Nařízení Komise (ES) č. 1871/2003 ze dne 23. října 2003, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1871/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1871/2003
          ze dne 23. října 2003,
          kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2176/2002 [2], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (EHS) č. 2658/87 zavedlo nomenklaturu zboží (dále jen "kombinovaná nomenklatura"). Kombinovaná nomenklatura je uvedena v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87.
          (2) Nařízením Komise (ES) č. 535/94 ze dne 9. března 1994, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [3], byla vložena doplňková poznámka 8 ke kapitole 2 kombinované nomenklatury, která měla objasnit zařazení soleného masa a poživatelných drobů, které patří do kódu KN 0210 ("Maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů"). Tato poznámka byla v roce 1995 přečíslována a označena jako doplňková poznámka 7.
          (3) Zařazení v rámci kapitoly 2 kombinované nomenklatury je v podstatě závislé na procesu, který byl použit pro zajištění dlouhodobé konzervace uvedeného produktu. Vysvětlivky k harmonizovanému systému ke kapitole 2 popisují strukturu této kapitoly. Do kapitoly 2 patří nevařené maso a droby, které jsou čerstvé nebo chlazené nebo prošly některým z procesů dlouhodobé konzervace, to znamená nevařené maso a droby, které jsou zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené.
          (4) V souladu s těmito vysvětlivkami zůstává čerstvé maso zařazeno jako takové, i pokud bylo baleno společně se solí, která slouží jako dočasné konzervační činidlo během přepravy. Stejná argumentace se použije i pro zmrazené maso, jinak by se každé maso s přidanou solí považovalo za maso solené, které patří do kódu KN 0210. Pro účely kódu KN 0210 musí být nasolení natolik dostatečné, aby zajistilo dlouhodobou konzervaci pro jiné účely, než je přeprava. V této souvislosti je třeba poznamenat, že ostatní postupy uvedené pod kódem KN 0210, tj. naložení do slaného nálevu, sušení a uzení, jsou určeny spíše pro zajištění dlouhodobé konzervace než ke krátkodobé konzervaci po dobu přepravy.
          (5) Dále je vhodné vysvětlit a potvrdit, že nasolení ve smyslu kódu KN 0210 má zajistit dlouhodobou konzervaci.
          (6) Doplňková poznámka 7 ke kapitole 2 kombinované nomenklatury, která tvoří přílohu I nařízení (EHS) č. 2658/87, musí být tedy změněna.
          (7) Výbor pro celní kodex nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Doplňková poznámka 7 ke kapitole 2 kombinované nomenklatury, která tvoří přílohu I nařízení (EHS) č. 2658/87, se nahrazuje tímto:
          "Ve smyslu kódu KN 0210 se výrazem "maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu" rozumí maso a poživatelné droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli nejméně 1,2 % hmotnostních, pokud nasolení zajišťuje dlouhodobou konzervaci."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. října 2003.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 331, 7.12.2002, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 68, 11.3.1994, s. 15.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.