměstnanosti.
          6. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení:
          a) náhrady na základě článků 36 a 63 nařízení:
          Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministerstvo vnitra a zdravotnictví), København;
          b) náhrady na základě čl. 70 odst. 2 nařízení:
          Arbejdsdirektoratet (Ředitelství práce), København.";
          iii) v bodě 7 se písmeno a) nahrazuje tímto:
          "a) dávky na základě hlavy III kapitol 1 a 5 nařízení:
          Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Ministerstvo vnitra a zdravotnictví), København,";
          iv) v bodě 7 se písmeno d) nahrazuje tímto:
          "d) dávky na základě hlavy III kapitoly 6 nařízení:
          Arbejdsdirektoratet (Ředitelství práce), København.";
          b) oddíl
          "G. IRSKO"
          se nahrazuje tímto:
          "G. IRSKO
          1. Pro účely článků 14c a 17 nařízení a čl. 6 odst. 1, čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 85 odst. 2, čl. 86 odst. 2 a čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení:
          Department of Social and Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí).
          2. Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení:
          Department of Social and Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí).
          3. a) Pro účely článků 36 a 63 nařízení a čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení:
          Department of Health and Children (ministerstvo zdravotnictví a dětí);
          b) pro účely článku 70 nařízení a čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení:
          Department of Social a Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí).
          4. a) Pro účely článku 110 prováděcího nařízení (pro peněžité dávky):
          Department of Social a Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);
          b) pro účely článku 110 (pro věcné dávky) a čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení:
          Eastern Regional Health Authority (Zdravotní úřad pro východní region), Dublin 20,
          Midland Health Board (Zdravotní rada pro střední region), Tullamore, County Offaly,
          Mid-Western Health Board (Zdravotní rada pro středozápadní region), Limerick,
          North-Eastern Health Board (Zdravotní rada pro severovýchodní region), Ceanannus Mor, County Meath,
          North-Western Health Board (Zdravotní rada pro severozápadní region), Manorhamilton, County Leitrim,
          South Eastern Health Board (Zdravotní rada pro jihovýchodní region), Kilkenny,
          Southern Health Board (Zdravotní rada pro jižní region), Cork,
          Western Health Board (Zdravotní rada pro západní region), Galway.";
          c) oddíl "J. NIZOZEMSKO" se mění takto:
          i) bod 3 se nahrazuje tímto:
          "3. Pro účely čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení:
          Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců), Amsterdam.";
          ii) v bodě 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:
          "b) náhrady uvedené v článku 70 nařízení:
          Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců), Amsterdam.";
          d) oddíl
          "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"
          se nahrazuje tímto:
          "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          1. Pro účely článku 14c, čl. 14d odst. 3 a článku 17 nařízení a čl. 6 odst. 1, čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 80 odst. 2, článku 81, čl. 82 odst. 2 a článku 109 prováděcího nařízení:
          Velká Británie:
          Inland Revenue, Centre for Non-Residents (Finanční správa, Středisko pro osoby s bydlištěm v zahraničí), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ.
          Severní Irsko:
          Department for Social Development (Ministerstvo sociálního rozvoje), Northern Ireland Social Security Agency (Úřad sociálního zabezpečení pro Severní Irsko), Network Support Branch (oddělení podpory sítě), Overseas Benefits Unit (oddělení dávek pro oprávněné osoby pobývající v zahraničí), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ,
          Inland Revenue, Centre for Non-Residents (Finanční správa, Středisko pro osoby s bydlištěm v zahraničí), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE 98 1ZZ.
          2. Pro účely článků 36 a 63 nařízení a článku 8, čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 91 odst. 2, čl. 102 odst. 2, článku 110 a čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení:
          Velká Británie:
          Department for Work and Pensions (Ministerstvo práce a důchodů), The Pension Service (Důchodová služba), International Pension Centre (Mezinárodní důchodové středisko), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1 BA.
          Severní Irsko:
          Department for Social Development (Ministerstvo sociálního rozvoje), Northern Ireland Social Security Agency (Úřad sociálního zabezpečení pro Severní Irsko), Network Support Branch (oddělení podpory sítě), Overseas Benefits Unit (oddělení dávek pro oprávněné osoby pobývající v zahraničí), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ.
          3. Pro účely čl. 85 odst. 2, čl. 86 odst. 2 a čl. 89 odst. 1 prováděcího nařízení:
          Velká Británie:
          Inland Revenue, Child Benefit Office of Great Britain (Finanční správa, Úřad pro přídavky na děti Velké Británie) Newcastle upon Tyne, NE88 1AA,
          Inland Revenue, Tax Credit Office (Finanční správa, Úřad pro daňové úlevy), Preston, PR1 0SB.
          Severní Irsko:
          Inland Revenue, Tax Credit Office (Finanční správa, Úřad pro daňové úlevy), Dorchester House, Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF,
          Inland Revenue, Child Benefit Office (NI) (Finanční správa, Úřad pro přídavky na děti) Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast, BT2 7UW."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.