Nařízení Komise (ES) č. 1852/2003 ze dne 21. října 2003, kterým se na deset let povoluje užívání kokcidiostatik v krmivechText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1852/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1852/2003
          ze dne 21. října 2003,
          kterým se na deset let povoluje užívání kokcidiostatik v krmivech
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech [1], naposledy pozměněnou nařízením Komise (ES) č. 1847/2003 [2], a zejména na články 3 a 9 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle směrnice 70/524/EHS musí členské státy vyžadovat, aby žádná doplňková látka nebyla uvedena na trh, pokud pro ni nebylo uděleno povolení Společenství.
          (2) V případě doplňkových látek uvedených v části I přílohy C směrnice 70/524/EHS, mezi něž patří kokcidiostatika a ostatní léčebné látky, může být vydáno povolení spojené s osobou odpovědnou za jejich uvedení na trh. Takové povolení lze udělit na dobu deseti let, jsou-li splněny všechny příslušné podmínky stanovené v uvedené směrnici.
          (3) Hodnocení žádosti o vydání povolení na dobu deseti let, která byla předložena pro kokcidiostatický přípravek "Sacox 120 microGranulate", ukazuje, že jsou splněny příslušné podmínky stanovené ve směrnici 70/524/EHS.
          Vědecký výbor pro výživu zvířat vydal příznivé stanovisko, pokud jde o bezpečnost a pozitivní účinky kokcidiostatického přípravku, který náleží do skupiny "Kokcidiostatika a ostatní léčebné látky", na kuřice.
          (4) Kokcidiostatický přípravek "Sacox 120 microGranulate" by proto měl být povolen na dobu deseti let a měl by být zařazen do seznamu povolených doplňkových látek, které jsou spojeny s osobou odpovědnou za jejich uvedení na trh a které se povolují na dobu deseti let, jak je stanoveno ve směrnici 70/524/EHS.
          (5) Hodnocení žádosti ukazuje, že pro ochranu pracovníků před expozicí doplňkové látce "Sacox 120 microGranulate" jsou nezbytné určité postupy. Tato ochrana je však zajištěna uplatňováním směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci [3].
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Doplňková látka "Sacox 120 microGranulate", která náleží do skupiny "Kokcidiostatika a ostatní léčebné látky" a je uvedena v příloze, se povoluje k použití jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. října 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 269, 21.10.2003, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "Regis- trační číslo doplň- kové látky | Jméno a registrační číslo osoby odpovědné za uvedení doplňkové látky na trh | Doplňková látka (obchodní název) | Složení, chemické označení, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální věk | Minimální obsah | Maximální obsah | Ostatní ustanovení | Doba povolení |
          mg účinné látky/kg kompletního krmiva | mg účinné látky/kg kompletního krmiva |
          Kokcidiostatika a ostatní léčebné látky
          E766 | Intervet International bv | Salinomycinát sodný 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) | Složení doplňkové látky: salinomycinát sodný: ≥ 120 g/kgoxid křemičitý: 10-100 g/kguhličitan vápenatý: 350-700 g/kgÚčinná látka: salinomycinát sodnýC42H69O11Načíslo CAS: 53003-10-4sodná sůl polyetheru kyseliny monokarboxylové vzniklá fermentací Streptomyces Albus (DSM 12217)Související nečistoty:< 42 mg elaiophylinu/kg salinomycinátu sodného< 40 g 17-epi-20-desoxy-salinomycinátu/kg salinomycinátu sodného | kuřice | 12 týdnů | 50 | 50 | Uveďte v návodu k použití: "Nebezpečná pro koňovité a krocany a krůty""Toto krmivo obsahuje ionofor: současné užívání s některými léčebnými látkami (např. tiamulin) může být kontraindikováno." | 11. 11. 2013" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.